Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

2020-03-04

Które ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe?

Jakie ubezpieczenia musisz mieć?

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolnych należy ubezpieczenie budynków na terenie gospodarstwa rolnego oraz OC rolników. Koniecznie ubezpieczyć trzeba również uprawy, jeśli pobiera się na nie dopłaty bezpośrednie. Za brak takich polis nakładana jest kara finansowa. Sprawdź, co obejmują obowiązkowe ubezpieczenia rolne.

Czy ubezpieczenia rolnicze są obowiązkowe? Jeśli tak, to które?

Obowiązkowe ubezpieczenie rolne - regulacje prawne

Według ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych rolnicy są zobowiązani do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej oraz do ubezpieczenia budynków zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego. 

Kiedy trzeba takie ubezpieczenia wykupić? Prawo określa, że obowiązek ten dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność rolniczą i odprowadzają od niej podatek, a także są właścicielami użytków rolnych przekraczających powierzchnię 1 ha.

Z kolei rolnicy, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, które objęte są właśnie takim dofinansowaniem. Obliguje ich do tego ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jak działa ubezpieczenie OC rolników?

Tak, jak każde inne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W przypadku powstania szkody - uszkodzenia mienia, uszczerbku na zdrowiu czy śmierci osoby trzeciej - ubezpieczyciel wypłaca świadczenie. Jeśli np. ogródek sąsiada zostanie zniszczony z powodu prowadzonych przez ubezpieczonego oprysków pól, nie będzie on musiał likwidować skutków tej szkody z własnej kieszeni.

Taka polisa obejmuje również odpowiedzialność cywilną osób pracujących w gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenie przyda się także, gdy w wypadku przy pracy ucierpi rolnik lub osoba pomagająca w gospodarstwie. Wtedy ubezpieczyciel wypłaci zadośćuczynienie związane z uszkodzeniem ciała lub zwróci koszty leczenia.  Co ważne, taka polisa OC obejmuje również szkody, które powstały podczas prowadzenia kombajnu, opryskiwacza i innych pojazdów wolnobieżnych. 

Istnieją sytuacje, kiedy odszkodowanie z tytułu polisy OCrolnika nie zostanie wypłacone. Na przykład, jeśli szkoda powstanie w związku z prywatnym działaniem na terenie gospodarstwa i nie ma bezpośredniego związku z pracą rolniczą osoby ubezpieczonej.  Maksymalna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego w przypadku tego typu ubezpieczenia zawodowego to 5 mln euro, jeśli chodzi o szkody na osobie i 1 mln euro, gdy dojdzie do szkody na mieniu.

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego - jak się je zawiera?

Polisę odpowiedzialności cywilnej, rolnik kupuje w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, a umowę zawiera na okres 12 miesięcy. Po upływie tego czasu można oczywiście skorzystać z oferty innej firmy ubezpieczeniowej, jednak trzeba pamiętać, aby wypowiedzieć polisę OC rolnika w formie pisemnej nie później niż dzień przed końcem umowy. Przypada ona na dzień poprzedzający początkową datę podpisania umowy. Jeśli tego nie zrobisz, polisa odpowiedzialności cywilnej rolnika przedłuży się automatycznie, kiedy będzie opłacona. 

To, ile zapłacisz za polisę OC rolnika zależy od firmy ubezpieczeniowej, powierzchni gospodarstwa, ilości pracowników, pojazdów, a także tego, czy rolnik hoduje zwierzęta. 

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Kto ma obowiązek ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym? Odpowiedź jest prosta: właściciel gospodarstwa rolnego. Jeśli się on zmieni, w wyniku dziedziczenia czy kupna, trzeba powiadomić o tym firmę ubezpieczeniową w terminie 14 dni. Zgłoszenia dokonuje dotychczasowy właściciel, a w przypadku jego śmierci - nowy. Rolnik, który przejmuje gospodarstwo może korzystać z polisy poprzedniego właściciela.

Przed czym chroni ubezpieczenie w gospodarstwie rolnym?

Celem obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarstwa rolnego jest pomoc finansowa w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych szkód. Taka polisa przydaje się w przypadku takich sytuacji, jak pożar budynków, ich uszkodzenie w wyniku huraganu, powodzi, podtopienia, nawalnego deszczu, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna,
eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia, a nawet lawiny czy upadku statku powietrznego. 

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych? Odszkodowania w ramach podstawowego ubezpieczenia nie dostaniesz w przypadku zniszczenia maszyn, urządzeń i innych przedmiotów, które znajdują się wewnątrz ubezpieczonych budynków. Taka sytuacja dotyczy również zwierząt. W przypadku pożaru budynku gospodarczego, ubezpieczyciel, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia, wypłaci więc odszkodowanie tylko z tytułu zniszczenia murów, nie zaś uszkodzonego wyposażenia. Sprawa będzie przedstawiać się inaczej, jeśli rolnik zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenierolne, które zabezpiecza majątek znajdujący się również wewnątrz budynków gospodarskich

Więcej na temat obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych przeczytasz tu: Czy ubezpieczenie budynków rolnych jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie upraw a dopłaty bezpośrednie

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia upraw od takich ryzyk, jak powódź, susza, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne (trzeba ubezpieczyć uprawy od co najmniej jednego z wymienionych ryzyk). Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli szkoda wystąpi po upływie 14 dni od podpisania umowy ubezpieczeniowej. Wyjątkiem jest jedynie ryzyko związane negatywnymi skutkami przezimowania upraw. Wtedy towarzystwo odpowiada od dnia, kiedy ubezpieczenie zostało wykupione, a trzeba to zrobić w terminie do 1 grudnia.

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie rolne w CUK

Niezależnie od tego, jaki typ ubezpieczenia rolnego chcesz kupić, zgłoś się do agentów ubezpieczeniowych CUK. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie - zarówno to obowiązkowe, jak i dobrowolne. Zgłoś się do jednej z placówek CUK lub zadzwoń na infolinię.