Polska Izba Ubezpieczeń – co to jest?

Co to jest Polska Izba Ubezpieczeń? Jakie ma zadanie? Sprawdź definicję w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) - organizacja, która zrzesza wszystkich ubezpieczycieli, działających w Polsce. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe zarejestrowane w Polsce musi należeć do tej organizacji. PIU działa od 1990 r. 

Do zadań Polskiej Izby Ubezpieczeń należy przede wszystkim wspieranie ustawodawcy przy tworzeniu prawa asekuracyjnego, odnoszącego się do dziedziny ubezpieczeń. PIU ocenia nowe dokumenty, wydaje ekspertyzy, ale sama również występuje z własnymi projektami, mając na względzie wprowadzanie nieustannych usprawnień. 

Do zadań PIU należy również ochrona członków oraz reprezentowanie ich wobec organów władzy i administracji państwowej, ale i czuwanie, aby ubezpieczyciele działający w Polsce przestrzegali zasad etyki zawodowej i uczciwej konkurencji. Spory między członkami PIU rozstrzygane są przez działający przy niej Sąd Polubowny.

Oprócz działań na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce, PIU prowadzi kampanie informacyjne na rzecz świadomości ubezpieczeniowej i korzyści płynących z ubezpieczania się. Tę ostatnią misję Polska Izba Ubezpieczeń realizuje m.in. prowadząc blogi np. nawypadekgdy.pl. 

Izba prowadzi również dialog na arenie międzynarodowej, współpracując z towarzystwami z innych państw w ramach wsparcia zmian prawnych (prawo Unii Europejskiej). W kraju natomiast ściśle współdziała z takimi instytucjami jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i z organem odpowiadającym za Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.