KNF – co to jest?

Czym jest KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego? Jak działa? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – organ administracji publicznej, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad polskim rynkiem finansowym.

KNF działa od 2006 r. Wcześniej jej zadania wykonywała Komisja Papierów
Wartościowych i Giełd, a także Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych
. 15 grudnia 2018 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o KNF, w konsekwencji czego skład Komisji został rozszerzony do dwunastu członków. Tym samym obecnie składa się z przewodniczącego, powoływanego przez prezesa Rady Ministrów na pięcioletnią kadencję, jego dwóch zastępców oraz z dziewięciu członków. Zastępców powołuje i odwołuje premier na wniosek przewodniczącego. Natomiast członkami Komisji są m.in. Prezes NBP bądź delegowany przez niego członek zarządu, a także przedstawiciel prezydenta.

Do głównych zadań KNF należy sprawowanie nadzoru nad bankami, zarówno komercyjnymi jak i spółdzielczymi, ale także nad towarzystwami ubezpieczeniowymi, spółkami giełdowymi, czy też towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Komisja podejmuje również liczne inicjatywy, które mają wspierać rozwój rynku finansowego oraz jego konkurencyjności.

Czy wiesz, że…

Od 1 stycznia 2019 r. zniesiono dotychczasową Komisję Nadzoru Finansowego i zlikwidowano Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W ich miejsce powstał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego będący państwową osobą prawną. Zadaniem nowo-powołanego Urzędu jest obsługa Komisji Nadzoru Finansowego i Przewodniczącego KNF-u. Powyższe zmiany nie wpłynęły jednak na zakres działań Komisji, która w sposób niezmieniony sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym.