2022-05-05

Dofinansowanie dla młodego rolnika – kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach?

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dotację?

Dofinansowanie dla młodego rolnika – kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach?

Dotacja dla młodego rolnika to program wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Warto z niego korzystać, bo można sporo zyskać. Aby wziąć udział w naborze na „młodego rolnika”, należy jednak spełnić dość restrykcyjne wymagania. Sprawdź, kto może ubiegać się o wsparcie i na jakich warunkach.

Młody rolnik – warunki i zasady uczestnictwa

Dotacja dla młodego rolnika to, zgodnie z definicją, regulacja europejska mająca na celu ułatwić start zawodowy młodym rolnikom, zachęcać do podejmowania samodzielnej działalności rolniczej, przyspieszyć pożądane zmiany w strukturze agrarnej i zwiększyć konkurencyjność gospodarstw rolnych.

W świetle regulaminów i rozporządzeń młodym rolnikiem jest osoba, która ma mniej niż 40 lat i uzyskała odpowiednie kwalifikacje zawodowe bądź uzupełni je w terminie 3 lat od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Musi także najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej jako jedyny kierujący.

Na co młody rolnik może przeznaczyć pieniądze? Między innymi na zakup nowych maszyn rolniczych, na inwestycje budowlane, wyposażenie i inne dobra. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że takie zakupy także są regulowane określonymi przepisami.

Na jaką kwotę młody rolnik może liczyć w ramach dotacji? Może on otrzymać 150 tys. złotych, przy czym suma jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza obejmuje 80% całości, natomiast druga 20%.

Zamów rozmowę

ARiMR Młody Rolnik – wymagania, które trzeba spełnić

Osoby, które chcą się ubiegać o dotację dla młodych rolników, muszą spełnić ściśle określone warunki, które pozwalają im wziąć udział w takim programie. Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Ministerstwo Rolnictwa kandydat do tego programu:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • uzyskał kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie bądź zobowiąże się do ich uzupełnienia w określonym czasie,
 • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy, rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha (wyjątki dotyczące niepełnoletności lub/i dziedziczenia),
 • przed dniem, w którym stał się właścicielem gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpił o płatności bezpośrednie ani o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadził też działu specjalnego produkcji rolnej,
 • przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do tego w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • najpóźniej 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie prowadzenie gospodarstwa jako kierujący, przy czym wielkość gospodarstwa też musi być określona (zależy między innymi od tego, w jakim województwie się znajduje).

Młody rolnik – wymagania do wykształcenia

Kwestia wykształcenia młodego rolnika została szczegółowo opisana w warunkach programu. Przepisy odnośnie do kwalifikacji zawodowych kandydata określa Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2018 r. Zgodnie z nimi osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna mieć:

 • tytuł doktora bądź ukończone studia III stopnia z obszaru nauk rolniczych bądź nauk weterynaryjnych,
 • ukończone studia I lub II stopnia bądź studia magisterskie na kierunkach związanych m.in. z rolnictwem, ogrodnictwem, weterynarią lub techniką rolniczą,
 • ukończone studia I lub II stopnia bądź jednolite studia magisterskie lub studia magisterskie na innym kierunku niż rolniczy, a także 3-letni staż pracy w rolnictwie bądź studia podyplomowe w zakresie dotyczącym działalności rolniczej.

Co ważne, według Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Rolnictwo także nadaje absolwentom kwalifikacje rolnicze uznawane przez ARiMR za wystarczające, aby wziąć udział w ubieganiu się o premie dla młodych rolników.

Ile hektarów musi mieć kandydat do programu?

Z tym, ile hektarów młody rolnik musi mieć na start, aby przystąpić do programu, wiąże się sporo nieporozumień. Warto zatem przyjrzeć się, jak wygląda ta kwestia w świetle przepisów.

W ciągu 9 miesięcy od daty odebrania decyzji należy wejść w posiadanie minimum 11,04 ha użytków rolnych (dla naboru w 2021 roku) lub spełniać średnią wojewódzką, jeśli jest mniejsza od krajowej. Taka sytuacja dotyczy niektórych województw, w tym lubelskiego, łódzkiego czy małopolskiego.

W związku z tym należy sprawdzić, jakie regulacje dotyczą rejonu, w którym masz zamiar prowadzić hodowlę lub uprawę rolną. Dla każdego województwa, które odbiega od średniej krajowej, przygotowano bowiem oddzielne wytyczne. Kandydat do otrzymania dofinansowania dla młodego rolnika powinien je spełnić.

Warto jednak mieć na uwadze, że prowadzona produkcja musi mieć wielkość ekonomiczną 13 000 euro. Jeśli więc masz zamiar uprawiać wyłącznie zboże, możesz nie spełnić tego warunku.

Na grunty, które młody rolnik już posiada, może ubiegać się o dopłaty bezpośrednie – wniosek obszarowy składa osoba, która jest użytkownikiem gruntu na dzień 31 maja danego roku.

Wniosek o pomoc mogą składać również osoby, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku.

Zamów rozmowę

Młody rolnik – na co można przeznaczyć pieniądze?

Przede wszystkim na elementy, które zostały określone w biznesplanie. Taki dokument musi zatem odpowiadać temu, czym młody rolnik rzeczywiście ma zamiar się zajmować. Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Można także dokonywać inwestycji w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej 70% kwoty dotacji.

Dotacje dla młodego rolnika można przeznaczyć między innymi na działalność w ramach:

 • produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
 • produkcji warzywniczej,
 • uprawy roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych,
 • sadownictwa,
 • hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Program nie przewiduje dopłat dla osób, które chcą zajmować się chowem kur, kaczek lub gęsi, a także prowadzeniem plantacji roślin na cele energetyczne. Wyłączeniu podlega także hodowla psów i kotów rasowych.

Wśród środków trwałych, które młody rolnik może kupić z pieniędzy otrzymanych w ramach dotacji, można wyróżnić:

W przypadku każdego z wymienionych zakupów także należy spełnić określone wymagania. Przykładowo młody rolnik może inwestować wyłącznie w nowe maszyny.

Młody rolnik – na co można przeznaczyć pieniądze?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas weryfikowania wniosków o dofinansowanie dla młodych rolników bierze pod uwagę wiele różnych kryteriów, w tym między innymi wykształcenie kandydata, liczbę posiadanych hektarów i inne omówione powyżej czynniki. Za spełnienie poszczególnych wymagań przyznawane są punkty. Od ich liczby zależy w dużej mierze to, czy młody rolnik może liczyć na dotację.

Punktacja obejmuje także biznesplan młodego rolnika, który kandydat musi przedłożyć do wyznaczonej instytucji. Za co można otrzymać punkty w tym przypadku?

Młody rolnik powinien przedłożyć taki biznesplan, który zakłada osiągnięcie wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa przynajmniej o 10% w stosunku do wielkości wyjściowej i utrzymać osiągnięty wzrost przynajmniej do dnia upływu 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Punkty należą się, jeżeli wnioskodawca przeprowadzi inwestycję na gruntach stanowiących jego własność, przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego (nie można w ogóle objąć wnioskiem inwestycji budowlanej przeprowadzonej na gruntach innych niż powyższe).

Wnioskodawca może ponadto uzyskać po 1 punkcie za każde z poniższych działań, do których realizacji zobowiąże się w biznesplanie:

 • udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych (np. poprzez członkostwo w grupie producenckiej),
 • prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wielu kandydatów ma trudności ze sporządzeniem biznesplanu, który dałby im sporą szansę na otrzymanie dotacji. W takich sytuacjach można skorzystać z pomocy firm, które profesjonalnie zajmują się przygotowywaniem takich dokumentów. Ile kosztuje biznesplan na młodego rolnika?

Ceny są bardzo zróżnicowane. Wiele zależy od cennika danego wykonawcy, a także od poziomu skomplikowania czynności, które należy przeprowadzić, na przykład zebrania potrzebnych danych

Zamów rozmowę

Otrzymanie dotacji – i co dalej?

Uzyskanie dofinansowania z pewnością jest doskonałą wiadomością dla każdego wnioskodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że wpływ pierwszej raty premii nie jest sukcesem samym w sobie, a dopiero drogą do jego osiągnięcia. Teraz młodego rolnika czeka odpowiednie zaplanowanie poszczególnych działań, a także zakup urządzeń i wyposażenia. Nie można zapominać także o kwestiach formalnych, między innymi o tym, że każda osoba kierująca gospodarstwem ma obowiązek wykupienia OC rolnika, czyli polisy od odpowiedzialności cywilnej.

Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych, czyli wymaganych przepisami, warto także rozważyć zakup dodatkowych polis. Jedną z polecanych jest między innymi ubezpieczenie maszyn rolniczych. Polisą warto objąć także budynki gospodarskie i ich wyposażenie. Dobrze dobrany wariant ubezpieczenia ochroni w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, kradzież czy zalanie.

Jeśli nie wiesz, jaką polisę rolniczą wybrać, przejrzyj oferty różnych ubezpieczycieli lub skontaktuj się z multiagentem, który dobierze dla Ciebie ofertę najlepiej wpisującą się w Twoje potrzeby.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku