2024-02-15

Wypis z rejestru gruntów – co to jest i jak go uzyskać?

Wyjaśniamy, jak uzyskać tego typu dokument.

Wypis z rejestru gruntów – co to jest i jak go uzyskać?

Potrzebny Ci jest wypis z rejestru gruntów, ale nie wiesz, co zrobić, by go uzyskać? Z naszego artykułu dowiesz się, jaką procedurę trzeba przejść, by otrzymać ten dokument.

Najważniejsze informacje:

 • Wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, który zawiera informacje z ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja z kolei jest systemem informacyjnym, który zawiera informacje o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach itd.
 • Dokument ten można uzyskać drogą tradycyjną (pobierając wniosek z internetu lub z urzędu). Następnie trzeba go wypełnić i wysłać pocztą lub złożyć na ręce urzędnika. Jeśli dany urząd udostępnia taką możliwość, można również złożyć wniosek o wyrys z rejestru gruntów online.
 • Czas oczekiwania jest różny. Może być to ten sam dzień lub 2-7 dni roboczych.
 • Nie ma określonego w prawie okresu ważności wyrysu z rejestru gruntów, jednak podmiot rozpatrujący daną sprawę może dokument odrzucić jako przedawniony.

Co to jest wypis z rejestru gruntów?

Najpierw powiedzmy sobie, czym właściwie jest wypis z rejestru gruntów. By się tego dowiedzieć, sięgnijmy do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Znajdziemy tu definicję ewidencji gruntów i budynków:

„Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami”.

Mówiąc o wypisie z rejestru gruntów i budynków mamy na myśli po prostu dokument, który zawiera dane zgromadzone we wspomnianym wyżej systemie (ewidencji). Jak wygląda wypis z rejestru gruntów? Informacje przedstawione są w formie tabeli i dotyczą gruntów, budynków czy lokali. A oto szczegółowe dane, które zawiera wypis z rejestru gruntów i budynków:

 • nazwa organu, który wydaje dokument,
 • oznaczenie sprawy wraz z tytułem oraz datą sporządzenia dokumentu,
 • informacje na temat tego, gdzie znajduje się nieruchomość (województwo, powiat, jednostka ewidencyjna oraz nazwa i numer obrębu ewidencyjnego) gruntów, budynków czy lokali,
 • numer jednostki rejestrowej gruntów,
 • dane dotyczące podmiotów ewidencyjnych,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości lub inne oznaczenie dokumentu własności,
 • oznaczenia działek w księdze wieczystej,
 • numery działek,
 • opisy położenia działek ewidencyjnych,
 • opis użytków – czy grunt należy np. do gruntów rolnych, leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, pod wodami itd.
 • czy grunt jest zabudowany i zurbanizowany (wyróżnia się tereny mieszkaniowe, rekreacyjno – wypoczynkowe, komunikacyjne),
 • oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych,
 • powierzchnię użytku oraz działki,
 • informacje o znajdujących się budynkach i lokalach na działkach ewidencyjnych, które nie stanowią odrębnego od gruntu przedmiotu własności,
 • informacje na temat właścicieli, adresy zameldowania na pobyt stały itd.
 • nazwisko i imię osoby sporządzającej dokument lub informacja, że powstał w sposób automatyczny.

Czy wiesz, że...

Warto wiedzieć, czym jest również wyrys z mapy ewidencyjnej, bo często występuje on obok wypisu z rejestru gruntów i budynków jako dokument obowiązkowy do składania różnych wniosków. Wyrys z mapy ewidencyjnej, w odróżnieniu od tabelarycznej formy wypisu z rejestru gruntów, ma postać graficzną i zawiera m.in. takie dane jak numer działki, położenie, usytuowanie budynków itp.

Kiedy potrzebny jest wypis z rejestru gruntów?

W jakich sytuacjach potrzebny jest wypis, a także wyrys z rejestru gruntów? Oto one:

 • założenie księgi wieczystej nieruchomości,
 • podział, a także scalenie działki czy lokalu,
 • wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości,
 • nabycie lub sprzedaż nieruchomości,
 • chęć uzyskania kredytu hipotecznego,
 • przeniesienie prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Kto może złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów?

Wiemy już, jak wygląda wypis z rejestru gruntów i budynków. Teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, kto może uzyskać taki dokument. Nie każdy może złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów. Dokonać tego może:

 • właściciel, a także ten, kto ma prawo do dysponowania nieruchomością,
 • organy administracji publicznej,
 • podmioty, które realizują na zlecenie organów administracji publicznej zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami,
 • operator sieci,
 • firma lub osoba, która ma prawne powody do jego uzyskania.

Ważne!

Dane ewidencji gruntów i budynków bez danych osobowych może uzyskać każdy.

Jak zdobyć wypis z rejestru gruntów?

Kroki składania wniosku drogą tradycyjną (nie online) mogą wyglądać w ten sposób:

 • 1.1. Pobieramy np. ze strony rządowej załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 • 1.2. Wydrukowany wniosek uzyskujemy w urzędzie miasta lub starostwa powiatowego. Miejsce zależy od położenia nieruchomości.
 • 2. Następnie wypełniamy wniosek o wypis z rejestru gruntów.
 • 3. Wysyłamy dokument pocztą lub składamy na ręce urzędnika.

Ważne!

Składając wniosek o wypis z rejestru gruntów, trzeba zawrzeć informacje na temat powodów o jego ubieganie się.

Jak uzyskać wypis z rejestru gruntów przez internet?

Zastanawiasz się, czy można złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów online? Odpowiedź brzmi: to zależy. Nie wszystkie instytucje państwowe udostępniają taką możliwość. By się o tym przekonać, trzeba będzie postępować według poniżej opisanych kroków.

 • 1
  Wejdź na stronę Portalu Informacyjnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • 2
  Wybierz „Ośrodki dokumentacji” lub „Geodeci powiatowi” z listy danych teleadresowych, a także wybierz województwo.
 • 3
  Sprawdź, czy na liście znajduje się strona internetowa obsługująca Twój powiat. Jeśli jej nie ma, będziesz musiał złożyć wniosek w sposób tradycyjny, postępując według kroków opisanych wyżej.
 • 4
  Jeśli można w przypadku Twojego powiatu uzyskać wypis z rejestru gruntów przez internet, trzeba postępować według podanych etapów i wypełnić formularz w formie elektronicznej, a następnie wysłać go przez internet.

Ile kosztuje wypis z rejestru gruntów?

To, jaka będzie ostateczna opłata za wypis z rejestru gruntów zależy od kilku czynników. Jeśli chcemy uzyskać pełny, a nie uproszczony wypis z rejestru gruntów, a także wyrys zapłacimy 140 zł za elektroniczny dokument lub 150 zł za wydrukowane dokumenty.

Jednak to nie wszystkie koszty związane z uzyskaniem tego rodzaju dokumentów. Wszystkie stawki znajdują się w tabeli nr 11, która jest załącznikiem do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na przykład za sam tylko wypis z rejestru gruntów zapłacimy 40 zł (forma elektroniczna) lub 50 zł (druk), a ten sam dokument bez danych osobowych kosztować będzie 24 zł (forma elektroniczna) i 30 zł (druk). 

Zapłacić można w kasie urzędu lub przelewem na konto, wskazane przez urząd.

Kto jest zwolniony z opłaty?

Warto wiedzieć, że nie zawsze uzyskanie wypisu z rejestru gruntów i budynków będzie wiązało się z ponoszeniem m.in. wyżej wymienionych kosztów. Przepisy mówią, że opłaty za wypis z rejestru gruntów nie ponosi się w sytuacjach, gdy sporządzane są na żądanie m.in.:

 • prokuratury,
 • sądów, procedujących sprawy, których stroną jest Skarb Państwa,
 • organów kontroli państwowej,
 • administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Jak długo trzeba czekać na wypis z rejestru gruntów?

I na to pytanie odpowiedź brzmi: to zależy. Każdorazowo okres oczekiwania na wypis z rejestru gruntów może być inny. Czasem urzędnicy w starostwie lub urzędzie miasta przekażą dokument już tego samego dnia, innym razem trzeba będzie poczekać 2-7 dni roboczych. Odebrać możemy dokument w placówce, otrzymać go pocztą tradycyjną lub w elektronicznej formie na e-mail.

Jak długo jest ważny wypis?

Mamy już wypis z rejestru gruntów. Jak długo jest ważny taki dokument? Chociaż przepisy tego nie określają, podmiot (m.in. notariusz czy bank), któremu przedkładany jest ten dokument może stwierdzić, że jest on nieważny z punktu widzenia przedmiotu oraz celu postępowania. Wypis z rejestru gruntów odzwierciedla stan faktyczny na dzień jego wystawiania, dlatego dobrze jest przedstawić go określonym podmiotom jak najszybciej.

Kredyt a ubezpieczenia

Wiemy, że wypis z rejestru gruntów jest dokumentem, który potrzebny jest do podpisania umowy o kredyt hipoteczny. A jakiego rodzaju ubezpieczenia mogą się przydać podczas budowy domu, finansowanej przez kredyt hipoteczny?

FAQ:

 • 1
  Czy wypis z rejestru gruntów trzeba odebrać osobiście?

  Nie, dokument można odebrać nie tylko osobiście. Możemy zdecydować się na wysłanie go przez urzędnika pocztą tradycyjną lub e-mailem, jeśli chodzi o formę elektroniczną. Sposób odbioru wypisu z rejestru gruntów trzeba zaznaczyć, składając wniosek.

 • 2
  Czy wypis z rejestru gruntów potwierdza własność?

  Jeśli chodzi o grunt, to dokumentem potwierdzającym własność może być m.in. akt własności czy akt nadania. Własność budynku może potwierdzić wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

 • 3
  Kto może pobrać wypis z rejestru gruntów?

  Wypis i wyrys z rejestru gruntów może uzyskać właściciel, osoba, mająca prawo do zarządzania nieruchomością, a także przedsiębiorstwo lub osoba, która ma prawnie potwierdzony interes ku temu.

 • 4
  Czym się różni uproszczony wypis z rejestru gruntów od pełnego?

  Pełny wypis z rejestru gruntów jest podstawą wpisu w księdze wieczystej i zawiera taką adnotację. Jeśli chodzi o uproszczoną wersję, to nie ma tu takiej informacji, a więc nie jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

 • 5
  Czy wypis i wyrys jest potrzebny do budowy domu?

  Przed zakupem działki dobrze jest sprawdzić księgę wieczystą czy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby sprawdzić m.in. czy działka jest budowlana. Z kolej wypis i wyrys z rejestru gruntów będzie potrzebny, gdy ubiegamy się o kredyt hipoteczny na budowę domu.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku