2024-03-20

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co musisz wiedzieć?

Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi OC komunikacyjnego.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – co musisz wiedzieć?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w Polsce jest głównym dokumentem, regulującym m.in. zasady ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych.To jedyne obowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli samochodów w Polsce. Warto zrozumieć, jakie kwestie reguluje ta ustawa oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania takiej polisy. Jakie zagadnienia poruszane są jeszcze w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych?

Najważniejsze informacje:

 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych to podstawowy dokument, regulujący kwestie związane z OC komunikacyjnym. Reguluje m.in. kwestie związane z zawarciem umowy OC, jej wypowiedzeniem, zwrotem niewykorzystanej składki czy karami za brak polisy.
 • Inne przykłady ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, które poruszane są w ustawie to OC rolnika.
 • Przepisy tego dokumentu omawiają również zasady działania takich instytucji, jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 • UFG to instytucja, która wypłaca odszkodowania m.in. wtedy, gdy sprawca nie jest znany.
 • PBUK to instytucja zajmująca się międzynarodową współpracą w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Co reguluje ustawa ubezpieczeniowa?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) stanowi fundament polskiego systemu ubezpieczeń komunikacyjnych. Często nazywana jest po prostu „ustawą OC”. Określa wiele istotnych kwestii związanych m.in. z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Reguluje ona kilka kwestii:

 • zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • zasady kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń OC oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku;
 • podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne umowy ubezpieczeń obowiązkowych poza OC;
 • zasady działania i zadania UFG i PBUK.

Dokument oraz instytucje (UFG i PBUK) odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na polskich drogach i ochrony interesów zarówno kierowców, jak i osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – czy dotyczy tylko OC komunikacyjnego?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych jest podstawowym aktem prawnym, regulującym ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce. Według niej każdy właściciel pojazdu mechanicznego, zarejestrowanego na terytorium Polski jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC. To ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi, wynikającymi z wypadków drogowych, w których uczestniczy pojazd danego właściciela. Wartość odszkodowań wypłacanych w ramach ubezpieczenia OC jest regulowana przez przepisy ustawy i może obejmować szkody osobowe oraz materialne.

Co ważne, w tym dokumencie znajdziemy również informacje, dotyczące ubezpieczeń, które koniecznie muszą zawrzeć rolnicy. Ten dokument reguluje również obowiązek wykupienia ubezpieczenia, nakładany na właścicieli ziem powyżej 1 ha.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)?

UFG to instytucja, która odgrywa istotną rolę w wypadkach drogowych, w których sprawca nie jest znany, uciekł z miejsca zdarzenia lub nie posiada ubezpieczenia OC oraz w sytuacji, gdy ubezpieczyciel ogłosi upadłość. UFG w takich przypadkach pokrywa koszty odszkodowań dla osób poszkodowanych.

Instytucja działa na zasadzie solidarności ubezpieczycieli komunikacyjnych i wpłaca środki na pokrycie szkód wyrządzonych przez nieubezpieczonych kierowców lub osoby, które nie są w stanie wypłacić odszkodowania. Dzięki UFG ofiary wypadków drogowych mogą uzyskać odszkodowanie, choćby nie miały możliwości dochodzenia roszczeń od sprawcy.

Czym jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)?

PBUK to instytucja odpowiedzialna za rozpatrywanie roszczeń w międzynarodowych sytuacjach, związanych z wypadkami drogowymi. Działa na podstawie umów międzynarodowych i ułatwia współpracę między krajami w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. PBUK zajmuje się również obsługą roszczeń osób poszkodowanych w Polsce przez cudzoziemskich kierowców i vice versa. Dzięki temu polscy kierowcy mogą liczyć na ochronę za granicą, a cudzoziemscy kierowcy w Polsce. Dokumentem, potwierdzającym taki przywilej jest Zielona Karta.

Kto ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych?

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego jest nałożony na każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.

Do pojazdów mechanicznych zaliczamy:

 • pojazdy samochodowe – auta osobowe, ciężarowe, ciągniki, autobusy, motocykle oraz ciągniki siodłowe;
 • ciągniki rolnicze;
 • przyczepy;
 • motorowery;
 • pojazdy wolnobieżne – czyli takie, których konstrukcja ogranicza ich prędkość do 25 km/h; do pojazdów wolnobieżnych zalicza się m.in. kombajn, walec drogowy czy wózek widłowy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wypłata z OC przysługuje za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, której następstwem jest:

 • śmierć lub szkoda na osobie – w tym uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia;
 • szkoda na mieniu – zniszczenie lub uszkodzenie mienia ruchomego, lub nieruchomego.

To ważne!

Do szkód powstałych w związku z ruchem pojazdów zalicza się również szkodę powstałą:

 • przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
 • podczas postoju lub zatrzymania.

Kiedy działa OC?

Ochrona OC działa bez względu na to czy jesteś właścicielem pojazdu, czy tylko jego użytkownikiem. Odpowiedzialność towarzystwa z tytułu danego ubezpieczenia dotyczy każdej osoby, która kieruje pojazdem mechanicznym w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej – to również reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK.

Jakie są sumy gwarancyjne?

Ustawa wskazuje, jakie powinny być sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC. Są to:

 • 5 210 000 € za szkody na osobie,
 • 1 050 000 € za szkody w mieniu.

Co w sytuacji, gdy pojazd nie jest ubezpieczony? Najważniejsze zadanie UFG

Ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach ma na celu ochronę uczestników ruchu drogowego oraz zaspokajanie roszczeń w przypadku szkód spowodowanych na terytorium RP. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) pełni kluczową rolę w realizacji tych celów.

Oto najważniejsze obowiązki UFG, które wpływają na bezpieczeństwo na polskich drogach.

Zaspokajanie roszczeń za szkody osobowe i materialne

UFG działa jako gwarant m.in. w przypadku szkód wyrządzonych przez niezidentyfikowanych sprawców. W sytuacjach, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem, a tożsamość sprawcy nie jest znana, UFG wypłaca odszkodowanie. Ponadto UFG także zaspokaja roszczenia, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC.

Ochrona uczestników ruchu

UFG odgrywa kluczową rolę w ochronie uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie można ustalić sprawcy wypadku. Dzięki temu poszkodowani mogą otrzymać należne im odszkodowania, co przyczynia się do zapewnienia większego bezpieczeństwa na drogach.

Obsługa w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń

W sytuacji ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń UFG przejmuje rolę zaspokajania roszczeń osób uprawnionych za szkody z umów ubezpieczeń obowiązkowych. To oznacza, że nawet w przypadku trudności finansowych ubezpieczyciela, poszkodowani nie zostaną pozbawieni swoich praw do odszkodowań.

Rola ośrodka informacyjnego

UFG pełni także rolę ośrodka informacyjnego, dostarczając istotne dane i informacje dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych oraz procedur związanych z roszczeniami i rekompensatami.

Rejestr umów ubezpieczenia OC

UFG prowadzi rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, co pozwala na skrupulatne monitorowanie sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oraz zapewnienie, że wszyscy posiadacze pojazdów spełniają swoje obowiązki ubezpieczeniowe.

Gromadzenie danych

UFG gromadzi dane, zawierające informacje dotyczące zdarzeń i uczestników wypadków, co stanowi cenne źródło informacji dla zakładów ubezpieczeń oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach.

Podsumowując, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odgrywa niezastąpioną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Polsce. Działania UFG pozwalają na zaspokajanie roszczeń poszkodowanych oraz monitorowanie rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, co przyczynia się do lepszej ochrony interesów obywateli i podniesienia standardów bezpieczeństwa na polskich drogach.

Co jeszcze reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych?

Poza wyżej wymienionymi elementami ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa również m.in. kwestie związane z:

 • wypowiedzeniem umowy – w ustawie znajdziesz informacje, z jakiego artykułu i w jakiej sytuacji możesz wypowiedzieć umowę;
 • ubezpieczeniem na okres krótszy niż 12 miesięcy – w dokumencie wymienione są sytuacje, w jakich możesz skorzystać z tego przywileju;
 • zwrotem składki w związku z niewykorzystanym okresem ubezpieczenia;
 • karami za brak obowiązkowych ubezpieczeń.

Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce – przykłady

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczy przede wszystkim ubezpieczenia OC komunikacyjnego oraz OC rolnika. Warto jednak wiedzieć więcej o tym, jakie ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne możesz wykupić.

Nie tylko OC rolnika czy OC komunikacyjne to ubezpieczenia obowiązkowe. Przykłady takich ubezpieczeń można mnożyć. Regulują je jednak inne ustawy.

Do obowiązkowych ubezpieczeń w Polsce zaliczają się ubezpieczenia OC dla wybranej grupy zawodów. Brak ważnego ubezpieczenia może wiązać się z odebraniem uprawnień zawodowych. 

Dokładne informacje, dotyczące warunków ochrony regulują osobne ustawy. Do zawodów objętych obowiązkowym ubezpieczeniem należą m.in.: adwokat, lekarz, doradca podatkowy.

Gdzie kupić obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dobrowolne możesz kupić w CUK Ubezpieczenia.

Nie czekaj i już dziś przyjdź do jednej z naszych placówek, znajdujących się w Twojej okolicy. Nasi doradcy pomogą dobrać Ci odpowiednie ubezpieczenie, byś mógł spełnić nie tylko ustawowy obowiązek, ale również zabezpieczyć się dodatkowo, kupując ubezpieczenia dobrowolne.

Jeśli chcesz kupić polisę bez wychodzenia z domu, również jest taka możliwość. Wejdź na naszą stronę cuk.pl lub skontaktuj się z doradcami na infolinii.

FAQ:

 • 1
  Co należy do obowiązkowych ubezpieczeń?

  Obowiązkowe ubezpieczenia w Polsce reguluje specjalna ustawa. Do polis, które trzeba obligatoryjnie zawrzeć, należy OC komunikacyjne, OC rolników czy ubezpieczenie budynków rolniczych. Inne obowiązkowe ubezpieczenia to OC niektórych zawodów np. inżyniera budowlanego, lekarza czy księgowego.

 • 2
  Na czym polega ubezpieczenie obowiązkowe?

  Ustawa wskazuje, kto powinien zawrzeć z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę, a wybrany zakład nie może odmówić udzielenia ubezpieczenia. Zakres obowiązkowych ubezpieczeń jest wszędzie taki sam.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku