Beneficjent – kim jest? 

Kim jest beneficjent? Czy staje się on stroną w umowie? Zobacz w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Beneficjent polisy ubezpieczeniowej - inaczej uposażony. To osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność prawną, uprawniona do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia na życie w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Beneficjent nie jest stroną umowy, czego konsekwencją jest fakt, że jego życie czy zdrowie nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Wskazuje go osoba ubezpieczona - zazwyczaj są to członkowie rodziny, jednak może to być osoba niezwiązana żadnym stopniem pokrewieństwa (np. partner życiowy, przyjaciel). Co ważne, można wskazać kilka osób uposażonych, które w razie śmierci ubezpieczonego otrzymają świadczenie. Jeśli ubezpieczony nie wskaże, jak beneficjenci mają zostać podzieleni, wówczas automatycznie przyznawana jest im taka sama część świadczenia.

Aby wskazać beneficjenta, należy złożyć w towarzystwie oświadczenie woli. Ta zasada obowiązuje zarówno wtedy, gdy ubezpieczony jest jednocześnie ubezpieczającym, czyli osobiście zawarł umowę, jak i w przypadku polis grupowych, gdy ubezpieczającym jest zakład pracy. Nie wymagana jest zgoda osoby, którą ubezpieczony chce uposażyć. W czasie trwania umowy można w każdej chwili zmienić dane osób, które mają otrzymać środki z ubezpieczenia lub dodać nowych uposażonych. Nawet, jeśli żadna osoba nie zostanie wskazana w umowie jako beneficjent, po śmierci ubezpieczonego środki zostaną przekazane najbliższej rodzinie według zapisów w prawie spadkowym. Aby otrzymać świadczenie, beneficjent musi dostarczyć do towarzystwa akt zgonu ubezpieczonego, oryginał polisy oraz dowód osobisty. 

Przykładowo, Piotr ma polisę na życie. Osobą uprawnioną do otrzymania świadczenia w razie jego śmierci uczynił swoją żonę, z którą jednak się rozwiódł. Jeśli nie chce, aby jego była żona nadal pozostawała beneficjentem, musi złożyć w towarzystwie odpowiednie oświadczenie woli. Może jednocześnie wskazać inną osobę uposażoną lub nie robić tego w ogóle.