2022-02-23

Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia

Co to jest okres wypowiedzenia oraz od kiedy jest data początkowa oraz końcowa.

Ustalenie daty początkowej i końcowej okresu wypowiedzenia

Zanim odejdziesz z pracy, powinieneś wiedzieć, jak długo musisz pozostać u swojego pracodawcy. To zależy m.in. od okresu wypowiedzenia. Jeśli w umowie o pracę nie ma informacji na ten temat, możesz rozwiązać umowę z ustawowym okresem wypowiedzenia. To samo dotyczy drugiej strony, gdy pracodawca chce zerwać z Tobą umowę. Ile wynosi wypowiedzenie i jak ustalić jego daty? 

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę z okresem wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest formą rozwiązania stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Nie musi wynikać tylko ze strony pracodawcy i oznaczać, że zatrudniony nie sprawdza się na powierzonym mu stanowisku lub rażąco naruszył dobro firmy. Czasami, jeśli pracownik chce zmienić pracę i podjąć się innej działalności zarobkowej, ma prawo samodzielnie złożyć wypowiedzenie. Warto zaznaczyć, że najczęściej rozwiązanie stosunku pracy jest wolą jednej ze stron. Druga może być tym faktem zaskoczona, ale nie może robić z tego powodu problemów, jeśli wszystko przebiega zgodnie z prawem. Sprawę tę reguluje art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy:

”Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)”.

Istotne są tutaj dwie ważne kwestie:

 • 1
  Oświadczenie jednej ze stron – sporządzone na piśmie, z podstawowymi danymi: datą, miejscowością złożenia, danymi pracodawcy i pracownika, informacją o rodzaju i dacie zawarcia umowy, oświadczeniem o zachowaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę, podpisami dwóch stron).
 • 2
  Zachowanie okresu wypowiedzenia – dostosowanie się do obowiązujących w Kodeksie pracy terminów początku i końca obowiązywania okresu wypowiedzenia.

Kodeks pracy a okres wypowiedzenia

Kodeks pracy jasno zaznacza, że obowiązkiem pracownika lub pracodawcy jest wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Dotyczy to pracy nie tylko na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, ale i tej na okres próbny oraz czas określony. Jest to więc narzędzie, które reguluje czas, w którym jedna ze stron może zerwać istniejący stosunek pracy. Okres wypowiedzenia umowy, czyli jego długość zależy od rodzaju podpisanej umowy oraz od czasu trwania zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy na okres próbny?

Zastanawiasz się, jak liczyć okres wypowiedzenia dla umowy zawartej na okres próbny?
W art. 34 Kodeksu pracy ustalono, że w tym przypadku obowiązuje okres:

 • 1
  3 dni robocze, jeżeli czas trwania umowy nie przekracza 2 tygodni;
 • 2
  1-tygodniowy, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 3
  2-tygodniowy okres wypowiedzenia, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Kodeks pracy a okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony

W art. 36 Kodeksu pracy uwzględniono okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony. Podobnie jak w przypadku umowy na okres próbny jest on uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Dla umowy zawartej na czas określony lub nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi:

 • 1
  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 2
  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3
  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Warto pamiętać, że do tych okresów wlicza się czas zatrudnienia także u innego pracodawcy, jeżeli jego zmiana nastąpiła po przejściu zakładu pracy na innego właściciela. Ponadto w niektórych przypadkach obowiązuje dłuższy lub krótszy termin rozwiązania umowy o pracę, który musi być uwzględniony na piśmie, o czym informuje Kodeks pracy w art. 36:

“§5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w […] w pkt 1 okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w pkt 2, 3 miesiące.

§6. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę”.

Kilkudniowe wypowiedzenie umowy o pracę – od kiedy się liczy?

Wiele osób, które dają lub otrzymują od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, zastanawia się od kiedy liczy się okres wypowiedzenia kilkudniowego. Otóż za datę początkową należy uznać dzień następujący po dniu złożenia wypowiedzenia. Jeżeli więc pracownik złożył lub otrzymał pismo w dniu 14.02.2022 r. (poniedziałek), za dzień rozpoczęcia obowiązywania wypowiedzenia umowy o pracę należy przyjąć dzień następny, czyli 15.02.2022 r. (wtorek).

Dzień, w którym nastąpiło złożenie lub otrzymanie oświadczenia, nie jest brany pod uwagę do obliczania okresu wypowiedzenia. Podobnie jest z dniami wolnymi od pracy ustalonymi w Kodeksie pracy (niedziela i święta określone w przepisach). Zatem za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do soboty. Okres wypowiedzenia umowy o pracę ustalony na 3 dni kończy się z upływem ostatniego dnia roboczego.

Przykład 1. Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę w piątek z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Data początkowa będzie liczona od soboty. Za datę końcową uznaje się wtorek (piątek nie jest brany pod uwagę, a niedziela jest dniem wolnym).

Przykład 2. Pracodawca wręczył zatrudnionemu wypowiedzenie w poniedziałek. Zacznie ono obowiązywać od wtorku i zakończy się we czwartek.

Jak liczyć okres wypowiedzenia tygodniowego?

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy obowiązuje tygodniowy lub dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Tutaj jego początek jest liczony od najbliższej niedzieli następującej po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy się zawsze w sobotę. Podobnie jak przy wypowiedzeniu kilkudniowym do okresu wypowiedzenia nie jest wliczany dzień złożenia wniosku. Jednak nie pomija się niedziel oraz dni świątecznych. Nie ma znaczenia też fakt, że pracownik pracuje od poniedziałku do piątku. Początek obowiązywania okresu wypowiedzenia rozpoczyna się w niedzielę i ciągnie 14 dni do soboty.

Przykład. Pracownik złożył dwutygodniowe wypowiedzenie w dniu 15.02.2022 r., czyli we wtorek. Zatem wypowiedzenie rozpocznie swój bieg od najbliższej niedzieli, czyli od 20.02.2022 r., a zakończy się w sobotę 05.03.2022 r.

Dokładnie tak samo postępuje się w przypadku wyliczania każdego okresu wypowiedzenia, który trwa 7 lub 14 dni kalendarzowych.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Jak obliczyć miesięczny okres wypowiedzenia?

Dla okresu wypowiedzenia, który wynosi miesiąc, obowiązuje dokładnie miesięczny okres wypowiedzenia liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych. Podobnie jest z jego wielokrotnością. Niezależnie, czy jest to 3-miesięczny okres wypowiedzenia, czy krótszy, ale liczony w miesiącach, będzie on obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego i skończy się z ostatnim dniem kolejnego miesiąca kalendarzowego. Przy czym za początek uznaje się nie miesiąc, w którym złożono wypowiedzenie, lecz następny. Dokładnie chodzi o 1. dzień kolejnego miesiąca kalendarzowego. Nie ma tu znaczenia data złożenia wypowiedzenia. Nawet jeżeli będzie to początek lub połowa miesiąca, wypowiedzenie zacznie obowiązywać dopiero od 1. dnia następnego, pełnego miesiąca kalendarzowego.

Przykład 1. Pracownika obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. Złożył stosowne oświadczenie w dniu 10.02.2022 r. Wypowiedzenie zacznie jednak obowiązywać dopiero od 01.03.2022 r., czyli od pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego i zakończy się 31.03.2022 r., czyli po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego.

Podobnie jest z dłuższymi okresami wypowiedzenia, które liczone są w miesiącach. Od kiedy liczy się 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

Przykład 2. Pracownik podlega obowiązkowi 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę. Pracodawca przyjął od niego stosowny dokument w dniu 24.01.2022 r. Zatem bieg wypowiedzenia rozpocznie się od 01.02.2022 r. i zakończy 30.04.2022 r., czyli po upływie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych.

W przypadku okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w miesiącach nie ma znaczenia, w jakim dniu pracownik złoży lub otrzyma decyzję o zerwaniu stosunku pracy. Niezależnie od tego, czy jest to początek, połowa, czy koniec danego miesiąca, data początkowa będzie liczona od 1. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Z jakich powodów pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Pracodawca, który wręcza pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, musi postępować zgodnie z przepisami prawa. Na przykład musi mieć konkretny i rzeczywisty powód, który wyjaśni w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Do takich przyczyn zalicza się m.in.:

 • niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków;
 • nadużycie zaufania pracodawcy;
 • długotrwała nieobecność i związana z nią dezorganizacja pracy;
 • likwidacja stanowiska pracy lub zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników;
 • konkurencyjna działalność pracownika;
 • podejmowanie bezprawnych działań;
 • odmowa podpisania oświadczenia dotyczącego np. zakazu konkurencji lub zachowania poufności informacji.

Kiedy pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?

W przeciwieństwie do pracodawcy pracownik ma prawo złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia bez podawania przyczyny. Nikt z zatrudnionych nie ma obowiązku przedstawiania powodu złożenia takiego oświadczenia. Oczywiście może to zrobić, ale nie musi i pracodawca nie może tego wymagać.

Często przyczyną składania wypowiedzenia umowy o pracę jest zły stan zdrowia. Dlatego warto wcześniej pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Dzięki niemu w przypadku zachorowania nie musisz martwić się o finanse na rehabilitację lub specjalistyczną opiekę medyczną.

Nagła utrata pracy z powodu złego stanu zdrowia to ogromny stres, dlatego warto zabezpieczyć się wcześniej wykupieniem ubezpieczenia podtrzymania przychodu. To rozwiązanie, które zapewni Ci stabilność finansową i comiesięczne wpływy do domowego budżetu nawet po okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Więcej informacji o dostępnych polisach chętnie udzielą Ci agenci ubezpieczeniowi CUK. Możesz skontaktować się z nimi online lub osobiście odwiedzić ich w wybranej placówce.

Oceń artykuł

0
(0)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku