2022-02-21

Wypowiedzenie umowy najmu – jak je złożyć i co powinno zawierać?

Co powinno obejmować wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu – jak je złożyć i co powinno zawierać?

Wypowiedzenie umowy najmu to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą w dalszym ciągu mieszkać w danej nieruchomości. Dotyczy ono zarówno umów na czas określony, jak i na określony. Wypowiedzenie powinno zawierać określone elementy. Co musi wchodzić w skład takiego dokumentu i kiedy można go złożyć?

Wypowiedzenie umowy najmu – umowa na czas określony czy nieokreślony?

Podczas wynajmowania mieszkania można podpisać umowę zarówno na czas określony, jak i nieokreślony. W drugim przypadku kwestia złożenia wypowiedzenia umowy najmu jest znacznie łatwiejsza. Umowa przestaje bowiem obowiązywać dopiero w sytuacji, gdy jedna ze stron ją wypowie. Sprawa jest bardziej skomplikowana wtedy, gdy dokument ma wyraźnie określony czas trwania. Wówczas wszystko zależy od szczegółów zawartych w dokumencie.

W umowie najmu na czas określony można bowiem zawrzeć informacje na temat możliwości ewentualnego przerwania współpracy. Wówczas da się złożyć wypowiedzenie umowy najmu mieszkania zgodnie z ustaleniami. Najczęściej stosuje się miesięczny lub trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Niekiedy pojawiają się także kary umowne za przedwczesne przerwanie umowy czy dodatkowe wymagania, zależne od obu stron. Dlatego tak ważne okazuje się dokładnie czytanie dokumentu przed jego podpisaniem.

Podsumowując, wypowiedzenie najmu mieszkania da się złożyć w przypadku obu typów umów, jednak szczegóły zależą od charakterystyki danej sytuacji i treści dokumentu. Istnieje także specjalna forma takiego wypowiedzenia składana wtedy, gdy dochodzi do rażących zaniedbań lub innych problemów z przestrzeganiem warunków umowy. Wówczas można skorzystać z wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Przed złożeniem takiego dokumentu trzeba zapoznać się z informacjami o tym, co dokładnie powinien zawierać. W innym przypadku może okazać się nieważny.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania — pobierz wzór dokumentu pdf lub doc

Poniżej znajdziesz wzór wypowiedzenia umowy najmu nieruchomości. Udostępniamy go w formacie pdf i doc. Pobierz właściwy wzór umowy, wydrukuj i wypełnij.

Wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości — pobierz wzór

Jak wypowiedzieć umowę najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym można złożyć zgodnie z warunkami ustalonymi w dokumencie. W przypadku czasu nieokreślonego ma do tego prawo zarówno najemca, jak i wynajmujący. Wówczas nie trzeba uzasadniać takiej decyzji. W sytuacji, gdy chodzi o umowę na czas określony, konieczne okazuje się spełnienie określonych warunków. Czasami bowiem istnieją ustalenia, które stwierdzają, że właściciel nieruchomości może wypowiedzieć najem jedynie w sytuacji, gdy najemca korzysta z lokalu w nieodpowiedni sposób lub łamie zapisy zawarte w umowie.

Umowa najmu powinna być wypowiedziana na piśmie. Istnieje możliwość wydrukowania wzoru i wypełnienia go niezbędnymi informacjami. Można także spisać wszystkie informacje bez konieczności dysponowania formularzem, odręcznie. Najważniejsze okazuje się bowiem umieszczenie niezbędnych danych, nie pomijając żadnej istotnej.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku umowy na czas nieokreślony konieczne okazuje się zachowanie terminów wypowiedzenia zgodnych z obowiązującym prawem. Zależą one od tego, w jakim czasie płacony jest czynsz. Jeśli płatność następuje co miesiąc, konieczne okazuje się zachowanie co najmniej 30-dniowego wyprzedzenia. W sytuacji, gdy ma ona miejsce rzadziej, możesz przerwać czas trwania umowy najpóźniej 3 miesiące wcześniej.

Niektórzy płacą również czynsz częściej niż raz na miesiąc. Wówczas konieczne okazuje się zachowanie trzydniowego wyprzedzenia. Ma to miejsce bardzo rzadko, podobnie jak w przypadku płatności codziennych. Najczęściej więc wypowiedzenie następuje z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony

Wypowiedzenie umowy najmu na czas określony jest bardziej problematyczne. Jeśli w dokumencie nie zawarto informacji o takiej możliwości, konieczne okazuje się czekanie na jej wygaśnięcie lub zachowanie miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czasami jednak strony ustalają samodzielnie sposób wypowiadania umowy. Wówczas trzeba podążać zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie,

W przypadku umowy na czas określony można złożyć wypowiedzenie niezwłocznie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jedynie w określonych sytuacjach. Mowa tu np. o nieprawidłowym korzystaniu z nieruchomości przez najemcę. Wynajmujący również może zachowywać się niezgodnie z obowiązującym prawem czy ustaleniami. Wówczas to najemca ma prawo złożyć wypowiedzenie. Innym przykładem jest niewłaściwy stan nieruchomości, niepozwalający na bezpieczne korzystanie z niej lub niezgodność z umową.

Co powinno obejmować wypowiedzenie umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu powinno składać się z określonych elementów. Brak ważnych informacji może bowiem doprowadzić do uznania dokumentu za nieważny. Na ogół wypowiedzenie składa się z takich elementów, jak:

 • miejscowość i data sporządzenia;
 • dane osobowe wypowiadającego;
 • dane osobowe strony, której umowa jest wypowiadana;
 • podstawę prawną pozwalającą na wypowiedzenie umowy;
 • informacje dotyczące wynajmowanej nieruchomości;
 • termin, od którego wypowiadana umowa ma przestać obowiązywać;
 • uzasadnienie wypowiedzenia;
 • czytelny podpis wypowiadającego.

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu, wzór możesz z łatwością znaleźć w internecie. Najłatwiej wydrukować taki dokument i samodzielnie uzupełnić. W ten sposób nie zapomnisz o wpisaniu najważniejszych informacji. Na wzorach są bowiem zaznaczone pola na niezbędne dane. Nie oznacza to jednak, że nie możesz spisać całego wypowiedzenia najmu odręcznie. Jest to bardziej pracochłonne rozwiązanie, ale sprawdza się w sytuacji, gdy zapomnisz gotowego formularza lub nie masz gdzie go wydrukować.

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony, wzór wygląda tak samo jak w przypadku umowy na czas określony. Najważniejsze jest jednak zastosowanie się do zasad ustalonych wcześniej w dokumencie oraz uzasadnienie swojej decyzji. Poszczególne wzory mogą się od siebie nieznacznie różnić, jednak powinny zawierać takie same elementy.

Kiedy najczęściej składa się wypowiedzenie najmu mieszkania?

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego można złożyć w dowolnym momencie, zgodnie z warunkami zawartymi w samym dokumencie. Najczęściej dotyczy to takich sytuacji, jak chęć zmiany miejsca zamieszkania, aktualna sytuacja finansowa czy problemy związane m.in. z sąsiadami lub infrastrukturą wokół budynku. Czasem może okazać się, że po kilku miesiącach mieszkania w danym miejscu warunki stają się uciążliwe. Wówczas z pomocą przychodzi wypowiedzenie, pozwalające na przerwanie umowy i zrezygnowanie z dalszego płacenia czynszu najmu.

Wypowiedzenie umowy o mieszkanie może być złożone także wtedy, gdy najemca korzysta z nieruchomości w nieodpowiedni sposób lub nie płaci czynszu. Podobnie jest także w przypadku samego właściciela. Niekiedy jest on bowiem uciążliwy i uniemożliwia spokojne funkcjonowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu. Zdarza się również, że lokal nie jest zgodny z ustaleniami lub nie pozwala na bezpieczne korzystanie. Są to jednak szczególne przypadki, kiedy to do wypowiedzenia najmu dochodzi zwykle na krótko po podpisaniu umowy.

Przykłady sytuacji, w których najczęściej składa się wypowiedzenie umowy najmu nieruchomości:

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ
 • zaleganie z czynszem przez najemcę;
 • konieczność przeprowadzenia remontu lub rozbiórki budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
 • chęć zamieszkania w lokalu samego właściciela lub jego rodziny;
 • podnajęcie lokalu przez najemcę bez zgody właściciela;
 • uciążliwe zachowanie najemcy zgłaszane przez sąsiadów;
 • szkody powodowane przez najemcę w mieszkaniu;
 • używanie mieszkania w sposób niezgodny z umową, np. przez prowadzenie w nim działalności gospodarczej;
 • niezgodność nieruchomości z ustaleniami zawartymi w umowie.

W takich sytuacjach dochodzi do rozwiązania umowy natychmiastowo, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Wynika to z obowiązujących przepisów. Zapiski na ten temat powinny znaleźć się również w umowie.

Prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym ma zarówno najemca, jak i wynajmujący. Jeśli chodzi o brak płatności ze strony osoby zamieszkującej mieszkanie, jego właściciel musi poczekać do upłynięcia 2 całych cykli. Dopiero po tym czasie może on wypowiedzieć najem. Inaczej jest w pozostałych przypadkach.

Wypowiedzenie najmu za porozumieniem stron

Uwaga!

Sporadyczne imprezy czy też korzystanie z części wspólnych, takich jak balkon czy też ogród przed wieżowcem, nie są podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Musi być to uporczywe, np. zgłaszane wielokrotnie przez sąsiadów. 

Wypowiedzenie umowy wynajmu mieszkania jest możliwe również za porozumieniem stron. Wówczas konieczne okazuje się ustalenie szczegółów przerwania współpracy pomiędzy najemcą i wynajmującym. W ten sposób często nie trzeba podawać przyczyny, a także zachowywać ustawowego okresu wypowiedzenia. Ustalenia zależą wyłącznie od obu stron.

Takie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji, gdy zarówno najemcy, jak i wynajmującemu zależy na załatwieniu całej sprawy w sposób sprawny i bezkonfliktowy. Wówczas nie trzeba podążać za wskazaniami w umowie. Wystarczy ustalić własne zasady, na które zgodzą się obie strony. Wówczas jednak umowa wypowiedzenia najmu także powinna mieć formę pisemną, potwierdzającą rozwiązanie wcześniejszych ustaleń.

Odstąpienie od umowy najmu

Może zdarzyć się również sytuacja, w której jedna ze stron decyduje się na odstąpienie od umowy jeszcze przed wydaniem mieszkania. Nie jest to jednak możliwe w przypadku każdego dokumentu. Taka kwestia powinna zostać w nim poruszona. Czasem pomiędzy podpisaniem umowy a wydaniem kluczy mija kilka dni. Wówczas zarówno najemca, jak i wynajmujący mają możliwość zrezygnowania ze współpracy, ale jedynie w sytuacji, gdy uwzględnili tę kwestię w dokumencie.

W takim przypadku konieczne jest również określenie, w jaki sposób nastąpi zwrot wniesionych opłat. Często przed wydaniem mieszkania konieczne jest bowiem wpłacenie kaucji, a także czynszu za kolejny miesiąc. Jeśli to najemca zdecyduje się na odstąpienie od umowy, wynajmujący nie ponosi żadnych konsekwencji. Jeśli więc strony ustalą, że w takiej sytuacji nie zostaną zwrócone pieniądze, należy postępować zgodnie z tymi zapisami.

Wypowiedzenie umowy – wzór uniwersalny

W internecie znaleźć można różne wzory wypowiedzenia umowy najmu. Wybór odpowiedniego zależy od Ciebie, jednak trzeba pamiętać, że musi on zawierać wszystkie niezbędne elementy. Czasami istnieje pole do samodzielnego wpisania danych nieruchomości czy podstawy prawnej. Niekiedy są to już przygotowane całe zdania, z lukami do uzupełnienia. Wówczas wypełnianie dokumentu staje się znacznie łatwiejsze. Przed wydrukowaniem danego wzoru warto jednak sprawdzić, czy jest on kompletny. Brak wymaganych informacji może bowiem sprawić, że wypowiedzenie umowy najmu pokoju lub mieszkania będzie nieważne.

Polisa mieszkaniowa a rozwiązanie umowy najmu

Uwaga!

Niezależnie od tego, jaka umowa jest podpisana, zawsze możliwe jest wypowiedzenie za porozumieniem stron. 

Zdarza się, że najemca kupuje specjalne ubezpieczenie pozwalające np. na zabezpieczenie jego rzeczy w razie kradzieży. W sytuacji, gdy chce on wypowiedzieć najem, może pojawić się problem. Takie polisy obowiązują zwykle przez rok. Z tego powodu wówczas należy zastanowić się, co zrobić z aktywnym ubezpieczeniem. Jest ono bowiem przypisane do konkretnego lokalu, a nie osoby.

Ubezpieczyciele nie pozwalają na wypowiedzenie polisy w sytuacji, gdy planujesz wyprowadzić się z nieruchomości szybciej. Dlatego tak ważne okazuje się sprawdzenie warunków działania ubezpieczenia jeszcze przed jego wykupieniem. W innym przypadku konieczne będzie bowiem zapłacenie również za te miesiące, w których nie mieszkasz już w danym lokalu.

Ubezpieczenie domu w trosce o spokojną i bezpieczną przyszłość

 • Wypełnij krótki formularz,
 • Porównaj oferty w wielu towarzystwach,
 • Wybierz ubezpieczenie domu i zyskaj spokój.

Ubezpieczenia dla osób wynajmujących mieszkanie

Wynajmowanie mieszkania często bywa ryzykowne, dlatego jego właściciel powinien zdecydować się na odpowiednią polisę. Mowa tu o ubezpieczeniu domu, które pozwala na wypłacenie świadczenia w razie wystąpienia określonych sytuacji. Istnieje także możliwość postawienia na polisę kupowaną przez samego najemcę. Dzięki niej można ustrzec się przed kosztami związanymi z pokrywaniem szkód wyrządzonych sąsiadom.

Ubezpieczenia mieszkania znajdziesz m.in. w ofercie CUK. To świetny sposób na uchronienie się przed dużymi wydatkami wynikającymi np. ze zdarzeń losowych czy działalności osób trzecich. Taką polisę wykupisz zarówno przez internet, jak i w jednej z wielu placówek na terenie całej Polski. Zapraszamy!

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku