Asekurator – co to jest?

Co to jest asekurator? Czym się zajmuje? Zobacz wytłumaczenie tego słowa w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Asekurator - inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe lub ubezpieczyciel. To przedsiębiorca, który wobec ubezpieczonego podejmuje zobowiązanie ubezpieczeniowe. Po podpisaniu umowy asekurator zobowiązuje się do wypłacenia ubezpieczonemu określonego świadczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Prawa i obowiązki asekuratorów w Polsce ustalone są w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Zezwolenie na prowadzenie działalności jako asekurator przyznaje Ministerstwo Finansów. Nadzór nad towarzystwami ubezpieczeniowymi sprawuje zaś Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), przy której działa Sąd Polubowny, prowadzący w razie potrzeby mediacje między klientem a ubezpieczycielem. Wszystkie zakłady zrzeszone są w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU). Asekurator może prowadzić działalność w ramach ubezpieczeń majątkowych (np. ubezpieczenie domu), ubezpieczeń osobowych (np. na życie) czy reasekuracji (ubezpieczenie zakładu ubezpieczeń).

Czy wiesz, że…

Nazewnictwo zakładów ubezpieczeniowych jest ściśle ustalone i zależy od ich formy prawnej. W Polsce asekurator może występować jako:

  • spółka akcyjna - wtedy może używać jednej z nazw: towarzystwo ubezpieczeń (TU), zakład ubezpieczeń (ZU), towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji (TUiR), zakład ubezpieczeń i reasekuracji (ZUiR); wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to zakład reasekuracji prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej - wówczas musi posługiwać się jedną z nazw: towarzystwo reasekuracji (TR), towarzystwo reasekuracyjne (TR) lub zakład reasekuracji (ZR);
  • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych - tutaj jest tylko jedna możliwość nazewnictwa - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w skrócie TUW;
  • spółka europejska.