Edytor HTML
Zajawka strony
Edytor HTML

FRANSZYZA INTEGRALNA

Franszyza integralna jest to umówiona kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi ciężar szkody. Jeżeli wartość szkody przekroczy franszyzę integralną to odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wysokości.

Przykład 1:
szkoda = 1000, franszyza integralna = 100, odszkodowanie = 1000

Przykład 2:
szkoda = 95, franszyza integralna = 100, odszkodowanie nie będzie wypłacone

FRANSZYZA REDUKCYJNA

Franszyza redukcyjna jest to umówiona kwota, która będzie potrącana z każdego należnego odszkodowania. Jeżeli wartość szkody nie przekroczy franszyzy redukcyjnej to odszkodowanie nie będzie wcale wypłacone.

Przykład 1:
szkoda = 1000, franszyza redukcyjna = 100, odszkodowanie = 1000 - 100 = 900

Przykład 2:
szkoda = 95, franszyza redukcyjna = 100, odszkodowanie nie będzie wypłacone

UDZIAŁ WŁASNY

Udział własny jest to określona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo.

Przykład:
szkoda = 1000, udział własny = 10%, odszkodowanie = 1000 - (1000 x 10%) = 900

Udział własny jest to określona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków.

Edytor HTML

zobacz także