2023-01-05

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC?

Dowiedz się, kiedy nie chroni cię polisa OC!

Jakie są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC?

Posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu mechanicznego w Polsce. Niezależnie od tego, w jakim towarzystwie wykupimy taką polisę, jej zakres będzie taki sam. Należy pamiętać jednak o bardzo ważnej kwestii, jaką są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w OC. Polisa nie zapewni bowiem ochrony w każdej sytuacji. Właśnie dlatego watro dokładnie zapoznać się wszelkimi potencjalnymi wykluczeniami. O tym, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania mimo posiadania ważnej polisy, piszemy w tym artykule. Sprawdź, co musisz wiedzieć o wyłączeniach odpowiedzialności w ubezpieczeniu komunikacyjnym OC.

Co zapewnia polisa komunikacyjna OC?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) zapewnia rekompensatę szkód powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Polisa ta chroni zarówno poszkodowanego, jak i sprawcę wypadku. To właśnie z niej wypłacane jest odszkodowanie za straty materialne lub osobowe uczestników wypadku, które spowodował sprawca zdarzenia, chroniąc finansowo obie strony.

Ubezpieczenie OC zapewnia poszkodowanemu rekompensatę za szkody, a ubezpieczonemu ochronę jego majątku, ponieważ wszelkie koszty spoczywają w tym wypadku na ubezpieczycielu. Co ważne, polisa ta przypisana jest do konkretnego pojazdu, a nie do jego właściciela.

Już dziś sprawdź najlepsze oferty ubezpieczeń komunikacyjnych, wykorzystując w tym celu nasz prosty w obsłudze kalkulator OC online!

Czym są wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu?

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela to sytuacje wskazane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w szczegółach umowy (OWU), w których nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania. Wszystkie powinny być zaakceptowane przez ubezpieczającego, ponieważ są bardzo istotne dla obu stron. W przypadku takich sytuacji towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie szkody.

Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności w OC komunikacyjnym, należy wiedzieć, że są one regulowane prawnie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. OC nie obejmuje szkód wyrządzonych na własnym mieniu. Mowa o sytuacjach, kiedy dochodzi do kolizji lub wypadku dwóch aut należących do tego samego właściciela.

Często przy okazji omawiania wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC przewija się też zagadnienie regresu ubezpieczeniowego. Warto jednak być świadomym, że to dwa zupełnie inne pojęcia. W sytuacjach, w których zgodnie z ustawą może wystąpić regres, towarzystwo bierze odpowiedzialność za szkody, zatem pieniądze zostaną wypłacone  poszkodowanemu przez ubezpieczyciela, a następnie zażąda on od sprawcy zwrotu wypłaconej kwoty.

Wyłączenia odpowiedzialności w OC komunikacyjnym wynikają z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Z kolei w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych wyłączeń odpowiedzialności zawsze należy szukać w OWU ubezpieczenia. Dokument ten stanowi najważniejszy załącznik do umowy. Zawiera wszelkie potrzebne informacje związane z daną polisą – znajdą się tam nie tylko wyłączenia, ale także definicje pojęć, przedmiot oraz zakres ubezpieczenia, obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczającego etc.

To właśnie we wspomnianej wyżej ustawie uzyskamy odpowiedź na pytanie, kiedy ubezpieczenie OC nie zadziała. Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku tej polisy regulowane prawnie, a więc będą takie same u każdego ubezpieczyciela. Inne wyłączenia – np. te, które dotyczą ubezpieczenia domu i mieszkania, mogą różnić się w zależności od konkretnego towarzystwa.

Co jest podstawą do wypłaty odszkodowania z OC komunikacyjnego?

Osoba poszkodowana w kolizji lub wypadku drogowym może starać się o odszkodowanie z polisy OC wykupionej przez właściciela pojazdu sprawcy. Podstawę prawną stanowi w tym wypadku zarówno ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, jak i przepisy Kodeksu Cywilnego. W celu uzyskania odszkodowania z OC sprawcy należy przekazać ubezpieczycielowi niezbędne dane do wniosku o likwidację szkody. W przypadku kolizji odszkodowanie można uzyskać poprzez likwidację szkody.

Czas, jaki ubezpieczyciel ma na wypłatę zadośćuczynienia, także określa ustawa – standardowo wynosi on 30 dni. W niektórych uzasadnionych przypadkach towarzystwo może wydłużyć ten okres. Brak wypłaty odszkodowania z OC sprawcy oznacza, że mamy do czynienia z naruszeniem warunków niezbędnych do uzyskania takiego świadczenia. Chodzi o wyłączenia, przez które polisa OC nie zadziała.

W jakich sytuacjach nie działa ubezpieczenie OC samochodu?

Czy obowiązkowa polisa odpowiedzialności cywilnej zawsze zapewni rekompensatę za szkody spowodowane w wypadku? Niestety nie. Istnieją sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy. Ustawa przewiduje zaledwie kilka możliwości odmowy w przypadku tej polisy. Mówimy wtedy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 • 1
  Odszkodowanie nie przysługuje za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia:
 • w sytuacji, jeżeli były spowodowane przez kierującego właścicielowi pojazdu – jest to równoznaczne z brakiem odpowiedzialności z polisy OC za szkody wyrządzone w pojeździe kierującego;
 • w sytuacji, gdy kierujący uszkodzonym przez siebie w zdarzeniu pojazdem, jest jego posiadaczem – oznacza to brak odpowiedzialności za szkody w pojazdach zarejestrowanych na tego samego właściciela (wyłączenie nie obejmuje pojazdów, które są przedmiotem leasingu lub przewłaszczenia, w których użytkownikami są różne podmioty);
 • 2
  Odszkodowanie nie przysługuje za szkody wyrządzone w przewożonych za opłatą ładunkach (poza szkodami spowodowanymi przez posiadacza innego pojazdu):
 • których rezultatem jest utrata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,
 • których rezultatem jest zniszczenie lub skażenie środowiska.

Reasumując powyższe informacje: kiedy OC nie działa? Przede wszystkim wtedy, gdy szkodę w Twoim pojeździe wyrządzisz sobie sam lub wtedy, gdy w Twoim samochodzie szkodę spowoduje ktoś inny, kto nim kieruje. Ubezpieczenie OC, jak wspomnieliśmy wcześniej, jest bowiem przypisane do pojazdu, a nie do kierowcy! Jeżeli więc na przykład pożyczysz samochód koledze i on coś w nim uszkodzi, Twoja polisa OC nie pokryje żadnych kosztów związanych z naprawą.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Czym dokładnie jest regres ubezpieczeniowy?

Nawet jeśli po wypadku towarzystwo wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, może wystąpić tzw. regres ubezpieczeniowy. Ma on miejsce wtedy, gdy ubezpieczyciel występuje do sprawcy o zwrot odszkodowania, które zostało już wypłacone. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego zadośćuczynienia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeśli:

 • szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu/ środków odurzających,
 • sprawca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem (wyjątek stanowi sytuacja ratowania życia lub pościgu za osobą, która dopuściła się w danym momencie przestępstwa),
 • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Regres ubezpieczeniowy w OC jest więc żądaniem zwrotu kosztów związanych z wypłatą odszkodowania poszkodowanemu w kolizji czy wypadku do UFG lub towarzystwa.  Zgodnie z przepisami działanie to musi być uzasadnione prawnie – wszystkie szczegóły dotyczące tych regulacji znajdują się w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (patrz: art. 43 ustawy). Przedawnienie regresu ubezpieczeniowego ma natomiast miejsce po upływie 3 lat od wypłacenia odszkodowania.

Warto zapamiętać!

Jeśli byłeś sprawcą wypadku lub kolizji i w wyniku regresu ubezpieczeniowego zostaniesz wezwany do uregulowania wszelkich kosztów, masz 30 dni na złożenie ewentualnego odwołania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub ubezpieczyciela.

Brak wypłaty odszkodowania z OC w terminie – jak postąpić?

Rzadko zdajemy sobie sprawę, że możemy otrzymać odszkodowanie za niewypłacenie odszkodowania w terminie. Składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, musisz wiedzieć, że ma on od 30 dni roboczych od momentu złożenia Twojego odwołania na poinformowanie Cię o swojej decyzji. Jeśli do tego nie dojdzie, towarzystwo ma obowiązek uzasadnić opóźnienie i podać przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, przyjmuje się z góry, że sprawa jest rozwiązana z pozytywnym skutkiem dla poszkodowanego.

Od decyzji ubezpieczyciela zawsze można się odwołać. Jeśli nie przyniesie to pożądanego rezultatu, poszkodowany ma prawo pozwać zakład ubezpieczeń. W tej sytuacji o zasadności wypłaty odszkodowania rozstrzyga sąd. Oprócz tego poszkodowany może skorzystać z pomocy Rzecznika. (Sprawdź, na czym polega odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i jak je złożyć).

Wykluczenie szkody z AC – przydatne informacje

Wykluczenie szkody z ubezpieczenia autocasco obejmuje wszelkie sytuacje wymienione w OWU, w których towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za powstałą szkodę. Tego typu zapisy mają na celu chronienie ubezpieczycieli przed próbą wyłudzenia odszkodowania poprzez celowe narażenie swojego mienia na szkody. W przeciwieństwie do wyłączeń odpowiedzialności w polisie OC, które reguluje ustawa, w przypadku ubezpieczenia AC wykluczenia mogą być inne zależnie od OWU towarzystwa.

Do najczęstszych wyłączeń w przypadku autocasco zaliczyć można szkody wyrządzone: celowo, pod wpływem alkoholu lub narkotyków, przez osobę nieuprawnioną do prowadzenia pojazdu, po ucieczce z miejsca wypadku czy podczas używania auta niezgodnie z jego przeznaczeniem. Często chodzi jednak także o szkody powstałe w rezultacie eksploatacji lub zaniechania przeglądu technicznego. Warto więc przy podpisaniu umowy dokładnie zapoznać się z OWU, by nie narazić się na odmowę wypłaty odszkodowania w przyszłości.

Szukasz najlepszej polisy OC? Sprawdź ofertę CUK!

Wiesz już,  na czym polegają wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC, czym jest regres ubezpieczeniowy, a także jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Nie zapominaj także wykupieniu swojej polisy komunikacyjnej wraz z preferowanymi dodatkami w postaci ochrony NNW czy assistance.

W CUK możesz nabyć też pakiet ubezpieczeń OC+AC w korzystnej cenie! Aby poznać wysokość składki za swoją polisę, skorzystaj z prostego w obsłudze kalkulatora ubezpieczeń komunikacyjnych. Wolisz zapytać o polisę osobiście? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem infolinii: 22 27 00 337, zostaw swój numer na stronie lub odwiedź jedną z placówek stacjonarnych CUK. Czekamy na Twój kontakt!

Oceń artykuł

5.00
(1)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku