Okres odpowiedzialności – czym jest?

Ile trwa okres odpowiedzialności? Kiedy obowiązuje? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Okres odpowiedzialności, okres ubezpieczenia - okres, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe udziela ochrony ubezpieczeniowej i ma obowiązek wywiązania się z tej umowy. Jeśli w trakcie trwania okresu odpowiedzialności dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłacenia określonego świadczenia ubezpieczonemu lub osobie wskazanej w umowie. 

Z reguły okres odpowiedzialności rozpoczyna się następnego dnia po zapłaceniu składki lub pierwszej raty, chyba że w umowie umieszczony został inny zapis. Wyjątkiem jest np. sytuacja polis wznowieniowych (np. polis OC pojazdów mechanicznych czy innych obowiązkowych ubezpieczeń). Jeśli ubezpieczony nie wypowie umowy i ubezpieczenie wznowi się automatycznie, okres odpowiedzialności towarzystwa rozpoczyna się w dniu zawarcia polisy wznowieniowej. Podobnie dzieje się, jeśli w umowie ubezpieczeniowej wskazany został odroczony termin płatności - wtedy towarzystwo ma odpowiedzialność od dnia zawarcia umowy.  

Zgodnie z przepisami, jeśli okres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się jeszcze przed zapłaceniem składki czy raty, a ubezpieczony nie opłacił jej w określonym terminie, ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy jednoczesnym żądaniu zapłaty za okres, w którym ponosił odpowiedzialność. W przypadku opłacania składki w ratach, niezapłacenie kolejnej raty może skutkować zakończeniem okresu odpowiedzialności tylko wtedy, gdy pozwalała na to umowa lub OWU. Warunkiem jest uprzednie wezwanie ubezpieczonego do zapłaty. W innych przypadkach okres odpowiedzialności ustaje z chwilą wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania. Zarówno początek, jak i koniec okresu ubezpieczenia zapisany jest w umowie.