2022-10-05

Ubezpieczenie wypadkowe – co to jest i jak działa w praktyce?

Sprawdź, kiedy można ubiegać się o wypłatę ubezpieczenia wypadkowego.

Ubezpieczenie wypadkowe – co to jest i jak działa w praktyce?

Każdy, kto ulegnie wypadkowi i opłaca składki z zakresu ubezpieczeń społecznych do ZUS-u, ma pełne prawo do zyskania świadczeń. Wśród nich są nie tylko zasiłki chorobowe, ale także odszkodowanie i renta z tytułu niezdolności do pracy. Zobacz, czym jest ubezpieczenie wypadkowe, kto płaci za nie składki i co obejmuje.

Co to jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe to jedno z ubezpieczeń społecznych, do którego ma prawo każdy, kto opłaca składki do ZUS-u. W razie utraty zdolności do pracy lub choroby zawodowej można otrzymać wypłatę świadczenia.

Ubezpieczenie wypadkowe ZUS przysługuje każdemu pracownikowi, który w trakcie wykonywania swoich obowiązków uległ wypadkowi czy też stwierdzono u niego tzw. chorobę zawodową. Do zdarzenia musi dojść podczas wykonywania poleceń przełożonych lub innych czynności na rzecz pracodawcy. W dodatku powinno to odbyć się w konkretnym czasie oraz miejscu, związanym bezpośrednio z działaniem danego przedsiębiorstwa. Za wypadek przy pracy uważane jest także zdarzenie, do którego doszło w trakcie podróży służbowych. Z kolei choroba zawodowa to uszczerbek na zdrowiu pracownika, który utrzymuje się przez dłuższy czas niż 1 dzień. Związane jest to często bezpośrednio z warunkami, w jakich odbywają się obowiązki służbowe, np. niebezpiecznie unoszący się pył.

To ważne!

Poszkodowany powinien zgłosić niezwłocznie wypadek do pracodawcy. Konieczne jest także zebranie wszelkiej dokumentacji, którą przekazuje się płatnikowi składek lub bezpośrednio do ZUS-u. Na pracodawcy także ciążą pewne obowiązki. Powinien on zapewnić poszkodowanemu niezbędną pomoc, wezwać odpowiednie służby, a także zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Konieczne jest także przeprowadzenie postępowania powypadkowego.

Kto płaci wypadkowe?

Każdy pracownik musi mieć opłacone ubezpieczenie wypadkowe. Kto płaci tę składkę? Obowiązek spoczywa na pracodawcy, dlatego to on jest zobligowany do załatwienia wszystkich formalności oraz zapłaty wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń.

Jest jeszcze pewna ważna kwestia, dotycząca tego kto płaci wypadkowe w razie wystąpienia zdarzenia. Wszystko jednak zależy od tego, jaki rodzaj świadczeń mu przysługuje. To z kolei jest uzależnione od stanu zdrowia oraz indywidualnej sytuacji. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 20 osób, świadczenie rehabilitacyjne i chorobowe wypłacane jest przez fundusz wypadkowy (należący do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Jednorazowe odszkodowanie, które należy się osobie poszkodowanej, musi być wypłacone w ciągu 30 dni od momentu wydania pozytywnej decyzji. W niektórych sytuacjach to pracodawca musi zapłacić odszkodowanie.

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego?

Każdy pracownik musi być objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Obowiązek z tym związany leży po stronie pracodawcy, który chce legalnie zatrudniać pracowników. Ubezpieczenia wypadkowe obejmują świadczenia, które są wypłacane niezależnie od zwolnienia lekarskiego. Właśnie dlatego nie jest to podstawa do ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe.

Istnieje grupa osób, która nie może skorzystać ze świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. To:

 • 1
  osoby bezrobotne (pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne),
 • 2
  osoby pobierające zasiłek macierzyński, świadczenie socjalne, zasiłek socjalny (na czas przekwalifikowania i poszukiwania pracy), wynagrodzenie za okres korzystania ze świadczenia górniczego lub w trakcie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia,
 • 3
  członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie,
 • 4
  osoby przebywające na urlopie wychowawczym,
 • 5
  osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • 6
  posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • 7
  żołnierze niezawodowi w służbie czynnej,
 • 8
  osoby objęte dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym,
 • 9
  osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

To ważne!

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują tym pracownikom, za które są zaległości w ZUS-ie.

Jakie świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego możesz otrzymać?

Aby otrzymać uprawnienia do wypłaty świadczenia, trzeba opłacać ZUS. Ubezpieczenie wypadkowe może obejmować:

 • Zasiłek chorobowy – wypłacany w 100% podstawy wymiaru, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Przysługuje od 1. dnia niezdolności do pracy po wypadku lub w trakcie choroby zawodowej. Zasiłek chorobowy pobierany jest przez 182 dni, po tym czasie, jeśli pracownik dalej jest niezdolny do wykonywania obowiązków służbowych, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne.
 • Zasiłek wyrównawczy – przysługuje pracownikom, którzy otrzymują obniżone wynagrodzenie po wypadku.
 • Odszkodowanie jednorazowe – dla poszkodowanego w przypadku stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub dla bliskich osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy.
 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinną.
 • Rentę szkoleniową – dla poszkodowanych, którzy muszą się przekwalifikować, bo nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy.
 • Świadczenie rehabilitacyjne – wynosi 100% wynagrodzenia nawet przez 12 miesięcy po otrzymaniu zasiłku chorobowego.
 • Dodatek pielęgnacyjny – wypłacany do emerytury lub renty, który ma częściowo pokryć koszty wynikające z niezdolności do samodzielnego funkcjonowania.
 • Dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.

Ile kosztuje ubezpieczenie wypadkowe?

Tak jak w przypadku innych składek, czyli ubezpieczeń emerytalnych, rentowych i chorobowych, tak samo i wypadkowe wyrażone są w procentach. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej jest uzależniona od liczby osób zgłoszonych do ZUS-u, a także grup działalności.

Od 1 kwietnia 2022 roku składka wypadkowa wynosi 1,67% dla płatników, którzy zgłaszają nie więcej niż 9 ubezpieczonych. W innym przypadku konieczne jest samodzielne ustalenie stopy procentowej. Na jakiej podstawie to zrobić? Należy sprawdzić, jaki rodzaj działalności gospodarczej przeważa (chodzi tu o wpis do CEIDG, czyli zweryfikowanie kody PKD). Szczegóły na ten temat zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 roku, które możesz przeczytać na rządowej stronie internetowej. Przykładowo, dla działalności związanych z rybactwem będzie to 1,47% podstawy, produkcją odzieży – 0,67%, a metali – 2,26%.

Stawki za ubezpieczenia wypadkowe są wyliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obejmują iloczyn stopy procentowej składki określonej dla danej grupy działalności, a także wskaźnika korygującego, który jest ustalony dla płatnika składek. Wysokość stopy procentowej jest ustalana na dany rok, a płatnik powinien otrzymać taką informację do 20 kwietnia danego roku. Wartość ta obowiązuje na cały rok płatności za ubezpieczenia obowiązkowe do ZUS-u, który trwa od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Istotna jest jednak liczba ubezpieczonych, którą oblicza się na podstawie poszczególnych miesięcy. Uwzględnia się nawet osoby, które przez 1 dzień podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ubezpieczenie wypadkowe – ZUS a polisa prywatna

W związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową należy się wiele rodzajów świadczeń. Ubieganie się o wypłatę odszkodowania, renty czy zasiłku musi być odpowiednio udokumentowane. Trzeba zgromadzić niezbędne formalności, a następnie przekazać do ZUS-u i czekać na rozpatrzenie decyzji. Przykładowo, wypłata zasiłku chorobowego następuje nie później niż w ciągu 30 dni od momentu wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia prawa do wypłaty świadczenia. Kwota, która bezpośrednio trafi do Ciebie, jest zależna od wysokości wymiaru, czyli średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.

Aby zapewnić sobie dodatkowe wsparcie w trudnej sytuacji, warto wykupić ubezpieczenie na życie. To polisa, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu (hospitalizacji) czy też poważnego zachorowania. Zakres ochrony wybierasz samodzielnie, w takim towarzystwie, którym zechcesz. Warto porównać warianty u wielu ubezpieczycieli, aby otrzymać realne wsparcie.

To ważne!

Wypłata odszkodowania z tytułu polisy na życie jest niezależna od decyzji ZUS-u. Zbierasz dokumentację, wysyłasz ją do towarzystwa ubezpieczeniowego i to ono decyduje o wypłacie świadczenia. Kwota jest zależna od tego, jaką sumę ubezpieczenia masz w umowie. Właśnie dlatego warto porównać oferty, aby były one jak najkorzystniejsze.

Wsparcie finansowe, które pochodzi z ubezpieczenia dobrowolnego na życie, możesz wydać na bieżące wydatki. Pokryją też opłaty za rehabilitację, materiały opatrunkowe czy leki.

Czy emeryt jest ubezpieczony od wypadku?

Aby otrzymać odszkodowanie za złamaną rękę, uraz kręgosłupa czy też skręconą kostkę, konieczne jest ubezpieczenie wypadkowe. Umowa zlecenie czy też umowa o pracę jest tu kluczowa. Właśnie dlatego emeryt nie ma prawa do wypłaty takiego świadczenia. Nie otrzyma on dodatkowej renty, jednorazowego odszkodowania czy też zasiłku. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają tylko pracownicy.

Można jednak się zabezpieczyć na taką ewentualność, wykupując specjalną polisę na życie. To ochrona finansowa, którą można rozszerzyć np. o wsparcie finansowe dla małżonka. Składka miesięczna rozpoczyna się od kilkudziesięciu złotych, a w ramach niej można otrzymać wypłatę odszkodowania w razie uszczerbku na zdrowiu. Szczegółowy zakres ochrony ustalany jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe, dlatego warto porównać warianty i wybrać ten, który najbardziej odpowiada potrzebom oraz możliwościom finansowym.

Wiesz już, czy emeryt jest ubezpieczony od wypadku. Może jednak otrzymać on dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje wszystkim osobom, które są niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Po 75. roku życia takie świadczenie wypłacane jest automatycznie i nie trzeba składać specjalnej dokumentacji do ZUS-u.

Sprawdź ceny za polisę!

Polisa na życie to idealne uzupełnienie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Sprawdź jej cenę korzystając z oferty CUK Ubezpieczenia. Skorzystaj z naszego kalkulatora online, zadzwoń na infolinię lub odwiedź jedną z placówek.

Oceń artykuł

5.00
(1)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku