2022-11-07

OC zawodu – czym jest i kto musi je kupić?

Sprawdź, czym jest OC zawodu.

OC zawodu – czym jest i kto musi je kupić?

W niektórych sytuacjach obowiązek zakupu OC regulują przepisy, w innych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są dobrowolne i stanowią dodatkową formę ochrony przed ponoszeniem kosztów szkód wyrządzonych osobom trzecim. Wykonywanie pewnych zawodów wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością wobec mienia czy zdrowia i życia innych osób. Ich listę reguluje ustawa. Kiedy ubezpieczenie zawodowe jest konieczne, a kiedy warto je kupić, mimo braku takiego obowiązku? Przeczytaj w niniejszej poradzie.

Przedmiot ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Jeśli chcemy lepiej zrozumieć, czym jest ubezpieczenie OC, definicja powinna uwzględniać związek przyczynowy między działaniem sprawcy a uszczerbkiem majątkowym lub niemajątkowym doznanym przez osobę poszkodowaną. Mamy zatem dwie strony zdarzenia, odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje wtedy, gdy istnieje wyraźny związek między działaniem jednej z nich a szkodą poniesioną przez drugą.

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową. Dotyczy to szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy utracenie przychodu. OC zawodu może zostać wykupione przez osoby prowadzące działalność, a także pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 119 Kodeksu Pracy pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie OC zawodowe może chronić nawet przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych. W innym wypadku będzie musiał pokryć szkody we własnym zakresie. OC pracownika jest zatem formą zabezpieczenia w razie popełnienia poważnego błędu i spowodowanych nim roszczeń pracodawcy.

Jeśli w Twojej codziennej pracy narażony jesteś na ryzyko, które niesie za sobą straty poniesione przez klientów czy pacjentów, wybierz OC zawodu. Dzięki niemu, nawet kiedy na moment stracisz czujność, będziesz mógł odsapnąć z ulgą.

OC zawodu - obowiązkowe czy dobrowolne?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych. Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś ich złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę oraz poniesienie wysokiej ceny z tego tytułu. Przepisy ściśle określają, jakich profesji dotyczy obowiązkowe OC zawodowe. Koniecznie trzeba jednak podkreślić, że obowiązek spoczywa na osobach, które świadczą usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli pracują oni w ramach umowy o pracę, to obowiązek ten spoczywa na ich pracodawcach. Lista obejmuje następujące zawody:

 • lekarza
 • adwokata
 • radcy prawnego
 • zarządcy nieruchomości
 • księgowej
 • notariusza
 • komornika sądowego
 • architekta
 • inżyniera budownictwa

Błąd w sztuce, zaniechanie, niewłaściwa decyzja mogą skutkować tym, że osoby trzecie zostaną narażone na poniesienie szkody materialnej w znacznym stopniu, uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci. Zarządca nieruchomości odpowiedzialny jest za utrzymanie jej w dobrym stanie i czerpane z niej zyski. Błędne decyzje, zaniechania napraw czy remontów mogą prowadzić do zniszczenia powierzonej nieruchomości lub stanowić zagrożenie dla jej mieszkańców. Jeśli ktoś wykonuje zawód księgowego, również powinien pamiętać o obowiązkowym OC biura rachunkowego. Stanowi o tym Ustawa o rachunkowości. W razie popełnienia błędu i roszczeń finansowych klienta z tego tytułu szkodę pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej jest też obligatoryjne dla zawodów kluczowych dla budownictwa. OC projektanta, architekta czy inżyniera budownictwa chroni przed skutkami błędów w obliczeniach, złego doboru materiałów czy braku odpowiedniego nadzoru.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest jednakowy we wszystkich towarzystwach, ponieważ pokrywa się z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla lekarzy minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 000 euro, w przypadku architekta czy zarządcy nieruchomości to 50 000 euro. Sumy wydają się znaczne, jednak koszty leczenia czy odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej lub katastrofę budowlaną mogą być wyższe. Dlatego warto rozważyć zakup polisy nadwyżkowej. Jest to rodzaj dodatkowej polisy powiązanej z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności zawodowej. Jej przedmiot jest taki sam jak w przypadku polisy obligatoryjnej, ale suma gwarancyjna jest znacznie wyższa. Zależnie od wybranego wariantu może sięgać nawet kilkuset tysięcy euro. Oznacza to, że jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość minimalnej wymaganej przepisami sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel pokryje ją w ramach polisy nadwyżkowej. W przypadku zawodu architekta czy inżyniera budownictwa, jeśli dojdzie do poważnego błędu lub uchybienia skutkującego np. zawaleniem się budynku, suma podstawowa nie wystarczy na pokrycie strat. Więcej na temat obowiązkowego OC zawodów związanych z budownictwem przeczytasz w naszej innej poradzie.

Każdy, kto chciałby rozszerzyć swoją ochronę i zwiększyć sumy gwarancyjne powinien pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu dobrowolnym. Posiadamy szeroką ofertę ubezpieczenia OC zawodowego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Co więcej, także osoby wykonujące zawody medyczne – ratownicy medyczni czy rehabilitanci, ale nie posiadające statusu podmiotu leczniczego również uzyskają u nas ochronę.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

OC zawodowe dobrowolne i w korzystnych cenach

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu mogą zawierać także osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkowym posiadaniem OC. Praca nauczyciela, wychowawcy na obozach czy przewodnika turystyki górskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich podopiecznych. Łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której dzieci na przerwie szkolnej biegają po korytarzu, aż w końcu któreś dziecko robi sobie krzywdę i nauczyciel dyżurujący oskarżony zostaje o sprawowanie nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami.

Warto też posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w pracy przewoźnika drogowego, by uchronić się od kosztów związanych z uszkodzeniem czy zniszczeniem przewożonych towarów. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

OC zawodowe dobrowolne w korzystnych cenach wykupimy np. dla:

 • lekarza weterynarii
 • nauczyciela
 • trenera sportowego
 • wychowawcy na koloniach i obozach,
 • ratownika GOPR i WOPR,
 • przewodnika turystyki pieszej/górskiej,
 • farmaceuty,
 • inspektora BHP.

Odpowiedzialność cywilna nauczyciela obejmuje zapewnienie uczniom czy podopiecznym bezpieczeństwa w czasie zajęć i na przerwach, ale też w trakcie wyjść poza teren szkoły czy podczas szkolnych wycieczek. Sytuacji, gdy uczniowie mogą narazić się na niebezpieczeństwo, jest sporo, a koszty ewentualnego leczenia czy odszkodowania są z reguły wysokie.

Bardzo przydatne jest też ubezpieczenie dla ratownika medycznego. Ratownik udziela pierwszej pomocy, ocenia stan poszkodowanego i podejmuje decyzję o wdrożeniu procedur medycznych czy podaniu leków zanim pacjent trafi do szpitala. Obowiązki te wiążą się z dużą odpowiedzialnością. OC ratownika medycznego służy zapewnieniu odszkodowania na wypadek poniesienia przez pacjenta uszczerbku na zdrowiu.

Jak wykupić OC zawodowe

Aby wykupić ubezpieczenie OC zawodowe, musisz posiadać uprawnienia zawodowe, o ile są wymagane przepisami prawa (tak jest m.in. w przypadku farmaceutów czy lekarzy weterynarii). W przypadku wykonywania zawodu, do którego nie musisz posiadać uprawnień zawodowych, konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego, np. ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, ukończenie specjalistycznych kursów czy praktyk zawodowych.

W przypadku niektórych zawodów obowiązek wykupienia ubezpieczenia zawodowego zależeć będzie od charakteru podejmowanej działalności. Jeśli ktoś zajmuje się organizowaniem imprez, obowiązkowe OC będzie musiał kupić, gdy impreza ma charakter masowy, a wysokość sumy gwarancyjnej będzie zależała m.in. od typu imprezy czy miejsca. Polisę warto zakupić również w przypadku organizowania imprez innych niż masowe. Jest to przede wszystkim zabezpieczenie dla organizatora, który w razie poniesienia szkody przez uczestników, nie będzie pokrywał kosztów zadośćuczynienia we własnym zakresie.

W CUK znajdziesz najlepszą polisę

Chcesz wykupić ubezpieczenie OC zawodu? Poznaj szczegóły polisy, zadzwoń lub odwiedź nas w jednym z oddziałów na terenie całej Polski. Przedstawimy Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb, w korzystnych cenach.

Oceń artykuł

4.75
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku