2022-02-23

Druk SD Z2 – formularz zgłoszenia otrzymania darowizny

Wszystko co powinieneś wiedzieć o druku SD-Z2.

Druk SD Z2 – formularz zgłoszenia otrzymania darowizny

Otrzymując ruchomości materialne lub gotówkę w darowiźnie, należy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. W niektórych przypadkach można skorzystać ze zwolnienia od zapłaty podatku, wówczas należy złożyć formularz podatkowy na druku SD Z2.

Zgłoszenie darowizny – kiedy nie jest konieczne?

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego oraz Ustawą o podatku od spadku i darowizn z 28 lipca 1983 roku darowizna jest formą umowy zawartą między darczyńcą a obdarowanym, w której ten pierwszy zobowiązuje się do przekazania drugiemu bezpłatnego świadczenia, kosztem swego majątku. Chociaż darowizna jest dobrowolna i nieodpłatna rodzi obowiązek podatkowy. Największy powstaje między osobami niespokrewnionymi.

Warto podkreślić, że obowiązek podatkowy zależy od wysokości darowizny. Ustalono bowiem limity, które są wolne od podatków. Wszystko zależy od stopnia pokrewieństwa obdarowanego i darczyńcy. Zatem, jeśli:

 • są to członkowie najbliższej rodziny, czyli pierwsza grupa podatkowa: małżonkowie, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo,  pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł;
 • należą do drugiej grupy podatkowej: dalsza rodzina, tj. zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek), rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa (np. mąż siostry), rodzeństwo małżonków (np. szwagier); małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka) kwota limitu darowizny to 7276 zł;
 • trzecia grupa podatkowa, czyli wszystkie osoby niezaliczone do dwóch poprzednich grup, w tym osoby niespokrewnione z obdarowanym kwota wolna od podatku wynosi 4902 zł.

Jeśli w jakiejkolwiek z tych grup obdarowany otrzymał od darczyńcy w ciągu ostatnich pięciu lat jedną lub kilka darowizn, które nie przekraczają łącznie kwoty limitu, nie musi płacić podatku i składać zeznania. Jeżeli jednak suma przekroczyła te wartości, należy uregulować zobowiązania podatkowe.

Są jednak sytuacje, w których można uzyskać zwolnienie z zapłaty podatku nawet dla bardzo dużej wartości majątku. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki i dopełnione formalności m.in. złożony do urzędu skarbowego druk SD Z2. Fiskus nie będzie żądać spełnienia obowiązku podatkowego nawet od kwoty, która przekracza limit, jeśli darczyńca i obdarowany znajdują się w pierwszej grupie podatkowej.

Zgłoszenie darowizny do US – kogo obowiązuje?

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Osobom, które należą do pierwszej grupy podatkowej przysługuje prawo zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest zgłoszenie darowizny do Urzędu Skarbowego. Dotyczy to przypadków przekazania tylko ruchomości i majątku, który znajduje się na terenie Polski. Jeśli darowizna lub spadek są za granicą, należy udowodnić, że osoba, która je przyjmuje, jest obywatelem Polski albo na stałe mieszkała w Polsce w chwili zawarcia umowy darowizny lub śmierci spadkodawcy.

Dlatego zgłoszenie darowizny od rodziców, dziadków, rodzeństwa czy małżonka w postaci nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych powinno być zgłoszone na formularzu SD Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6. miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego darowizny. Chodzi o dzień przekazania darowizny, a nie podpisania umowy. W przypadku przekazania środków pieniężnych wiążącym terminem staje się dzień otrzymania przelewu przekazem pocztowym lub na rachunek płatniczy nabywcy, lub na jego rachunek inny niż płatniczy w banku, lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Druk SD Z2 – jak wypełnić zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych?

Zastanawiasz się jak zgłosić darowiznę od obojga rodziców? SD Z2 to formularz, który poświadcza zgłoszenie o nabyciu własności ruchomości lub praw majątkowych. Można go wypełnić w Urzędzie Skarbowym, wypełnić online w usłudze e-Deklaracje lub pobrać ze strony Portalu Podatkowego w formacie PDF i wydrukować.

Pobierz darmowy druk darowizny pieniężnej do urzędu skarbowego: POBIERZ

Do wypełnionego formularza SD Z2 należy dołączyć:

 • potwierdzenie otrzymania przelewu lub przekazu pocztowego, jeśli darowizna dotyczyła środków pieniężnych;
 • umowę zawarcia darowizny lub dokumenty, które potwierdzą co, kiedy, od kogo i po kim spadkobierca otrzymał majątek, rzeczy itp.

W przypadku umowy przekazania dla rzeczy, takich jak materiały budowlane, antyki itp. nie musisz korzystać z gotowych wzorów. Możesz po prostu sporządzić taki dokument samodzielnie. Wystarczy, by zawierał:

 • datę i miejsce sporządzenia;
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego;
 • opis i wartość przedmiotu darowizny;
 • podpisy dwóch zaangażowanych stron.

Pamiętaj, aby sporządzić umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a do Urzędu Skarbowego dostarczyć jedynie kopię, a nie oryginał.

Jak wypełnić SD Z2 krok po kroku?

Otrzymałeś pieniądze na konto i nie wiesz, jak wypełnić druk SD Z2 z darowizną pieniężną od rodziców? Przedmiotem darowizny jest nowy samochód? Bez obaw, zaraz zobaczysz, że uzupełnienie poszczególnych rubryk formularza jest bardzo proste. Poniżej opisaliśmy kolejne kroki właściwego wypełniania formularza. Pamiętaj, aby druk uzupełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, dużymi i drukowanymi literami, długopisem czarnym lub niebieskim.

 • 1
  Rubryki 1, 4 i 5: obowiązkowo musisz podać swój NIP lub PESEL oraz datę nabycia darowizny i datę powstania obowiązku podatkowego. Chodzi o daty, w których darowany majątek lub pieniądze trafiły do Ciebie.
 • 2
  Punkt A (cała rubryka): miejsce i cel składania zgłoszenia to dane, które dotyczą urzędu skarbowego właściwego ze względu przedmiot darowizny (w przypadku nieruchomości) lub miejsce zamieszkania obdarowanego (np. w przypadku środków pieniężnych). Jako cel złożenia formularza musisz zaznaczyć kwadrat „złożenie zgłoszenia”.
 • 3
  Punkt B i C (cała rubryka): tutaj musisz podać dane osobowe podatnika, czyli osoby, która otrzymała darowiznę i składa wniosek oraz darczyńcy.
 • 4
  Punkt D: w przypadku otrzymania darowizny pieniężnej lub rzeczowej innej niż przedsiębiorstwo, zaznacz kwadrat 6. „darowizna”.
 • 5
  Punkt E: wypełniasz go, jeśli w punkcie D zaznaczyłeś 9. kwadrat „nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy”.
 • 6
  Punkt F: tutaj ważne jest określenie, na podstawie czego przekazano darowiznę. Jeśli ruchomości zostały przekazane na podstawie umowy zawartej między obdarowanym a darczyńcą, zaznacz kwadrat 48. „umowa”. Jeżeli jednak darowizną były pieniądze, wystarczy potwierdzenie otrzymania przelewu lub wyciąg z banku. Wówczas musisz zaznaczyć kwadrat 50. „inny dokument”.
 • 7
  Punkt G: dotyczy szczegółowych informacji o przedmiocie darowizny. W przypadku otrzymania w darowiźnie nieruchomości musisz wybrać rubrykę, która odpowiada jej rodzajowi i uzupełnić dane. To samo dotyczy ruchomości i środków pieniężnych. Wartość rynkowa, którą musisz podać, dotyczy wyceny na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli dzień otrzymania darowizny. Jeśli darowizna pieniężna od rodziców lub inny jej rodzaj zostały przekazane w 100 proc. tylko Tobie, w polu „wielkość nabywanego udziału w rzeczy lub w prawie majątkowym” wpisz 1/1.
 • 8
  Punkt H: jego wypełnienie polega na określeniu, jaki rodzaj pokrewieństwa łączy Cię jako obdarowanego z darczyńcą. Jeśli nie wiesz, jak wypełnić druk SD Z2 przy darowiźnie pieniężnej od rodziców, w formularzu H zaznacz kwadrat 3. „wstępny”. Ta sama rubryka będzie uzupełniana, gdy darowiznę otrzymasz od dziadków lub pradziadków. Natomiast opcję 2. „zstępny” zaznaczają osoby, które otrzymały majątek od dzieci, wnuków, prawnuków itd.
 • 9
  Punkt I: musisz go wypełnić, gdy przedmiotem darowizny były pieniądze. Zaznacz odpowiedni kwadrat zgodnie ze sposobem, w jaki darczyńca przekazał Ci środki.
 • 10
  Punkt J: wypełniasz, jeśli chcesz podać inny adres do korespondencji niż wcześniej podany adres zamieszkania. Tutaj również możesz, ale nie musisz podać numer telefonu do kontaktu.
 • 11
  Punkt K: podaj datę składania wniosku, swoje imię i nazwisko oraz podpisz formularz.

Tak uzupełniony wzór SD Z2 złóż we właściwym urzędzie skarbowym. Możesz to zrobić osobiście, listownie (listem poleconym) lub online. Pamiętaj o dołączeniu niezbędnych dokumentów, które potwierdzają otrzymanie darowizny. W przypadku dostarczania osobistego dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie formularza w dwóch kopiach. Wówczas jedną zostawisz w urzędzie, a drugą opatrzoną pieczątką urzędową z datą złożenia zachowasz u siebie. Złożenie druku SD Z2 jest bezpłatne.

Jakie konsekwencje ma niezgłoszenie darowizny?

Brak zgłoszenia darowizny, która przekracza kwotę limitu niepodlegającego opodatkowaniu, traktowana jest przez urząd skarbowy jak oszustwo. Nie ma znaczenia, czy darczyńcą była matka, ojciec, siostra, brat, babcia, dziadek czy kolega z pracy. Każdy fakt otrzymania czegoś od kogoś w darowiźnie, należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. Niezgłoszona darowizna pieniężna od rodziców lub innych osób z pierwszej grupy podatkowej skutkuje nałożeniem opodatkowania na zasadach ogólnych. Urząd ma jednak prawo do przyznania karnej stawki podatkowej w wysokości 20 proc., jeśli podczas kontroli wyjdzie na jaw, że darowizna nie została zgłoszona. Wówczas na nic zdadzą się tłumaczenia o zapominalstwie, niewiedzy itp.

Dlatego, jeśli otrzymasz od rodziców pieniądze lub mieszkanie, samochód, lub inny majątek i chcesz przejąć te rzeczy lub prawa majątkowe zgodnie z prawem, masz obowiązek zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego. Wówczas w przypadku darowizny od najbliższych Ci osób, nie zapłacisz podatku. Na zgłoszenie masz 6 miesięcy od daty jej otrzymania. Wystarczy złożenie wypełnionego formularza SD Z2 oraz potwierdzenia, że przedmiot darowizny rzeczywiście trafił w Twoje ręce.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak zabezpieczyć darowiznę?

Kiedy już przedmiot darowizny trafi w Twoje ręce, a Ty dopełnisz wszelkich formalności urzędowych, warto zadbaćo ubezpieczenie mieszkania lub innej nieruchomości. To duże zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji związanych np. z zalaniem lub włamaniem. W przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest duża kwota pieniędzy, warto zadbać oubezpieczenie na życie. Wybraną polisę możesz kupić online lub w placówkach CUK.

Oceń artykuł

2.87
(15)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku