2022-10-28

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – kiedy i jak je uzyskać?

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy Twoje dziecko doznało urazu?

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – kiedy i jak je uzyskać?

Chcąc zapewnić ochronę swoim dzieciom, rodzice często dokonują zakupu ubezpieczenia szkolnego. Nagłe zdarzenia, jak złamanie ręki, upadek ze schodów, wstrząśnienie mózgu mogą niestety przydarzyć się każdemu nie tylko w szkole, ale i poza placówką – w domu, na placu zabaw, na osiedlowym boisku. Ubezpieczenia szkolne chronią dziecko przez całą dobę 7 dni w tygodniu, a polisy najczęściej trwają 12 miesięcy, obejmując również okres wakacyjny. Na jakie odszkodowanie można liczyć i jak wygląda kwestia wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia szkolnego? Dowiesz się z niniejszego artykułu.

Ubezpieczenie szkolne – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Ubezpieczenie szkolne to rodzaj polisy chroniącej dzieci w razie urazu, uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku nagłego zdarzenia czy nieszczęśliwego wypadku. Nie jest ono obowiązkowe, ale może być przydatne w wielu sytuacjach. Do niedawna powszechny był zakup ubezpieczenia NNW w szkołach. Na początku roku szkolnego z reguły na pierwszym zebraniu rodzice wpłacali składkę, by dziecko zostało objęte polisą grupową oferowaną przez szkołę. Od pewnego czasu część szkół zrezygnowała z ubezpieczenia, a niektóre przedstawiają ofertę jako jedną z możliwych opcji. Decyzja o skorzystaniu należy do rodzica. Można przystąpić do proponowanego ubezpieczenia, ale też poszukać odpowiedniej polisy na własną rękę.

Drugie rozwiązanie może okazać się korzystniejsze, jeśli z dostępnych na rynku wariantów rodzic wybierze najlepiej odpowiadający potrzebom dziecka i o możliwie najszerszym zakresie. Warto dokładnie zapoznać się z zakresem polisy i OWU przed podjęciem decyzji, aby w razie zdarzenia nie rozczarować się, że odszkodowanie z ubezpieczenia nie zostanie wypłacone. Więcej o tym, jak wybrać dobre NNW dla dziecka, przeczytasz w naszej innej poradzie.

Każdego z nas mogą spotkać zdarzenia, o których wcześniej byśmy nie pomyśleli, jak np. pobyt w szpitalu w związku z użądleniem owada czy pogryzienie przez psa. Dzieci są ruchliwe, mniej ostrożne i mają mnóstwo pomysłów, przez co są bardziej narażone na uraz, nieszczęśliwy wypadek czy ukąszenie przez kleszcza. Dodatkowo zdarza się, że trenują sport wyczynowy. Dlatego tak istotne jest, aby polisa zapewniała możliwie szeroki zakres ochrony.

Kiedy działa ubezpieczenie szkolne?

Czasem rodzice zastanawiają się, zwłaszcza gdy opłacają składkę w szkole, czy ubezpieczenie szkolne obejmuje zdarzenia również poza szkołą. Jak najbardziej tak. Polisa obowiązuje przez cały czas, na jaki jest zawarta, a zatem również w weekendy, święta, ferie i wakacje. Dziecko jest zatem objęte ochroną w szkole, ale i w domu, na placu zabaw, na ulicy, podczas wizyty u kolegów czy na  wakacyjnym wyjeździe. Bez względu, czy do zdarzenia doszło w szkole, czy poza placówką, można starać się o należne świadczenie. Najczęstsze zdarzenia, które będą uprawniały do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia szkolnego to:

 • śmierć dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym zawału lub udaru), wypadku komunikacyjnego;
 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zwichnięcia, złamania, skręcenia;
 • sepsa;
 • śmierć rodzica lub opiekuna dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • zatrucie pokarmowe;
 • oparzenie lub odmrożenie;
 • pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Czasami polisy przewidują też zakup sprzętu rehabilitacyjnego i innych pomocy medycznych, okularów, aparatu słuchowego uszkodzonych w szkole czy świadczenie w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady serca, poważnej choroby, pogryzienia przez psa lub ukąszenia. Idąc z duchem czasu, towarzystwa wzbogacają ofertę niekiedy o pomoc informatyczną lub psychologiczną, gdy dziecko padnie ofiarą hejtu w internecie.

Jak uzyskać odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szkolnego?

Jeśli dojdzie do zdarzenia i zastanawiasz się, jak ubiegać się o odszkodowanie, zacznij od zgłoszenia sprawy. Możesz zrobić to online lub dzwoniąc na infolinię ubezpieczyciela. Jeśli dziecko objęte jest więcej niż jedną polisą, szkodę zgłaszasz u każdego ubezpieczyciela. Może się tak zdarzyć, np. gdy ubezpieczasz dziecko przy okazji swojego ubezpieczenia grupowego w pracy, a dodatkowo jest ono ubezpieczone w szkole. Można wtedy liczyć na odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia rodzica oraz z dodatkowej polisy. W OWU lub na stronie ubezpieczyciela znajdziesz informację, w jakim terminie należy zgłosić szkodę. W przypadku ubezpieczenia szkolnego InterRisk będzie to 14 dni od daty zdarzenia. Z pewnością będą potrzebne dane Twoje oraz dziecka, informacje na temat zdarzenia – dokładna data, godzina, przebieg i okoliczności, a także numer polisy. Dziecku powinna zostać udzielona niezbędna pomoc lekarska, dlatego w razie zdarzenia, jeśli nie było konieczności wzywania karetki, ale potrzebna jest opieka medyczna, nie zwlekaj z udaniem się na izbę przyjęć czy do lekarza.

W dalszym toku sprawy niezbędna będzie dokumentacja medyczna, gromadź więc wszelkie wypisy ze szpitala, wyniki badań, zalecenia lekarskie, dowody zakupu ewentualnego sprzętu rehabilitacyjnego czy pomocy medycznych, kserokopie karty pacjenta. Jeśli starasz się o odszkodowanie za złamaną rękę dziecka zadbaj o kompletność zdjęć RTG wraz z opisami i zapisami na nośnikach danych, aby ubezpieczyciel miał jasność co do rodzaju złamania. Dołącz również opinie lekarskie i zalecenia odnośnie rehabilitacji.

Kontaktując się z ubezpieczycielem, uzyskasz informacje, jakie dokumenty będą potrzebne w przypadku zdarzenia dotyczącego Twojego dziecka, a jeśli tak się nie zdarzy, dopytaj, aby czegoś nie przeoczyć. Często sprawa jest ostatecznie rozpatrywana po zakończeniu leczenia, co pozwala na odpowiednie zakwalifikowanie urazu, jednak już wcześniej możesz uzyskać informacje, na co szczególnie zwrócić uwagę przy gromadzeniu dokumentacji. Niekiedy ubezpieczyciel może zlecić w ramach konsultacji badanie dziecka przez wyznaczonego przez siebie lekarza, aby potwierdzić faktyczny stan zdrowia dziecka.

Jeśli szkoda ma inny charakter niż fizyczny uszczerbek na zdrowiu, a ubezpieczenie przewiduje ochronę na wypadek doznania przemocy słownej w sieci, zadbaj o zabezpieczenie wszelkich materiałów potwierdzających zdarzenie.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczenie szkolne a pobyt w szpitalu

Większość ubezpieczeń szkolnych przewiduje wypłatę świadczenia za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a niekiedy również choroby. W zależności od wariantu są to często kwoty rzędu 100-200 zł za dzień, liczą się od pierwszego, drugiego lub trzeciego dnia pobytu. Jeśli dziecko trafi do szpitala ze złamaniem nogi i będzie konieczna hospitalizacja, można liczyć na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w związku z urazem oraz pobyt w szpitalu, jeśli trwał wystarczająco długo.

Wypadek dziecka w szkole

Jeśli do zdarzenia dojdzie w szkole, placówka zobowiązana jest udzielić dziecku niezbędnej pomocy, zawiadomić rodzica lub opiekuna prawnego i wezwać w razie potrzeby odpowiednie służby – pogotowie czy policję. Wypadek powinien zostać odnotowany w odpowiednim rejestrze, a w razie konieczności powołany zespół powypadkowy w celu zbadania okoliczności. W kwestii, jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole, dokumentacja sporządzona przez szkołę może być przydatna w ustalaniu okoliczności zdarzenia, a rodzic powinien mieć do niej dostęp.

Czasem może okazać się, że niegroźne z pozoru zdarzenie, ma swoje konsekwencje w późniejszym czasie. Przyjrzyjmy się przykładowi.

Przykład:

Uczeń szkoły podstawowej podczas lekcji wf został pozornie niegroźnie uderzony piłką w głowę. Po powrocie ze szkoły gorzej się poczuł, zaczął wymiotować. Rodzic udał się z nim do lekarza dyżurnego, który skierował chłopca do szpitala. Tam zdiagnozowano wstrząśnienie mózgu. Istotne, aby w podobnych sytuacjach na świeżo zgłosić w szkole, że podczas lekcji doszło do urazu. Będzie to pomocne przy ustalaniu okoliczności zdarzenia przez ubezpieczyciela i prawa do odszkodowania.

Jeśli masz podstawy sądzić, że do zdarzenia, w którym Twoje dziecko doznało urazu w szkole, doszło w wyniku zaniedbania ze strony placówki lub nauczyciela, możesz starać się o odszkodowanie na drodze postępowania cywilnego lub z OC szkoły.

Inną opcją jest ubieganie się o odszkodowanie dla dziecka z ZUS za doznany uszczerbek na zdrowiu. W tym celu należy po zakończonym leczeniu złożyć odpowiedni wniosek w ZUS wraz z dokumentacją medyczną. Jest to świadczenie niezależne od dodatkowego ubezpieczenia dziecka. ZUS odszkodowanie powinien wypłacić w terminie do 30 dni, zakładając pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Od czego zależy wysokość odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego?

Przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, a także rodzaju zdarzenia i stopnia doznanego urazu. W przypadku śmierci może zostać wypłacone 100% lub nawet 200% sumy ubezpieczenia. Jeśli dojdzie do uszkodzenia ciała dziecka, wysokość świadczenia oblicza się proporcjonalnie do uszczerbku określonego procentowo. Jeśli zatem orzeczone zostanie, że np. w wyniku złamania nogi dziecko doznało 20% uszczerbku na zdrowiu, to wysokość świadczenia wyniesie 20% sumy ubezpieczenia. W takim wypadku jeśli suma ubezpieczenia wynosiła 10 000 zł, odszkodowanie wyniesie 2 000 zł, jeśli 50 000 zł to 10 000 zł. Jeśli przydarzy się złamanie ręki u dziecka, odszkodowanie wyniesie odpowiednio 500 zł lub 2500 zł przy założeniu 5% uszczerbku na zdrowiu. Jak widać na przykładzie, różnica w wysokości świadczenia jest znacząca, co nie zawsze musi przekładać się na radykalny wzrost składki. Środki z odszkodowania można spożytkować na dowolny cel. Mogą pełnić rolę zadośćuczynienia, ale też być konieczne na dalszą rehabilitację.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe dysponują indywidualnymi wyznacznikami co do tego, jaki procent sumy ubezpieczenia przysługuje za poszczególne rodzaje doznanego urazu i najczęściej na nich opierają się, ustalając wysokość świadczenia. Tabele uszkodzeń ciała znajdziesz w OWU dołączanych do polisy. Chociaż te same urazy są często podobnie szacowane, to jednak warto zwrócić uwagę na ten aspekt przed ostatecznym wyborem polisy ze względu na wysokość ewentualnego odszkodowania, ale też zakres uwzględnionych w ubezpieczeniu urazów.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, decydując się na ubezpieczenie szkolne dobrze jest zapoznać się z zapisanymi w OWU wykluczeniami, aby mieć świadomość, kiedy polisa nie zadziała i kiedy np. za wypadek w szkole odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Często są to:

 • usiłowanie samobójstwa;
 • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa;
 • szkody spowodowane w wyniku bójki;
 • szkody spowodowane chorobą zdiagnozowaną przed objęciem ochroną;
 • szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających;
 • uprawianie sportów ekstremalnych (jeśli polisa tego nie przewiduje);
 • szkody powstałe w wyniku działań wojennych i aktów terroru.

Odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego – terminy

Ile się czeka na odszkodowanie zdrowotne? Informacje o terminach wypłaty świadczeń znajdziesz w OWU, możesz również uzyskać taką informację, kontaktując się z ubezpieczycielem. Z reguły będzie to  30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Jeśli jednak ustalenie okoliczności nie jest możliwe w tym terminie ze względu na przedłużające się leczenie, towarzystwo może zaproponować inny termin. W przypadku InterRisk odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego w takiej sytuacji zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, kiedy wyjaśnienie okoliczności zdarzenia było możliwe.

Szukasz ubezpieczenia szkolnego? Znajdziesz je w CUK

Jeśli Twoje dziecko nie ma jeszcze ubezpieczenia NNW, jest to odpowiedni moment na zakup polisy. W CUK porównasz oferty różnych ubezpieczycieli, by wybrać najlepszą opcję dla swojego dziecka. W razie urazu czy choroby zabezpieczenie materialne jest bardzo istotne. Skorzystaj z naszego kalkulatora, skontaktuj się z konsultantem lub odwiedź najbliższą placówkę CUK, by objąć ochroną swoje dziecko.

Oceń artykuł

3.50
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku