Odpowiedzialność cywilna deliktowa – co to jest?

Odpowiedzialność cywilna deliktowa - czyli jaka? W słowniku CUK przedstawiamy, co oznacza odpowiedzialność cywilna deliktowa.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa - odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim czynem niedozwolonym przez prawo. Zasady co do naprawy szkody są zdefiniowane w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność cywilna deliktowa oznacza, że sprawca musi zapewnić rekompensatę szkód poszkodowanemu. W praktyce, czyn jest niedozwolony i osoba ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody. 

Czy wiesz, że...

Wyróżnia się także odpowiedzialnośćcywilnąkontraktową, która w odróżnieniu od deliktowej, oznacza wyrządzenie szkód osobie trzeciej związane z nienależytym wykonaniem swoich obowiązków, zaniedbanie czy niewykonanie zobowiązania. 

Istnieją trzy zasady odpowiedzialności cywilnej deliktowej, które zostały przewidziane w kodeksie cywilnym. Pierwszą z nich jest odpowiedzialność na zasadzie winy, kiedy trzeba udowodnić sprawcy, że wyrządził on szkodę osobie trzeciej. Mógł on działać celowo lub nie, jednak mimo wszystko konieczna będzie naprawa swoich czynów. Wyjątkiem od tej zasady są osoby małoletnie oraz niepoczytalne. Druga zasada odpowiedzialności cywilnej deliktowej odnosi się do ryzyka. Dotyczy to sytuacji, w których doszło do szkody w wyniku działania podwładnego lub przedmiotu (np. samochód, rower). Ponadto, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka dotyczy zawalenia się budowli, właścicieli przedsiębiorstw, które działają z wykorzystaniem sił przyrody lub posiadaczy pojazdu mechanicznego. Kolejna to odpowiedzialność na zasadzie słuszności, najczęściej dotyczy szkód, które są wyrządzone przez zwierzęta domowe. 

O wysokości odszkodowania oraz postępowaniu w momencie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, decydują okoliczności kokretnej sytuacji, a także jej skutki. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie.

Czy wiesz, że...

Pomimo to, że są wskazane zasadyodpowiedzialności cywilnej deliktowej w prawie, istnieją pewne sytuacje, w których sprawca nie będzie musiał naprawiać swojego czynu. Jednym z nich jest wyrządzenie szkody, która nastąpiła w wyniku nieprzewidzianej wcześniej siły wyższej, np. atak terrorystyczny.