Zajawka strony
Edytor HTML

FRANSZYZA INTEGRALNA

Franszyza integralna jest to umówiona kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi ciężar szkody. Jeżeli wartość szkody przekroczy franszyzę integralną to odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wysokości.

Przykład 1:
szkoda = 1000, franszyza integralna = 100, odszkodowanie = 1000

Przykład 2:
szkoda = 95, franszyza integralna = 100, odszkodowanie nie będzie wypłacone

FRANSZYZA REDUKCYJNA

Franszyza redukcyjna jest to umówiona kwota, która będzie potrącana z każdego należnego odszkodowania. Jeżeli wartość szkody nie przekroczy franszyzy redukcyjnej to odszkodowanie nie będzie wcale wypłacone.

Przykład 1:
szkoda = 1000, franszyza redukcyjna = 100, odszkodowanie = 1000 - 100 = 900

Przykład 2:
szkoda = 95, franszyza redukcyjna = 100, odszkodowanie nie będzie wypłacone

UDZIAŁ WŁASNY

Udział własny jest to określona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków. Udział własny określany jest procentowo.

Przykład:
szkoda = 1000, udział własny = 10%, odszkodowanie = 1000 - (1000 x 10%) = 900

Udział własny jest to określona umownie część szkody jaką ubezpieczający będzie pokrywał z własnych środków.

Edytor HTML

zobacz także