2024-06-06

OC komornika sądowego – czym jest i kiedy trzeba je mieć?

OC komornika sądowego jest niezbędne do wykonywania tego zawodu. Sprawdź, co obejmuje polisa!

OC komornika sądowego – czym jest i kiedy trzeba je mieć?

Niektóre zawody wymagają posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jedną z profesji, wobec której ustawodawca przewidział konieczność wykupienia polisy jest zawód komornika sądowego. Oznacza to, że aby zgodnie z prawem wykonywać czynności jako komornik, należy zadbać o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jaki jest zakres ubezpieczenia i kiedy dokładnie trzeba je wykupić? Odpowiedzi na te i inne pytania związane z OC komornika sądowego znajdziesz w naszym artykule.

Najważniejsze informacje:

 • Komornik to profesja wymagająca wykupienia polisy OC. Obowiązek nakłada Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Zakres, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r.
 • Ubezpieczenie OC komornika obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, także gdy komornik sprawuje zastępstwo. Jeśli komornik zatrudnia prawników, ubezpieczeniem OC jest objęta również odpowiedzialność cywilna komornika za szkody będące następstwem działań lub zaniechań pracowników.
 • Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy to równowartość 100 tys. euro.
 • Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu, kiedy komornik uzyskał prawo wykonywania czynności,

OC komornika – podstawa prawna

Obowiązek wykupienia OC komornika określa Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.Zgodnie z  art. 37 komornik powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą być skutkiem wykonywanych przez niego czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Kontrola spełnienia obowiązku ustawowego leży w gestii prezesa właściwego sądu rejonowego.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin oraz minimalną sumę gwarancyjną określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych. Stanowi ono, że obowiązek ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej w dniu, kiedy komornik nabył prawo wykonywania czynności określonych w art. 3 ustawy o komornikach sądowych.

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia komornika

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów obowiązkowe OC zawodowe w przypadku profesji komornika sądowego obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności w postępowaniu, do jakich doszło w okresie obowiązywania ubezpieczenia, także tych wykonywanych w zastępstwie innego komornika. Jeżeli komornik zatrudnia pracowników, polisa obejmuje także szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania z ich strony. Ta zasada odnosi się również do asesorów komorniczych wyznaczonych w trybie określonym w art. 43 ust.1 ustawy o komornikach.

Działania bądź zaniechania komornika podczas postępowania egzekucyjnego mogą skutkować skargą zarówno ze strony dłużnika, np. gdy wartość przejmowanego majątku została zaniżona, doszło do zajęcia majątku, który w rzeczywistości nie należał do dłużnika, jak i wierzyciela, np. gdy postępowanie jest nieskuteczne, wyegzekwowane środki nie trafiły do wierzyciela lub trafiły z opóźnieniem. Z wnioskiem o odszkodowanie należy wystąpić do właściwego sądu. Jeśli w wyniku postępowania sądowego okaże się, że rzeczywiście doszło do nieprawidłowości, odszkodowanie wypłacane jest właśnie z ubezpieczenia OC komornika.

Wyłączenia w OC komornika

Jak w przypadku każdej polisy, pewne okoliczności zaistnienia szkody nie będą skutkować przyjęciem odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Zostały one określone we wspomnianym już Rozporządzeniu Ministra Finansów, zgodnie z którym obowiązkowe OC komornika nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych przez ubezpieczonego krewnym – małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w przysposobieniu i jej małżonkowi, osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu, pracownikom lub asesorowi – polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich mienia;
 • wyrządzonych przez ubezpieczonego po jego odwołaniu;
 • będących następstwem działań wojennych, rozruchów, zamieszek i aktów terroru.

Przeczytaj także: OC radcy prawnego.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Na jaką sumę musi być zawarta polisa OC komornika?

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia komornika jest ściśle określona przepisami prawa i regulowana przez Rozporządzenie Ministra Finansów. W okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi równowartość 100 tys. euro. Wartość w złotych jest ustalana w oparciu o średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku zawarcia polisy. Minimalna suma gwarancyjna OC w przypadku komornika dwukrotnie przewyższa minimalne sumy przewidziane dla OC adwokata czy OC notariusza.

Gdzie kupić ubezpieczenie komornika?

Interesuje Cię zakup OC komornika? Masz pytania i chcesz zasięgnąć rady eksperta? W CUK oferujemy szeroki wybór OC zawodu oraz fachowe doradztwo. Znajdziesz u nas OC komornika oraz innych profesji, dla których wykupienie polisy jest obowiązkowe bądź dobrowolne. Wystarczy, że skontaktujesz się, a nasz doradca przygotuje ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Oferujemy również ubezpieczenia firmowe.

FAQ – najczęściej zadawane pytania:

 • 1
  Jak uzyskać odszkodowanie od komornika?

  Jeśli w postępowaniu egzekucyjnym komornik dopuścił się zaniechań, błędów proceduralnych, działał niezgodnie z przepisami, nie dopełnił formalności, przez co doszło do wyrządzenia szkody dłużnikowi bądź wierzycielowi, każda ze stron może starać się o odszkodowanie. Czynności podejmowane przez komornika warto monitorować na każdym z etapów, a jeśli dojdzie do nieprawidłowości, złożyć skargę. W razie wątpliwości można zasięgnąć pomocy prawnika, aby potwierdzić, że dane czynności rzeczywiście były niezgodne z prawem. Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia komornika powinno zostać skierowane do właściwego sądu.

 • 2
  Czy aplikant komorniczy jest ubezpieczony?

  Aplikacja komornicza jest jednym z etapów na drodze do zawodu komornika. Zgodnie z prawem obowiązkowe OC komornika obejmuje także działania lub zaniechania jego pracowników. W Ustawie o komornikach sądowych w rozdziale 6 art. 96 możemy przeczytać, że aplikanta zatrudnia komornik. Co więcej, komornik powinien zatrudnić przynajmniej jednego aplikanta w okresie 3 lat, jeśli sąd nie zwolni go z tego z obowiązku. Aplikant jest zatem jednym z pracowników kancelarii komorniczej.

 • 3
  Czy OC komornika można zawrzeć na kwotę wyższą niż minimalna suma gwarancyjna?

  Przepisy określają minimalną sumę gwarancyjną. W przypadku komornika jest ona stosunkowo wysoka ze względu na ryzyko spowodowania znacznej szkody w wyniku działań lub zaniechań podczas wykonywania czynności egzekucyjnych. Nie wyklucza to jednak zawarcia umowy z wyższą sumę ubezpieczenia.

Oceń artykuł

5.00
(3)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku