2022-11-07

Jak i gdzie złożyć skargę na ubezpieczyciela? — najważniejsze informacje

Do kogo skierować skargę na ubezpieczyciela?

Jak i gdzie złożyć skargę na ubezpieczyciela? — najważniejsze informacje

Czy spotkałeś się z sytuacją, w której doszło do naruszenia terminu likwidacji szkody lub niesłusznej odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela? Zastanawiasz się, gdzie szukać pomocy w przypadku sporu z zakładem ubezpieczeń? To Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przyjmuje informacje o nieprawidłowościach w działalności tego typu podmiotów, sprawując nad nimi nadzór.

Jak udowadniają statystyki KNF GOV, wskaźnik poziomu skarg na ubezpieczycieli w 2020 i 2021 roku był wyższy niż jeszcze dekadę temu. Może stać za tym większa świadomość ubezpieczonych w zakresie dochodzenia swoich praw i egzekwowania należności. Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, dobrze trafiłeś! Więcej informacji o działalności KNF i składaniu skargi do Rzecznika Finansowego na ubezpieczyciela znajdziesz w tym artykule.

Skarga na ubezpieczyciela – gdzie należy ją złożyć?

Do kogo powinna wpłynąć skarga na towarzystwo ubezpieczeniowe? Istnieją dwa podmioty, które zajmują się rozwiązywaniem tego typu problemów. Oprócz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) będzie to Rzecznik Finansowy (wcześniej Rzecznik Ubezpieczonych). Jest to urząd, który ma na celu dbać o interesy klientów towarzystw ubezpieczeniowych.

Rzecznik Finansowy broni praw konsumenta oraz interweniuje w wielu sytuacjach. Jego działalność polega także na udzielaniu porad oraz informacji. Nazwa zmieniła się po 2015 roku, choć zakres wsparcia jest dokładnie taki sam. Interwencja ze strony poszkodowanych klientów jest w większości przypadków bezpłatna, jednym z wyjątków jest organizacja postępowania polubownego.

Skargi na ubezpieczycieli można składać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Warto jednak pamiętać, że podmiot ten nie rozpatruje indywidualnych spraw. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu wypłaty należnego odszkodowania, musisz najpierw złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, ponieważ to właśnie on zainterweniuje w Twojej sprawie bezpośrednio u ubezpieczyciela, żądając wyjaśnień i wyrażając swoją opinię.

Jeśli pragniesz zadbać też o interes innych klientów i zapobiec nieuczciwym działaniom ubezpieczyciela w przyszłości, możesz, a nawet powinieneś złożyć skargę do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Po przedstawionej dokumentacji ten zażąda od zakładu ubezpieczeń wyjaśnień, kierując sprawę do swojej komisji w celu szczegółowego wyjaśnienia. Jeśli okaże się, że ubezpieczyciel nie stosuje się do zaleceń nadzoru, będą czekać go kary finansowe.

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego?

Skarga do Rzecznika Finansowego na ubezpieczyciela to pierwszy słuszny krok w celu dochodzenia sprawiedliwości, gdy dojdzie do konfliktu z towarzystwem. Często to jedyna droga do odzyskania należnego odszkodowania. Gdzie zgłosić zaistniały problem? Skargę na ubezpieczyciela do Rzecznika Finansowego Ubezpieczonych należy kierować na adres:

Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa. Możliwe jest również wniesienie skargi/zażalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@rf.gov.pl w formie skanu z podpisem elektronicznym.

Gdy do biura Rzecznika Finansowego Ubezpieczonych wpłynie zgłoszenie od niezadowolonego klienta, będzie on mógł pośredniczyć i wystąpić w jego sprawie do ubezpieczyciela z prośbą o wyjaśnienie wszelkich szczegółów.

Czym jest i jaką rolę pełni Komisja Nadzoru Finansowego?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest organem administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz kas spółdzielczych.

KNF działa od 2006 r. Wcześniej jej zadania wykonywała Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, a także Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Rolą KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa i przejrzystości oraz zagwarantowanie ochrony interesów jego uczestników.

Komisja podejmuje także liczne inicjatywy, które mają wspierać rozwój rynku finansowego oraz jego konkurencyjności. KNF przyjmuje informacje o nieprawidłowościach w działalności nadzorowanych podmiotów, takie jak m.in. zastrzeżenia w kwestii komunikacji z klientem czy skarga na ubezpieczyciela. Stanowi to bardzo ważne źródło informacji na temat funkcjonowania rynku finansowego.

Przykład 1:

Piotr, ubezpieczony w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, zgłosił do Komisji Nadzoru Finansowego skargę dotyczącą odmowy wypłaty odszkodowania w związku z poważnym wypadkiem. KNF przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i stwierdziła, że towarzystwo ubezpieczeniowe działało niezgodnie z przepisami. W rezultacie ubezpieczyciel został zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania Piotrowi.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Skarga na ubezpieczyciela do KNF – jak wygląda procedura?

Jak napisać skargę na ubezpieczyciela do KNF? Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl, lub: zgloszenia@knf.gov.pl. Nie ma możliwości przekazania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych ustnie, do protokołu.

Skarga na ubezpieczyciela do KNF musi zawierać takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. W dalszej kolejności należy zwięźle przedstawić problem i opisać dotychczasową wymianę korespondencji z ubezpieczycielem. Bardzo ważne będą argumenty, które podważą stanowisko ubezpieczyciela.

Sposób przyjmowania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych jest także dokładnie objaśniony na stronie: KNF GOV – wejdź w link.

To ważne!

Jeżeli osoba zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące działalności nadzorowanych podmiotów nie wyraża zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotu nadzorowanego, powinna ona taką informację zawrzeć w treści korespondencji.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy złożyć w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub ustnie. Jeśli ubezpieczyciel nie rozpatrzy odwołania pozytywnie, masz prawo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, z mediacji lub sądu polubownego, a także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

W odwołaniu należy umieścić podstawowe dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także nazwę i adres towarzystwa, a także: numer polisy, szkody oraz decyzji, która została wydana przez ubezpieczyciela.

Wniosek musi zawierać też uzasadnienie. W ramach dokumentacji należy załączyć więc np.: faktury, informacje o cenach części samochodowych (np. od ASO), oświadczenie rzeczoznawcy, informacje o wycenie pojazdu. Doprecyzuj też, jakiej konkretnie kwoty się domagasz. Podaj też swój numer konta bankowego, aby przyspieszyć proces wypłaty odszkodowania.

Jeśli chodzi o podstawę prawną, warto odnieść się do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. To ona określa, że możesz zgłosić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Po uzasadnieniu nie zapomnij o własnoręcznym podpisie. (Więcej informacji na temat odwołania od decyzji ubezpieczyciela znajdziesz w tej poradzie).

Kiedy można wnieść skargę na ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji towarzystwa w wielu przypadkach nie przynosi oczekiwanego skutku. W tej sytuacji możesz rozważyć kolejny krok. Skargę na ubezpieczyciela do KNF lub Rzecznika Finansowego masz prawo złożyć zawsze wtedy, gdy po zdarzeniu nie otrzymasz odszkodowania, nastąpią opóźnienia w wypłacie świadczenia lub kwota wypłaty nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, a procedura odwoławcza nie przyniesie pożądanego rezultatu.

Zanim jednak podejmiesz w tym celu jakiekolwiek kroki, zastanów się, czy Twoja decyzja znajduje uzasadnienie w OWU ubezpieczenia. Zapoznaj się też ze stanowiskiem towarzystwa i przeanalizuj, czy Twoje postulaty są zasadne ze szczegółami umowy, którą wcześniej podpisałeś. Niestety, tak jak w każdym innym przypadku, firma mogła po prostu popełnić błąd i w związku z tym odmówiono Ci wypłaty odszkodowania – sprawiedliwości będzie już w tym wypadku dochodzić komisja.

Przykład 2:

Andrzej zakupił ubezpieczenie podróżne, a następnie poważnie zachorował w trakcie podróży zagranicznej. Ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów leczenia, twierdząc, że choroba była objawem wcześniejszego schorzenia. Andrzej postanowił złożyć skargę na ubezpieczyciela do Komisji Nadzoru Finansowego, aby przeanalizować decyzję towarzystwa i uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcie w sprawie swojego ubezpieczenia podróżnego.

Jak KNF działa w praktyce po otrzymaniu skargi?

UKNF zapozna się z przedstawionymi przez Ciebie dokumentami i zwróci się do instytucji z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. KNF może potem sprawdzić, czy ubezpieczyciel stosuje się do zaleceń nadzoru, a jeśli nie – może nałożyć karę finansową.

Jakie kary może nałożyć KNF? Zgodnie z: 19 ust. 1-7 MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł; w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł.

Na co najczęściej wpływają skargi od ubezpieczonych? W 2022 roku kary pieniężne były nakładane przez KNF w szczególności za naruszenie art. 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych („Ustawa o ubezpieczeniach”).

Jaka jest prawidłowa kolejność skarg na ubezpieczyciela?

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, jeśli czujesz się poszkodowany w wyniku decyzji ubezpieczyciela, w pierwszej kolejności powinieneś skierować swoją skargę do Rzecznika Finansowego, ponieważ to ta instytucja może najskuteczniej zadziałać na linii konsument – zakład ubezpieczeń. To Rzecznik stoi na straży praw ubezpieczonych, a jego interwencje mogą realnie wpłynąć na zmianę stanowiska ubezpieczyciela na korzyść pokrzywdzonego.

Jeśli jednak zależy Ci na dobru ogółu i innych klientów, a także surowym ukaraniu towarzystwa, złóż skargę na ubezpieczyciela do UKNF. Pracownik Urzędu zapozna się z przedstawioną dokumentacją i zażąda od zakładu ubezpieczeń wyjaśnień lub przekaże sprawę do KNF.

Istnieje również możliwość zgłoszenia swoich wątpliwości co do decyzji ubezpieczyciela do  UOKiK– zwłaszcza jeśli uznasz, że warunki posiadanego ubezpieczenia zawarte w OWU naruszają Twoje prawa. Warto jednak pamiętać, że UOKiK, tak jak KNF nie interweniuje w pojedynczych przypadkach, ponieważ chroni jedynie zbiorowe interesy konsumentów.

Zadbaj o pewne ubezpieczenie na dobrych warunkach – sprawdź oferty CUK

Wiesz już, jak złożyć skargę w razie nieprawidłowości w procesie uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. W CUK dołożymy wszelkich starań, by Twoje umowy chroniły Cię w jak najszerszym zakresie. Niezależnie od tego, jakiego typu polisy poszukujesz, znajdziesz ją u nas! Posiadamy aż 7 intuicyjnych kalkulatorów ubezpieczeń online:x`

Dzięki nim wyszukasz i porównasz oferty od ponad 30 znanych towarzystw w jednym miejscu! Zapewniamy merytoryczne wsparcie doświadczonych doradców oraz prowadzenie w procesie zakupu polisy. Ubezpieczenie kupisz przez internet, za pośrednictwem aplikacji, infolinii lub osobiście w najbliższej placówce stacjonarnej CUK. Skorzystaj z bogatej oferty i wykup dostosowaną do swoich potrzeb polisę już dziś! Zachęcamy do kontaktu.

Oceń artykuł

4.67
(3)

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku