2021-10-21

Ubezpieczenia zdrowotne po 26 roku życia. Co musisz wiedzieć?

Co zmienia się w kwestii ubezpieczenia po 26 roku życia? 

Ubezpieczenia zdrowotne po 26 roku życia. Co musisz wiedzieć?

W sprawie ubezpieczenia zdrowotnego po 26 roku życia warto wiedzieć, że student podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, dopóki się uczy. Powyżej 26 lat i w sytuacji kontynuowania nauki o ubezpieczenie zdrowotne należy wystąpić do uczelni. Prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez NFZ) wygasa po 4 miesiącach od dnia ukończenia nauki. Ubezpieczenie zdrowotne po studiach ma 4 miesiące ważności. Z jakiego ubezpieczenia może korzystać student po 26 roku życia? Czy studia po 26 roku życia są płatne? Czy opłaca się podjąć studia po 26 roku życia? Jak zapewnić ubezpieczenie studenta po 26 roku życia

Ubezpieczenie zdrowotne studenta po 26 roku życia nie przedłuża się samoistnie, potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań, aby ciężar obowiązku ubezpieczenia przejęła uczelnia. Jeżeli nie chcemy zgłaszać się w tej sprawie do uczelni, alternatywą dla bezpłatnej opieki zdrowotnej będą prywatne pakiety medyczne. Ich koszt przekłada się bezpośrednio na jakość świadczonych usług. Do lekarza będziemy stać w krótszych kolejkach, możemy skorzystać z wygodnej rejestracji i wysokiej jakości obsługi w recepcji poradni medycznej. 

Ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny powyżej 26 roku życia: kiedy wygasa?

Każde dziecko w Polsce, które nie ukończyło 18 roku życia, jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców. Uczniowie i studenci także korzystają z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Mają takie prawo jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej. Nawet po osiągnięciu pełnoletności, jeżeli młody człowiek kontynuuje naukę, nadal obejmuje go ubezpieczenie zdrowotne ucznia. Zmienia się to po ukończeniu 26 lat.

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka powyżej 26 roku życia nie może być automatycznie kontynuowane wraz ze świadczeniami dla rodziców. W praktyce oznacza to, że od dnia ukończenia 26 roku życia członek rodziny zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia rodzica. Co zrobić, kiedy wygasa ubezpieczenie zdrowotne? Ubezpieczenie zdrowotne studenta po 26 roku życia jest kontynuowane przez uczelnię. Nie odbywa się to samoistnie i potrzebne jest podjęcie odpowiednich działań.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka, które się nie uczy także określają odpowiednie przepisy. Dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jako członek rodziny, dopóki nie skończy 18 lat. Jeśli dziecko uczy się dalej na przykład w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej ma prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców, dopóki nie skończy 26 lat. Tak więc ubezpieczenie zdrowotne pełnoletniego dziecka nieuczącego się obowiązuje do 18 roku życia. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka powyżej 18 lat jeżeli podjęło naukę w szkole policealnej lub na studiach wyższych realizuje odpowiednio szkoła bądź uczelnia. 

Ubezpieczenie zdrowotne studenta po 26 roku życia

Student, który już ukończył 26 lat i w związku z tym nie podlega ubezpieczeniu rodzinnemu ani innemu (np. z tytułu podjęcia pracy), będzie mógł być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, na której studiuje. Bezpłatna opieka medyczna, do której upoważnia ubezpieczenie zdrowotne, obejmuje także studia zaoczne. Zatem na pytanie, czy student zaoczny jest ubezpieczony, odpowiedź brzmi tak. Za ubezpieczenie zdrowotne studenta zaocznego odpowiada jego uczelnia. Zasada ta dotyczy wszystkich typów uczelni i trybów studiowania, czyli  m.in. uniwersytety państwowe, uczelnie prywatne i szkoły prowadzące studia zaoczne. Trzeba pamiętać, że student musi samodzielnie wystąpić z wnioskiem do uczelni w tej sprawie. 

Procedura przejęcia ubezpieczenia zdrowotnego studentów po 26 roku życia nie odbywa się automatycznie. Student musi wystąpić do uczelni z odpowiednim wnioskiem o rozpoczęcie ubezpieczenia. Gdyby odbywało się to niejako z urzędu, automatycznie sprawa byłaby znacznie uproszczona. W tym przypadku tak nie jest. Dlatego z chwilą ukończenia 26 lat należy się udać do uczelni i zgłosić fakt wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego dla członka rodziny. Wtedy uczelnia przejmie na siebie ten obowiązek i upoważniające do bezpłatnej opieki medycznej ubezpieczenie zdrowotne studenta po 26 roku życia będzie kontynuowane. 

Ubezpieczenie studenta NFZ i ZUS dla studenta

Co będzie ważne, aby załatwić ubezpieczenie studenta NFZ i ZUS dla studenta? W tej sprawie istotne będzie przede wszystkim złożenie odpowiedniego oświadczenia po przyjęciu na studia. Będzie ono jednoznacznie informowało władze uczelni, że nie jest się objętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, np. z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej. W tym przypadku prawo do ubezpieczenia zdrowotnego może wygasnąć wcześniej niż po 4 miesiącach w sytuacji, gdy osoba objęta ubezpieczeniem ze swojej uczelni podejmie pracę w Polsce lub za granicami naszego kraju. 

W przypadku, gdy podczas studiów osoba po 26 roku życia ubezpieczy się dodatkowo, kupi prywatną polisę np. od następstw nieszczęśliwych wypadków, tego typu ubezpieczenie nie wyklucza korzystania w tym samym czasie z ubezpieczenia zdrowotnego realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pojawia się w tym momencie pytanie o czas trwania ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonego przez uczelnię wyższą. Jak długo może obowiązywać ubezpieczenie zdrowotne, do którego zgłosił się student za pośrednictwem uczelni? Przepisy w tej sprawie są jednoznaczne i nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Odpowiedź na to pytanie nie jest więc zbyt skomplikowana. Ubezpieczenie zdrowotne będzie trwało tak długo, jak długo student będzie kontynuował naukę. Ubezpieczenie zdrowotne ucznia i studentapozostanie w mocy do końca studiów, czyli do momentu, kiedy traci się status studenta

ZUS do 26 roku życia studenta i później

Jeśli podczas studiów podejmiesz stałą pracę, sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym się zmieni. Zmiana dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Może się w tym przypadku okazać, że składka na ZUS do 26 roku życia będzie dotyczyła także Ciebie.

Jeżeli masz status studenta i zatrudnisz się na podstawie umowy o pracę, pracodawca będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotne w Twoim imieniu. Na pracodawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia Cię do ZUS-u jako pracownika. W przypadku gdy Ty sam podjąłeś się prowadzenia działalności gospodarczej, to na Tobie spoczywa ciężar odprowadzania co miesiąc składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zobaczmy jeszcze, jak przedstawia się sytuacja uczniów szkół policealnych w kwestii ich ubezpieczenia, czyli spójrzmy na  zależność szkoła policealna a ubezpieczenie zdrowotne. Słuchacz szkoły policealnej, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia, zatrudniony na umowę-zlecenia nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń w ZUS-ie. W praktyce oznacza to, że z jego wynagrodzenia (z tytułu umowy-zlecenia, a nie stałej umowy o pracę) nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenie chorobowe są w tym wypadku dobrowolne.

Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby ze statusem studenta ze względu na możliwość zatrudnienia na umowę-zlecenie. Dlaczego opłaca się zatrudniać studentów? Jeżeli podejmiesz pracę na podstawie umowy-zlecenia, pracodawca korzysta z faktu, że tego rodzaju umowa nie podlega obowiązkom ubezpieczeniowym w ZUS-ie Może, ale nie musi objąć Cię ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Ubezpieczenie zdrowotne po studiach

W sytuacji, gdy pracujesz na umowę-zlecenie, prawdopodobnie jak najdłużej chciałbyś korzystać z możliwości nieopodatkowania i odprowadzania obowiązkowych składek od Twojego wynagrodzenia. Nic jednak nie trwa wiecznie. Jak długo obejmuje Cię ubezpieczenie zdrowotne, do którego zgłosiła Cię uczelnia?

Otóż tak długo, jak będziesz się uczyć, ubezpieczenie pozostanie w mocy. Co z ubezpieczeniem zdrowotnym po zakończeniu edukacji i utracie statusu studenta? Czy ubezpieczenie po studiach także działa jeszcze przez jakiś czas? Ubezpieczenie zdrowotne po studiach wygasa wraz z ukończeniem nauki. 

Ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu studiów

Ukończenie nauki przez osoby powyżej 18 lat oraz studiów przez osoby, które ukończyły
26 lat sprawia, że ubezpieczenie studenta w ZUSie realizowane przez szkoły i uczelnie wyższe wygasa. Co w przypadku skreślenia z listy studentów? Obowiązek wygasa także w przypadku osób skreślonych z listy uczniów, czy studentów. Z jakich powodów uczelnia ma prawo wykreślić studenta z listy i tym samym pozbawić ubezpieczenia zdrowotnego?

 • Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:

- niepodjęcia studiów;

- rezygnacji ze studiów;

- niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego;

- ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 • Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:

- stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;

- stwierdzenia braku postępów w nauce;

- nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

 • Niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
 • Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Z przepisów wynika, że stwierdzenie braku udziału w obowiązkowych zajęciach, a co za tym idzie, braku postępów w nauce upoważnia uczelnię do pozbawienia statusu studenta i utratę ubezpieczenia zdrowotnego. Nieuzyskanie zaliczenia semestru lub roku w obowiązującym terminie oraz niewniesienie opłat związanych ze studiami także skutkuje skreśleniem z listy studentów. Jak widać, nie zawsze student do 26 roku życia jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym ze strony uczelni. Jednak możliwe są studia w wieku 30 lat i bycie objętym ubezpieczeniem. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Po zdaniu egzaminu dyplomowego zmienia się status studenta z dnia na dzień. Uważany jest on za osobę, która ukończyła studia, a co za tym idzie, nie posiada już statusu studenta. Dla pracodawców zatrudnienie takiej osoby wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne i płaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Jednoznacznie więc status studenta po obronie pracy dyplomowej zmienia się już następnego dnia  i uczelnia nie ma obowiązku kontynuowania ubezpieczania absolwentów. 

Ubezpieczenie ważne przez cztery miesiące od zakończenia nauki

Samo ubezpieczenie nie wygasa z dnia na dzień tak, jak status studenta. Co prawda pierwszego dnia po obronie pracy dyplomowej nie możesz już korzystać z praw przysługujących studentom, ale inaczej wygląda kwestia samego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wygasa ono bowiem z dnia na dzień, a obowiązuje przez kolejne cztery miesiące od dnia zakończenia nauki na uczelni wyższej. 

Po czterech miesiącach od ukończenia studiów o ubezpieczenie musisz postarać się sam. Jeśli chcesz być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, które uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, masz kilka możliwości i możesz:

 • kontynuować naukę na uczelni wyższej, np. na studiach doktoranckich;
 • podjąć stałą pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia - odprowadzenie składki ubezpieczeniowej jest po stronie pracodawcy lub zleceniodawcy;
 • założyć własną działalność gospodarczą i samodzielnie opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia;
 • zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny i w tym przypadku składki opłacać będzie Urząd Pracy;
 • ubezpieczyć się dobrowolnie w NFZ-ecie i podpisać odpowiednią umowę;
 • korzystać z prywatnych pakietów medycznych.

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

W CUK znajdziesz ubezpieczenie zdrowotne od ok. trzydziestu towarzystw ubezpieczeniowych w atrakcyjnej cenie i odpowiednio dostosowanych warunkach. Sprawdź także oferty ubezpieczenia na życie w CUK i zawrzyj umowę indywidualnego ubezpieczenia na życie. Wszystkie informacje można znaleźć w dokumencie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Pieniądze z ubezpieczenia wypłacane są przy minimum formalności. Jeśli spełniasz kryteria, wypłata może nastąpić nawet tego samego dnia, w którym złożysz wniosek online. 

Zachęcamy do rozmowy z naszymi pracownikami na infolinii lub agentami ubezpieczeniowymi w placówkach CUK. Zapraszamy!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku