2023-05-08

Kto odpowiada za uszkodzone okulary w szkole?

Dowiedz się, czy ubezpieczenie szkolne chroni okulary dziecka.

Kto odpowiada za uszkodzone okulary w szkole?

Do uszkodzenia lub zniszczenia okularów w szkole może dojść nie tylko podczas lekcji wf, ale też na przerwach, przy wejściu czy wyjściu z budynku, podczas przemieszczania się po korytarzach. Kto odpowiada za rozbite okulary w szkole i jak uzyskać odszkodowanie? Odpowiadamy.

Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu szkolnym

Odszkodowanie za zniszczone okulary w szkole można uzyskać od placówki oświatowej. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas lekcji, przerw, zorganizowanych wyjść. Jednak aby uzyskać świadczenie, trzeba dowieść, że do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbania ze strony nauczyciela lub innego pracownika szkoły. Polisy ubezpieczenia grupowego oferowane przez szkoły z reguły mają wąski zakres ochrony. Obejmują uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, urazy, pobyt w szpitalu, śmierć. Pamiętaj, że rodzic nie musi korzystać z oferty szkoły. NNW szkolne dostępne na rynku mają szerszy zakres, przewidują np. odszkodowanie za zniszczone okulary.

Czy ubezpieczenie szkolne obejmuje okulary?

W Polsce nie ma obowiązku ubezpieczania dzieci i młodzieży w szkołach poza wyjazdami i wycieczkami. Szkoły mogą zaproponować skorzystanie z wybranej przez siebie lub Radę Rodziców oferty konkretnego ubezpieczyciela. Decyzja o przystąpieniu należy do rodziców. W rezultacie część rodziców wybiera polisę w szkole, część korzysta z ubezpieczenia grupowego w pracy lub wykupuje osobne ubezpieczenie.

Wiele zależy od wybranego przez szkołę wariantu, ale z reguły polisy zapewniają ochronę w podstawowym zakresie. Problem może pojawić się, gdy dziecko trenuje wyczynowo sport lub nosi okulary. Polisy szkolne rzadko działają w tym zakresie, dlatego każdorazowo warto zapoznać się z OWU.

Przykład 1:

Marcin ma dość dużą wadę wzroku. Musi nosić okulary korekcyjne. Wchodząc po schodach w szkole, uległ wypadkowi, w wyniku którego jego okulary zostały uszkodzone. Towarzystwo wypłaciło świadczenie, które rodzice przeznaczyli na zakup nowych okularów dla synka.

Czy uczeń może ćwiczyć na WF w okularach?

Nie ma regulacji prawnych, co do tego, czy uczeń może ćwiczyć na zajęciach WF-u w okularach czy nie. Obowiązkiem nauczyciela jest zadbanie, aby nie doszło do urazu ani wypadku. Wykonywanie niektórych aktywności, takich jak gry zespołowe w okularach, może wiązać się ze sporym ryzykiem. Jeśli dziecko zostanie uderzone w twarz piłką lub przypadkiem silnie zderzy się z innym uczniem, okulary mogą rozciąć skórę lub spowodować uraz oka.

W przypadku niewielkiej wady sprawa jest prosta – dziecko powinno na czas lekcji WF-u ściągać okulary. Gdy wada poważnie zakłóca funkcjonowanie dziecka, pozostaje rozważyć, czy większym zagrożeniem jest założenie okularów, czy ćwiczenie bez możliwości ocenienia odległości lub zobaczenia nadlatującej piłki. Dobrym rozwiązaniem są soczewki kontaktowe lub specjalne okulary sportowe.

Kto odpowiada za rozbite okulary w szkole?

Odpowiedzialność za rozbite okulary w szkole ponosi placówka, jeśli dziecko pozostawało bez nadzoru lub doszło do innego rodzaju zaniechania ze strony nauczyciela. Starania o odszkodowanie leży po stronie rodziców. Gdy szkoda nie nastąpiła z powodu zaniedbania, szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej. Jeśli doszło do nieprawidłowości, szkołę i nauczycieli zazwyczaj obejmuje ubezpieczenie OC. Odpowiedzialność za zniszczone okulary w szkole przejmie zatem ubezpieczyciel. Nie kłóci się to z odszkodowaniem z ubezpieczenia szkolnego z tytułu polisy NNW dziecka.

Za co można dostać odszkodowanie w szkole?

Ubezpieczenie szkolne obowiązuje 24/7 przez 12 miesięcy, zatem nie tylko w trakcie roku szkolnego, ale też podczas ferii, przerw świątecznych, wakacji. Dziecko objęte jest ochroną w szkole i poza nią. Na odszkodowanie można liczyć, jeśli dziecko złamie rękę na placu zabaw w ferie, jak i w wyniku poślizgnięcia się na schodach w szkole.

Przykład 2:

Córka Ewy uwielbia skakać i wcielać się w rolę akrobatki. Podczas jednej z takich zabaw dziewczynka złamała rękę. Niestety, Hania musiała zostać w szpitalu. Na szczęście dziecko było ubezpieczone w towarzystwie InterRisk, więc rodzice otrzymali odszkodowanie w związku z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, pobytem w szpitalu oraz kosztami związanymi z dalszym leczeniem. Dzięki temu dziewczynka szybko doszła do siebie i mogła wrócić do ulubionych zadań.

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Ofertę ubezpieczenia proponowanego w szkołach wybiera rada rodziców. Składka nie jest wysoka, ale zakres ochrony i sumy ubezpieczenia również zbyt wygórowane nie są. Polisy szkolne najczęściej obejmują:

 • śmierć dziecka,
 • śmierć rodzica,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • pobyt w szpitalu,
 • poważne zachorowanie,
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku.

Na rynku można znaleźć polisy o wyższych sumach i szerszym zakresie. Składka będzie nieco wyższa w porównaniu z polisą szkolną, ale realna ochrona o wiele szersza i dopasowana do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka. NNW dziecka może dodatkowo obejmować:

 • koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów za zniszczone okulary w szkole lub aparat słuchowy,
 • pogryzienie przez psa,
 • ukąszenie przez owady lub kleszcza,
 • porażenie prądem,
 • zatrucie pokarmowe,
 • rozpoznanie chorób odzwierzęcych,
 • oparzenia i odmrożenia,
 • leczenie stomatologiczne w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • assistance – wizyty pielęgniarki lub korepetycje po nieszczęśliwym wypadku,
 • pomoc informatyka, prawnika i psychologa, gdy dziecko padnie ofiarą hejtu w Internecie,
 • wyczynowe uprawianie sportu.

Za zakupem polisy w szkole przemawia wygoda – wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa na zebraniu. Znalezienie NNW poza szkołą może być jednak równie szybkie i proste. Wystarczy, że skorzystasz z naszego kalkulatora NNW dziecka.

Warto rozważyć możliwie jak najpełniejszą ochronę dziecka. Zdarzają się sytuacje, że oprócz NNW bardzo pomocna okazuje się dodatkowa opieka medyczna. Sprawdź, kiedy warto kupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w szkole?

Jeśli do szkody doszło w wyniku zaniechania ze strony pracownika szkoły, rodzic może starać się o odszkodowanie ze szkoły. Jest ono niezależne od świadczenia za to samo zdarzenie z tytułu ubezpieczenia szkolnego.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć pozew cywilny przeciwko organowi prowadzącemu szkołę, czyli odpowiedniej jednostce samorządu terytorialnego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, gdy szkoła ma OC, roszczenie zostanie skierowane do ubezpieczyciela. Pozew powinien zawierać:

 • dane powoda (rodzica lub opiekuna prawnego) i pozwanego,
 • dane sądu, do jakiego pozew jest kierowany,
 • wartość przedmiotu sporu,
 • pozew o odszkodowanie – przedstawienie roszczeń,
 • uzasadnienie – opis okoliczności zdarzenia, skutków powypadkowych, konsekwencji zdrowotnych,
 • podpis,
 • wykaz załączników – dokumentacja medyczna, potwierdzenie strat materialnych, jak w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za zniszczone okulary w szkole.

Aby natomiast uzyskać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkolnego, najwygodniej zgłosić szkodę przez formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela.

Podsumowanie

Rodzic może starać się o odszkodowanie, jeśli do szkody doszło w wyniku braku odpowiedniego nadzoru ze strony szkoły. Może to być jednak trudne do udowodnienia. Polisa proponowana przez placówkę może z kolei nie obejmować tego typu szkód, dlatego warto poszukać polisy NNW o szerszym zakresie.

CUK zapewnia możliwość zakup NNW szkolnego online, za pośrednictwem infolinii i w każdej placówce.

FAQ, czyli najczęstsze pytania o wypadki w szkole

 • 1
  Kto jest odpowiedzialny za dziecko w szkole?

Zgodnie z prawem odpowiedzialność za dziecko w szkole ponosi placówka. Dziecko znajduje się pod jej opieką przez cały czas pobytu oraz podczas wyjść lub wyjazdów organizowanych przez szkołę.

 • 2
  Kiedy mówimy o wypadku w szkole?

O wypadku w szkole mówimy, gdy dojdzie do nagłego nieprzewidzianego zdarzenia na terenie placówki lub poza nią (jeśli dziecko pozostaje pod opieką szkoły), wywołanego przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierci dziecka.

 • 3
  Ile jest czasu na zgłoszenie wypadku w szkole?

Niezwłocznie powiadomieni powinni zostać rodzice, pracownik BHP, inspektor pracy, organ prowadzący, Rada Rodziców. Natomiast czas zgłoszenia zdarzenia ubezpieczycielowi określony jest w OWU.

 • 4
  Od jakiej wady wzroku można mieć zwolnienie na WF?

Decyzja o zwolnieniu dziecka z wf należy do lekarza okulisty, jednak większość wad nie wyklucza uczestnictwa w ćwiczeniach. Podstawą do zwolnienia mogą być urazy oka, operacje wewnątrzgałkowe, zmiany zwyrodnieniowe siatkówki.

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku