Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp. k.

§ 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość przez CUK Ubezpieczenia sp. z o.o. sp. k. mają poniżej podane znaczenie:

 • 1. CUK Ubezpieczenia – CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 107, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem: 0000519882, REGON: 871548350, NIP: 956-20-47-158, e-mail: cuk@cuk.pl. CUK Ubezpieczenia jest agentem ubezpieczeniowym działającym na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, e-mail: knf@knf.gov.pl. Aktualność wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych można sprawdzić poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej KNF, pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
 • 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług udostępnionych w Serwisie lub przez Contact Center.
 • 3. Serwis – wykorzystywana przez CUK Ubezpieczenia zorganizowana platforma informatyczno- informacyjna, dostępna na stronach internetowych http://www.cuk.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez CUK Ubezpieczenia i Ubezpieczycieli oraz realizację operacji handlowych przez Internet, w tym zawarcie Umowy ubezpieczenia na odległość.
 • 4. Contact Center – serwis telefoniczny prowadzony przez CUK Ubezpieczenia pod numerem (+48) 22 33 00 300.
 • 5. Konsultant – pracownik CUK Ubezpieczenia obsługujący Contact Center, posiadający status osoby fizycznej wykonującej czynności agencyjne.
 • 6. Strony transakcyjne – strony Serwisu, zawierające formularze umożliwiające porównywanie ofert różnych Ubezpieczycieli, zawieranie umów ubezpieczenia na odległość oraz bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych i natychmiastowe wykonywanie przelewów elektronicznych.
 • 7. Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez Konsultantów w imieniu Ubezpieczyciela, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy ubezpieczenia przez Użytkownika z wybranym przez niego Ubezpieczycielem, w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia Umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu Umów ubezpieczenia, w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450).
 • 8. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu lub Contact Center, w szczególności porównanie ofert różnych Ubezpieczycieli oraz czynności agencyjne w zakresie przygotowania do zawarcia umowy ubezpieczenia, zawierania Umów ubezpieczenia na odległość i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych lub przelewów bankowych.
 • 9. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, CUK Ubezpieczenia wykonuje czynności agencyjne; informacja o Ubezpieczycielach, na rzecz których CUK Ubezpieczenia wykonuje czynności agencyjne, jak również otrzymane pełnomocnictwa znajdują się w Serwisie pod adresem http://cuk.pl/o_nas/towarzystwa_ubezpieczeniowe.
 • 10. Ubezpieczający – Użytkownik zawierający Umowę ubezpieczenia z wybranym Ubezpieczycielem, z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu.
 • 11. Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana Umowa ubezpieczenia.
 • 12. Uposażony – osoba uprawniona do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego.
 • 13. Polisa – dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
 • 14. Umowa ubezpieczenia – umowa zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Ubezpieczycielem w ramach zorganizowanego systemu zawieraniu umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu lub Contact Ceneter; treść Umowy ubezpieczenia reguluje Polisa oraz OWU.
 • 15. Oferta – informacja o podstawowych warunkach ubezpieczenia, nie stanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • 16. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci.
 • 17. Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym – ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450 ze zmianami).
 • 18. Polityka prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcje i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług. Polityka prywatności znajduje się http://cuk.pl/polityka_cookies_i_polityka_prywatnosci.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • 1. Na podstawie Art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) CUK Ubezpieczenia ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość (zwany dalej „Regulaminem Serwisu CUK” lub „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • 2. Regulamin Serwisu CUK określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Contact Center w zakresie zawierania Umów ubezpieczenia na odległość i dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej przy użyciu kart płatniczych i przelewów elektronicznych, jak również zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 • 3. Regulamin Serwisu CUK jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.
 • 4. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu Serwisu CUK przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Korzystając z Usług Użytkownik wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. Akceptacja polega na zaznaczeniu odpowiednich pól na Stronach transakcyjnych. Użytkownik zostanie wyraźnie powiadomiony w momencie składania zamówienia, że dana usługa pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 • 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,ze zmianami), Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej ((Dz. U. z 2015 r. poz. 1844), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450), Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1639 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

 • 1. Regulamin Serwisu CUK stanowi integralną część zawieranych przez CUK Ubezpieczenia z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku korzystania z usług Contact Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie Usług objętych Regulaminem bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 • 2. Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany przed zawarciem umowy, że Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalania, wydrukowanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci.
 • 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej Usługi, a także okoliczności faktyczne.
 • 4. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa lub z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia Usług

 • 1. Serwis służy głównie uzyskiwaniu informacji o Ofertach Ubezpieczycieli, a także zawieraniu Umów ubezpieczenia.
 • 2. Usługi z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś w przypadku Contact Center od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 18:00, z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy.
 • 3. Jeżeli Usługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. To samo dotyczy przekazywania danych Konsultantowi.
 • 4. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
 • 5. W działaniu Serwisu oraz Contact Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności napraw, konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Contact Center, jak również związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O przerwach w działaniu Serwisu CUK Ubezpieczenia będzie informował poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://cuk.pl/. CUK Ubezpieczenia nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.
 • 6. CUK Ubezpieczenia ma prawo zablokować dostęp do Serwisu w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, CUK Ubezpieczenia lub Ubezpieczyciela. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 • 7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Contact Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Contact Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • 8. Z zastrzeżeniem obowiązku uiszczenia składki z tytułu ewentualnie zawartych Umów ubezpieczenia uregulowanych szczegółowo § 5 Regulaminu, korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Ewentualne koszty połączenia z Serwisem lub Contact Center ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.

§ 5. Zawarcie Umowy ubezpieczenia na odległość i zapłata składki ubezpieczeniowej

 • 1. Użytkownik za pośrednictwem Stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę ubezpieczenia. W przypadku usług Contact Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Konsultantowi, który w jego imieniu wypełnia odpowiednie Strony transakcyjne.
 • 2. Użytkownik przed wyrażeniem woli związania się Umową zostanie poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o:  a. nazwie, adresie siedziby Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania zezwolenia - danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia; b. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu;  c. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki;   d. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;  e. kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi; f. prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Użytkownik jest obowiązany zapłacić w przypadku odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi;  g. dodatkowych kosztach ponoszonych przez Użytkownika wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić; h. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący;        i. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe;   j. miejscu i sposobie składania reklamacji;  k. możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy;   l. prawie wypowiedzenia umowy oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych; m. istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją;                     n. języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z Użytkownikiem;   o. prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków Ubezpieczyciela z Użytkownikiem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy;   p. sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy; q. żądaniu od Użytkownika oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiącego podstawę do wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 poz. 128 z późn. zm.).[1]
 • 3. Informacje wskazane w ust. 2 powyżej zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez utrwalenie ich na trwałym nośniku przed zawarciem Umowy ubezpieczenia.
 • 4. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz ewentualnie Uposażonych, jak też zaakceptowanie OWU, a następnie zaakceptowanie wysokości składki ubezpieczeniowej.
 • 5. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych do CUK Ubezpieczenia i Ubezpieczycielowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. CUK Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bez ich wiedzy i zgody.
 • 6. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje po wyliczeniu przez Strony transakcyjne wysokości składki ubezpieczeniowej poprzez wybór przez Użytkownika opcji „Kup teraz” znajdującego się na Stronie transakcyjnej Serwisu oraz opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych na Stronach transakcyjnych systemów płatności. W przypadku usług Contact Center na wyraźny wniosek Użytkownika powyższe oświadczenia są składane przez Konsultanta działającego w imieniu Użytkownika.
 • 7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro S.A. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej przynajmniej równowartość składki ubezpieczeniowej.
 • 8. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia. Użytkownik w czasie trwania Umowy ma prawo żądania potwierdzenia jej treści na piśmie.
 • 9. Użytkownik może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. Oświadczenie powinno zostać złożone pisemnie i wysłane na adres siedziby Ubezpieczyciela.
 • 10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezwartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:                                      a) od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Użytkownika;                        b) od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Ubezpieczyciela
 • 11. W przypadku rozpoczętego za zgodą Użytkownika świadczenia usług przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, po uprzednim powiadomieniu o kosztach świadczonej Usługi, Ubezpieczyciel może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.
 • 12. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni oraz umów całkowicie wykonanych na żądanie Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
 • 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia.

§ 6. Polityka prywatności

 • 1. Deklaracje prywatności 1) CUK Ubezpieczenia przywiązuje ogromną wagę do zachowania i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu.  2) CUK Ubezpieczenia nie przekazuje osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 • 2. Ochrona danych osobowych 1) Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie w ramach świadczenia Usługi jest CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Grudziądzka 107, która powierza przetwarzanie danych towarzystwom ubezpieczeniowym w celu przygotowania dla Użytkownika ofert ubezpieczenia i zawarcia umowy ubezpieczenia z wybranym przez Użytkownika Ubezpieczycielem. Informacje o wszystkich współpracujących z CUK Ubezpieczenia Ubezpieczycielach oraz aktualne pełnomocnictwa agencyjne, na podstawie których CUK Ubezpieczenia świadczy usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, znajdują się w Serwisie, pod adresem:http://cuk.pl/o_nas/towarzystwa_ubezpieczeniowe. Ubezpieczający, Ubezpieczeni i Uposażeni mają w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Ubezpieczający, Ubezpieczeni i Uposażeni mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach. CUK Ubezpieczenia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Ubezpieczającego, Ubezpieczonych i Uposażonych. CUK Ubezpieczenia będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami) i z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a także zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz wykonywanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia.  3) CUK Ubezpieczenia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w pkt. 2 i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie Art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ust. 1, punkt 5, ust. 4, punkt 1. 4) Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez CUK Ubezpieczenia wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego łączy się Użytkownik.
 • 3. Ryzyka związane z korzystaniem z Serwisu oraz zabezpieczenia techniczne 1) Wyłączenie cookies (tzw. „ciasteczka”) w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia (por. pkt 4). 2) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 3) W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:  – „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,  – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,  – „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 6. Polityka cookies i polityka prywatności CUK Ubezpieczenia dostępna jest pod adresem:https://cuk.pl/polityka_cookies_i_polityka_prywatnosci.
 • 7. CUK Ubezpieczenia stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
 • 8. Strony transakcyjne udostępnione są przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.
 • 9. Transmisja podanych przez Użytkownika danych oraz transmisja przekazu związanego z zawarciem Umowy ubezpieczenia lub przekazaniem przygotowanej Oferty zostanie zaszyfrowana przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS.
 • 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub do przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach oraz ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z Usług Serwisu.
 • 11. Wymogi techniczne  1) W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Google Chrome, Firefox, Opera i Safari w najnowszych wersjach, włączona obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024×768. Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów.  2) W przypadku usług Contact Center wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów. Rozmowy prowadzone przez Użytkowników z Konsultantem mogą być nagrywane i wówczas zabezpieczone są przed dostępem osób trzecich.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 • 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących oferowanych Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@cuk.pl lub telefonicznie na numer Contact Center.
 • 2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 • 3. CUK Ubezpieczenia rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, CUK Ubezpieczenia powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 8. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 • 1. Regulamin Serwisu CUK wszedł w życie z dniem 2 grudnia 2015 roku.
 • 2. CUK Ubezpieczenia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 • 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu lub doręczenie poprzez e-mail.

§ 9. Postanowienia końcowe

 • 1. Prawem właściwym dla Regulaminu Serwisu CUK oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
 • 2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów powstałych w związku ze stosowaniem Regulaminu lub wynikłych w związku ze świadczonymi Usługami drogą elektroniczną na jego podstawie jest sąd właściwości ogólnej lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczającego, Ubezpieczonych lub Uposażonych. Spory mogą być też rozstrzygane polubownie przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z regulaminami tych sądów.
 • 3. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski.
 • 4. Serwis zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Serwisu wynikające z Regulaminu wymaga pisemnej zgody CUK Ubezpieczenia.

[1] Art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U. z 2015 poz. 128), na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12 (Dz. U. poz. 559), utraci moc z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Skontaktuj się z nami:

Zamów rozmowę lub zadzwoń: 22 33 00 300
Znajdź placówkę
Zapytaj o produkt lub współpracę Odpowiemy najszybciej, jak to możliwe