Ubezpieczenie na cudzy rachunek – co to jest?

Ubezpieczenie na cudzy rachunek - czy wiesz, co to za rodzaj ubezpieczenia? Zajrzyj do słownika ubezpieczeniowego i przekonaj się, czym jest ubezpieczenie na cudzy rachunek.

Ubezpieczenie na cudzy rachunek - umowa ubezpieczeniowa, która chroni mienie, życie, odpowiedzialność cywilną lub zdrowie. Zawierający polisę, czyli ubezpieczający nie jest ubezpieczonym i sam nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową, chociaż to on opłaca składkę. Jest osobą trzecią - zawiera umowę w imieniu ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Ubezpieczony nie musi być spokrewniony z ubezpieczającym, nie musi być także imiennie wskazany w polisie, chyba że inaczej nie można byłoby określić przedmiotu ubezpieczenia. W razie wystąpienia określonego w umowie zdarzenia losowego, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie na rzecz ubezpieczonego, poszkodowanego przez ubezpieczonego (polisy OC) lub uposażonego (ubezpieczenie na życie).

Najczęstszymi przypadkami ubezpieczeń na cudzy rachunek to polisy zawierane przez pracodawcę na rzecz pracowników lub podczas zaciągania kredytów, kiedy bank zawiera umowę w imieniu kredytobiorców.

Czy wiesz, że…

Ubezpieczenie na cudzy rachunek musi być zawarte na rzecz osoby, która ma tzw. interes w otrzymaniu ochrony ubezpieczeniowej. Można zawrzeć ubezpieczenie na cudzy rachunek w przypadku polisy AC samochodu, jednak ubezpieczonym musi być osoba wpisana do dowodu rejestracyjnego tego auta. 
 
Przykładowo, Pracodawca firmy X zawarł ubezpieczenie na cudzy rachunek. Jest więc ubezpieczającym. Ubezpieczenie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków i obejmuje wszystkich pracowników. W tym przypadku nie wymagane jest wskazanie imienne ubezpieczonych, ponieważ ochronie podlegają wszystkie osoby zatrudnione u tego pracodawcy.