2022-07-14

Pracownicze Programy Emerytalne – czym jest PPE

Poznaj najważniejsze informacje na temat PPE!

Pracownicze Programy Emerytalne – czym jest PPE

Chcąc zapewnić sobie poczucie finansowego bezpieczeństwa na emeryturze, warto gromadzić dodatkowe oszczędności. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest uczestnictwo w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE). Jeżeli Twój zakład pracy go utworzył i finansuje składki, możesz gromadzić tam dodatkowe środki.

Jako pracownicy często zadajemy sobie pytanie: PPE? Co to? Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest PPE, w jaki sposób działa i co nam daje w praktyce. Poznaj najważniejsze fakty na temat PPE i jego zalety.

PPE – wszystko, co powinieneś wiedzieć przed dołączeniem

PPE to program mający na celu zachęcenie pracowników do oszczędzania pieniędzy. Do programu może przystąpić każdy, ale nie jest to obowiązkowe. Pracowniczy Program Emerytalny może być alternatywą dla PPK, a dla pracodawcy mocnym wyróżnikiem na tle konkurencji.

Dodatkowe pieniądze na emeryturę możesz gromadzić m.in. na IKE (Indywidualnych Kontach Emerytalnych), IKZE (Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego), w PPK (Pracowniczym Planie Kapitałowym) oraz PPE (Pracowniczym Programie Emerytalnym).

Jedynie w PPE oraz PPK oszczędności gromadzimy przy wsparciu finansowym pracodawcy.

Pracowniczy Program Emerytalny to oszczędzanie w ramach III filaru emerytalnego, dzięki któremu będziemy mogli uzupełnić świadczenia wypłacane z I oraz II filaru. W ramach PPE oszczędności są zbierane niezależnie od składek na ZUS.

Co przepisy mówią o PPE?

Zasady funkcjonowania PPE reguluje Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku. Ustawa wskazuje m.in. to, jak tworzy się programy emerytalne w zakładach pracy.
 

W jaki sposób tworzy się PPE?

PPE, zgodnie z ustawą tworzy się poprzez:

  • Zawarcie umowy zakładowej lub umowy międzyzakładowej.
  • Następnym krokiem jest zawarcie umowy z instytucją finansową lub utworzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego, bądź też nabycie przez pracodawcę akcji istniejącego towarzystwa emerytalnego.
  • Ostatnim krokiem jest rejestracja programu przez organ nadzoru.

Do czego zobowiązany jest pracodawca?

Pracodawca powinien przedstawić reprezentacji pracowników swoją ofertę utworzenia programu, która, zgodnie z Ustawą o PPE, zawiera projekt umowy zakładowej oraz ustalone w umowie przedwstępnej warunki umowy z instytucją finansową lub statut towarzystwa emerytalnego i statut funduszu emerytalnego (lub projekty tych statutów). Ważną kwestią jest również określenie okresu ważności oferty, nie krótszego niż 3 miesiące.

Kto i w jaki sposób może przystąpić do PPE?

Do programu może przystąpić każdy pracownik, który nie ukończył 70 roku życia i jest zatrudniony w swoim zakładzie nie krócej niż 3 miesiące. Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

Do PPE przystępuje się na podstawie pisemnej deklaracji.

Podstawowąskładkę na PPE finansuje pracodawca. Może on indywidualnie ustalić wysokość składki, którą ustala się procentowo od wynagrodzenia lub w jednakowej kwocie dla wszystkich uczestników programu. Maksymalną wysokość składki na PPE określa ustawa i wynosi ona 7%.

Biorąc udział w programie, możesz zadeklarować dodatkową składkę w dowolnej wysokości, jeżeli umowa tego nie zakazuje. Równocześnie jako uczestnik możesz zmienić jej wysokość lub całkowicie z niej zrezygnować. Suma składek dodatkowych na jednego uczestnika programu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 4,5-krotności przeciętnego przewidywanego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kiedy następuje wypłata środków z PPE?

 Wypłatę środków z PPE również reguluje ustawa i następuje ona:

  • na Twój wniosek jako uczestnika PPE po osiągnięciu wieku 60 lat;
  • na Twój wniosek jako uczestnika programu, jeśli przedstawisz decyzję o przyznaniu prawa do emerytury i po ukończeniu 55 roku życia;
  • po ukończeniu 70 roku życia, jeżeli wcześniej nie wystąpiłeś o wypłatę środków;
  • w przypadku śmierci – na wniosek osoby uprawnionej.

Wypłata środków może być dokonywana jednorazowo lub ratalnie – w zależności od złożonego przez Ciebie wniosku lub wniosku złożonego przez osobę uprawnioną.

W przypadku wyboru jednorazowej wypłaty środki są przelewane w terminie nie dłuższym niż miesiąc od złożenia wniosku. W przypadku wypłaty w ratach wygląda to bardzo podobnie, pierwsza rata musi zostać wypłacona w przeciągu miesiąca od złożenia dokumentu, chyba że występujesz o wypłatę środków w późniejszym terminie.

Jaka jest różnica między PPK a PPE?

Dodatkowe oszczędności na emeryturę można gromadzić m.in. na IKE, IKZE w PPE czy PPK. Tylko w PPE i PPK środki gromadzimy przy wsparciu pracodawcy. W przypadku Pracowniczych Planów Kapitałowych dokłada się również państwo (dopłaty roczne oraz wpłata powitalna). Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak uruchomić PPK w swojej firmie kliknij tutaj.

Zasady uczestnictwa – różnice

Utworzenie PPK jest w zasadzie obowiązkiem pracodawcy, natomiast PPE zależy tylko i wyłącznie od jego woli (oznacza to, że pracownicy nie będą mogli oszczędzać w PPE, jeżeli pracodawca nie utworzy tego programu). Ty jako pracownik możesz dobrowolnie przystąpić zarówno do PPE jak i do PPK.

Do PPE mogą przystąpić pracownicy do 70 roku życia, którzy pracują u danego pracodawcy dłużej niż 3 miesiące (minimalny okres zatrudnienia może zostać w umowie zakładowej skrócony lub wydłużony maksymalnie do 3 lat).

Do PPK automatycznie są zapisywane osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 roku życia i są zatrudnione minimum 3 miesiące. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w PPK, wystarczy, że wcześniej złożysz deklarację o niedokonywaniu wpłat. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, a nie skończyli 70 lat, mogą zapisać się do PPK na swój wniosek. Osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić do tego programu.

Finansowanie składek

W PPE gromadzone środki pochodzą ze składek podstawowych, które są finansowane przez pracodawcę. Jeżeli chcesz, możesz finansować składki dodatkowe, które są potrącane przez pracodawcę z Twojego wynagrodzenia, po jego opodatkowaniu.

W PPK wypłata podstawowa pracodawcy to 1,5 % wynagrodzenia pracownika. Pracodawca może również finansować dodatkową wpłatę do 2,5 % wynagrodzenia. Ty jako pracownik natomiast, finansujesz podstawową wpłatę do PPK w wysokości 2%, ale również jak pracodawca, możesz finansować dodatkową wpłatę do 2% wynagrodzenia.

Kiedy można skorzystać z oszczędności w PPE i PPK?

Środki zgromadzone na rachunku PPE są Twoją własnością, ale można uzyskać do nich dostęp dopiero po osiągnięciu określonego wieku. Wypłata z PPE może nastąpić na wniosek, dopiero w momencie, gdy ukończysz 60 lat.

Jest to jedna z najważniejszych różnić pomiędzy PPE a PPK.

W PPK w dowolnym czasie, nawet jeszcze przed ukończeniem 60 roku życia, możesz wycofać środki ze swojego rachunku. Środki mogą zostać wypłacone również w razie poważnego zachorowania lub w celu przeznaczenia ich na wkład własny przy kredycie hipotecznym (do ukończenia przez uczestnika 45 roku życia).

Rezygnacja z PPK i PPE

Zarówno w przypadku rezygnacji z PPK i PPE należy wypełnić deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na dany Program. W przypadku PPK taki dokument możesz złożyć w każdej chwili, nawet przed przystąpieniem do programu. W tej sytuacji nie zostanie Ci założony indywidualny rachunek bankowy, gdzie gromadzone byłyby pieniądze.

PPE czy PPK?

Pomimo dzielących je różnic, obie te formy oszczędzania niosą ze sobą wiele korzyści dla wszystkich pracowników, którzy zdecydują się przystąpić do programu. W przypadku PPE to pracodawca jest głównym finansującym składki. W PPK natomiast masz stały dostęp do swoich oszczędności i możesz z nich korzystać, kiedy chcesz.

Oszczędności gromadzone w obu programach podlegają dziedziczeniu i masz wpływ na to, kto otrzyma te środki po Twojej śmierci.

Bez względu na to, na które rozwiązanie się zdecydujesz, pamiętaj, że warto oszczędzać! Już dziś dowiedz się, jak obecnie wygląda Polski System Emerytalny.

Nie czekaj i już teraz zacznij oszczędzać na emeryturę!

PPE nie jest jedyną formą oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Sprawdź również polisy na życie, które mają funkcję inwestycyjną. Odwiedź nasz kalkulator, przyjdź do placówki CUK lub spytaj konsultanta na infolinii

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku