Ubezpieczyciel – kim jest?

Kim jest ubezpieczyciel? Poznaj definicję ubezpieczyciela dzięki słownikowi ubezpieczeniowemu CUK.

Ubezpieczyciel - zakład ubezpieczeń, działający na podstawie zezwolenia, strona umowy ubezpieczenia obok Ubezpieczonego. Najprościej mówiąc jest to firma, która ma prawo do sprzedawania polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel po podpisaniu umowy z ubezpieczonym bierze na siebie ryzyko wystąpienia zdarzenia i wypłaca odszkodowanie lub zobowiązuje się do świadczenia określonych usług np. assistance. Innymi nazwami dla ubezpieczyciela jest zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe (TU), asekurator. 

Ubezpieczyciele działają na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nadzór finansowy nad nimi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, w skrócie KNF. To ta instytucja wydaje zezwolenie, które jest dowodem na wiarygodność danej firmy. Każdy ubezpieczyciel działający na terenie Polski jest zobowiązany do wstąpienia do Polskiej Izby Ubezpieczycieli (PIU).

Działalność ubezpieczeniowa na terenie Polski może być prowadzona w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub spółki europejskiej.

Ubezpieczyciel może prowadzić działalność w ramach jednego z działów: ubezpieczenia na życie, pozostałe ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia majątkowe. Każdy z tych działów dzieli się na grupy. Ubezpieczyciel może działać w obrębie więcej niż jednej z tych grup. 

Przykładowo, ubezpieczyciel nie może prowadzić działalności ubezpieczeniowej jednocześnie w związku z ubezpieczeniem na życie i np. ubezpieczeniem kredytu, ponieważ te grupy ubezpieczeniowe należą do dwóch różnych działów.