2023-05-25

Ubezpieczenie upraw - czy warto je mieć?

Wszystko o obowiązkowych i dobrowolnych polisach upraw.

Ubezpieczenie upraw - czy warto je mieć?

Profesjonalna uprawa roślin wymaga odpowiedniego nakładu pracy. Na jakość upraw wpływa odpowiednie nawożenie i pielęgnacja, ale przede wszystkim warunki pogodowe. Nadmierna susza lub opady deszczu mogą spowodować duże zniszczenia plonów. Warto, zatem ubezpieczyć uprawy rolne. Sprawdź, kiedy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe, jakie zakresy obejmuje oraz dlaczego warto kupić ubezpieczenie dobrowolne.

Co przewiduje ustawa?

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe? Jeżeli pobierasz płatności bezpośrednie do gruntów rolnych tzw. dopłaty, jesteś zobowiązany do ubezpieczenia minimum 50% upraw rolnych, od co najmniej jednego zagrożenia, takiego jak: susza, grad, powódź, przymrozki wiosenne. Ubezpieczenie plonów od niechcianych zdarzeń losowych w rolnictwie reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 

Warto wiedzieć, że możliwe jest otrzymanie dofinansowania z budżetu państwa nawet do 65% składki polisy ubezpieczeniowej chroniącej uprawy rolne. Aby otrzymać dopłatę, towarzystwo ubezpieczeń nie może zaproponować Ci składki, która przekroczy 9% sumy ubezpieczenia. W sytuacji, gdy uprawy prowadzone są na użytkach rolnych klasy V i VI próg zostanie podniesiony odpowiednio do 12% i 15%.

Pomyśl o zabezpieczeniu swoich plonów

Uprawy, jakie możesz ubezpieczyć w ramach polisy, to zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, tytoń, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, truskawki, chmiel, drzewa i krzewy owocowe, rzepik czy też warzywa gruntowe. Przy coraz częściej występujących anomaliach pogodowych warto pomyśleć o zabezpieczeniu swoich plonów. Huragan, nawalny deszcz, burza lub osunięcie się ziemi w jednej chwili mogą zniszczyć uprawy, dlatego polisa ubezpieczeniowa to tak naprawdę konieczność. Na wysokość składki wpływa rodzaj i gatunek plonów oraz to, w jakim województwie, powiecie i gminie znajdują się uprawy. W przypadku wystąpienia szkody suma ubezpieczenia określona w polisie jest podstawą do wyliczenia odszkodowania. 

Ubezpieczenie pola z uprawami pozwoli Ci spać spokojnie. Nawet w sytuacji, kiedy dojdzie do powodzi czy nastąpi susza, Ty będziesz miał pewność, że towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni Ci wypłatę odszkodowania w tej trudnej sytuacji.

 • Polisa z dotacjami do 65% składki
 • Ubezpieczenia upraw nawet od wszystkich ryzyk pogodowych
 • Porównamy dla Ciebie ofertę ubezpieczeń upraw z dotacjami od wielu towarzystw

O czym warto pamiętać ubezpieczając uprawy?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, jeżeli rolnik zobligowany do wykupienia ubezpieczenia upraw nie dopełni tego obowiązku, zostanie na niego nałożona kara w wysokości 2 euro (równowartość w złotych) od 1 ha. Wysokość opłaty, jaka obowiązuje w każdym roku kalendarzowym, ustala się przy zastosowaniu kursu średniego obwieszczanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata ta zostanie przekazana na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Kiedy nie grozi sankcja za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych? W przypadku, gdy rolnik otrzyma pisemną odmowę zawarcia umowy ubezpieczenia od co najmniej dwóch towarzystw ubezpieczeniowych, które mają zawartą umowę w sprawie dopłat z ministrem właściwym do spraw rolnictwa. 

Kiedy ubezpieczyć uprawy rolne?

Zwykle w sezonie wiosennym i jesiennym. W okresie wiosennym występuje duże ryzyko przymrozków i gradu, natomiast w okresie jesiennym warto pamiętać o ujemnych skutkach przezimowania. Dużo zależy od tego, w jakim regionie kraju uprawiasz ziemię i jakie jest przeznaczenie plonów. Pamiętaj, aby dopytać ubezpieczyciela, co dokładnie obejmuje polisa, jakie są kryteria uznania szkody. Poznaj dokładną definicję strat, np. co jest uznawane za huragan lub obsunięcie ziemi oraz w jaki sposób likwidowane są szkody. 

Ubezpieczenie upraw od gradu czy suszy nie jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem, które jako rolnik musisz posiadać. Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to między innymi OC rolnika czy ubezpieczenie budynków rolnych. Za niedopełnienie ustawowego obowiązku grożą Ci kary, dlatego warto pamiętać o obowiązkowych polisach ubezpieczeniowych.

Czy warto ubezpieczyć uprawy?

Jeżeli pobierasz płatności bezpośrednie w ramach wsparcia bezpośredniego, ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe. Pamiętaj, że anomalie pogodowe występują coraz częściej w naszym kraju. Zaplanowanie siewu lub zbioru staje się z roku na rok trudniejsze ze względu na kapryśne warunki atmosferyczne. Państwo dotuje składki ubezpieczeniowe, co bez wątpienia zachęca do wykupienia polisy. Pomyśl o zabezpieczeniu finansowym w przypadku strat powstałych wskutek szalejących warunków pogodowych i wybierz najlepsze ubezpieczenie upraw rolnych

Kto jest uprawniony do otrzymania dotacji z budżetu państwa?

Do otrzymania dopłat z budżetu państwa uprawnieni są producenci rolni, którzy prowadzą działalność rolniczą rozumianą jako:

 • produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, utrzymywanie zwierząt do hodowli gospodarczej;
 • utrzymywanie użytków rolnych w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe działania rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy, w oparciu o kryteria określone przez państwa członkowskie na podstawie wytycznych Unii Europejskiej;
 • prowadzenie działań minimalnych, określonych przez państwa członkowskie, na użytkach rolnych utrzymujących się naturalnie w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy.

Dlaczego warto zdecydować się na dobrowolne ubezpieczenie upraw?

Dobrowolne ubezpieczenie upraw gwarantuje szerszy zakres ochrony dla Twoich plonów. Jest też doskonałym zabezpieczeniem dla tych rolników prowadzących niestandardowe uprawy, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem lub są objęte ochroną tylko w niewielkim zakresie.  Poziom ryzyka w przypadku ubezpieczenia pola jest bardzo wysoki. Nie tylko warunki pogodowe mają negatywny wpływ na nasze uprawy. Ubezpieczenia są w tym przypadku bardzo ważnym elementem ochrony Twojego majątku przed nieprzewidzianymi skutkami zdarzeń losowych. Pieniądze, które otrzymasz możesz przeznaczyć na złagodzenie strat, które powstały w wyniku tej nieprzyjemnej sytuacji.

Czy ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe?

Jak już wspominaliśmy wcześniej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 roku, która reguluje kwestię ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, każdy rolnik, który uzyskał dopłaty ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni swoich upraw od co najmniej jednego ryzyka:

 • powodzi,
 • gradu,
 • suszy,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych.

Powyższe dotyczy zbóż, rzepaku, rzepiku, kukurydzy, chmielu, tytoniu, warzyw, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia upraw rolnych?

Przedmiotem ubezpieczeń dotowanych są uprawy rolne, które znajdują się na terenie naszego kraju. Umowa ubezpieczenia obejmuje plon główny.

Rodzaj uprawyPlon główny

Zboża

Ziarno

Rzepak i rzepik

Nasiona

Drzewa i krzewy owocowe

Owoce i nasadzenia

Truskawki

Owoce i nasadzenia

Buraki cukrowe

Korzenie buraka

Kukurydza przeznaczona na paszę

Kolby i nadziemne części rośliny

Kukurydza przeznaczona na ziarno

Ziarno

Ziemniaki

Bulwy

Warzywa gruntowe

Część warzyw gruntowych przeznaczonych do konsumpcji

Chmiel

Szyszki

Tytoń

Liście

Rośliny strączkowe

Nasiona

Polisy dotowane z budżetu państwa mogą obejmować ubezpieczenie obowiązkowe oraz ubezpieczenie dobrowolne.

Dobrowolne ubezpieczenie upraw obejmuje takie ryzyka jak:

 • ubezpieczenie płodów rolnych od huraganu,
 • ubezpieczenie upraw od deszczu nawalnego,
 • ubezpieczenie od uderzenia pioruna,
 • ubezpieczenie pól w razie obsunięcia ziemi,
 • ubezpieczenie upraw w razie zejścia lawiny.

Jako rolnik spełnisz ustawowy obowiązek, jeżeli do dnia 1 lipca roku następującego po roku, w którym uzyskałeś dotację w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte będzie co najmniej 50% powierzchni Twoich upraw.

Superochrona z CUK

Jeśli chcesz poznać szczegóły takiego ubezpieczenia, odwiedź najbliższą placówkę CUK lub zadzwoń na infolinię. Nasi wykwalifikowani doradcy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i pomogą Ci spełnić ustawowy obowiązek.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku