2024-05-20

Ubezpieczenie OC radcy prawnego – co warto wiedzieć?

Zapoznaj się z informacjami na temat ubezpieczenia OC radcy prawnego.

Ubezpieczenie OC radcy prawnego – co warto wiedzieć?

Wykonywanie zawodu radcy prawnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Każda pomyłka lub niedopatrzenie może mieć poważne konsekwencje finansowe dla klienta. Z tego powodu ubezpieczenie OC radcy prawnego jest nie tylko obowiązkowe, ale też niezwykle istotne z punktu widzenia ochrony dla tego typu działalności. W poradzie omówimy najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem. Z lektury dowiesz się m.in., czym jest obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych, od czego chroni taka polisa i kto musi ją wykupić.

Najważniejsze informacje:

 • Każdy radca prawny w Polsce podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC) na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
 • Dokładne wymogi związane z taką polisą określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) radców prawnych.
 • Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC dla radcy prawnego powstaje nie później, niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania zawodu.
 • Minimalna suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC radcy prawnego wynosi równowartość w złotych 50 tys. euro dla jednego zdarzenia.
 • Wykupienie OC radców prawnych redukuje ryzyko prowadzenia działalności zawodowej. Taką polisę można również dobrowolnie rozszerzyć, zwiększając jej zakres i sumę ubezpieczenia.
 • Zgłoszenie szkody z OC radcy prawnego przez klienta umożliwia uzyskanie przez niego odszkodowania za straty poniesione w wyniku błędu prawnika.

Czym jest ubezpieczenie OC radców prawnych?

Ubezpieczenie OC radców prawnych to specjalny rodzaj polisy, której zadaniem jest zabezpieczenie ich działań zawodowych przed finansowymi konsekwencjami popełnianych nieumyślnie błędów lub zaniechań. Mogą one bowiem prowadzić do szkód wyrządzonych ich klientom lub innym współpracownikom. Jest to więc forma ochrony ubezpieczeniowej, która pokrywa ewentualne koszty odszkodowań oraz wszelkie związane z nimi wydatki sądowe wynikające z roszczeń zgłaszanych wobec radców.

Interesuje Cię obowiązkowe OC zawodowe? A może jesteś pracownikiem kancelarii? Sprawdź zatem również nasze porady dotyczące:

Kto musi mieć obowiązkowe OC radcy prawnego?

O tym, kto musi wykupić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, decydują przepisy prawa, a w tym wypadku Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Zgodnie z obowiązującą ustawą* taką polisę musi posiadać każdy radca prawny w Polsce. Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC powstaje nie później, niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania zawodu, dlatego trzeba pamiętać o jego dopełnieniu z odpowiednim wyprzedzeniem.

*Podstawa prawna: Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Ważne!

Obowiązkową polisę OC radcy prawnego można dobrowolnie rozszerzyć, nabywając tak zwane ubezpieczenie nadwyżkowe. Dzięki niemu prawnik zyskuje ochronę powyżej  sumy gwarancyjnej, jakiej wymaga obowiązkowa ochrona. Kupując polisę OC radców prawnych, warto rozważyć również ubezpieczenie mienia kancelarii oraz OC dla aplikantów radcowskich.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

OC radcy prawnego – rozporządzenie

Dokładne informacje dotyczące obowiązkowego OC radcy prawnego znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia z dnia 11 grudnia 2003 r. Dowiadujemy się z niego m.in. następujących rzeczy:

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu przez radcę prawnego.

Ubezpieczenie OC radcy prawnego nie obejmuje szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy radców prawnych, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
 • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC radcy prawnego to kwota wynosząca równowartość w złotych 50.000 euro (w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia). Kwota ta jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Co zapewnia ubezpieczenie OC radcy prawnego?

Zakup ubezpieczenie OC radcy prawnego to nie tylko spełnienie ustawowego obowiązku.  Posiadanie tej polisy przez kancelarię zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności zawodowej, zwiększając jednocześnie wiarygodność wobec klientów i partnerów. Mając wykupioną taką ochronę, radcowie zyskują pewność, że towarzystwo wypłaci ewentualne odszkodowanie osobom, którym wyrządzą szkodę w następstwie działania lub zaniechania podczas podejmowania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie OC radcy prawnego obejmuje m.in.:

 • błędy w sporządzaniu opinii prawnych
 • błędy w reprezentacji klienta przed sądem lub innym organem
 • niedopełnienie obowiązków informacyjnych
 • naruszenie tajemnicy zawodowej

Odszkodowanie z OC od radcy prawnego jest wypłacane przez towarzystwo w sytuacji, gdy ten wyrządzi klientowi szkodę podczas wykonywania czynności zawodowych – w wyniku działania lub zaniechania. Polisa ta jest zatem niezwykle ważnym narzędziem, które zapewnia spokój zarówno prawnikom, jak i ich klientom, chroniąc przed nieprzewidywalnymi konsekwencjami zawodowych pomyłek.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Gdzie nabyć ubezpieczenie dla radców prawnych?

Składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC radców prawnych może się różnić w zależności od oferty danego towarzystwa. Jednak wysokość sumy gwarancyjnej narzucają tu przepisy prawa – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, minimalna suma gwarancyjna w stosunku do jednego zdarzenia, musi wynosić równowartość w złotych 50 000 euro. Zakres takiej polisy można dobrowolnie rozszerzyć. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, by dokładnie porównać dostępne na rynku oferty. W tym celu odwiedź poniższe zakładki na stronie CUK:

 • OC zawodu → Chroni radców prawnych od ryzyka i konsekwencji popełnienia błędu. Wypełnij formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą w celu przedstawienia oferty.
 • Ubezpieczenia firmowe  → Porozmawiaj z ekspertem i dopasuj ofertę do potrzeb swojej kancelarii.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy aplikant radcowski jest ubezpieczony?

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC radcy prawnego dotyczy wszystkich pracowników wykonujących czynności prawne, niezależnie od formy ich zatrudnienia w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli takową prowadzą, muszą wykupić OC (także aplikanci radcowscy). Jeżeli natomiast są zatrudnieni w kancelarii – obowiązek wykupienia takiej polisy spoczywa na ich pracodawcy.

 • 2
  Jak uzyskać odszkodowanie od radcy prawnego?

  Aby uzyskać odszkodowanie z OC od radcy prawnego, najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną, która specjalizuje się w tym temacie. Gwarantuje to, że zostaniemy przeprowadzeni przez ten proces sprawnie i profesjonalnie. Zgłoszenie szkody z OC radcy prawnego jest pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania za błędy zawodowe, które negatywnie wpłynęły na nasze interesy oraz budżet. Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej okoliczności obciążające radcę – w tym celu najlepiej skonsultować sprawę z innym prawnikiem.

 • 3
  Czy OC chroni radców prawnych przed skutkami niewłaściwego wykonania obowiązków?

  Tak. O tym, co obejmuje dokładnie obowiązkowe OC radcy prawnego, mówi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r.: Polisą OC objęta jest odpowiedzialność cywilna radcy prawnego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności radcy prawnego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku