Szkoda ubezpieczeniowa – czym jest?

Czym jest szkoda ubezpieczeniowa i na co się dzieli? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Szkoda ubezpieczeniowa - uszczerbek na zdrowiu, mieniu lub życiu, który powstaje w ramach jakiegoś zdarzenia. 

W ramach posiadanej polisy, może dojść do zlikwidowania szkody ubezpieczeniowej. Oznacza to, że poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie np. za trwały uszczerbek na zdrowiu lub towarzystwo naprawi jego samochód uszkodzony w wypadku. Postępowanie może przebiegać w różny sposób, w zależności od konkretnej sytuacji, okoliczności oraz instytucji, w której poszkodowany ubiega się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie. Przykładowo, jeśli klient ma wykupioną polisę AC i uszkodził swój samochód, może starać się o wypłatę świadczenia. Do tego niezbędne jest powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego. Procedura likwidacji szkody obejmuje ustalenie okoliczności, ocenę rozmiaru szkody oraz przedstawienie wszelkich dowodów na jej wystąpienie. Wycena odszkodowania nie jest przypadkowa. Towarzystwo często przeprowadza ocenę rozmiaru szkód przez rzeczoznawcę, który robi to na podstawie zdjęć czy oględzin. Ważne jest także ustalenie przez zakład ubezpieczeń czy roszczenia są zasadne np. czy zdarzenie nie jest objęte wyłączeniem odpowiedzialności.

Szkoda ubezpieczeniowa dzieli się na majątkową oraz niemajątkową. Pierwsza z nich to taka, która dotyczy dobra materialnego poszkodowanego. Może być to np. zniszczenie wyposażenia w domu na wypadek pożaru lub zalania. Druga z nich, czyli niemajątkowa, dotyczy samopoczucia oraz zdrowia poszkodowanego. Najczęściej kojarzona jest z krzywdą, do której doszło w ramach jakiegoś zdarzenia. Przykładem może być cierpienie psychiczne lub fizyczne.