Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to jedno z ubezpieczeń obowiązkowych. Jego zakres regulowany jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Co to jest ubezpieczenie OC i kto posiada obowiązek zawarcia umowy OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to jedno z ubezpieczeń obowiązkowych. Jego zakres regulowany jest przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu ceny OC samochodu czy innego pojazdu mechanicznego są takie same we wszystkich Towarzystwach.

Jednak w praktyce wygląda to nieco inaczej, gdyż na cenę OC wpływają również liczne zniżki przysługujące kierowcy. Czyli w rzeczywistości stawki, które w rzeczywistości zapłacimy będą inne w zależności od ich ilości. Jest to szczególnie niekorzystne finansowo dla młodego kierowcy – dopisanie jednak do dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciela samochodu osobę posiadającego wypracowane zniżki wpłynie bardzo korzystnie na ostateczną cenę OC.

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle, ciągniki siodłowe, przyczepy, ciągniki rolnicze, motorowery, pojazdy wolnobieżne ( z wyłączeniem tych użytkowanych przez rolników w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego) zobowiązany jest wykupić polisę OC .W tym przypadku nie ma znaczenia fakt czy samochód jest aktualnie użytkowany czy też nie.

Kupno Ubezpieczenie OC chroni  zarówno majątek odpowiedzialnego sprawcy zdarzenia, jak i gwarantuje poszkodowanemu, że zaspokoi on wszelkie swoje roszczenia. Niezależnie od tego, w którym z największych Towarzystw  zawarliśmy umowę o  polisie OC, pokryje ono za nas koszty związane ze szkodami spowodowanymi naszym autem. Daje również  gwarancję poszkodowanemu, że na pewno otrzyma wypłatę odszkodowania.

Jaki jest zakres terytorialny OC?

Gdzie obowiązuje OC wykupione Polsce?

Na mocy umów międzynarodowych, których jesteśmy sygnatariuszem, OC komunikacyjne jest ważne także w państwach, które podpisały Jednolite Porozumienie między biurami narodowymi, czyli organizacją zakładów ubezpieczeń na terytorium danego kraju. Oprócz Polski jest to jeszcze aż 36 europejskich państw.

Jednolite Porozumienie między biurami narodowymi przyjęły takie kraje jak:

Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry oraz Wyspy Owcze.

Dlatego też posiadając ubezpieczenie komunikacyjne OC wykupione w Polsce bez obaw można swobodnie poruszać po wszystkich wyżej wymienionych krajach. Wynika z tego, że nie jest już konieczne wykupywanie dodatkowych, obowiązkowych ubezpieczeń, takich jak na przykład Zielona Karta.

Jak wysokie są sumy gwarancyjne OC komunikacyjnego?

Od 31 grudnia 2018 r. weszły w życie kolejne zmiany w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zmiany te dotyczą podwyższenia sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach:

 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • OC Rolnika dla szkód będących następstwem zdarzeń zaistniałych od dnia 31 grudnia 2018 r.
 • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Czy za wszystkie szkody wyrządzone ruchem pojazdu Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie z ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Ustawa przewiduje zaledwie kilka możliwości odmowy wypłaty z ubezpieczenia OC (wyłączenie odpowiedzialności). Odszkodowanie nie przysługuje za szkody:

 • Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia:
 • w przypadku jeżeli zostały wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu - oznacza to brak odpowiedzialności z ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w pojeździe kierującego,
 • gdy posiadacz pojazdu, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem pojazdu, w którym szkoda została wyrządzona - oznacza to brak odpowiedzialności za szkody w pojazdach zarejestrowanych na tego samego właściciela (wyłączenie nie obejmuje pojazdów, które są przedmiotem leasingu lub przewłaszczenia, w których użytkownikami są różne podmioty),
 • Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach 
  Chyba, że szkoda została spowodowana przez posiadacza innego pojazdu
 • Polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych,
 • Polegające na zniszczeniu lub skażeniu środowiska.

Co powoduje utratę przysługujących zniżek na OC ?

Trzeba również pamiętać, że istnieją sytuacje, które mogą skutkować tratą zniżki. O ile towarzystwa Ubezpieczeniowe mają obowiązek   Zawsze warto pamiętać o tym, że zarówno ilość przyznawanych zniżek jak i ich zmniejszanie, leży w gestii każdego towarzystwa z osobna. O ile każdy z nich ma obowiązek oferować polisę OC w dokładnie takim samym zakresie, to już w przypadku zniżek mają pełną dowolność. Dlatego też dobrze cenę ubezpieczenie sprawdzać w możliwie jak największej liczbie towarzystw za każdym razem, kiedy szuka się oferty OC.

Rynek wtórny – czy można zrezygnować z OC poprzedniego właściciela ?

Po zakupie samochodu ubezpieczenie poprzedniego właściciela zostaje przeniesione na kupującego. Jeśli jednak znaleźliśmy dla siebie inną i najtańszą polisę OC ustawodawca daje możliwość przedłożenia Towarzystwu Ubezpieczeniowemu wypowiedzenia OC.

Jak traktuje art.31.1 Ustawy po przejściu bądź przeniesieniu prawa własności pojazdu na innego właściciela polisa OC ulega rozwiązaniu dopiero w dniu ustania ochrony, na który została ona zawarta. Odstępstwo od tego stanowi sytuacja gdy nowy posiadacz , wypowie ją w formie pisemnej. Co ważne, rezygnacja z umowy możliwa jest w dowolnym terminie i rozwiązuje się z dniem złożenia wypowiedzenia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku opłaty składki OC za świadczony okres ochrony.

Po dokonaniu powyższych formalności nowy właściciel musi wykupienie nowej polisy OC. W CUK Ubezpieczenia można nabyć wybraną tanią polisę OC korzystając z pełnego wparcia konsultantów w jednej z naszych placówek. Więcej szczegółów na temat można znaleźć tutaj.

Regres do sprawcy

Zgodnie z ustawą Zakładowi Ubezpieczeń przysługuje uprawnienie dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeżeli:

 • Szkoda została wyrządzona umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, itp.,
 • Wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa,
 • Kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, z wyjątkiem: ratowania życia lub pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
 • Zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jakie są kary za brak aktualnego OC samochodu ?

Jak już kilkakrotnie wspomnieliśmy kary finansowe za brak ważnej polisy OC pociągają za sobą duże obciążenia finansowe. Co ważne, jest ono o wiele wyższe niż w przypadku wykupienia polisy OC, tym bardziej, że w wielu przypadkach mamy możliwość otrzymania dogodnych zniżek OC. 

Wysokość kary za brak ważnej polisy OC uzależniona jest nie tylko od typu pojazdu, ale również okresu, przez który nie mieliśmy aktualnej polisy OC samochodu. Należy też pamiętać, że czas, w którym właściciel pojazdu podlegającego rejestracji nie posiadał aktualnego OC samochodu ma wpływ na wysokość kary, która może na niego zostać nałożona. Wysokość opłat karnych za  brak komunikacyjnego ubezpieczenia OC została przedstawiona na poniższej infografice.

Gdzie wykupić najkorzystniejszą polisę OC?

Dzięki możliwości wyboru polisy OC możesz zdecydować się jakie rozwiązanie jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjne. Pamiętaj, że mimo tego, że przepisami prawa  jesteś  zobligowany do posiadania tej polisy nadal masz możliwość wyboru OC, która spełni Twoje oczekiwania.  

Zachęcamy do odwiedzenia najbliższej placówki CUK Ubezpieczenia. Jesteśmy dużym partnerem aż 30 największych Towarzystw Ubezpieczeniowych, dzięki czemu możemy zaoferować bardzo atrakcyjne warunki ubezpieczenia.

W multiagencji CUK Ubezpieczenia dajemy Tobie możliwość na porównanie jakie są aktualne ceny polis OC. Możesz to zrobić samodzielnie w domu korzystając z precyzyjnego kalkulatora OC, dzięki któremu sprawdzisz jakie ceny polis OC będą dla Ciebie najbardziej atrakcyjne.

Nie czekaj i już dzisiaj znajdź najtańsze OC w multiagencji CUK Ubezpieczenia!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Zadzwoń i zapytaj o szczegóły Telefonicznego Doradcę Klienta.

Możesz też odwiedzić nas osobiście i porozmawiać z Doradcą Klienta.

Ubezpieczenie OC - najważniejsze informacje

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie obowiązkowe. Jego zakres określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu jest ono takie same we wszystkich Towarzystwach.

Każdy właściciel pojazdu podlegającego rejestracji (samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, motocykle, ciągniki siodłowe, przyczepy, ciągniki rolnicze, motorowery, pojazdy wolnobieżne użytkowane przez rolników w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego zobowiązany jest wykupić polisę OC – niezależnie od faktu czy samochód jest użytkowany czy nie.

Posiadając ubezpieczenie komunikacyjne OC, to Towarzystwo, w którym posiadamy polisę, pokryje za nas koszty (poza stratami poniesionymi przez sprawcę – ubezpieczeniu podlegają poszkodowani oraz pasażerowie kierowcy-sprawcy) związane ze szkodami spowodowanymi naszym samochodem oraz zagwarantuje poszkodowanemu wypłatę odszkodowania.

Ochrona uwzględnia nie tylko uszczerbki powstałe podczas spowodowania kolizji. Z umowy o ubezpieczenie OC będą również pokryte szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku, a także w czasie zatrzymania i postoju oraz garażowania. Dajmy na to, parkujesz przy chodniku i wyciągasz z bagażnika zakupy. Kierowca innego pojazdu nie zauważa Cię na drodze i dochodzi do zderzenia. W tym przypadku należy Ci się odszkodowanie.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa wiele Towarzystw oferujących polisy komunikacyjne. Pomimo, że OC u poszczególnych ubezpieczycieli jest takie same, ceny polis OC mogą różnić się nawet o kilkaset złotych! Aby nie przepłacać, ważne jest porównanie wszystkich możliwości ochrony samochodu oraz stawki OC.

W naszej multiagencji porównamy dla Ciebie ceny OC z i bez zniżek oferowane aż przez 30 największych Towarzystw, m.in. PZU, Warty, Generali, Link4, HDI czy Gothaer.

Nasi doradcy bezpłatnie przygotują kalkulację cen oraz pomogą wybrać najkorzystniejszą i najtańszą polisę OC, którą możemy kupić na miejscu, w oddziale. Istnieje także możliwość wyboru OC na raty.

Decydując się na kupno ubezpieczenia OC w CUK, oszczędzamy nie tylko czas, ale i pieniądze. CUK, jako duży partner biznesowy, otrzymuje atrakcyjne warunki ubezpieczenia dla klientów. Proponujemy także OC dla młodego kierowcy.

Umowa OC z wybranym Towarzystwem zawierana jest na okres 12 miesięcy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy – również w przypadku, gdy na polisie wskażemy późniejszy termin płatności. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się także w przypadku, gdy składka nie została jeszcze zapłacona. Nie można odstąpić od umowy nawet w momencie, w którym nie opłacimy OC. W określonych w Ustawie przypadkach istnieje także możliwość zawarcia polisy OC na okres krótszy niż rok.

Jeżeli nowy samochód został kupiony od dealera lub sprowadzone z zagranicy, auto nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji. Jeżeli kupujemy pojazd fabrycznie nowy, ubezpieczamy go tego samego dnia, w którym rejestrujemy go w Polsce – chyba że pojazd jest wcześniej dopuszczony do ruchu. Wówczas należy wykupić OC przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu.

Kupując pojazd używany (zarejestrowany w Polsce na poprzedniego właściciela) należy upewnić się, że poprzedni właściciel posiadał ważną umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Jeżeli nabywamy auto, które nie posiada ważnej polisy OC, musimy ją wykupić w dniu zakupu samochodu.

Jeżeli chcemy zmienić firmę ubezpieczającą nasz samochód, musimy dotychczasową umowę wypowiedzieć co najmniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Brak wypowiedzenia umowy oznacza automatyczne jej przedłużenie w tym samym Towarzystwie na kolejny rok.

W multiagencji CUK Ubezpieczenia, oprócz ubezpieczenia OC, zaproponujemy Ci także dodatkowe, dobrowolne pakiety zawierające Autocasco, Assistance czy NNW . Dzięki nim zapewnisz ochronę nie tylko sobie, ale również swoim najbliższym. Skontaktuj się z naszym doradcą.

Wykupienie polisy OC wiąże się niekiedy z wydatkiem kilkuset złotych. Zwłaszcza, gdy jesteś świeżo upieczonym, młodym właścicielem auta. Warto jednak pamiętać, że istnieje możliwość otrzymania dogodnych zniżek OC, także dla młodych kierowców.

Jedną z podstawowych zniżek jakie możemy otrzymać kupując ubezpieczenie OC lub AC jest zniżka za bezszkodową jazdę. Otrzymujemy ją u każdego z ubezpieczycieli za liczbę lat jaką przejeździliśmy bezkolizyjnie.

Oprócz niej istnieje również cały szereg dodatkowych zniżek na OC, jakimi towarzystwa przekonują nas do siebie. Mogą to być zniżki wynikające z kontynuacji polisy w tym samym Towarzystwie, zniżki na OC za wiek, za zawarcie AC lub ubezpieczenie domu/mieszkania, dzieci. Istnieje także możliwość otrzymania zniżek dla współwłaściciela.

Jak sprawdzić zniżki OC? Przyjdź do naszej najbliższej placówki, w której porównamy oferty 30 ubezpieczycieli lub sprawdź ceny OC online w naszym precyzyjnym Kalkulatorze ubezpieczeń OC i AC. 

Jeśli kupiłeś używany pojazd - polisę OC otrzymasz od poprzedniego właściciela i będzie ona obowiązywała do końca terminu ważności. W każdej chwili możesz również zrezygnować z OC poprzedniego właściciela. Aby to zrobić należy złożyć odpowiednie pisemne wypowiedzenie i zdecydować się na wykupienie nowego ubezpieczenia OC.

Polisa, z której zrezygnujesz wygaśnie o północy tego samego dnia, dlatego trzeba pamiętać o konieczności zawarcia nowej umowy. Wypowiedzenie OC możesz złożyć w placówce CUK Ubezpieczenia, a nasz Doradca pomoże Ci wybrać nową, najkorzystniejszą ofertę dopasowaną do Twoich indywidualnych potrzeb.

Chciałbyś zamienić swój motor na samochód? Zastanawiasz się, co ze zniżkami, które sobie wyrobiłeś przez lata za bezszkodową jazdę? Ubezpieczyciele kierują się różnymi zasadami dotyczącymi przechodzenia zniżek pomiędzy różnymi rodzajami pojazdów. W części Towarzystw zniżki będą przechodzić np. z motoru na auto lub odwrotnie.

Inni z kolei ograniczają taką możliwość i pozwalają na przenoszenie zniżek tylko pomiędzy tymi samymi rodzajami pojazdów np. z samochodu osobowego na drugi samochód osobowy. W takim przypadku osoba, która ubezpieczała do tej pory motor i po kilku latach zamierza ubezpieczyć auto, zacznie swoją historię ubezpieczenia od początku.

Dlatego przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia, gdzie pomożemy znaleźć Ci Towarzystwo, które zaakceptuje przenoszenie zniżek.

Kupiłeś używane auto? Zastanawiasz się czy możesz jeździć na OC poprzedniego właściciela? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym poradniku dla kierowców. Poprzedni właściciel samochodu ma obowiązek przekazać Ci wraz z autem swoją polisę OC. Co z nią zrobisz – zależy od Ciebie. Masz możliwość korzystania z polisy właściciela. Upewnij się, czy dokument na pewno jest aktualny - czy opłacone zostały ewentualne raty. Od teraz to Ty będziesz musiał regulować wszelkie płatności.

Doradca CUK zajmie się naniesieniem danych nowego właściciela na polisie. Pamiętaj, że takie ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie, dlatego musisz pilnować terminu końca polisy oraz wykupić nowe ubezpieczenie. Jeśli nie odpowiada Ci polisa, na którą zdecydował się poprzedni właściciel (bo np. miał mniejsze zniżki i rata za OC jest wyższa) możesz w każdej chwili pisemnie wypowiedzieć umowę.

Aby to zrobić przyjdź do placówek CUK Ubezpieczenia – od ręki będziesz mógł pisemnie zrezygnować z ubezpieczenia poprzedniego właściciela i z pomocą naszego doradcy wybrać nową, korzystniejszą opcję Jeśli jednak odpowiada Ci poprzednia, możesz z niej korzystać do końca okresu, na który została zawarta.

Miałeś wypadek albo stłuczkę? Pamiętaj, że może dotknąć Cię utrata zniżek lub ich część na ubezpieczenie OC. Jeżeli nie posiadasz zniżek i spowodujesz kolizję - dostaniesz zwyżkę. Spowodowane szkody będą miały wpływ na wysokość Twojej składki OC przez kilka lat. Nie ma znaczenia ani lojalność wobec Towarzystwa, ani wysokość odszkodowania, które ubezpieczyciel będzie musiał wypłacić osobie poszkodowanej po kolizji. Z reguły ubezpieczyciele zabierają 10-20% zniżek OC za każdą szkodę po wypadku. Im więcej szkód, tym większa będzie utrata zniżek.

W CUK Ubezpieczenia posiadamy oferty Ubezpieczycieli, którzy łagodnie traktują długoletnich i bezszkodowych kierowców, którym przydarzy się jedna stłuczka. Jeśli jesteś takim kierowcą po kolizji, towarzystwo ubezpieczeniowe nie zabierze Twoich zniżek – uzna to za jednorazowy wypadek. Dlatego zadzwoń do nas lub przyjdź do najbliższej placówki, a nasi doradcy pomogą Ci wybrać Towarzystwo, gdzie stracisz najmniej.

Sprzedałeś auto i póki co nie kupujesz nowego? Uważaj na przerwę w ubezpieczeniu OC samochodu – może to spowodować, że niedługo za ubezpieczenie kolejnego auta zapłacisz więcej! Obejrzyj nasz poradnik i sprawdź, kiedy możesz stracić przysługujące Ci zniżki, w razie przerwy w OC.

Największy wpływ na utratę przysługujących zniżek na OC czy AC ma przerwa w ubezpieczeniu. Każdy z Ubezpieczycieli ma jednak inne zasady w kwestii ich utraty, które uzależnione są od braku wykupionej polisy. W jednym z Towarzystw w razie przerwy w OC utracisz cześć zniżek zaledwie po 12 miesiącach ciągłej przerwy, zaś w innych utracisz całość zniżek dopiero po 24 i 36 miesiącach braku polisy. Jeszcze w innych firmach zostanie odjętych tylko 10-20%.

Dlatego w CUK Ubezpieczenia porównamy dla Ciebie ofertę 30 ubezpieczycieli i pomożemy wybrać to, w którym utrata zniżki będzie najmniejsza. Podpowiemy jak uniknąć kary i wybrać najlepsze rozwiązanie.

Wsiadając za kółko zawsze powinieneś posiadać przy sobie zarówno prawo jazdy jak i dowód rejestracyjny pojazdu. A jak wygląda sytuacja z polisą OC? Sprawdź w naszym nowym poradniku czy musisz mieć ją przy sobie?

Niezależnie od tego, czy podróżujesz swoim samochodem, służbowym, czy pożyczonym, bezwzględnie powinieneś posiadać przy sobie cały komplet dokumentów. Jeśli ich zapomniałeś, czeka Cię mandat – 50 zł za brak każdego z dokumentów. Będziesz mógł jednak kontynuować jazdę. Jeśli nie posiadasz ważnego ubezpieczenia OC - nie uchronisz się przed karą. Wysokość kary za brak ważnej polisy OC w 2017 roku wynosi 4000 zł (jeżeli okres bez ochrony wynosił powyżej 14 dni). Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, dlatego nie ryzykuj. Przyjdź do CUK Ubezpieczenia, a my znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę.

Jesteś młodym kierowcą? Sprawdź w naszym poradniku CUK, co możesz zrobić aby płacić mniej za ubezpieczenie OC swojego samochodu? Jeśli jesteś młodym kierowcą musisz liczyć się z tym, że obowiązkowe ubezpieczenie Twojego auta będzie drogie.

Dlaczego? Bo ubezpieczyciele kalkulują składki OC dla młodego kierowcy na podstawie statystyk, a te jednoznacznie przemawiają na niekorzyść stawek OC dla młodych kierowców w wieku 18-24 lat. W tej grupie wiekowej wskaźnik wypadków jest znacznie wyższy niż w innych grupach.

Aby płacić mniej, pamiętaj o 2 rzeczach:

 • Przed zakupem ubezpieczenia OC porównaj ceny OC u wielu ubezpieczycieli. Różnice mogą wynosić nawet kilkaset złotych, więc nie przepłacaj! Najprościej wejdź na kalkulator OC na naszej stronie lub zadzwoń na 22 27 00 337 i dowiedz się o OC dla nowych kierowców.
 • Istnieje jeszcze drugi sposób na obniżenie ceny OC dla młodego kierowcy - dopisanie do dowodu rejestracyjnego starszego kierowcy (np. rodzica) i skorzystanie z jego zniżek. To rozwiązanie ma jeden minus – gdy jako młody kierowca będziesz miał wypadek ze swojej winy, utrata części zniżek dotknie też drugiego właściciela pojazdu.

Nie posiadasz zniżek na AC? Jeśli jesteś bezszkodowym kierowcą, w CUK Ubezpieczenia przeniesiemy Ci część zniżek z OC na Autocasco. Obejrzyj nasz poradnik i zobacz, jak obniżyć Twoje AC nawet o 60%. Masz duże zniżki OC? Ale nie wiesz czy będą one uwzględnione przy kupnie AC? To wszystko zależy od wewnętrznych ustaleń Ubezpieczyciela. Każdy kierowca ma oddzielnie prowadzoną historię ubezpieczenia OC i AC i zniżki naliczają się osobno. Część ubezpieczycieli nie przenosi zniżek za polisy OC na Autocasco. Jednak w wybranych Towarzystwach jest to możliwe! Jeśli jesteś bezszkodowym kierowcą i posiadasz zniżki (np. 60%), decydując się na kupno nieobowiązkowego AC Towarzystwo może zastosować zniżki z OC w tej samej wysokości – 60%.

Wystarczy przyjść do CUK Ubezpieczenia, a nasz doradca w 2 minuty pomoże Ci wybrać Towarzystwo, którego oferta będzie w pełni odpowiadać Twoim indywidualnym potrzebom.

Dowiedz się czy i kiedy zniżki na ubezpieczenie OC przechodzą na współwłaściciela pojazdu. Poniżej znajdziesz porady, dzięki którym polisę będziesz mógł kupić taniej! Jesteś współwłaścicielem auta? Czy wiesz, co dzieje się z Twoimi zniżkami na OC?

Jeśli ubezpieczany pojazd posiada więcej niż jednego właściciela, to na polisie zostaną wpisani wszyscy. Wystarczy, że jeden z właścicieli samochodu posiada zniżki (np. w wysokości -60%), a zostaną one uwzględnione podczas zakupu OC. Należy pamiętać, że OC ze zniżką współwłaściciela możesz kupować dopóki współwłaściciel będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego. Na stałe zniżki na OC mogą przechodzić tylko wśród osób, które mają wspólnotę majątkową – np. mąż-żona.

Nie wiesz czy przedłużenie ubezpieczenia OC odbywa się automatycznie? Obejrzyj nasz poradnik i dowiedz się, co zrobić w sytuacji, gdy będziesz chciał zmienić ubezpieczyciela. Właśnie zorientowałeś się, że skończyła się ważność Twojej polisy OC, a Ty nie zdążyłeś jej przedłużyć? Nie martw się, Twoje ubezpieczenie nadal jest ważne – polisa przedłużyła się automatycznie na kolejny rok. Polisa OC zawierana jest na 12 miesięcy, dlatego jeżeli chcesz zmienić firmę ubezpieczającą Twój pojazd, musisz dotychczasową umowę wypowiedzieć pisemnie, najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu ochrony. Jeśli tego nie zrobisz, OC przedłużenie automatycznie wykona się na kolejny rok.

Polisa OC nie przedłuży się w sytuacji, w której kupujemy używany samochód z ważnym OC. Możesz z niej korzystać aż do końca jej ważności, ale musisz pamiętać, że OC nie przedłuży się automatycznie. Jeśli chcesz uniknąć jeżdżenia bez ważnego OC najpóźniej ostatniego dnia ochrony polisy poprzedniego właściciela, wykup nową polisę OC! OC nie przedłuży się automatycznie również w sytuacji gdy nie została opłacona druga, bądź kolejna rata lub polisa została wcześniej wypowiedziana. Wejdź na kalkulator OC i AC i znajdź polisę tańszą nawet o połowę!

Jeśli posiadasz samochód, niezależnie od tego, czy go używasz czy nie, jeżeli jest zarejestrowany musi być ubezpieczony w zakresie OC! Według polskich przepisów ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, a za jego brak kierowcy płacą dotkliwe kary. To, ile zapłacisz karnej opłaty, zależy od długości okresu bez ubezpieczenia: mniejszą karę zapłaci kierowca, który 3 dni nie ma ważnej polisy niż ten, który nie ma jej np. 3 tygodnie.

Kupiłeś auto? Zobacz co z OC

Kupiłeś samochód? Nie wiesz czy po kupnie samochodu trzeba przepisać OC? Koniecznie obejrzyj nowy odcinek poradnika CUK! Dowiesz się z niego, co będzie z Twoim ubezpieczeniem OC po kupnie auta i kiedy musisz je wykupić. Kupiłeś nowy samochód, który nie był jeszcze nigdy rejestrowany? Polisę OC musisz opłacić najpóźniej w dniu jego rejestracji. Jeśli auto, które kupiłeś, było używane i posiada już ubezpieczenie OC – możesz z niego korzystać do końca ważności ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku kupna samochodu musisz jednak pilnować terminu zakończenia polisy OC poprzedniego właściciela, gdyż nie przedłuży się ona automatycznie na kolejny rok. Jeśli warunki polisy, którą posiadał poprzedni właściciel pojazdu, są dla Ciebie nieatrakcyjne, w każdej chwili możesz taką polisę wypowiedzieć i wybrać nowe ubezpieczenie, które w CUK Ubezpieczenia szybko dla Ciebie znajdziemy.

Co zrobić w razie wypadku czy stłuczki?

Chcesz wiedzieć co powinieneś zrobić w razie wypadku? Czy musisz posiadać przy sobie polisę OC lub inne dokumenty i na co zwrócić uwagę? Obejrzyj nasz poradnik i sprawdź! Każdego dnia na polskich drogach kierowcy biorą udział w wypadkach i stłuczkach. Nawet jeśli sądzisz, że Ciebie to nie dotyczy, warto wiedzieć co zrobić w takiej sytuacji.

Na początku musisz właściwie określić typ zdarzenia. Kolizja to sytuacja, w której uszkodzone zostały jedynie przedmioty – samochody, latarnie, słupy, itp., a nie było ofiar śmiertelnych i rannych. Jeśli wina jest oczywista i uczestnicy kolizji zgodzą się w tej kwestii, nie ma potrzeby wzywania policji. Jeśli nie jesteście przekonani, kto jest sprawcą wypadku lub sprawca nie chce podać swoich danych, nie wahajcie się wezwać odpowiednich służb. Wypadek to sytuacja, w której ktoś zostaje ranny lub ponosi śmierć – wtedy bezapelacyjnie należy wezwać policję, która przeprowadzi oględziny wypadku i sporządzi wszystkie niezbędne dokumenty.

Jeśli to kolizja, sytuacja została wyjaśniona bez udziału funkcjonariuszy, a jeden z uczestników stwierdza, że jest sprawcą - należy spisać oświadczenie. Warto w samochodzie posiadać gotowy dokument, który wystarczy uzupełnić odpowiednimi danymi.

W oświadczeniu spisujemy:

 • dokładne miejsce i czas zdarzenia,
 •  imiona i nazwiska właścicieli aut biorących udział w zdarzeniu ze wskazaniem, który kierujący przyznaje się do winy,
 • pełne adresy zamieszkania,
 • numery PESEL i telefony kontaktowe,
 • dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu - w szczególności numery rejestracyjne, numery i serię ubezpieczenia OC oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowych,
 • opis zdarzenia i zakres szkód, podpisy uczestników kolizji.

Jak oszczędzić na obowiązkowym OC?

Warto poznać kilka sposobów jak oszczędzić na OC. Każdy właściciel samochodu musi posiadać ważną polisę OC, która chroni go przed finansowymi konsekwencjami wypadku czy stłuczki. Kierowca musi wybrać jednego spośród wielu ubezpieczycieli, który weźmie na siebie odpowiedzialność finansową w sytuacji spowodowania szkody na drodze.

Zakres polisy został uregulowany przepisami prawa i ubezpieczyciele nie mogą go zmieniać. Dla kierowców oznacza to, że niezależnie od tego, które towarzystwo ubezpieczeń wybiorą, zawsze otrzymają identyczną polisę. Dlatego właśnie głównym kryterium wyboru jest w tym wypadku cena. – wyjaśnia Przemysław Grabowski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia. Jeśli zatem zakres ubezpieczenia OC zawsze jest taki sam, to po co przepłacać? Co zrobić, żeby za OC zapłacić mniej? Jak obniżyć stawkę OC?

 • Porównuj ceny i wybierz niższą składkę na OC Skoro głównym kryterium wyboru OC jest cena, to kluczem do znalezienia taniego ubezpieczenia jest porównanie oferty wszystkich towarzystw. Niestety, sprawdzanie wysokości składek u wszystkich ubezpieczycieli jest bardzo czasochłonne, dlatego wielu kierowców rezygnuje z tej opcji i w konsekwencji kupno OC przypomina loterię. Aby zaoszczędzić pieniądze i czas, wystarczy skorzystać z pomocy doradcy CUK Ubezpieczenia, który w 2 minuty porówna ceny w aż 30 Towarzystwach i wyszuka najkorzystniejsze ubezpieczenie.
 • Wybierz pakiet Wykupienie polisy OC jest obowiązkowe. Wielu kierowców sądzi, że taka ochrona jest wystarczająca, a pozostałe ubezpieczenia są drogie – nic bardziej błędnego. Warto dokupić ubezpieczenie Autocasco, które chroni nas przed finansowymi konsekwencjami nieprzyjemnych zdarzeń: kradzieżą, dewastacją, czy zderzeniem z innym samochodem i drzewem. Właściciel samochodu sam wybiera zakres ochrony AC, a wykupienie pakietu OC i AC pozwala uzyskać dodatkową zniżkę.
 • Sprawdź, jakie masz zniżki Ubezpieczyciele kalkulują ceny polis na podstawie statystyk i określają grupy kierowców, którzy potencjalnie powodują mniej wypadków – dlatego niektórzy właściciele aut zapłacą mniej za swoje OC. Takie niższe składki na OC dotyczą np. doświadczonych kierowców, którzy mogą pochwalić się wieloletnią jazdą bez szkód. Na niższe ceny OC mogą też liczyć przedstawiciele różnych zawodów i grup – taniej zapłacą rodzice dzieci poniżej 15. roku życia i zawodowi kierowcy. i rolnicy.
 • Lojalny klient Towarzystwa Ubezpieczeniowe często nagradzają zniżkami swoich stałych klientów. Nie zawsze jednak kupowanie polisy w jednej firmie oznacza atrakcyjną cenę OC. Przed automatycznym przedłużeniem ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy warto sprawdzić i porównać ceny innych towarzystw – może okazać się, że inna oferta będzie dla nas bardziej korzystna.

Czy wiesz, że?

Należy pamiętać jednak o wyłączeniach odpowiedzialności w umowie OC. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone, gdy:

 • szkody wyrządzimy samemu sobie – to my jesteśmy zarówno sprawcą, jak i poszkodowanym
 • uszkodzimy ładunki przewożone za opłatą – zniszczeniu ulegną przesyłki, które przewozimy zarobkowo
 • szkody polegają na utracie gotówki, biżuterii lub papierów wartościowych
 • zniszczymy lub skazimy środowisko spalinami czy wyciekami szkodliwych płynów spod maski

Za OC i AC płać w ratach

Ubezpieczenie pojazdu może okazać się poważnym wydatkiem, dlatego umożliwiamy naszym klientom wykupienie polisy Autocasco i OC na raty. Dzięki temu można zdecydować się na szerszy zakres ubezpieczenia bez obciążania domowego budżetu.

Ubezpieczenie OC na raty. Z reguły ubezpieczyciele proponują rozłożenie kosztów OC 2 lub 4 raty. Dla wielu klientów jest to jednak niewystarczające, dlatego pojawiła się możliwość podzielenia polisy OC na aż 11 rat. W CUK Ubezpieczenia porównamy ceny OC i AC 30 ubezpieczycieli, wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie, a płatność rozłożymy na wygodne 11 rat. Gdy zdecydujesz się na polisę OC lub AC na raty, pierwszą z nich zapłacisz dopiero po 3 tygodniach! Wystarczy, że wykupisz polisę za minimum 300 zł, a będziesz mógł podzielić swoje ubezpieczenie OC na raty miesięczne!

Autocasco na raty. Dobrowolne Ubezpieczenie AC swoją ochroną obejmuje pojazd oraz jego wyposażenie np. od kradzieży i uszkodzenia, dlatego często jest dużo poważniejszym wydatkiem niż samo OC. W tym przypadku, wykupienie AC na raty w CUK Ubezpieczenia jest bardzo korzystnym rozwiązaniem – nie ponosimy jednorazowego kosztu, a rozkładamy go na przystępne płatności. Porównaj ceny polis na kalkulator ubezpieczenia OC i AC!

Sprawdź ważność OC

Chcesz sprawdzić czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC? Portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozwala na bezpłatną i szybką weryfikację ważności OC. Do niedawna możliwość sprawdzania informacji w bazie polis komunikacyjnych UFG miały przede wszystkim Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz osoby poszkodowane w wypadkach. Ponadto konieczne było też podanie danych osobowych.

Od teraz, aby zweryfikować czy dany pojazd objęty jest ochroną, wystarczy podać numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu. Oprócz informacji na temat marki pojazdu oraz statusu polisy, dowiemy się również, w którym Towarzystwie umowa została zawarta. Warto jednak podkreślić, iż informacja o ważności OC ważna jest tylko w dniu, w którym zadano pytanie. Uzyskane dane są szczególnie istotne dla osób, które przed zakupem używanego auta nie mają pewności czy dany pojazd jest ubezpieczony. Przejdź do portalu UFG Możesz także sprawdzić ceny ubezpieczenia OC i AC na Twoje auto a polisę kupić online, w placówce lub przez telefon. Skorzystaj z naszej porównywarki OC i AC.

Sprawdź ważność OC

Chcesz sprawdzić czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC? Portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozwala na bezpłatną i szybką weryfikację ważności OC. Do niedawna możliwość sprawdzania informacji w bazie polis komunikacyjnych UFG miały przede wszystkim Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz osoby poszkodowane w wypadkach. Ponadto konieczne było też podanie danych osobowych.

Od teraz, aby zweryfikować czy dany pojazd objęty jest ochroną, wystarczy podać numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu. Oprócz informacji na temat marki pojazdu oraz statusu polisy, dowiemy się również, w którym Towarzystwie umowa została zawarta. Warto jednak podkreślić, iż informacja o ważności OC ważna jest tylko w dniu, w którym zadano pytanie. Uzyskane dane są szczególnie istotne dla osób, które przed zakupem używanego auta nie mają pewności czy dany pojazd jest ubezpieczony. Przejdź do portalu UFG Możesz także sprawdzić ceny ubezpieczenia OC i AC na Twoje auto a polisę kupić online, w placówce lub przez telefon. Skorzystaj z naszej porównywarki OC i AC.

Ubezpieczenie OC przy sprzedaży lub kupnie auta

Należy pamiętać, że wraz z autem dostajemy również polisę OC, która należała do poprzedniego właściciela. Jak wygląda sytuacja ubezpieczenia OC podczas sprzedaży samochodu? Nowe przepisy zapewniają możliwość w przypadku sprzedaży auta wypowiedzenia polisy OC poprzedniego właściciela pojazdu ze skutkiem natychmiastowym w każdym terminie. W praktyce oznacza to, że jeśli kupujący wypowie umowę poprzedniego właściciela, to w tym samym dniu musi zawrzeć kolejną, gdyż polisa poprzedniego właściciela ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Nowelizacja znosi także automatyczne przedłużenie polisy OC na kolejny okres w razie sprzedaży auta. Ta sama zasada obowiązuje także przy dziedziczeniu samochodu.

Oznacza to, że jeśli kupujący nie wypowie umowy sprzedającego, to i tak nie zostanie ona wznowiona na kolejny okres. Ten przepis jest niezwykle istotny, gdy kierowca zakupi samochód pod koniec okresu widocznego na polisie OC sprzedającego. W takiej sytuacji nowy właściciel musi albo przedłużyć polisę, albo podpisać nową. Pamiętajmy, że nie może dojść do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej pojazdu.

Nowelizacja zmienia także obowiązki kierowcy, który zdecydował się na sprzedaż swojego pojazdu. Po przeniesieniu prawa własności auta, dotychczasowy posiadacz musi powiadomić zakład ubezpieczeń o nowym właścicielu w terminie 14 dni od daty sprzedaży, a nie jak było do tej pory – w ciągu 30 dni. Nowe przepisy precyzują również katalog danych, które zbywca pojazdu będzie zobowiązany przekazać Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, m.in. pełne dane nowego właściciela pojazdu, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, siedziba i numer REGON w przypadku firmy, itp. Po dostarczeniu tych informacji, na nowego posiadacza pojazdu przechodzą obowiązki dotyczące zapłaty składki OC za okres od dnia nabycia samochodu. Należy pamiętać, że nowe zasady dotyczą tylko tych kierowców, którzy wykupili ubezpieczenie po dacie wejścia w życie nowelizacji, czyli od 11 lutego 2012 roku.

Teraz pojazd zastępczy z ubezpieczenia OC sprawcy

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu, w szczególności niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomiczne wydatki na najem pojazdu zastępczego. Uprawnienie do świadczenia z tytułu poniesionych kosztów najmu pojazdu zastępczego nie powinno być uzależnione od wykazania przez uprawnionego, wykorzystującego pojazd do celów prywatnych, że bez wynajmu doznałby innej szkody majątkowej. Uprawnienie to nie powinno być uzależnione od udowodnienia przez uprawnionego realizacji przy pomocy pojazdu zastępczego poszczególnych bieżących czynności życia codziennego, jeżeli poszkodowany wykazał fakt korzystania z pojazdu zastępczego w inny sposób.

Zakład ubezpieczeń niezwłocznie po zgłoszeniu roszczenia powinien poinformować o zasadach uznawania kosztów najmu pojazdu zastępczego, w szczególności dotyczących rodzaju/klasy wynajętego pojazdu, przy czym z informacji takiej powinno jasno wynikać, że uprawniony może wynająć pojazd zastępczy o zasadniczo podobnej klasie na czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub na czas niezbędny do zakupu nowego, według cen obowiązujących na danym rynku lokalnym. Przy dokonywaniu oceny celowości roszczenia o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego zakład ubezpieczeń powinien wziąć pod uwagę również te okoliczności stanu faktycznego, które wskazują, kiedy najem pojazdu zastępczego jest zbędny. Zwrotowi podlega nie tylko celowy i ekonomicznie uzasadniony koszt najmu, który faktycznie został zapłacony przez uprawnionego, ale również koszt najmu wymagalny, lecz jeszcze niezapłacony.

Zakład ubezpieczeń nie powinien wyznaczać automatycznie zakresu czasowego odpowiedzialności z tytułu kosztów najmu pojazdu zastępczego, w szczególności ograniczać tego zakresu czasowego do tzw. czasu technologicznej naprawy (obejmującego wyłącznie teoretycznie przyjętą sumę roboczogodzin potrzebną do naprawy pojazdu) przy pominięciu innych obiektywnych czynników wpływających na okres niemożności korzystania z własnego pojazdu przez uprawnionego. Korekta wysokości świadczenia w stosunku do zgłoszonego roszczenia przez uprawnionego jest możliwa jedynie po przedstawieniu przez zakład ubezpieczeń pisemnego uzasadnienia.

OC dlaczego obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC powinniśmy posiadać z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze obowiązek taki nakłada na nas ustawa, po drugie zaś ubezpieczenie to chroni ogólne interesy wszystkich poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych.

Każdy pojazd zarejestrowany w Polsce, który chce wyjechać na drogę, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC. Obowiązek ten nakłada na jego właściciela ustawa z dnia 22.05.2003 roku z późniejszymi zmianami. Brak OC skutkuje karami. Jednak, gdyby ustawodawca nie nakazał właścicielowi i użytkownikowi pojazdu obowiązkowego wykupu OC, to i tak jego posiadanie byłoby w ich interesie.

Dlaczego? Poruszanie się po drodze wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody innym uczestnikom ruchu. Wyrządzanie krzywdy czy też zniszczenie czyjegoś mienia wymusza na nas naprawienie wyrządzonej szkody – mówi o tym Kodeks Cywilny. Brak polisy OC sprawia, że z własnej kieszeni musimy zadośćuczynić poszkodowanemu poniesione straty,. Dla przykładu, możemy być zobligowani do pokrycia kosztów naprawy drogiego samochodu, w który uderzyliśmy czy też sfinansowania wieloletnich kosztów leczenia i rehabilitacji osoby poszkodowanej w wypadku... Jest to naszą odpowiedzialnością również wtedy, gdy za wypadek odpowiadają złe warunki atmosferyczne, np. wiatr szarpnie uchylone drzwi., w które uderzy inni samochód.

Posiadając ubezpieczenie OC to Towarzystwo, a nie my, odpowiada za finansową rekompensatę. . Oznacza to, że pokrywa koszty leczenia poszkodowanych przez nas w wypadku, a także czyni zadość zarówno fizycznym jak i psychicznym cierpieniom doznanym przez poszkodowanego. W określonych przypadkach finansuje np. dożywotnie renty w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Co się stanie jednak, gdy wyrządziliśmy szkodę, a nie posiadamy ważnej polisy OC? Wówczas Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci roszczenia uprawnionemu do odszkodowania, ale wystąpi do nas o ich zwrot. W konsekwencji będziemy musieli z własnej kieszeni pokrywać wszystkie koszty związane ze stłuczką. Niekiedy niemałe. Dlatego też o wiele prościej i w konsekwencji dla nas dużo taniej jest posiadać ważną polisę OC. I to nie tylko z uwagi na obowiązek, ale przede wszystkim dla własnego komfortu psychicznego.