2023-01-25

Obowiązkowe OC adwokata — wszystko, co warto wiedzieć

Jesteś adwokatem? Twój zawód należy do profesji objętych koniecznością posiadania obowiązkowego OC. 

Obowiązkowe OC adwokata — wszystko, co warto wiedzieć

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania zawodu chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody związane z działalnością zawodową. W przypadku niektórych profesji obowiązek ten narzuca ustawa. Za idealny przykład może posłużyć tu ubezpieczenie OC adwokatów. Taka polisa chroni ich przed konsekwencjami błędu w pracy, a co za tym idzie – potencjalnymi roszczeniami klientów.

W jakich konkretnie sytuacjach chroni OC adwokata? Kiedy i w jaki sposób klienci mogą zgłosić szkodę z tytułu tego ubezpieczenia? Jak zabezpieczyć się w ramach wykonywanego zawodu, będąc adwokatem? Na te i inne towarzyszące zagadnieniu pytania odpowiadamy poniżej.

OC zawodu – czym jest i jak działa?

Ubezpieczenie OC zawodu jest obowiązkowe dla niektórych grup praktykujących daną profesję. Wymogi te regulują rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązek posiadania takiej polisy dotyczy tych zawodów, które są związane z wysoką specjalizacją, a błąd w pracy może skutkować poważnym narażeniem klientów na szkody (zarówno cielesne, jak i finansowe). Zawodowa polisa odpowiedzialności cywilnej może pokryć zadośćuczynienie poszkodowanego klienta (możliwe do uzyskania jest np. odszkodowanie z OC od adwokata).

Posiadanie tego ubezpieczenia chroni także firmę przed roszczeniami kontrahentów, które dotyczą szkód wywołanych niewywiązaniem się ze zobowiązań zawartych w umowie. Ubezpieczyciel wypłaci klientowi roszczenie, gdy ten udowodni poniesione straty oraz związek między działaniem profesjonalisty a zaistniałą szkodą.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Czy ubezpieczenie OC adwokata jest obowiązkowe?

Tak. Ubezpieczenie OC adwokata regulowane jest prawem o adwokaturze. Taki obowiązek powstaje w ciągu 30 dni od wpisania na listę adwokatów i nie później niż w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania czynności zawodowych. Obowiązkowe ubezpieczenie adwokatów przewiduje ustawa – Prawo o adwokaturze. Każdy adwokat zobowiązany jest do zawarcia polisy OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.o których mowa w art. 4 ust. 1.

Nabycie ubezpieczenia OC adwokata to nie tylko obowiązek, który narzuca ustawa. Stanowi to najskuteczniejszą ochronę własnych finansów i gwarancję przeniesienia odpowiedzialności związanej z wypłatą odszkodowania w razie wystąpienia szkód na ubezpieczyciela. Taka polisa obejmuje bowiem wszystkie zdarzenia wynikające z działań lub zaniedbań adwokata, który wykonuje na co dzień swoje obowiązki zawodowe.

Jaki zakres ma obowiązkowe OC adwokata?

Zakres, którym charakteryzuje obowiązkowe OC adwokata, został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. (DZ. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2134). Taka polisa zawsze obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonej osoby za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz wynikłe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o ile są one następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia.

Ochrona dotyczy także szkód wyrządzonych w ramach wykonywania zawodu adwokata powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa (zarówno w odniesieniu do ubezpieczonego, jak i osób, za które ponosi on odpowiedzialność – np. pracowników kancelarii). Minimalna suma gwarancyjna polisy OC adwokata, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi 50000 euro.

Wymogi takiego ubezpieczenia są zatem ściśle określone przez MF, a także art. 8a i 8b ustawy Prawo o adwokaturze. Obowiązkowe OC adwokata dotyczy jednak jedynie osób czynnych zawodowo. Nie obowiązuje natomiast adwokatów niewykonujących zawodu (w tym emerytów). Jeśli jesteś adwokatem i podejmujesz czynności zawodowe, będziesz zobowiązany posiadać wyżej wymienioną polisę, która zapewni Ci ochronę na wypadek popełnienia ewentualnych błędów i wyrządzenia wynikającej z nich szkody reprezentowanemu klientowi.

Warto wiedzieć!

Większość adwokatów ubezpieczona jest standardowo na sumę 100 tys. euro. Z obawy przed ewentualnymi skutkami roszczeń część z nich decyduje się jednak na zwiększenie sumy gwarancyjnej polisy – można tu wybierać spośród kilku wariantów. Najwyższa ochrona w ramach OC podstawowego to 1 mln euro.

OC adwokata – w jakich sytuacjach zapewnia ochronę?

W ramach posiadania obowiązkowej polisy OC zawodu towarzystwo wypłaci odszkodowanie każdej osobie, która została poszkodowana wskutek błędów i zaniechań adwokata prowadzącego sprawę lub osób zatrudnionych w kancelarii. Tego typu ochrona obejmuje również wszelkie szkody popełnione przez osoby działające w imieniu mecenasa, jeżeli pomiędzy ubezpieczonym a pracownikiem została zawarta umowa o pracę, dzieło lub zlecenie.

Praca każdego adwokata związana jest z ważnymi dokumentami. Można do nich zaliczyć m.in.: pisma upominawcze, procesowe, sądowe, umowy czy akta sądowe. Ich zagubienie, zniszczenie lub kradzież może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami, w tym roszczeniami od klientów. Na wypadek takich sytuacji przyda się OC zawodu adwokata rozszerzone właśnie o to ryzyko. Warto upewnić się, jaką sumę odszkodowania gwarantuje w tym wypadku towarzystwo.

Istotnym dodatkiem do ubezpieczenia adwokatów może być również ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku osób zatrudnionych w kancelarii. Przyczyny takiego zdarzenia mogą być różne, jednak zawsze mogą narazić adwokata na niepotrzebne koszty. Do takich sytuacji zalicza się np.: awarie urządzeń biurowych, upadki, wadliwe instalacje itp. Podobną ochronę w odniesieniu do klientów zapewnia również OC biura rachunkowego.

Przydatnym rozszerzeniem ubezpieczenia OC adwokata jest usługa asysty prawnej. Zapewnia ona możliwość uzyskania profesjonalnych porad prawnych obejmujących instrukcje postępowania i mediacje w ramach cywilnej odpowiedzialności zawodowej podczas współpracy z klientem kancelarii. Ułatwia to wypracowanie strategii działania, jeśli na przykład dojdzie do zgłoszenia szkody z OC adwokata. W razie sporu adwokat może uniknąć angażowania się w jego rozstrzygnięcie, a to z kolei ułatwia relacje z klientem i daje szansę na zakończenie sprawy w sposób polubowny.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie OC adwokata?

Z zakresu obowiązkowego OC adwokata przede wszystkim wyłączony jest regres. Oznacza to, że towarzystwo ubezpieczeniowe rezygnuje z prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, która wynika z rażącego niedbalstwa adwokata lub została spowodowana umyślnie przez aplikantów, praktykantów i pracowników kancelarii. Ubezpieczenie OC adwokata nie obejmuje również szkód:

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego osobie spokrewnionej lub spowinowaconej, a także osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu lub innemu ubezpieczonemu będącemu jego wspólnikiem, polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu bądź utracie mienia;
  • wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed skreśleniem lub zawieszeniem;
  • powstałych w rezultacie prowadzenia działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Kiedy należy nam się odszkodowanie od adwokata?

Jak wspomnieliśmy, adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone przy udzielaniu pomocy prawnej i każdy poszkodowany klient może liczyć na uzyskanie świadczenia od ich ubezpieczyciela. Obowiązkowe OC ustalone jest na kwotę 50 tys. euro, dzięki czemu poszkodowany może wystąpić bezpośrednio do ubezpieczyciela i od niego zażądać wypłaty świadczenia za wyrządzoną przez adwokata szkodę.

Kiedy zatem będzie należało nam się odszkodowanie z OC adwokata? Wtedy, gdy dojdzie do zaniedbań lub niewywiązania się z punktów zawartej umowy. Adwokat nie może odmówić wydania dokumentów klientowi, motywując to uregulowaniem opłat i kosztów należnych obrońcy. Ma on także zakaz odejścia od prowadzenia sprawy oraz uchylenia się od stawiennictwa na rozprawie, jeśli klient nie uiści ustalonego honorarium. Skargę na adwokata można natomiast złożyć w sytuacji, gdy ten postąpił niezgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej lub godności zawodu, a także naruszył swoje obowiązki.

Warto wiedzieć!

W niektórych sytuacjach adwokat może stracić nawet prawo do wykonywania zawodu. Według art. 85 k.k. do takiego orzeczenia dochodzi, jeżeli adwokat-sprawca czynu zabronionego pod groźbą kary został uznany za nieodpowiedzialnego lub za nie ulegającego karze albo jeżeli postępowanie karne przeciwko niemu umorzono.

Jak wygląda zgłoszenie szkody z OC adwokata?

Szkodę wyrządzoną przez adwokata należy zgłosić jego ubezpieczycielowi bezpośrednio do departamentu zajmującego się likwidacją szkód. Odpowiednią ścieżkę postępowania wskaże nam agent towarzystwa, z którym została zawarta polisa. W procesie zgłaszania sprawy o odszkodowanie z OC adwokata bardzo ważny jest moment, w którym poszkodowana osoba występuje z roszczeniem. Nie będzie to bowiem data wpłynięcia pozwu do prokuratury, ani nawet prawomocny wyrok, a każdy sygnał od klienta z informacją o powstaniu szkody –  można tego dokonać listownie, mailowo, a nawet telefonicznie! Otrzymawszy sygnał o roszczeniu ze strony klienta, adwokat korzystający z OC zawodowego powinien niezwłocznie zawiadomić towarzystwo o sprawie. 

Ile kosztuje ubezpieczenie OC adwokata?

Ważną kwestią przy zakupie OC adwokata jest cena tego ubezpieczenia. Od czego zależy? Przede wszystkim od aktualnej oferty wybranego towarzystwa, a także doboru opcjonalnych rozszerzeń i ewentualnego zwiększenia sumy gwarancyjnej –  będą to kwestie indywidualnie ustalane przez ubezpieczyciela z każdym klientem. Im wyższa potencjalna suma do wypłaty, tym na wyższą składkę za OC należy się przygotować.

Kompleksowe zabezpieczenie od różnych ryzyk to element, na którym prestiżowa kancelaria adwokacka nie powinna oszczędzać. Jeśli zatem poszukujesz pewnego ubezpieczenia działalności zawodowej w korzystniej cenie, wypełnij formularz na stronie CUK – nasi doradcy znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę!

OC zawodu i ubezpieczenie firmy wykupisz za pośrednictwem CUK!

Wiesz już, na czym polega ubezpieczenie OC adwokatów, które jest przykładem obowiązkowej polisy zawodowej. Jeśli potrzebujesz tego typu ochrony, skontaktuj się z nami poprzez formularz  na stronie – nasi eksperci zaproponują Ci odpowiednią polisę!

Znajdziesz u nas także dopasowane do profilu Twojej działalności ubezpieczenie firmy – dzięki wspomnianym polisom nie tylko spełnisz ustawowy obowiązek, ale także zmniejszysz ryzyko związane z prowadzeniem swojego biznesu. Chcesz porozmawiać z doradcą osobiście? Zadzwoń na naszą infolinię: 22 27 00 337 lub przyjdź do najbliższej placówki stacjonarnej CUK Ubezpieczenia. Zapraszamy do kontaktu!

Oceń artykuł

4.33
(3)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku