2024-05-02

Ubezpieczenie OC notariusza – co warto wiedzieć?

Czy zawód notariusza podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC?

Ubezpieczenie OC notariusza – co warto wiedzieć?

Działalność prowadzona przez notariuszy wymaga wysokiej specjalizacji i wiąże się z ogromnym ryzykiem zawodowym. Takie osoby zajmują się m.in. sporządzaniem ważnych umów finansowych, aktów notarialnych i testamentów. Notariusz bierze zatem sporą odpowiedzialność za swoich klientów, a wszelkie błędy popełnione w toku pracy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami i roszczeniami z ich strony. Właśnie z tego powodu prawo wymaga w tym wypadku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC notariusza. Przeczytaj poradę i poznaj szczegóły tego zagadnienia.

Najważniejsze informacje:

 • Notariusz to profesja wysokiej specjalizacji, która wymaga posiadania obowiązkowej polisy OC zawodu. Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy.
 • Akt prawny, który dotyczy obowiązku posiadania ubezpieczenia notariuszy, można znaleźć na stronie głównej Sejmu RP.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC notariusza obejmuje jego odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych (notarialnych).
 • Notariusz może wykupić polisę OC w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym. Musi jednak liczyć się z zakresem i sumami gwarancyjnymi narzuconymi przez obowiązujące rozporządzenie.
 • OC notariuszy wyłącza szkody wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa.
 • Dokładne informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC notariuszy można znaleźć na stronie Krajowej Rady Notarialnej.

Obowiązkowe OC notariusza – czym jest i kto musi je mieć?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) notariusza to polisa, która chroni go przed finansowymi konsekwencjami błędów popełnionych w trakcie wykonywania czynności notarialnych. Ochrona ta obejmuje zarówno szkody majątkowe, jak i osobowe wyrządzone klientom lub kontrahentom. Dzięki temu notariusz zabezpiecza się na wypadek ich ewentualnych roszczeń.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego notariusza w Polsce. Dotyczy to zarówno osób prowadzących kancelarię notarialną samodzielnie, jak i wspólników w spółkach cywilnych notarialnych. Jeśli notariusz jest zatrudniony w kancelarii w ramach umowy o pracę, obowiązek zakupu polisy OC spoczywa na jego pracodawcy.

OC notariusza – rozporządzenie

Co stanowi podstawę, według której każda osoba prowadzące działalność notarialną jest zobowiązana do zakupu zawodowej polisy OC? Określa to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej notariuszy. Powyższe przepisy regulują następujące kwestie:

 • 1
  Zakres ochrony

  Ubezpieczeniem OC obejmowana jest odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności notarialnych. Dotyczy zarówno szkód majątkowych, jak i osobowych. Wyłącza szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

 • 2
  Minimalna suma gwarancyjna

  Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń, w okresie ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych 50.000 euro. Notariusz może dobrowolnie wykupić ubezpieczenie z wyższą sumą gwarancyjną.

 • 3
  Składka

  Wysokość składki zależy od sumy gwarancyjnej, zakresu ochrony oraz doświadczenia notariusza. Składkę za ubezpieczenie OC notariusza płaci sam notariusz.

 • 4
  Zawarcie umowy z ubezpieczycielem:

  Obowiązkowe ubezpieczenie notariusza oferuje wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Notariusz ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Warto przy tym pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dokonanie pierwszej czynności, o której mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

 • 5
  Obowiązek ubezpieczenia

  Notariusz jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez cały okres wykonywania czynności notarialnych. Brak zawodowej polisy OC skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną przed Krajową Radą Notarialną, która może m.in. udzielić notariuszowi nagany, ukarać go grzywną lub zawiesić w czynnościach.

  To ważne!

  • Ubezpieczenie OC notariusza nie chroni przed odpowiedzialnością karną.
  • Poszkodowany może dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela.
  • Rozporządzenie określa również szczegółowe warunki ubezpieczenia, m.in.: sposób zgłaszania szkód, terminy wypłaty odszkodowania, wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Co obejmuje obowiązkowe OC notariusza?

Szczegółowy zakres ubezpieczenia OC notariusza dokładnie określa rozporządzenie Ministra Finansów (szczegóły znajdziesz tutaj). Polisą jest objęta odpowiedzialność cywilna notariusza za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności notariusza, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

Co to oznacza w praktyce? Ubezpieczenie OC notariusza obejmuje m.in.:

 • Błędy w sporządzaniu aktów notarialnych, umów i testamentów;
 • Błędy w poświadczeniu podpisów i dat;
 • Błędy w doradztwie prawnym;
 • Niewłaściwe przechowywanie dokumentów.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. (Prawo o notariacie) OC notariusza nie obejmuje szkód:

 • Polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, lub innemu ubezpieczonemu będącemu wspólnikiem;
 • Wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy notariuszy, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
 • Powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Jakie ubezpieczenie może wykupić kancelaria notarialna?

Poza obowiązkową polisą OC notariusza, którą narzuca ustawa, każda kancelaria może ubezpieczyć również swój majątek. Ubezpieczenie firmowe możesz wykupić w CUK od ręki! Wystarczy, że odwiedzisz stronę, wypełnisz krótki formularz, a nasz doradca odezwie się do Ciebie, by dopasować ofertę zbliżoną do profilu Twojego przedsiębiorstwa.

Ponadto jako osoba prowadząca działalność notarialną, a także jako adwokat czy radca prawny możesz wykupić tzw. dobrowolne ubezpieczenie nadwyżkowe, które będzie stanowiło uzupełnienie obowiązkowego OC zawodu. Dzięki temu nie tylko rozszerzysz zakres ochrony Twojej działalności, ale także dowolnie zwiększysz sumę ubezpieczenia.

Czytaj także: Obowiązkowe OC adwokata.

Gdzie kupić ubezpieczenie notariusza?

Szukasz obowiązkowego OC zawodu notariusza lub innej profesji, ale nie wiesz, gdzie szybko dopełnić związanych z tym formalności? A może chcesz ubezpieczyć majątek swojej kancelarii?

W CUK znajdziesz nie tylko ofertę dopasowaną do specyficznych potrzeb branży, w jakiej pracujesz, ale także profesjonalne doradztwo ekspertów do spraw ubezpieczeń. Skorzystaj z poniższych linków, a odezwiemy się do Ciebie, by pomóc w wyborze najlepszej polisy!

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Czy można złożyć skargę na notariusza?

  Tak. Każda poszkodowana osoba może złożyć skargę na konkretnego notariusza do właściwej Izby Notarialnej, przy której działa rejent. Można zrobić to pisemnie, elektronicznie lub osobiście. Rada Izby Notarialnej rozpatrzy skargę i podejmie właściwe kroki (np. udzieli upomnienia lub nałoży karę). W razie potrzeby wystąpi do sądu. Skargę na notariusza można złożyć także do prokuratury lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • 2
  W jakich zawodach OC jest obowiązkowe?

  Obowiązkowe OC zawodowe dotyczy profesji o wysokiej specjalizacji, gdzie złe działanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę. Polisę należy wykupić w przypadku świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do wykupienia ubezpieczenia OC zobowiązani są także pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników wykonujących te zawody: lekarze, adwokaci, radcy prawni, zarządcy nieruchomości, księgowi, notariusze, komornicy sądowi, architekci, inżynierowie budownictwa.

  Pełną listę zawodów znajdziesz w ustawach i rozporządzeniach, np.:

  • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.
 • 3
  Jaki rodzaj odpowiedzialności nie może być objęty ochroną ubezpieczeniową OC notariusza?

  Odpowiedzialność notariusza nieobjęta ubezpieczeniem OC to m.in.:

  • Działanie umyślne: szkody wyrządzone z premedytacją.
  • Rażące niedbalstwo: wyjątkowo wysoki stopień zaniedbań.
  • Szkody deliktowe: wyrządzone bez winy kontraktowej.
  • Szkody czysto ekonomiczne: utrata korzyści lub zwiększenie wydatków.
  • Czynności niezwiązane stricte z działalnością notarialną.
  • Szkody wyrządzone przez osoby trzecie (nieubezpieczone w ramach prowadzonej działalności).
  • Siła wyższa: zdarzenie niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia.

  Należy pamięć, że dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej obowiązkowego OC notariusza określa ustawa. Szczegóły dotyczące wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa można znaleźć natomiast w umowie ubezpieczenia (dokument OWU).

Oceń artykuł

5.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku