2022-08-02

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – sprawdź, co powinna zawierać

Jakich formalności należy dopełnić, aby bezproblemowo sprzedać lub kupić auto?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – sprawdź, co powinna zawierać

Planujesz sprzedaż lub kupno auta? Przygotowaliśmy dla Ciebie poradę, w której wyjaśnimy, jakich formalności będziesz musiał dopełnić, a także gotowe wzory dokumentów do pobrania. Zalecaną praktyką przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży samochodu jest bowiem forma pisemna, która ułatwia dochodzenie roszczeń od sprzedawcy lub kupującego, a także pozwala szybko i sprawnie zarejestrować pojazd.

Czym jest umowa kupna-sprzedaży?

Umowa kupna-sprzedaży jest jedną z najczęściej zawieranych umów nie tylko w biznesie, ale także w życiu codziennym zwykłych obywateli. Każdy z nas spotkał lub spotka się z nią przynajmniej raz w swoim życiu. Jej fundamentem jest przejście własności z poprzedniego na kolejnego właściciela w zamian za określoną cenę wyrażoną w pieniądzu. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży samochodu umożliwia zbycie lub nabycie pojazdu w sposób zrozumiały, legalny i satysfakcjonujący dla obu stron.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu — pobierz wzór

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu (kilku właścicieli) — pobierz wzór

Upoważnienie do zawarcia umowy sprzedaży pojazdu — pobierz wzór

Co konkretnie musi zawierać umowa kupna-sprzedaży?

Choć według prawa umowa kupna-sprzedaży samochodu może być zawiązana ustnie, to jak wspomnieliśmy, w razie ewentualnych problemów jedynie wypełniony przez obie strony dokument będzie w stanie pomóc dociekać potencjalnych roszczeń. Niezależnie jednak od tego, czy umowa kupna-sprzedaży została spisana odręcznie, czy strony posługują się gotowym wzorem pdf do druku, należy pamiętać o najważniejszych elementach. Oto one:

 • Data i miejsce zawarcia umowy kupna-sprzedaży auta.
 • Imiona, nazwiska, adresy, zamieszkania, numery i serie dokumentów tożsamości, PESEL (jeśli stroną jest osoba fizyczna).
 • Nazwa firmy, siedziba firmy, KRS, sąd rejonowy podmiotu, NIP, REGON/numer wpisu CEIDG (jeśli strona to osoba prawna).
 • Dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli pojazdu: numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model, rok produkcji, kolor, aktualny przebieg.
 • Dane o warunkach umowy (ustalona cena auta, sposób i termin przekazania kwoty, dzień, w którym nastąpi przekazanie pojazdu).
 • Określenie, która strona umowy poniesie związane z nią koszty.
 • Godzina, w której podpisano umowę i przekazano pojazd kupującemu.
 • Oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu.
 • Podpisy obu stron.

Pamiętaj, że umowa kupna-sprzedaży musi być czytelna! Można sporządzić ją na kartce A4 lub wydrukować gotowy formularz w formacie PDF.

Umowa kupna-sprzedaży – w ilu egzemplarzach należy ją sporządzić?

Umowę kupna-sprzedaży należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, co nie znaczy, że wizualnie muszą być one identyczne – wystarczy, że są jednobrzmiące. Należy pamiętać także o tym, by na każdym z egzemplarzy znalazły się podpisy obu stron umowy lub ich przedstawicieli – takie osoby muszą posiadać upoważnienia. Umowy sprzedaży samochodu zawarte w sposób pisemny są respektowane w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowania. Mogą stanowić dowód w przypadku roszczeń z tytułu niedopatrzenia złego stanu technicznego pojazdu.

Wzór upoważnienia do zawarcia umowy sprzedaży pojazdu znajdziesz tutaj.

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu – aspekty prawne

Umowa kupna-sprzedaży stanowi umowę cywilnoprawną regulowaną przepisami art. 535-555 Kodeksu cywilnego. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania tej rzeczy (art. 535 Kodeksu cywilnego). Umowa kupna-sprzedaży czyni kupującego właścicielem pojazdu i gwarantuje, że sprzedawca ma obowiązek mu go wydać. Kupujący natomiast zapewnia, że odbierze samochód i ureguluje sumę ustaloną ze sprzedawcą.

To ważne!

 1. Przedmiotem umowy kupna-sprzedaży mogą być: rzeczy oznaczone indywidualnie albo co do gatunku, energie (elektryczna, wysokich ciśnień, gazowa, wodna, cieplna, woda, zwierzęta, prawa majątkowe zbywalne oraz zespoły rzeczy i praw).

2. Rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży nie musi stanowić własności sprzedawcy (np. przy pośrednictwie sprzedaży).

Czy umowa kupna-sprzedaży wymaga częstych wizyt w urzędzie?

Choć wielu z nas myśli, że sprzedaż lub kupno pojazdu wiąże się z ogromną ilością wymaganych formalności i ciągłymi wizytami w urzędach, to nie jest to do końca prawdą. Oczywiście, należy w tym celu odwiedzić wydział komunikacji i urząd skarbowy, ale na przykład zakupu samego ubezpieczenia komunikacyjnego można dokonać również online.

Jakie dokumenty należy przekazać przy sprzedaży samochodu?

Dokumenty, jakie zbywca musi przekazać nowemu nabywcy to dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu. Są to niezbędne dokumenty, bez których nie można sporządzić też umowy kupna-sprzedaży samochodu osobowego. Bez nich nie ma możliwości zarejestrowania auta. Kupujący musi otrzymać od zbywcy aktualne ubezpieczenie OC. Sprawdź, jakie oferty ubezpieczeń komunikacyjnych oferuje CUK!

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Kupno samochodu od dwóch właścicieli — o czym musisz pamiętać?

Jeśli planujesz nabyć pojazd od kilku właścicieli, to zgodę na sprzedaż musi przede wszystkim każdorazowo wyrazić każdy z nich. W umowie umowa kupna-sprzedaży samochodu od dwóch właścicieli muszą znaleźć się dane obydwu posiadaczy, a także ich podpisy. Ta formalność jest ważna z jednego prostego powodu – przeniesienie własności auta musi być zgodne z prawem.

Kolejną ważną w tym wypadku kwestią jest sama forma zapłaty za pojazd, którego właścicielem jest więcej niż jedna osoba. Komu zatem przekazać określoną kwotę? To zależy od ustaleń. Istnieje możliwość przekazania pieniędzy tylko jednemu z właścicieli lub równych części każdemu z nich. Więcej na ten temat pisaliśmy już w tej poradzie – sprawdź.

Jak uniknąć niebezpieczeństwa przy spisywaniu umowy kupna-sprzedaży?

Istnieje kilka uniwersalnych zasad, którymi warto się kierować przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży z obcą osobą. Przy dokonywaniu takich czynności zawsze należy zadbać o następujące kwestie:

 • sprawdzenie dowodu osobistego (dane muszą być zgodne z tymi na umowie),
 • porównanie dowodu osobistego z prawem jazdy,
 • sprawdzenie poprzednich dokumentów dotyczących przekazania auta,
 • po podpisaniu umowy udaj się do wydziału komunikacji w celu wyrejestrowania lub zarejestrowania pojazdu,
 • jeśli jesteś sprzedającym, zawsze udzielaj informacji o stanie technicznym pojazdu zgodnie z faktycznym stanem rzeczy,
 • data transakcji – nabywca do wskazanej daty nie może korzystać z auta (w przeciwnym razie będzie jeździć nim nielegalnie).

Przez jaki czas należy przechowywać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Żadnych dokumentów związanych z pojazdem nie powinno się wyrzucać bez potrzeby. Mogą bowiem okazać się przydatne na przykład w razie konieczności wykazania tytułu prawnego do posiadanego auta – wtedy, gdy pojawi się poprzedni właściciel w momencie jego kradzieży. Ogólna zasada dotycząca tego zagadnienia mówi, że umowy kupna-sprzedaży samochodu powinno się trzymać tak długo, jak one obowiązują.

W przypadku sprzedaży auta, ta reguła może się jednak nie sprawdzić – umowę kupna-sprzedaży pojazdu należy więc trzymać 3 lata, licząc od terminu wymagalności. Umowy kupna-sprzedaży samochodu warto też przechowywać z uwagi na obowiązki podatkowe (np. podatek od czynności cywilnoprawnych). W momencie sprzedaży auta nie obejdzie się bez przedstawienia tego dokumentu.

Umowa kupna-sprzedaży dwóch kupujących – na czym polega?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu dla dwóch kupujących ma stanowić dowód nabycia pojazdu przez dwie osoby i wniesienia za niego zapłaty. Jest on dla sprzedającego potwierdzeniem, że kupujący odebrali od niego pojazd, zapoznając się uprzednio z jego stanem technicznym i nie wnieśli do niego zastrzeżeń. W tego typu umowach kupna-sprzedaży samochodów muszą znaleźć się dokładne dane sprzedającego wraz z jego podpisem, a także podpisy obu kupujących.

Tak, jak w przypadku pozostałych standardowych umów kupna-sprzedaży, także w formularzu dla dwóch kupujących dokument należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy musi być podpisany przez wszystkie osoby zwierające transakcję. Tylko wtedy zyska status wiążącego i zgodnego z prawem.

Jak zawrzeć umowę kupna-sprzedaży pojazdu z Ukraińcem?

Jeśli chcemy dokonać transakcji kupna-sprzedaży samochodu z obywatelem Ukrainy, to zasadniczo umowa będzie wyglądać tak samo. Posługując się jej standardowym wzorem, pamiętajmy jednak o ewentualnych późniejszych formalnościach związanych ze sprzedażą auta poza granice Polski.

Co należy przekazać obywatelowi Ukrainy wraz z umową kupna-sprzedaży?

 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu,
 • kluczyki
 • ważną polisę OC.

To ważne!

Na Ukrainie nie korzysta się z numeru PESEL. W tej sytuacji w umowie kupna-sprzedaży samochodu nawiązywanej z Ukraińcem należy podać wszystkie pozostałe dane. Zwykle, zamiast PESELU wystarczy podać numer paszportu i NIP kupującego.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, zawierana z Ukraińcem powinna też być dostosowana do terytorium, gdzie nastąpi jej podpisanie. Jeśli chcemy sprzedać samochód obywatelowi Ukrainy, najlepiej zrobić to w Polsce (nie musimy wtedy angażować tłumacza, który zajmie się przetłumaczeniem wymaganych dokumentów). Wystarczy wtedy zwykła umowa kupna-sprzedaży samochodu.

Jeśli miejscem sprzedaży pojazdu jest natomiast terytorium Polski, lecz pochodzący zza granicy nabywca planuje kupione od nas auto zarejestrować w swoim kraju, to obowiązek tłumaczenia leży po jego stronie. Istnieje też możliwość sporządzenia umowy kupna-sprzedaży dwujęzycznej – jej wzór do druku również można pobrać z internetu.

Umowa kupna-sprzedaży dla różnych pojazdów – ważne informacje!

Umowy kupna-sprzedaży są sporządzane w przypadku wszystkich zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu pojazdów mechanicznych. Jeśli jesteś posiadaczem innego pojazdu niż samochód osobowy, to warto sprawdzić, czym będą różniły się formalności w przypadku jego sprzedaży. Jak postępować w przypadku sprzedaży/kupna innych pojazdów mechanicznych? Odsyłamy do adekwatnych porad na naszej stronie:

Oprócz przyswojenia ważnych informacji dotyczących umów kupna-sprzedaży i zadbania o aktualne składki OC posiadanych pojazdów, warto pomyśleć także o pakiecie ubezpieczenia autocaso i assistance – sprawdź, co może zaoferować Ci CUK. W celu dobrania i zakupu polisy zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora online lub do odwiedzenia naszej placówki stacjonarnej bądź kontaktu z naszą infolinią.

Chcesz wypowiedzieć OC samochodu? Poszukujesz oświadczenia sprawcy kolizji? Na naszej stronie znajdziesz wszelkie niezbędne wzory wniosków, oświadczeń i wypowiedzeń, które przydadzą się wszystkim ubezpieczonym – skorzystaj z darmowych wzorów formularzy  do pobrania.

Oceń artykuł

4.25
(4)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku