2023-12-27

Droga ekspresowa dwujezdniowa – poradnik dla kierowców

Dowiedz się, jak poruszać się po ekspresówce.

Droga ekspresowa dwujezdniowa – poradnik dla kierowców

Nie każdy kierowca czuje się swobodnie na drodze ekspresowej. Jeśli i Ty masz obawy przed wjazdem na ekspresówkę, to zapraszamy do lektury naszego artykułu, z którego dowiesz się m.in. jakie limity prędkości obowiązują na tej drodze i jak bezpiecznie się po niej poruszać.

Najważniejsze informacje:

 • Przepisy prawa określają, że droga ekspresowa oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi, a poruszać się mogą po niej tylko pojazdy samochodowe, z wyłączeniem czterokołowców.
 • W Polsce mamy do czynienia najczęściej z drogą ekspresową dwujezdniową. Jednojezdniowe drogi ekspresowe są zdecydowanie rzadziej spotykane.
 • Droga jednojezdniowa od dwujezdniowej różni się m.in. dopuszczalną prędkością. Na tej pierwszej samochody osobowe, motocykle lub samochody ciężarowe o DMC poniżej 3,5 t mogą poruszać się z prędkością maksymalną wynoszącą 100 km/h. W przypadku drogi ekspresowej dwujezdniowej limit ten wynosi 120 km/h. Inną różnicą jest szerokość pasa ruchu – na drogach jednojezdniowych musi on mieć 3,75 m, a na dwujezdniowych 3,5 m.
 • Poruszając się drogą ekspresową należy dbać o odpowiednia odległość między pojazdami. Powinna ona wynosić minimum połowę prędkości pojazdu, a więc w przypadku 100 km/h jest to minimum 50 m.

Rodzaje dróg w Polsce

Na wstępie przyjrzyjmy się typom dróg, występujących w Polsce. Wyróżnia się drogi publiczne i wewnętrzne, a jeśli chodzi o kategorie dróg, mamy do czynienia z drogą krajową, wojewódzką, powiatową czy gminną. Na potrzeby tego artykułu przeanalizujmy jednak podział dróg ze względu na klasy. Rozróżnienie to wskazuje na wymagania techniczne oraz użytkowe, które ma spełniać droga, a szczegółowy podział określony jest w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 t.j.).

Oto klasy dróg, występujących w Polsce:

 • autostrady (oznakowane symbolem A),
 • drogi ekspresowe (oznakowane symbolem S),
 • drogi główne ruchu przyspieszonego (oznakowane symbolem GP),
 • drogi główne (oznakowane symbolem G),
 • drogi zbiorcze (oznakowane symbolem Z),
 • drogi lokalne (oznakowane symbolem L),
 • drogi dojazdowe (oznakowane symbolem D).

Droga a jezdnia

By przejść do informacji na temat drogi ekspresowej dwujezdniowej, przytoczmy jeszcze definicje drogi i jezdni. Okazuje się bowiem, że traktowanie tych dwóch pojęć synonimicznie w języku potocznym jest błędne. Ustawa Prawo o ruchu drogowym wprowadza wyraźne rozróżnienie drogi i jezdni. Definicje poznamy, czytając artykuł drugi wspomnianej ustawy.

„Droga – wydzielony pas terenu, który składa się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”.

„Jezdnia – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni”.

Mówiąc prościej, jezdnia jest jedynie częścią drogi, a droga to zespół elementów.

Co to jest droga dwujezdniowa?

Droga dwujezdniowa to nic innego jak droga składająca się z dwóch jezdni, oddzielonej od siebie pasem zieleni lub barierkami ochronnymi. Na mapach tego typu droga oznaczona jest podwójną linią. 

W tym artykule zajmiemy się bliżej drogą ekspresową dwujezdniową, jednak warto wiedzieć, że pod pojęciem droga dwujezdniowa może kryć się też autostrada oraz droga dwujezdniowa z minimum dwoma pasami dla każdego kierunku ruchu.

Droga ekspresowa jednojezdniowa a dwujezdniowa – podobieństwa i różnice

Chociaż w Polsce przeważają drogi ekspresowe dwujezdniowe, to warto też wiedzieć, czym wyróżniają się „ekspresówki” jednojezdniowe. Sama „ekspresówka” w Ustawie Prawo o ruchu drogowym określona jest jako:
 

„Droga oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca”.

Z kolei Ustawa o drogach publicznych dopuszcza stosowanie na drogach ekspresowych skrzyżowań, a to podstawowa różnica w stosunku do autostrad. Błędnym założeniem jest, że droga ekspresowa ma minimum dwa pasy w każdym kierunku jazdy. Może mieć bowiem dwa pasy: w jednym, a drugi w przeciwnym kierunku. Nie ma też reguły, że kierunki ruchu oddziela się jakimś elementem np. barierką czy pasem zieleni.

Wjazd na „ekspresówkę” sygnalizuje znak D-7 na niebieskim tle. Z kolei, opuszczając taką drogę, zobaczymy znak D-8, który wygląda tak samo jak D-7, ale jest przekreślony czerwoną kreską. Numerowanie takich dróg rozpoczyna litera „S”, a sam numer ukazany jest na czerwonym tle. Podobnie, jak w przypadku innych dróg, drogowskazy na „ekspresówkach” mają kolor zielony.

Jeśli chodzi o podobieństwa między drogą ekspresową jednojezdniową a dwujezdniową, to:

 • nie można na nich zawracać,
 • zabronione jest w obu przypadkach cofanie,
 • zatrzymywać się można tylko w miejscu do tego przeznaczonym,
 • można holować pojazdy,
 • taka sama jest szerokość pasa awaryjnego (wynosi 2,5 m),
 • odstępy między węzłami wynoszą: 5 km poza terenem zabudowy (z możliwością skrócenia do 3 km) lub 3 km w okolicach dużego miasta (z możliwością skrócenia do 1,5 km).

Główną różnicą między „ekspresówką” jednojezdniową a dwujezdniową jest szerokość pasa ruchu poza terenem zabudowanym. O ile jednojezdniowa ma 3,75 m szerokości, o tyle w przypadku dwujezdniowej to 3,5 m.

Kolejną, najważniejszą dla kierowców informacją na temat różnic między tymi dwiema drogami jest dopuszczalna prędkość. Na drodze ekspresowej jednojezdniowej kierowcy samochodów osobowych, motocykli i ciężarówek o DMC poniżej 3,5 t nie mogą przekraczać prędkości 100 km/h, a na dwujezdniowej ten limit wynosi 120 km/h. Co do innych pojazdów, obowiązują takie same limity prędkości na dwujezdniowej, jak i jednojezdniowej ekspresówce. Więcej o limitach prędkości przeczytasz niżej.

Ważne!

Ze względu na ilość jezdni rozróżnia się w Polsce drogę ekspresową jednojezdniową, a także dwujezdniową. Jednak, o ile w ustawie Prawo o ruchu drogowym droga jednojezdniowa jest precyzyjnie określona, o tyle ścisłej definicji drogi dwujezdniowej nie znajdziemy. Kolejny problem definicyjny dotyczy autostrady, która jest drogą dwujezdniową odpowiednio oznakowaną. Jeśli do tego dołożymy pojęcie drogi ekspresowej jednojezdniowej lub dwujezdniowej, to okazuje się, że drogi, składające się z więcej niż dwóch jezdni nie mają swojego oznaczenia. Nazywanie ich autostradami jest przecież niezgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym, z kolei droga ekspresowa składa się z maksymalnie dwóch dróg. 

Limity prędkości na drogach dwujezdniowych

Jakie są dopuszczalne prędkości na drogach dwujezdniowych? Wszystko zależy od typu pojazdu, jakim się poruszamy. W przypadku, gdy kierowca porusza się poza obszarem zabudowanym samochodem osobowym, motocyklem lub samochodem ciężarowym o DMC poniżej 3,5 t obowiązują następujące limity prędkości:

 • na autostradzie - 140 km/h (warto pamiętać o odcinkowych pomiarach prędkości na autostradzie),
 • na drodze ekspresowej - 120 km/h,
 • na innej drodze dwujezdniowej o co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu - 100 km/h.

Inne limity obowiązują dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t) oraz zespołów pojazdów. Na autostradzie, drodze ekspresowej, drodze dwujezdniowej z minimum dwoma pasami dla każdego kierunku ruchu limit to 80 km/h. Jeśli chodzi zaś o autobusy, limit prędkości na autostradach i drogach ekspresowych to 100 km/h. Motocykl, na którym przewożone jest dziecko do lat 7, nie może przekraczać 40 km/h.

Warto pamiętać, że opisane wyżej limity prędkości nie obowiązują, jeśli zarządca drogi na jakimś odcinku drogi wprowadzi inne ograniczenia prędkości. Wtedy trzeba się do nich bezwzględnie stosować. Mogą one wynikać z trudności spowodowanych uwarunkowaniami technicznymi drogi czy też braku pasa awaryjnego. Okresowe ograniczenie może wynikać z kolizji na drodze, silnych wiatrów czy też robót drogowych.

Jak bezpiecznie jechać na drodze ekspresowej dwujezdniowej?

Tak naprawdę zasady te dotyczą jazdy zarówno na tzw. ekspresówce, jak i na autostradzie. Niezależnie od tego, jaki limit obowiązuje, trzeba dostosować prędkość m.in. do warunków atmosferycznych, natężenia ruchu na drodze (przeczytaj, gdzie są najczęściej korki na autostradzie), stanu pojazdu czy przewożonego ładunku.

Kierowca ma obowiązek jechać z taką prędkością, by nie utrudniać innym jazdy, a także hamować w taki sposób, by nie stwarzać zagrożenia na drodze. Konieczne jest także utrzymywanie bezpiecznej odległości od pojazdu znajdującego się przed nami na tym samym pasie ruchu. Przyjmuje się, że odległość nie powinna być mniejsza niż połowa prędkości pojazdu, a więc np.:

 • przy 100 km/h – minimum 50 metrów,
 • przy 120 km/h – minimum 60 m,
 • przy 140 km/h – minimum 70 m.

Jeśli jedziemy natomiast w tunelu o długości ponad 500 m, powinniśmy stosować się do następującej odległości:

 • pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i autobusy – odległość minimum 50 m,
 • zespół pojazdów lub inne pojazdy, które nie zostały wcześniej wymienione – odległość minimum 80 m.

Zadbaj o dobre ubezpieczenie

Jeśli często jeździsz drogą ekspresową czy autostradą, to zabezpiecz się na wypadek nieprzewidzianych kolizji. Oprócz ubezpieczenia OC zadbaj o dobre ubezpieczenie AC. Autocasco pokryje szkody naprawy Twojego auta, jeśli to Ty będziesz sprawcą stłuczki. Zastanawiasz się, ile będzie kosztować ubezpieczenie komunikacyjne w przypadku Twojego samochodu? Sprawdź w naszym kalkulatorze OC i AC.

FAQ:

 • 1
  Jak rozpoznać drogę ekspresową?

  Drogi ekspresowe w Polsce oznakowane są symbolem D-7. Przed numerem widnieje litera S, a całość ukazana jest na czerwonym tle. Z kolei drogowskazy na samej „ekspresówce” mają zielone tło.

 • 2
  Ile można jechać na drodze ekspresowej?

  Limit prędkości na „ekspresówce” dwujezdniowej to 120 km/h, a na drodze ekspresowej jednojezdniowej można jechać 100 km/h. Limity te obowiązują kierowców poruszających się samochodem osobowym, motocyklem lub samochodem ciężarowym o DMC poniżej 3,5 t.

 • 3
  Ile można jechać na dwupasmówce?

  Na drodze dwupasmowej ekspresowej dopuszczalna prędkość dla samochodów osobowych, motocykli i samochodów ciężarowych o DMC poniżej 3,5 t to 120 km/h.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku