2024-03-21

Jakie świadczenia należą się po urodzeniu dziecka?

Sprawdzamy, jakie środki mogą być wypłacone po narodzeniu dziecka!

Jakie świadczenia należą się po urodzeniu dziecka?

Wypłata świadczenia z ubezpieczenia z tytułu urodzenia dziecka jest jednorazowa i przysługuje na każde dziecko, jeśli w momencie narodzin rodzice mają ochronę ubezpieczeniową. Najczęściej ubezpieczenie takie jest objęte karencją, która wynosi nie mniej niż trwa ciąża, czyli dziewięć miesięcy. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, trzeba być uczestnikiem ubezpieczenia przez określony czas, poprzedzający przyjście na świat nowego członka rodziny. Warunek ten ma za zadanie chronić przed sytuacjami, w których rodzic ubezpiecza się jedynie po to, by otrzymać świadczenia na nowo narodzone dziecko, po czym rezygnuje z polisy. Po jakim czasie możesz otrzymać świadczenie? Jakie warunki trzeba spełnić i ile otrzymasz za urodzenie dziecka?

Najważniejsze informacje:

 • Świadczenie za urodzenie dziecka przysługuje osobom, które mają ważne ubezpieczenie na życie lub grupowe ubezpieczenie na życie. Chociaż to nieobowiązkowa polisa, warto ją zawrzeć, pamiętając o rozszerzeniu, zapewniającym wypłatę pieniędzy po urodzeniu dziecka. To jednorazowe świadczenie w kwocie od 500 zł do 5 000 zł.
 • Świeżo upieczeni rodzice otrzymują od państwa tego rodzaju świadczenia: becikowe, zasiłek rodzinny (jeśli spełniają kryterium dochodowe), świadczenie pielęgnacyjne (jeśli opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem), wypłatę w ramach programu Rodzina 800+, wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Czym jest ubezpieczenie ze świadczeniem za urodzenie dziecka?

Wydatki związane z nowym członkiem rodziny, szczególnie jeśli jest to pierwsze dziecko w rodzinie, są duże. Powszechną praktyką towarzystw ubezpieczeniowych jest wypłata dla swoich klientów, świeżo upieczonych rodziców, świadczenia mającego wesprzeć ich w podołaniu tym obciążeniom.

Ubezpieczenie ze świadczeniem za urodzenie dziecka to nie ubezpieczenie samego dziecka, ale świadczenie, które ubezpieczony otrzymuje w ramach grupowego ubezpieczenia na życie.Wypłaty z tytułu urodzenia dziecka zapewnia także indywidualne ubezpieczenie na życie. Świadczenie jest jednorazowe i przysługuje w momencie urodzenia dziecka. By otrzymać zasiłek, trzeba mieć ważną polisę ubezpieczeniową.

Pieniądze z ubezpieczenia grupowego

Dokładne szczegóły polisy i warunki otrzymania świadczenia z tytułu narodzin dziecka zależą od konkretnego ubezpieczyciela. Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy u swojego pracodawcy. To do niego należy decyzja o zakresie świadczeń. Ubezpieczenie może obejmować ochroną np. poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, leczenie operacyjne lub zachowawcze. Może się w nim zawrzeć świadczenie lekowe, pakiet ubezpieczeń dla dziecka i właśnie środki z tytułu urodzenia dziecka. Ubezpieczenie jest popularne wśród pracodawców wielu branż. Pieniądze z ubezpieczenia za urodzenie dziecka mogą być wypłacone matce lub ojcu.

Czy zawsze otrzymasz wypłatę?

Zawarcie grupowego ubezpieczenia na życie nie jest obowiązkowe. To Ty decydujesz czy chcesz otrzymać świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z takiej polisy. Rozszerzenie ochrony jest dobrowolne i gwarantuje Ci, że otrzymasz pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia grupowego. Co ważne w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego świadczenie po urodzeniu dziecka otrzymasz również w trudnych sytuacjach np. gdy dojdzie do przedwczesnego porodu, wykrycia wad wrodzonych u dziecka czy po poronieniu.

Pieniądze na wcześniaka

Kolejnym ze świadczeń dodatkowych jest także wsparcie finansowe rodziców dziecka wymagającego wzmożonej opieki medycznej. Najczęściej dotyczy to wcześniaków, dzieci z wrodzonymi wadami czy noworodków z niską masą urodzeniową. Szeroka ochrona sprawia, że ubezpieczenie grupowe na życie obejmuje ubezpieczenie narodzin dziecka, a nawet przyjmuje postać ubezpieczenia rodzinnego, wypłacając pieniądze na wcześniaka. Dodajmy, że ubezpieczenie obejmuje też przysposobienie dziecka, a więc wspiera finansowo również rodziców, którzy adoptowali dziecko (OWU każdego z towarzystw określa maksymalny wiek dziecka). Kwota do wypłaty z reguły jest określona z góry.

Rodzaje świadczeń od państwa

Aktualnie w naszym kraju, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony socjalnej obywateli, rodzicom przysługują pewne świadczenia od państwa. Warto w tym miejscu nadmienić, że część świadczeń ustawodawca wprowadzający te przepisy uzależnił od tego, jaki dochód osiągają rodzice i kilku innych dodatkowych warunków. Dotyczy to tzw.:

 • wypłaty becikowego,
 • zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • wsparcia dla rodzin wielodzietnych.
 • świadczenia wypłacanego z tytułu ogólnopolskiego, rządowego programu Rodzina 500+.

Becikowe

To pieniądze z tytułu urodzenia dzieckażywego, wypłacane matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Jednorazowa zapomoga zostanie wypłacona, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Praktycznie ten warunek może być trudny do spełnienia przez wiele przyszłych mam, które nie od razu orientują się, że są w ciąży. Dlatego w orzecznictwie sądów administracyjnych znajdziemy orzeczenia przemawiające za przyznaniem prawa do becikowego pomimo niespełnienia tego wymogu.

Co ważne o becikowe możesz ubiegać się również, gdy jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce na stałe. Musisz jednak spełnić poniższe warunki:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto (w roku 2024);
 • pozostawanie pod opieką medyczną od co najmniej 10 tygodnia ciąży. Ten zapis nie dotyczy opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz osób, które przysposobiły dziecko. Zgodnie z polskim prawem opiekunem prawnym dziecka nazywamy osobę, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, natomiast opiekunem faktycznym nazywamy osobę, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Świadczenie za narodziny dziecka przyznawane jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Obowiązuje taka sama, nierewaloryzowana wysokość zapomogi od 2006 r., kiedy została ona wprowadzona w życie. W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, składa się go w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Zasiłek rodzinny

Przyznaje się go na dany okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października  następnego roku kalendarzowego. Osoby, którym przyznano tę formę wsparcia dla rodziny ze względu na poziom dochodu na jednego członka rodziny, mogą ubiegać się również o dodatki np. z tytułu urodzenia dziecka i opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

Świadczenie pielęgnacyjne

Wynosi 2458 zł miesięcznie. Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, które zostało przez ustawodawcę nazwane świadczeniem pielęgnacyjnym lub do zasiłku dla opiekunów. Matka lub ojciec mogą uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli nie podejmują bądź rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wsparcie dla rodziny wielodzietnej

Opierają się na założeniu, że rodzina znajduje się w centrum polityki społecznej rządu. W rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju. Ministerstwo podejmuje liczne działania z zakresu polityki socjalnej na rzecz dziecka i rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze za urodzenie dziecka dla ojca lub matki są przyznawane z funduszu socjalnego.

Program Rodzina 800+

Jest nazywany przez ustawodawcę finansowym fundamentem wsparcia rodzin z dziećmi. Program "Rodzina 800+" jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Rozszerzona formuła 800+ pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki socjalnej państwa w aspekcie rodzinnym.

Pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia dla ojca

Pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia dla ojcamożna otrzymać także dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie, w ramach którego oprócz wielu innych świadczeń, możemy liczyć również na świadczenie po urodzeniu dziecka. Wypłata jest jednorazowa i przysługuje na każde dziecko, jeśli w momencie urodzenia dziecka mieliśmy ochronę ubezpieczeniową. Często ubezpieczenie takie jest objęte karencją. Karencja w ubezpieczeniach oznacza to, że aby otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, trzeba być uczestnikiem ubezpieczenia przez określony czas. Warunki, które musi spełnić ojciec są podobne, jak te, które musi spełnić matka. Ojciec musi więc być objęty ochroną ubezpieczeniową przez określony czas – dziewięć miesięcy przed narodzinami potomka.

Czy można znaleźć ubezpieczenie ze świadczeniem za urodzenie dziecka bez karencji? Zdarzają się sytuacje, że okres karencji nie obowiązuje. Do takiej sytuacji może dojść, gdy w firmie zostaje zatrudniona nowa pracownica. W momencie zatrudnienia może ona od razu przystąpić do polisy. Nie musi przy tym zachowywać okresu karencji między przystąpieniem do ubezpieczenia a urodzeniem dziecka (w niektórych przypadkach okres karencji zostaje zachowany, ale w znacznie mniejszym wymiarze). To bardzo duża korzyść dla nowo zatrudnionych pracowników, którzy mogą liczyć na pieniądze za urodzenie dziecka z pracy.

Jakich formalności trzeba dopełnić?

W Polsce, aby jako ojciec otrzymać pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia grupowego, musisz dopełnić formalności:

 • zgłoszenie urodzenia dziecka do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym masz zawartą polisę;
 • dostarczenie odpowiednich dokumentów, potwierdzających ten stan rzeczy, (akt urodzenia dziecka);
 • wypełnienie i złożenie wniosku o wypłatę świadczenia do swojego ubezpieczyciela;
 • oczekiwanie na decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego lub, jeżeli będzie taka konieczność, odpowiedzenie na dodatkowe pytania.

Przed złożeniem wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka warto upewnić się, co do wymagań formalnych oraz terminów wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. Warto to zrobić przed wypełnieniem wszelkich formalności, żeby mieć pewność, że nie będziemy musieli czekać na wypłatę zbyt długo, ze względu np. na brak odpowiednich dokumentów. 

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jaką kwotę można otrzymać z ubezpieczenia na życie?

Kwota, jaką możemy otrzymać z towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku świadczenia po urodzeniu dziecka uzależniona jest przede wszystkim od wybranej sumy ubezpieczenia. W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego świadczenie po urodzeniu dziecka może wynosić od 500 zł nawet do 5 000 zł, średnio jednak wypłacane pieniądze za urodzenie dziecka z ubezpieczenia grupowego wahają się w granicach 1 000 – 1 500 zł.

W tym miejscu warto wspomnieć również o tym, że ubezpieczenie w ciąży może obejmować także wizyty u ginekologa oraz prowadzenie ciąży. Poza grupowym ubezpieczeniem na życie, które gwarantuje świadczenie z tytułu urodzenia dziecka warto wykupić ubezpieczenie zdrowotne, które zapewni Ci m.in. właśnie prowadzenie ciąży. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jak np. InterRisk nie stosują w tym przypadku karencji.

Kup ubezpieczenie na życie w CUK!

Sprawdź oferty ubezpieczenie na życie w CUK i zawrzyj ubezpieczenie grupy otwartej obejmujące urodzenie dziecka. Wszystkie informacje można znaleźć w dokumencie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Pieniądze z ubezpieczenia za urodzenie dziecka wypłacane są przy minimum formalności. Jeśli spełniasz kryteria, wypłata może nastąpić nawet tego samego dnia, w którym złożysz wniosek online.

Na CUK.pl znajdziesz kategorię ubezpieczenie zdrowotne, a w nim oferty towarzystw ubezpieczeniowych na ubezpieczenie w ciąży, ubezpieczenie po porodzie i ubezpieczenie niemowlaka.

Zachęcamy do rozmowy z naszymi pracownikami na infolinii lub agentami ubezpieczeniowymi w placówkach CUK. Cenę za polisę sprawdzisz również online. Nasz kalkulator ubezpieczeń na życie jest bardzo prosty w obsłudze. Wystarczy, że podasz kilka informacji i poznasz składkę za swoją polisę. Zapraszamy!

FAQ:

 • 1
  Komu należy się Kosiniakowe?

  Kosiniakowe otrzymują kobiety, które nie są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego, czyli rolniczki, studentki, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie czy o dzieło), osoby bezrobotne, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

 • 2
  Kiedy zlożyć wniosek o 800+ po urodzeniu dziecka?

  Rodzice na złożenie wniosku do ZUS mają 3 miesięce po urodzeniu dziecka.

 • 3
  Co to jest RKO na dziecko?

  RKO, czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie, przysługujące na drugie oraz kolejne dziecko. Przydzielane jest od dnia, kiedy dziecko skończy rok do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko skończy 3 lata.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku