Ubezpieczenie OC rolnika i budynków rolnych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) ROLNIKA

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny.

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Co chroni OC rolnika?

Polisa OC chroni rolnika przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dotyczy wyłącznie szkód do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej.

Ubezpieczeniem rolniczym objęty jest rolnik oraz wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, jak i i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie z OC rolnika w sytuacji, gdy rolnik wyrządzi szkodę, której następstwem będzie:

  • śmierć,
  • utrata bądź rozstrój zdrowia,
  • zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej.

OC a pojazdy wolnobieżne

Ubezpieczenie OC rolnicze obejmuje ochroną także wszystkie pojazdy wolnobieżne. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy użytkujemy pojazd wolnobieżny w gospodarstwie domowym – także gdy dojeżdżamy po drodze na pole.

W pozostałych przypadkach, gdy prywatnie korzystamy z pojazdu wolnobieżnego powinniśmy wykupić OC komunikacyjne przed wprowadzeniem go do ruchu drogowego.

Okres ubezpieczenia

OC Rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy. Zmiana Towarzystwa możliwa jest najpóźniej dzień przed zakończeniem polisy – taką polisę trzeba pisemnie wypowiedzieć.

W sytuacji kiedy rolnik posiadał obowiązkową polisę, lecz zapomniał ją przedłużyć na kolejny rok lub jej nie wypowiedział, ubezpieczenie rolnicze uważa się za zawarte na kolejny rok(warunkiem jest opłacenie polisy w całości. Takie automatyczne przedłużenie polisy jest rozwiązaniem korzystnym dla klienta.

OC rolnika jest obowiązkowe

Pamiętajmy, że OC rolnika jest obowiązkowe, a za każdy dzień nieposiadania polisy naliczane są kary z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Z jednej strony zyskujemy ochronę przed skutkami wyrządzonej szkody, z drugiej natomiast nie narażamy się na straty finansowe.

Dowiedz się więcej u doradcy CUK

Potrzebujesz ubezpieczenia OC Rolnika? Skontaktuj się doradcą CUK i dowiedz się szczegółów: 22 27 00 337

Porównamy dla Ciebie oferty 30 Towarzystw oraz pomożemy w wyborze najkorzystniejszej polisy. Gwarantujemy korzystną sumę gwarancyjną ubezpieczenia.

<br>

<br><br>

BUDYNKI ROLNE

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego w myśl Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Przedmiot polisy

Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem:

  • budynki mieszkalne
  • budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.)
  • budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.)
  • pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.)

Co chroni polisa budynków rolnych

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego polega na zabezpieczeniu mienia, gdyby z przyczyn losowych doszło do uszkodzenia majątku klienta.

Ubezpieczenie chroni nas przed zdarzeniami takimi jak: ogień, huragan, powódź, podtopienia, deszcz nawalny, grad, opad śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, osunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawina, upadek statku powietrznego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich, tynków.

Nie dotyczy stałych elementów (armatura sanitarna, meble zabudowane, baterie słoneczne itp.) oraz ruchomości domowych (sprzęt AGD, RTV, PC, meble itp.).

Rozszerz ochronę na budynki w gospodarstwie

Zdarzenia losowe za które zostanie wypłacone odszkodowanie w ubezpieczeniu obowiązkowym budynków gospodarstw rolnych są określone w Ustawie – zatem każda polisa obowiązkowa będzie miała taki sam zakres ubezpieczenia.

Nie obejmuje jednak ochroną takich zdarzeń, jak chociażby przepięcia, szkody wodociągowe, dym, sadza, upadek drzew.

Dodatkowy zakres ochrony znajdziemy w dobrowolnym ubezpieczeniu domu, które wykupić może każdy rolnik. Warto pomyśleć o polisie dzięki której ubezpieczymy nie tylko mury budynku, ale także to, co znajduje się w środku - sprzęt RTV, sprzęt AGD, meble. Możemy liczyć na szeroki zakres polisy, która zabezpieczy nas w każdej sytuacji.

Okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego zawierane jest na okres 12 miesięcy. Zmiana Towarzystwa możliwa jest najpóźniej dzień przed zakończeniem polisy – taką polisę trzeba pisemnie wypowiedzieć.

W sytuacji kiedy rolnik posiadał obowiązkową polisę, lecz zapomniał ją przedłużyć na kolejny rok lub jej nie wypowiedział, ubezpieczenie uważa się za zawarte na kolejny rok(warunkiem jest opłacenie polisy w całości.

Takie automatyczne przedłużenie polisy jest rozwiązaniem korzystnym dla klienta, ponieważ nie będzie miał przerwy w ubezpieczeniu, które skutkuje naliczeniem kary za brak ubezpieczenia budynków rolnych z UFG.

Zadzwoń lub przyjdź do multiagencji CUK Ubezpieczenia

Potrzebujesz obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego? Skontaktuj się doradcą CUK 22 27 00 337 i dowiedz się szczegółów.

Porównamy dla Ciebie oferty 30 Towarzystw oraz pomożemy w wyborze najkorzystniejszej polisy.

Więcej o ubezpieczeniach rolniczych znajdziesz tutaj.