Działalność ubezpieczeniowa – co to jest?

Jak w świetle prawa definiuje się działalność ubezpieczeniową? Sprawdź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Działalność ubezpieczeniowa - w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej definiowana jest jako realizowanie czynności ubezpieczeniowych, rozumianych jako przedstawianie ofert oraz udzielenie ochrony na wypadek wystąpienia szkody w związku z sytuacją losową. Ta ochrona wykonywana jest poprzez wypłatę odszkodowania na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, objętych umową ubezpieczeniową. 

Aby realizować działalność ubezpieczeniową, która jest oparta na zaufaniu publicznym, wymagane jest odpowiednie zezwolenie organu nadzoru - Komisji Nadzoru Finansowego. Może ona zażądać przedłożenia informacji potwierdzających strukturę własnościową, sytuację finansową oraz wyników działalności, która ubiega się o prawo do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. 

Ustawa zastrzega, że działalność ubezpieczeniową mogą wykonywać tylko zakłady ubezpieczeń lub zakłady ubezpieczeń i reasekuracji. Dokładny zapis brzmi: „W świetle ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakład ubezpieczeń może prowadzić w Polsce działalność ubezpieczeniową wyłącznie w formie spółki akcyjnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub głównego oddziału – oddziału zakładu ubezpieczeń z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej”.

W praktyce czynności, które można zaliczyć do działalności ubezpieczeniowej to m.in.: oferowanie i zawieranie z klientami umów ubezpieczeniowych, zapewnienie im gwarancji ubezpieczeniowej, ustalanie składek i wysokości świadczeń, ocena ryzyka, wypłacanie odszkodowań w razie wystąpienia szkody itd.