2021-10-21

Komu należy się świadczenie po urodzeniu dziecka?

Sprawdzamy, jakie środki mogą być wypłacone po narodzeniu dziecka! 

Komu należy się świadczenie po urodzeniu dziecka?

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka jest jednorazowa i przysługuje na każde dziecko, jeśli w momencie narodzin rodzice mają ochronę ubezpieczeniową. Najczęściej ubezpieczenie takie jest objęte karencją, która wynosi nie mniej niż trwa ciąża, czyli dziewięć miesięcy. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, trzeba być uczestnikiem ubezpieczenia przez określony czas, poprzedzający przyjście na świat nowego członka rodziny. Warunek ten ma za zadanie chronić przed sytuacjami, w których rodzic ubezpiecza się jedynie po to, by otrzymać świadczenia na nowo narodzone dziecko, po czym rezygnuje z polisy. W niektórych przypadkach można zawrzeć ubezpieczenie bez karencji. Aviva, czyli jeden z partnerów CUK oferuje pracodawcom grupowe ubezpieczenie na życie bez karencji - Opiekuna.

Ubezpieczenie z świadczeniem za urodzenie dziecka

Powiększenie rodziny może być sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Wydatki związane z nowym członkiem rodziny, szczególnie jeśli jest to pierwsze dziecko w rodzinie, są duże. Lista zakupów jest bardzo długa, a trzeba również wziąć pod uwagę, że możliwości zarobkowania przez matkę (szczególnie tuż przed i po porodzie) są ograniczone. Powszechną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest wypłata dla swoich klientów – świeżo upieczonych rodziców – świadczenia mającego wesprzeć ich w podołaniu tym obciążeniom.

Ubezpieczenie z świadczeniem za urodzenie dziecka to nie ubezpieczenie samego dziecka, ale świadczenie, które ubezpieczony otrzymuje w ramach grupowego ubezpieczenia na życie. Jak moglibyśmy sprecyzować, czym dokładnie jest świadczenie za urodzenie dziecka w ramach ubezpieczenia grupowego? Kto i w jaki sposób może otrzymać pieniądze za urodzenie dziecka? Wyjaśniamy także, jaka jest różnica między świadczeniem z tytułu urodzenia dziecka, a ubezpieczeniem ciąży i czy należą się pieniądze dla ojca z tytułu urodzenia dziecka

Ubezpieczenie na życie - urodzenie dziecka

Wypłaty z tytułu urodzenia dziecka zapewnia ubezpieczenie na życie. Urodzenie dziecka to także możliwość otrzymania wsparcia finansowego z grupowego ubezpieczenia na życie, w ramach którego otrzymamy jeszcze wiele innych świadczeń. Możemy także liczyć na wypłatę w przypadku narodzin dziecka. Wypłata jest jednorazowa i przysługuje w momencie urodzenia dziecka. By otrzymać zasiłek, trzeba mieć ważną polisę ubezpieczeniową. Rodzice często zadają pytanie, jakie świadczenia przysługują po narodzinach dziecka? Takie pytanie jest jak najbardziej uzasadnione i nie ma się czemu dziwić, że często zadają je sobie rodzice oczekujący na narodziny swojego pierwszego lub drugiego potomka. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Aktualnie w naszym kraju zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony socjalnej obywateli rodzicom przysługują pewne świadczenia od państwa. Warto w tym miejscu nadmienić, że część świadczeń ustawodawca wprowadzający te przepisy uzależnił od tego, jaki dochód osiągają rodzice i kilku innych dodatkowych warunków. Dotyczy to tzw. wypłaty becikowego, zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy wsparcia dla rodzin wielodzietnych, oraz świadczenia wypłacanego z tytułu ogólnopolskiego, rządowego programu Rodzina 500+. Jakie świadczenia zatem należą się świeżo upieczonej mamie i tacie po urodzeniu dziecka, po uwzględnieniu wszystkich warunków: 

Jakie świadczenie za urodzenie dziecka przysługuje w Polsce?

 • Grupowe ubezpieczenie na życie - świadczenie za urodzenie dziecka w zależności od warunków umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.
 • Becikowe to pieniądze z tytułu urodzenia dziecka żywego matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Jednorazowa zapomoga zostanie wypłacona, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Praktycznie ten warunek może być trudny do spełnienia przez wiele przyszłych mam, które nie od razu orientują się, że są w ciąży. Dlatego w orzecznictwie sądów administracyjnych znajdziemy orzeczenia przemawiające za przyznaniem prawa do becikowego pomimo niespełnienia tego wymogu. Mogą także pojawić się okoliczności, w których becikowe nie przysługuje, są nimi:
 • członkowi rodziny przysługuje świadczenie z tytułu urodzenia dziecka za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko, dla której nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od drugiego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez odpowiedni organ sądowy, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

b) ojciec dziecka jest nieznany;

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

e) dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • świadczenie za narodziny dziecka przyznawane jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Obowiązuje taka sama, nierewaloryzowana wysokość zapomogi od 2006 r., kiedy została ona wprowadzona w życie. Do otrzymania becikowego wymagane jest spełnianie kryterium dochodowego, które wynosi 1922 zł na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, składa się go w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania;
 • zasiłek rodzinny przyznaje się na dany okres zasiłkowy. Najnowszy okres będzie trwał od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. Osoby, którym przyznano tę formę wsparcia dla rodziny ze względu na poziom pochodu na jednego członka rodziny, mogą ubiegać się również o dodatki np. z tytułu urodzenia dziecka i opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek;
 • świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2021 roku wynosi 1971 zł miesięcznie. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, które zostało przez ustawodawcę nazwane świadczeniem pielęgnacyjnym lub do zasiłku dla opiekunów. Matka lub ojciec mogą uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • wsparcie dla rodziny wielodzietnej opierające się na założeniu, że rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. W rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju. Ministerstwo podejmuje liczne działania z zakresu polityki socjalnej na rzecz dziecka i rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze za urodzenie dziecka dla ojca lub matki są przyznawane z funduszu socjalnego;
 • program Rodzina 500+ jest nazywany przez ustawodawcę finansowym fundamentem wsparcia rodzin z dziećmi. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i według rządzących przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W efekcie uruchomienia programu nastąpił także znaczący wzrost udziału wydatków przeznaczonych na politykę rodzinną w PKB - z 1,78 proc. PKB w 2015 r. do 4 proc. PKB obecnie. Program Rodzina 500+ powstał na bazie trzech założeń:

- poprawa sytuacji demograficznej;

- redukcja ubóstwa wśród najmłodszych;

- inwestycja w rodzinę.

Program "Rodzina 500+" jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Rozszerzona formuła 500+ pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa socjalnej w aspekcie rodzinnym.

Pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia dla ojca

Pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia dla ojca można otrzymać także dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie, w ramach którego oprócz wielu innych świadczeń, możemy liczyć na wypłatę z powodu narodzin dziecka. Wypłata jest jednorazowa i przysługuje na każde dziecko, jeśli w momencie urodzenia dziecka mieliśmy  ochronę ubezpieczeniową. Często ubezpieczenie takie jest objęte karencją. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, trzeba być uczestnikiem ubezpieczenia przez określony czas. Warunki, które musi spełnić ojciec są podobne, jak te, które musi spełnić matka, czyli być objęty ochroną ubezpieczeniową przez określony czas - dziewięć miesięcy przed narodzinami potomka.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Czy można znaleźć ubezpieczenie z świadczeniem za urodzenie dziecka bez karencji? Zdarzają się sytuacje, że okres karencji nie obowiązuje. Do takiej sytuacji może dojść, gdy w firmie zostaje zatrudniona nowa pracownica. W momencie zatrudnienia może ona od razu przystąpić do polisy. Nie musi przy tym zachowywać okresu karencji między przystąpieniem do ubezpieczenia a urodzeniem dziecka (w niektórych przypadkach okres karencji zostaje zachowany, ale w znacznie mniejszym wymiarze). To bardzo duża korzyść dla nowo zatrudnionych pracowników, którzy mogą liczyć na pieniądze za urodzenie dziecka z pracy.

Pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia grupowego

Dokładne szczegóły polisy i warunki otrzymania świadczenia z tytułu narodzin dziecka zależą od konkretnego ubezpieczyciela. Na przykład w Avivie (jeden z partnerów CUK) możesz je otrzymać w ramach ubezpieczenia grupowego na życie Opiekun. Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy u swojego pracodawcy. To do niego należy decyzja o zakresie świadczeń. Ubezpieczenie może obejmować ochroną np. poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, leczenie operacyjne lub zachowawcze. Może się w nim zawrzeć świadczenie lekowe, pakiet ubezpieczeń dla dziecka i właśnie środki z tytułu urodzenia dziecka. Ubezpieczenie jest popularne wśród pracodawców wielu branż. Pieniądze z ubezpieczenia za urodzenie dziecka mogą być wypłacone matce lub ojcu. 

Pieniądze na wcześniaka

Kolejnym ze świadczeń dodatkowych jest także wsparcie finansowe rodziców dziecka wymagającego wzmożonej opieki medycznej. Najczęściej dotyczy to wcześniaków, dzieci z wrodzonymi wadami czy noworodków z niską masą urodzeniową. Szeroka ochrona sprawia, że ubezpieczenie grupowe na życie obejmuje ubezpieczenie narodzin dziecka, a nawet przyjmuje postać ubezpieczenia rodzinnego, wypłacając pieniądze na wcześniaka. Dodajmy, że ubezpieczenie obejmuje też przysposobienie dziecka, a więc wspiera finansowo również rodziców, którzy adoptowali dziecko (OWU każdego z Towarzystw określa maksymalny wiek dziecka). Kwota do wypłaty z reguły jest określona z góry. 

Chcesz zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę? Skorzystaj z naszego kalkulatora, porównaj polisy i znajdź idealne ubezpieczenie dla siebie!

Sprawdź oferty ubezpieczenie na życie w CUK i zawrzyj ubezpieczenie grupy otwartej obejmujące urodzenie dziecka. Wszystkie informacje można znaleźć w dokumencie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Pieniądze z ubezpieczenia za urodzenie dziecka wypłacane są przy minimum formalności. Jeśli spełniasz kryteria, wypłata może nastąpić nawet tego samego dnia, w którym złożysz wniosek online. 

Na CUK.pl znajdziesz kategorię ubezpieczenie zdrowotne, a w nim oferty towarzystw ubezpieczeniowych na ubezpieczenie w ciąży, ubezpieczenie po porodzie i ubezpieczenie niemowlaka.

Zachęcamy do rozmowy z naszymi pracownikami na infolinii lub agentami ubezpieczeniowymi w placówkach CUK. Polisę na życie można kupić również online. Zapraszamy! 

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku