2022-02-10

OC przewoźnika drogowego

Sprawdź czy potrzebujesz OC dla twojego przewoźnika, rozszerzenie polisy.

OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (PKD 49.41.Z) w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. Każdy przewoźnik na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązany do posiadania ważnej polisy OC i do pokrycia strat w przewożonym towarze. 

Dla przedsiębiorców wykonujących przewozy krajowe odpowiedzialność wynikająca z przewożonych przesyłek określona jest w Ustawie Prawo przewozowe, natomiast przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe odpowiada za przewożony towar zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Ubezpieczenie towaru w transporcie jest odpowiedzią na potrzeby firm transportowych, które chcą zyskać ochronę finansową na wypadek uszkodzenia towaru.

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia mienia w transporcie jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy. Odpowiadamy za:

 • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe;
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe.

Ubezpieczający wypłaci odszkodowanie jeżeli do uszkodzenia, utraty towaru czy też do szkody finansowej doszło z winy przewoźnika. Nie ponosi on odpowiedzialności za utratę towaru z przyczyn niezależnych od niego. Ubezpieczenie mienia zarówno w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym jest dobrowolne, jednak w praktyce klienci firm transportowych wybierają przewoźnika, który dysponuje polisą. Zdecydowanie ułatwia to współpracę i zapewnia szybsze pokrycie roszczeń.

Rozszerzenie OC przewoźnika o dodatkowe OC

W CUK ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym za dodatkową opłatą możemy również rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

 • za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju);
 • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt;
 • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera;
 • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące);
 • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się;
 • za przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.

Jaki jest zakres terytorialny polisy?

Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jak i w na terytorium Europy konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD podczas transportu międzynarodowego). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym.

Ubezpieczenie OC mienia przewoźnika w międzynarodowym transporcie drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy, przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim. W przypadku OCPD w ruchu międzynarodowym zdarzają się też możliwości rozszerzenia zakresu ochrony o terytoria tzw. podwyższonego ryzyka – zazwyczaj mówimy tu o Rosji, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie czy Mołdawii. 

Aby określić, jaka polisa jest Ci potrzebna, wystarczy kierować się informacjami, które znajdują się na liście przewozowym. Jeżeli miejscem załadunku i rozładunku jest Polska, potrzebujesz polisy OC przewoźnika w ruchu krajowym, natomiast gdy list przewozowy jest z Polski do innego kraju (i na odwrót) wówczas zastosowanie ma polisa OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym. 

Przykład: firma X przewozi towar z Wrocławia do Szczecina. Jedzie trasą prowadzącą przez Niemcy. Odpowiedzialność z tytułu OC w ruchu krajowym będzie na całej trasie – nie ma znaczenia przekroczenie granicy.

Kabotaż

Kabotażem nazywamy rozbudowanie polisy OCPD w ruchu międzynarodowym. Przedsiębiorca wykonujący przewóz, który w całości odbywa się na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej, innego niż Polska, powinien wykupić rozszerzenie ochrony OC przewoźnika drogowego o przewóz kabotażowy. Z takim przewozem mamy do czynienia w następstwie przewozu międzynarodowego. 

Przykład: ubezpieczony wykonuje transport na podstawie listu przewozowego z Polski do Francji. We Francji dokonuje całkowitego rozładunku (zakończenie operacji międzynarodowej). Następnie dochodzi do załadunku towaru w Paryżu i transportu do miejsca docelowego, którym jest Nicea (także we Francji).

Zawarcie polisy

Przygotowanie oferty ubezpieczenia mienia czy floty samochodowej nie zajmuje wiele czasu. Niezbędne będą informacje odnośnie kierunku przewozu, liczby i rodzajów pojazdów wykorzystywanych do przewozu. Co więcej, zapytamy Cię o dotychczasowy przebieg ubezpieczenia ładunku w transporcie oraz o wartość przychodów firmy w ostatnim roku obrotowym. Przy kalkulacji składki określ jakiego rodzaju ładunku będziesz przewozić w ciągu roku oraz jaka będzie przewidywana maksymalna wartość towaru. Niezbędnym dokumentem do podpisania polisy jest licencja/zezwolenie uprawniające do wykonywania przewozu.

Licencja przewozowa

Przedsiębiorca chcący wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony musi uzyskać licencję. By ją otrzymać, należy spełnić poniższe warunki:

Ostatni wymóg zobowiązuje przedsiębiorcę do przedstawienia rocznych sprawozdań finansowych, które wykażą czy dysponuje on kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania do działalności jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd. W drodze odstępstwa przedsiębiorca może wykazać swoją zdolność finansową z pomocą ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej.

W ofercie posiadamy również ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego. To gwarancja ubezpieczeniowa, która spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w kwestii warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Dzięki ubezpieczeniu mienia w transporcie otrzymasz licencję na wykonywanie działalności przewozowej.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Spedycja

Oprócz ubezpieczenia działalności przewoźników drogowych obejmujemy ochroną spedytorów, prowadzących działalność gospodarczą wspomagającą transport (PKD 52.2). Do zadań spedytora należy organizacja transportu: załadunek i rozładunek towaru, znakowanie i pakowanie przesyłek, składowanie w trakcie przewozu oraz organizacja pracy podwykonawców. Udzielając ochrony OC spedytora, zobowiązujemy się do pokrycia roszczeń zarówno za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych jak i za szkody rzeczowe w przesyłce towarowej oraz za straty finansowe w wyniku opóźnienia dostawy.

O czym pamiętać, kupując ubezpieczenie przewoźnika drogowego?

Na rynku jest wiele ofert obejmujących OC przewoźnika. Dlatego przed zdecydowaniem się na konkretną propozycję warto zapoznać się z co najmniej kilkoma produktami. Poszczególne możliwości mogą znacznie się różnić. Na co zwrócić uwagę, szukając odpowiedniej polisy?

Szukając odpowiedniego ubezpieczenia przewoźnika, najlepiej zwrócić uwagę na takie czynniki, jak:

 • możliwość parkowania – niektóre polisy zakładają, że kierowca przewożący ładunek może parkować jedynie na parkingach strzeżonych;
 • wyłączenia odpowiedzialności – to sytuacje, w których ubezpieczający może odmówić wypłacenia roszczenia danej osobie;
 • zasięg terytorialny – OC przewoźnika drogowego może obowiązywać zarówno w ruchu krajowymi, jak i w międzynarodowym, dlatego należy wybrać zakres terytorialny odpowiedni do swoich potrzeb;
 • suma ubezpieczenia – maksymalna suma, która zostanie wypłacona w ramach roszczenia;
 • możliwość zlecenia pracy podwykonawcy – niekiedy istnieje możliwość rozszerzenia OC w taki sposób, by obejmowało ono również działania podwykonawców.

Im szerszy pakiet, tym ubezpieczenie przewoźnika droższe. Czasami warto jednak dopłacić i zdecydować się na bardziej złożoną polisę. W ten sposób można uniknąć sytuacji, gdy np. maksymalna suma wypłacanego świadczenia okaże się zbyt niska. To doskonałe rozwiązanie również dla osób, które chcą objąć ochroną ubezpieczeniową także podwykonawców.

W każdej umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym pojawiają się również informacje dotyczące wyłączeń. Należy zapoznać się z nimi przed kupnem produktu. Później może okazać się bowiem, że konkretne zdarzenie losowe nie zostało objęte ubezpieczeniem i nie ma możliwości uzyskania świadczenia. Niekiedy istnieje możliwość wykupienia szerszego zakresu ochrony, co wiąże się z koniecznością dopłacenia określonej sumy.

Ile kosztuje ubezpieczenie przewoźnika?

Ubezpieczenie przewoźnika drogowego różni się ceną w zależności od kilku czynników. Ogromne znaczenie ma oczywiście historia danego klienta dotycząca poprzednich polis. Jeśli przez wiele lat nie zgłaszał on szkód, cena zwykle jest zdecydowanie niższa. Na dokładny koszt ubezpieczenia mają wpływ również takie czynniki, jak:

 • maksymalna suma wypłacana w ramach roszczenia;
 • dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej;
 • teren obowiązywania ubezpieczenia.

Polisa OC przewoźnika zazwyczaj kosztuje kilkaset złotych rocznie. Jeśli jednak chcesz zdecydować się na rozbudowany pakiet, który chroni w razie wystąpienia większej liczby zdarzeń losowych, doskonałym rozwiązaniem okaże się postawienie na droższy wariant. Wówczas trzeba liczyć się z kosztem wynoszącym kilka tysięcy złotych rocznie.

Dobrym pomysłem okazuje się korzystanie z internetowych porównywarek. Dzięki nim można poznać przybliżoną cenę danego ubezpieczenia jeszcze przed zdecydowaniem się na produkt i rozpoczęciem rozmów z wybranym towarzystwem. W ten sposób można porównać dostępne rozwiązania bez wychodzenia z domu.

Kiedy może działać OC przewoźnika?

OCP przewoźnika działa w określonych sytuacjach, nie tylko tych dotyczących ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu. Niektóre polisy są bardziej rozbudowane i pozwalają na skorzystanie z pomocy towarzystwa ubezpieczeniowego np. w sytuacji, gdy konieczne jest ustalenie przyczyny i rozmiaru danej szkody. Co więcej, polisa OC przewoźnika może działać także w przypadku opóźnień spowodowanych np. nieodpowiednimi warunkami na drodze. Inną przyczyną są np. wypadki na trasie, które uniemożliwiają dostarczenie towaru na czas.

Czasami dojdzie do uszkodzenia samochodu w trakcie transportu. Wówczas warto wybrać takie OC przewoźnika drogowego, które pozwoli na pokrycie kosztów ewentualnego przechowania ładunku na trasie, czekając na naprawienie pojazdu lub podstawienie nowego. Co więcej, niektóre formy ubezpieczenia działają także w razie postępowań sądowych. Wiążą się one z dużymi kosztami, dlatego warto zapewnić sobie dodatkowe wsparcie i pokrycie, choć części z tych wydatków.

Trzeba jednak pamiętać, że każde OC zawodowe przewoźnika działa w nieco inny sposób. Istnieją bowiem branże, które wymagają wykupienia specjalnej polisy o specjalistycznym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Mowa tu m.in. o:

 • żywych zwierzętach;
 • niebezpiecznych towarach;
 • lekach.

Pakiet OC i AC - oszczędzaj czas i pieniądze

 • Wiele towarzystw do wyboru,
 • Kompleksowa ochrona Twojego auta,
 • Pełne wsparcie doradców.

Warto wykupić ubezpieczenie OCP przewoźnika odpowiednio do typu prowadzonej działalności. Bardzo rozbudowane polisy nie są bowiem tak drogie w stosunku do szerokiego zakresu zdarzeń ubezpieczeniowych, jakie obejmują. Przed zdecydowaniem się na dany produkt warto porównać kilka wariantów.

Ubezpieczenia firmowe w wielu wersjach

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością jej odpowiedniego ubezpieczenia. W ofercie CUK znajdziesz różne polisy, nie tylko OC przewoźnika. Działają one nieco inaczej niż ubezpieczenie kupowane np. na mieszkanie czy prywatny samochód.

Właścicieli firm na pewno zainteresuje też ubezpieczenie firmy. Ze szczegółami tego typu polisy możesz zapoznać się na stronie CUK lub zapytać naszych pracowników w placówkach stacjonarnych bądź, dzwoniąc na infolinię

Prowadzisz firmę transportową i potrzebujesz ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego? W CUK porównamy dla Ciebie ceny oraz pomożemy wybrać najlepszą polisę. Zapraszamy!

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku