2022-05-03

Umowa użyczenia samochodu – wzór i omówienie

Co powinna zawierać umowa użyczenia samochodu? Sprawdź!

Umowa użyczenia samochodu – wzór i omówienie

Pożyczasz komuś samochód? Najpewniej przekazujesz mu kluczyki, dowód rejestracyjny i nie zwracasz uwagi na formalności. A te mają ogromne znaczenie kiedy dojdzie do kolizji, wypadku czy też przestępstwa. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa użyczenia samochodu i kiedy trzeba ją spisać.

Użyczenie samochodu osobie trzeciej – o co chodzi?

Pożyczenie samochodu koledze czy użyczenie auta członkowi rodziny powinno być udokumentowane. Nie wystarczy wyłącznie przekazać kluczyki i dowód rejestracyjny. Warto spisać umowę użyczenia samochodu, co reguluje kodeks cywilny. Nie jest konkretnie wskazane, czy musi to być forma ustna, czy pisemna. W razie jakichkolwiek wątpliwości umowa użyczenia auta powinna zostać sporządzona na piśmie, aby łatwiej ją było zweryfikować. To zabezpieczenie zarówno dla osoby pożyczającej, jak i właściciela. W razie niewłaściwego użytkowania będzie można zweryfikować, kto powinien ponieść konsekwencje.

Na podstawie spisanego dokumentu, upoważnienie do prowadzenia samochodu może zyskać zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorstwo. To samo dotyczy użyczającego. Nie musi być to członek rodziny czy kolega, właścicielem auta może być również działalność gospodarcza.

Poniżej przedstawimy Ci wzór umowy użyczenia samochodu, dzięki któremu zabezpieczysz swoją własność.

Jak wygląda umowa użyczenia samochodu?

Istnieją pewne wymagania formalne, aby przeprowadzić zgodne z prawem nieodpłatne użyczenie samochodu. Wzór umowy dotyczy zarówno czasu nieokreślonego, jak i określonego. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak wskazanie terminu wypowiedzenia.

Trzeba oczywiście wskazać dwie strony – użyczającego (ten, który jest właścicielem auta i użycza go osobie trzeciej) oraz biorcę (ten, który przyjmuje samochód i będzie z niego korzystać). Konieczne będzie podanie podstawowych danych osobowych oraz kontaktowych. W przypadku osób prawnych będzie to nazwa przedsiębiorcy, NIP, REGON oraz imię i nazwisko reprezentanta.

Konieczne jest wskazanie przedmiotu umowy, zupełnie tak jak w innych dokumentach. Właśnie dlatego warto przygotować markę, model, VIN, rok produkcji czy numer rejestracyjny. Wszystkie te dane mają na celu zidentyfikować dany pojazd.

To ważne!

Umowa użyczenia samochodu powinna zawierać informacje na temat pojazdu, dlatego jeśli ma on jakieś wady i usterki, koniecznie trzeba je spisać jako załącznik. Dla potwierdzenia warto dołączyć zdjęcia. Art. 711 Kodeksu Cywilnego mówi: Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.

W umowie użyczenia samochodu oprócz danych osobowych każdej ze stron, powinny znaleźć się informacje o ponoszeniu odpowiedzialności w razie uszkodzenia z winy kierowcy czy też kradzieży. Warto wspomnieć o braku możliwości przekazywania pojazdu dalej, kolejnej osobie, która będzie z niego korzystać.

Umowa bezpłatnego użyczenia samochodu powinna zawierać informację o wszelkich kosztach, jeśli te wynikają z użytkowania pojazdu. Dotyczy to np. drobnych napraw, zakupu benzyny, wymiany wycieraczek czy ogumienia. Pojazd powinien być przez cały czas sprawny.

Użyczenie samochodu może być związane z korzystaniem tylko na wybranym terytorium, np. wyłącznie w Polsce. Właściciel może też zdecydować się o limicie kilometrowym czy też innych indywidualnie ustalonych zasadach. Wszystkie te informacje powinny znaleźć się w umowie. To samo dotyczy również zwrotu pojazdu — terminu i lokalizacji.

Umowa użyczenia samochodu – wzór

Umowę użyczenia samochodu zacznij od wskazania stron. Podaj tutaj takie dane jak:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • czy jest użyczającym, czy biorącym.

Pierwsza część, którą warto oznaczyć § 1, powinna dotyczyć przedmiotu umowy. Wskaż, że użyczający jest właścicielem samochodu konkretnej marki, koloru i można go zidentyfikować numerem rejestracyjnym oraz rocznikiem. Oczywiście te dane podaj.

Przyda się też informacja o tym, że użyczający zezwala biorącemu na bezpłatne używanie samochodu i na jaki okres umowa jest zawarta (jeśli taki występuje). Podaj termin, w którym wydasz przedmiot użyczenia biorącemu. W przypadku nieokreślonego czasu użyczenia, strony powinny zawrzeć informację o okresie wypowiedzenia (np. 7 dni). Ponadto użyczenie kończy się w momencie, kiedy biorący będzie użytkować samochód tylko do określonego celu, np. dojazdu we wskazane miejsce. Wtedy umowa automatycznie wygasa.

W tym miejscu możesz opisać wady, które ma dany samochód, a także wskazać, w jaki sposób ma być on użytkowany (np. na terenie Polski, do 2000 km przebiegu).

W kolejnym paragrafie (§ 2) podaj informację o tym, że biorący zapoznał się ze stanem technicznym auta, nie ma co do tego zastrzeżeń.

Prawa i obowiązki biorącego to kolejna część, która powinna trafić do umowy. Możesz opatrzyć je § 3. Tutaj przydadzą się takie informacje jak:

 • zobowiązanie się do użytkowania przedmiotu w sposób odpowiadający przeznaczeniu,
 • braku możliwości przekazywania samochodu osobie trzeciej bez zgody użyczającego,
 • ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem auta i jego eksploatacją,
 • oddaniu przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym po spisaniu protokołu odbioru.

Następnie, spisz prawa użyczającego w § 4. Mogą to być takie zapisy jak żądanie zwrotu użyczenia auta, jeśli jest on użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

W postanowieniach końcowych warto wpisać formułę, która gwarantuje rozstrzyganie sporów polubownie, a w przypadku braku porozumienia - sądowo. Zmiany w umowie powinny nastąpić za zgodą stron, a w przypadku sytuacji nieregulowanych, działają przepisy kodeksu cywilnego. Na końcu wskaż, ile dokumentów zostało wydanych. Umowa użyczenia samochodu będzie ważna po jej podpisaniu przez obydwie strony.

To tylko przykład tego, jak może wyglądać oświadczenie o użyczeniu samochodu. Paragrafów może być więcej lub mniej, wszystko zależy od tego, jaki dokument chcesz sporządzić.

Najważniejsze części umowy użyczenia samochodu powinny jednak zawierać:

 • Wstęp – wskazanie użyczającego i biorącego,
 • Przedmiot umowy,
 • Prawa i obowiązki biorącego,
 • Czas trwania umowy,
 • Zasady używania samochodu,
 • Odpowiedzialność,
 • Koszty użytkowania samochodu,
 • Postanowienia końcowe (w tym warunki rozwiązania umowy użyczenia).

To ważne!

Wiesz już, jak wygląda użyczenie samochodu rodzinie. Wzór umowy dotyczy także pożyczenia auta koledze czy też nieznajomemu. Warto zaznaczyć, że nie podlega to podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ umowa ma charakter nieodpłatny.

Rozwiązanie umowy użyczenia samochodu – wzór

Umowa użyczenia samochodu wygasa automatycznie po spełnieniu celu lub w konkretnym dniu wskazanym w dokumencie. Jeśli termin jest nieokreślony, trzeba będzie złożyć wypowiedzenie. W tym celu wystarczy podać w dokumencie powód rozwiązania umowy użyczenia samochodu, obowiązujące terminy oraz charakter (np. za porozumieniem stron).

Oczywiście do zerwania umowy użyczenia samochodu dochodzi też w momencie, kiedy warunki zostaną zerwane. Wśród nich są np. uszkodzenie mechaniczne auta.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Użyczenie samochodu a OC

Umowa użyczenia auta powinna być spisana, jeśli regularnie pożyczasz swój pojazd osobie trzeciej. O drugim kierowcy trzeba także powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, szczególnie jeśli jest on młodszy lub ma prawo jazdy krócej niż 3 lata. Dlaczego? Ma to wpływ na wysokość składki, ponieważ znacznie zmienia się ryzyko ubezpieczeniowe podejmowane przez konkretny zakład.

Wyjaśnijmy to na przykładzie rodzica, którego dziecko dopiero co zdało egzamin na prawo jazdy. Posiada on samochód oraz historię ubezpieczeniową, w której na próżno szukać kolizji, wypadków i stłuczek. Dzięki temu ma on wypracowane zniżki OC, tym samym składka jest znacznie niższa niż w przypadku młodego kierowcy bez doświadczenia. Mimo wszystko użycza on samochód swojemu dziecku, aby poruszał się po mieście. Kiedy dojdzie do kolizji z winy kierowcy, konieczna będzie wypłata odszkodowania poszkodowanemu. Tym samym, towarzystwo dowie się o tym, że to nie rodzic prowadzi samochód, tylko młody kierowca, który w teorii stanowi większe ryzyko zdarzenia na drodze z udziałem osób trzecich. W praktyce rodzic powinien podać dane osobowe swojego dziecka, które również będzie prowadzić pojazd. Ma to wpływ na składkę ubezpieczeniową.

Warto tu przytoczyć podstawę prawną, a mianowicie art. 8a. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Zarówno kiedy podpisujesz umowę OC, jak i AC, trzeba podać informacje zgodne z prawdą, w tym także prowadzenie auta przez młodego lub niedoświadczonego kierowcę. W konsekwencji może dojść do przeliczenia ponownie składki, a w niektórych sytuacjach nawet odmowy wypłaty świadczenia.

To ważne!

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i upoważnia do wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, czyli jest przydatne sprawcy. W umowie wskazuje się zatem właściciela pojazdu, który nie musi płacić z własnej kieszeni za wyrządzone szkody (o ile są spełnione wszystkie warunki). Mimo to OC jest przypisane do samochodu, a nie do kierowcy. Z kolei polisa AC ma na celu chronić przed szkodami we własnym aucie, niezależnie od tego, kto ponosi winę. Pamiętaj o tym, decydując się na konkretne ubezpieczenie.

Brak umowy użyczenia samochodu – konsekwencje

Wiesz już, że umowa użyczenia samochodu to niezbędna formalność, o którą trzeba zadbać. Jakie mogą być konsekwencje braku tego dokumentu? Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, jednak najczęściej wiąże się to z:

 • Regresem ubezpieczeniowym –w przypadku spowodowanego wypadku czy też kolizji, towarzystwo może żądać zapłaty za szkody przez właściciela samochodu. Kiedy tak się dzieje? W momencie, gdy osoba, której użyczyłeś samochód nie ma uprawnień do jego prowadzenia czy też uciekł z miejsca wypadku.
 • Grzywna od 2000 do 30000 złotych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także popełnienia przestępstwa przez osobę, której pojazd został powierzony, a nie wskazano jej tożsamości.
 • Rekalkulacją składki OC – kiedy auto prowadzi np. młody kierowca, a wcześniej nie został wskazany przez ubezpieczającego samochód. Wiąże się to z większym ryzykiem ubezpieczeniowym, dlatego towarzystwo ma prawo ponownie przeliczyć wysokość składki.
 • Utratą zniżek za OC – jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe dowie się o użyczeniu samochodu osobie trzeciej, która nie jest uprawniona do zniżek, ma niesprzyjającą historię ubezpieczeniową lub jest młodym kierowcą. Dla ubezpieczyciela liczy się odpowiedzialność, którą podejmuje podpisując umowę z właścicielem auta.
 • Braku wypłaty odszkodowania – w niektórych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty świadczenia poszkodowanemu (zarówno z tytułu OC, jak i AC). Tym samym za szkody trzeba będzie zapłacić ze swojej kieszeni.

Zmiana danych w polisie OC i AC? Zrób to jak najszybciej

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wskazują w szczegółach umowy konkretny okres, w którym trzeba zgłosić zmiany w danych osobowych. Najczęściej jest to 14 dni. Pamiętaj też o tym, aby spisać umowę użyczenia samochodu.

To ważne!

Współwłaściciel a dodatkowy kierowca to dwie zupełnie inne osoby, patrząc z perspektywy towarzystwa ubezpieczeniowego. Właśnie dlatego dziecko, któremu użyczasz pojazd, nie będzie uprawniony do gromadzenia zniżek za bezszkodową jazdę. Warto porównać te dwa warianty, aby sprawdzić, co jest bardziej opłacalne.

Tańsze OC? Tylko w CUK!

Porównaj ceny OC i AC w CUK Ubezpieczenia i oszczędzaj pieniądze. Sprawdź kalkulator online, zadzwoń na infolinię lub odwiedź jedną z placówek.

Oceń artykuł

1.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku