2022-03-25

Najniższa krajowa 2022 - minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Dowiedź się więcej na temat mikro rachunku podatkowego.

Najniższa krajowa 2022 - minimalne wynagrodzenie w 2022 roku

Decyzją Rady Ministrów od 1 stycznia 2022 roku w Polsce będzie obowiązywała nowa stawka minimalna krajowa za pracę w oparciu o umowę zlecenie oraz dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Najniższa krajowa 2022 netto to 2363,56 zł oraz 13,91 zł stawki godzinowej. Poznaj szczegóły dotyczące naliczania i ustalania minimalnej krajowej w Polsce.

Najniższa krajowa w świetle prawa

Najniższa krajowa 2022 brutto to minimalna krajowa stawka za pracę w konkretnym wymiarze czasowym. Płaca minimalna, bo tak też się ją nazywa, jest zagwarantowana w przepisach. Art. 6 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu mówi, iż:

„Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia”. Z kolei w art. 13 Kodeksu pracy czytamy, że „Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

Najniższa krajowa przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę i umowę zlecenie bez względu na jego kwalifikacje, zajmowane stanowisko, czy staż pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, iż w zatrudnieniu w oparciu o umowę o dzieło nie obowiązują stawki minimalne. Umowa o dzieło nie jest objęta Ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Art. 2 ust. 1 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę mówi, iż:

 „Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej »minimalnym wynagrodzeniem«, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego”.

15 września 2021 roku w Rozporządzeniu Rady Ministrów rząd ustalił, ile ma wynosić najniższa krajowa oraz minimalna stawka godzinowa, która ma obowiązywać w 2022 roku. Jak czytamy w rozporządzeniu:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2022 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 19,70 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Z powyższego wynika, iż najniższa krajowa za pracę w 2022 roku będzie stanowić 50,8% przeciętnego wynagrodzenia Polaków.

Porównując wynagrodzenie minimalne z roku 2021, wzrosło ono o 210 zł brutto. Najniższa krajowa godzinowa w roku 2022 będzie większa o 1,40 zł brutto niż w roku poprzednim.

Oznacza to, iż najniższa krajowa z tytułu umowy o pracę wzrośnie o 7,5% i wyniesie 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa osiągnie wartość 19,70 zł brutto za każdą przepracowaną godzinę.

Dla pracodawcy jest to wzrost kosztów utrzymania pracownika o 253,02 zł w porównaniu z rokiem 2021 i wyniesie 3626,46 zł (616,46- składki ZUS). Pracodawcy objęci ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych dodatkowo będą musieli ponosić dodatkowe koszty zatrudnienia pracownika, który jest uczestnikiem PPK. Koszt ten w roku 2022 będzie oscylował od 45,15 zł do 120,40 zł (wpłata podstawowa bądź deklarowana wpłata dodatkowa).

Dopasujemy ubezpieczenie firmowe do Twoich potrzeb. Zostaw kontakt, a zadzwonimy do Ciebie.

Jak odczytywać poszczególne symbole w numerze mikrorachunku podatkowego?

Najniższa krajowa 2022 netto dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie

Stawka godzinowa ustalona na poziomie minimalnym gwarantowana jest:

 • osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej,
 • osobom samozatrudnionym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, którzy samodzielnie wykonują zadania wynikające z umowy.

Studenci a najniższa krajowa

Osoby do 26 roku życia mający status studenta mają zagwarantowaną stawkę godzinową. W tym wypadku najniższa krajowa na godzinę osiągnie wartość 19,70 zł netto z tytułu umów cywilnoprawnych, gdyż ich płaca nie podlega opodatkowaniu ani obowiązkowi odprowadzania składek do ZUS-u.

Najniższa krajowa- z czego się składa

Na minimalne wynagrodzenie za pracę składać się może wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki przewidziane w umowie (premie, bonusy). Warto pamiętać, że pensja zasadnicza nie jest równa gwarantowanej pensji minimalnej. Na wynagrodzenie zasadnicze składa się główny, obowiązkowy element pensji, zazwyczaj podany według stawki miesięcznej bez dodatków, premii, czy przysługujących nagród pracowniczych. Z tego wynika, że stawka minimalna krajowa w Polsce jest komponentem wynagrodzenia zasadniczego z wszelkimi bonusami.

Najniższa krajowa 2022 netto jest minimalnym wynagrodzeniem brutto pomniejszonym o odprowadzane składki do ZUS-u i podatki.

Najniższa krajowa może składać się z:

 • pensji zasadniczej (czasowa, akordowa, prowizyjna),
 • wyrównania do minimalnej płacy z pracę,
 • dodatków z tytułu znajomości języków obcych, posiadania wysokich kwalifikacji przez pracownika, pełnienia przez niego odpowiedzialnych funkcji, wykonywania zadań w szczególnych warunkach,
 • premii, nagrody uznaniowej zapisanej w regulaminie firmy,
 • dodatków stażowych,
 • dodatków wyrównawczych (wyrównanie wynagrodzenia z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej),
 • świadczeń deputatowych- ekwiwalenty pienienie, deputaty żywnościowe, węglowe, energetyczne (gdy takowe przewiduje ustawa),
 • czynności wykonywanych poza normalnymi godzinami pracy zlecone przez pracodawcę,
 • wypłaty świadczeń przysługujących z tytułu urlopów wypoczynkowych, czasu niezdolności do pracy, przestoi niewynikających z działania pracownika, urlopów szkoleniowych,
 • ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego,
 • odszkodowań.

Najniższa krajowa — jakie elementy nie wpływają na jej wysokość

Na wysokość minimalnej płacy nie mają wpływu:

 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy pieniężne z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę (niezdolność do pracy),
 • zapłata za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych (nawet w przypadku zastąpienia go ryczałtem),
 • kwoty wynagrodzenia za wykonanie zleceń w umowach cywilnoprawnych, które są zawarte przy jednocześnie obowiązującej umowie o pracę,
 • zasiłki chorobowe,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych,
 • ekwiwalent za usługę prania odzieży roboczej,
 • należności wynikające z odbycia podróży służbowych,
 • świadczenia z tytułu korzystania z praw autorskich lub ich rozporządzania,
 • wynagrodzenia z tytułu honorariów i tantiem.

Pracownicy, którzy posiadają zobowiązania kredytowe i długi u wierzycieli mają chronioną minimalną wartość wynagrodzenia. Pensja ta jest zwolniona z egzekucji. Wyjątkiem są zobowiązania alimentacyjne. Jeśli na pracowniku spoczywa obowiązek świadczeń alimentacyjnych, wówczas pracodawca może potrącać z wypłaty minimalnej kwoty na ich rzecz.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Na co wpływa wysokość minimalnej krajowej

Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto i najniższej stawki godzinowej może wpływać na wzrost lub spadek wysokości świadczeń takich jak:

 • odszkodowania za mobbing i dyskryminacje,
 • odprawy przysługujące pracownikom z tytułu zwolnień grupowych (jej wysokość nie może być wyższa niż 15- krotność minimalnej stawki krajowej),
 • wypłata za przestoje w pracy (nie mogą być mniejsze od ustalonej najniższej krajowej),
 • dodatki z tytułu pracy nocnej (to 20 % stawki godzinowej).

Czas pracy a najniższa krajowa

Najniższa krajowa 2022 brutto za godzinę oraz minimalna krajowa 2022 netto w Polsce ustalana przez Radę Ministrów dotyczy gwarantowanej wysokości wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze godzin. W rzeczywistości oznacza to, iż pracownik zatrudniony na umowę o pracę w 8- godzinnym systemie dziennym oraz w pięciodniowym tygodniu pracy nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż najniższa krajowa 2022 brutto.

Co istotne, nawet w przypadku bankructwa pracodawcy, pracownik ma zapewnione minimalne wynagrodzenie za wykonaną pracę, które jest wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W przypadku wykonywania pracy w niepełnym wymiarze godzin (3/4 etatu, pół etatu), minimalne wynagrodzenie wyliczane jest proporcjonalnie do faktycznego czasu pracy zapisanego w umowie.

Według powyższego najniższa krajowa na rękę w 2022 roku wyniesie:

 • 3010 zł brutto — cały etat,
 • 2257,50 zł brutto — ¾ etatu,
 • 1505 zł brutto — ½ etatu,
 • 1003,33 zł brutto — ⅓ etatu,
 • 752,50 zł brutto — ¼ etatu.

Składki finansowane przez pracodawcę i odprowadzane przez niego do ZUS-u

Składka emerytalna stanowi 9,76 % podstawy wynagrodzenia brutto i w 2022 roku wyniesie 293,78 zł. Z kolei składka rentowa to 6,50% minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca musi odprowadzić 195,65 zł do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składka wypadkowa to 1,67 %, a więc odprowadzana jest kwota 50,27 zł. Fundusz Pracy zabiera 2,45 % z podstawy pensji, czyli 73,75 zł, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%) to 3,10 zł dla Państwa.

Razem składki społeczne w 2022 roku obciążające minimalną krajową wynoszą 616,46 zł (pod warunkiem, że pracownik zrezygnował z korzystania w 2022 roku z PPK lub nie jest objęty programem PPK).

Najniższa krajowa 2022 netto niższa od kwoty zagwarantowanej

Bywają sytuacje, kiedy najniższa krajowa 2022 netto jest niższa od płacy minimalnej. Wpływać na to mogą różne terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub czas pracy. W takich przypadkach pracodawca powinien uzupełnić pensję do wymaganej kwoty minimalnej poprzez tak zwane wyrównanie. Jest ono wypłacane wraz z wynagrodzeniem. Dla osób otrzymujących stawki godzinowe za wykonywaną pracę wyrównanie wypłacane jest za każdą przepracowaną godzinę.

W związku z tym pracownik nie może otrzymać niższej wypłaty, niż wynosi obowiązująca minimalna krajowa 2022 netto w Polsce.

Kwota wolna a najniższa krajowa

Kwota wolna to ta część minimalnej płacy, która może ulegać potrąceniom z tytułu zobowiązań pracownika, należności komorniczych po prawomocnym wyroku sądu, zaliczek gotówkowych dla pracownika, kar pieniężnych, czy też potrąceń dobrowolnych.

Zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie trwania umowy

W przypadku, gdy w życie wejdzie rozporządzenie o zmianie wysokości minimalnej krajowej, wówczas pracodawca ma obowiązek sporządzić aneks do obowiązującej umowy zwierający informację o nowym wynagrodzeniu zgodnym z minimalną krajową (gdy wynagrodzenie podane jest kwotowo.). Jeśli umowa nie zawiera kwotowej wartości pensji, ale jedynie zapis informujący o otrzymywaniu przez pracownika minimalnego wynagrodzenia, wówczas aneksy nie są wymagane.

Stawka godzinowa na przestrzeni lat

Pojęcie minimalnej stawki godzinowej zostało wprowadzone dopiero poprzez Rozporządzenie Rady Ministrów 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.

W październiku 2002 r. weszła w życie Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i do dziś na jej podstawie ustalana jest najniższa krajowa 2022 netto w Polsce.

Minimalne stawki godzinowe przysługujące zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia na przestrzeni lat obrazuje poniższa tabela:

RokMinimalna stawka godzinowa brutto

2022

19,70 zł

2021

18,30 zł

2020

17,00 zł

2019

14,70 zł

2018

13,70 zł

2017

13,00 zł

Stawki najniższej krajowej brutto kształtowały się w ciągu ostatnich lat następująco:

RokMinimalna krajowa brutto

2022

3010 zł

2021

2800 zł

2020

2600 zł

2019

2250 zł

2018

2100 zł

2017

2000 zł

2016

1850 zł - 100% wynagrodzenia

1480 zł - 80% najniższej krajowej w pierwszym roku pracy

2015

1750 zł - 100% wynagrodzenia

1400 zł - 80% najniższej krajowej w pierwszym roku pracy

Z powyższych danych wynika, że wartość minimalnej krajowej wzrasta z roku na rok. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, iż minimalna krajowa w Polsce będzie rosnąć stopniowo. W 2023 roku jej wartość może wynosić około 3670 zł, aby osiągnąć wartość 4000 zł brutto w 2024 roku.

Minimalna krajowa Niemcy

Tak jak w Polsce, również i w Niemczech wysokość minimalnej krajowej ustala się poprzez ustawę. W Niemczech sprawy te od 2015 roku reguluje Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu (Mindestlohngesetz z 11 sierpnia 2014 r. (BGBl. I S. 1348). Odrębnie od najniższej krajowej są ustalane tak zwane minimalne płace branżowe oraz wynagrodzenia w zbiorowych umowach o pracę. Są one wyższe od najniższej krajowej w Niemczech.

Najniższa krajowa 2022 netto w Niemczech określana jest na podstawie stawki godzinowej brutto tak jak w przypadku umów zleceń w Polsce. W 2021 roku w Niemczech obowiązywała stawka godzinowa 9,50 euro brutto, a więc przy przyjmowanym kursie 4.5000 to 42,75 zł. Dla porównania w 2021 roku minimalna stawka za godzinę pracy w Polsce wynosiła 18,30 zł. Podobnie przeliczając, za wynagrodzenie miesięczne przy 160 przepracowanych godzinach, Niemiec otrzymał 1520 euro, co w Polsce stanowiło wartość 6840 zł.

W 2022 roku zgodnie z rozporządzeniem minimalna kwota za godzinę pracy w Niemczech wyniesie 9,82 euro, co stanowi miesięczną wypłatę w wysokości 1571,20 euro. Zgodnie z obecnym kursem walut jest to 7367,12 zł, a więc 2,5 razy więcej niż w Polsce. W Niemczech przewiduje się kolejny wzrost wynagrodzenia do kwoty 1,45 euro za godzinę od 1 lipca 2022 r. Daje to wynagrodzenie w wysokości 1672,00 euro.

Ubezpieczenia na każdą kieszeń

Niezależnie od wysokości swoich zarobków nie zapominaj o odpowiednim zabezpieczeniu siebie. CUK Ubezpieczenia oferuje szeroki wachlarz ofert na każdą kieszeń, od obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej po ubezpieczenia nnw dziecka. Skorzystaj z naszych kalkulatorów, by znaleźć najkorzystniejszą ofertę dla Siebie. Możesz także zasięgnąć pomocy naszych Doradców telefonicznie lub odwiedzić jedną z setek naszych placówek.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku