Nadzór ubezpieczeniowy – co to jest?

Czym jest nadzór ubezpieczeniowy i kto nim nadzoruje? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Nadzór ubezpieczeniowy - nadzór nad częścią rynku finansowego w kraju, obejmujący dziedzinę ubezpieczeń i sprawowany od 2006 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Nadzorem tym objęte są zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, a także pośrednicy ubezpieczeniowi. Powodem wprowadzenia zinstytucjonalizowanego nadzoru ubezpieczeniowego był szybki postęp w branży, a co za tym idzie rozwój niebezpiecznych zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej. 

Głównym celem nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona praw klientów towarzystw ubezpieczeniowych - ubezpieczających, ubezpieczonych czy uposażonych. KNF realizuje go poprzez m.in. weryfikację, czy zakłady ubezpieczeniowe przestrzegają prawa i zasad tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mają zapewnić im wypłacalność. W ramach nadzoru ubezpieczeniowego KNF może wydawać rekomendacje, według których ubezpieczyciele powinni prowadzić działalność. Instytucjami wsparcia nadzoru są: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Polska Izba Ubezpieczeń.

Nadzór ubezpieczeniowy sprawowany jest na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.