Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – czym są?

Czym są rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe i ile wynoszą? Zobacz odpowiedź w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe - kapitał, którym dysponuje towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę bieżących oraz przyszłych świadczeń swoim klientom. To nic innego jak zebrane zabezpieczenie finansowe, które ma zagwarantować wypłaty w ramach polis ubezpieczeniowych, np. odszkodowania. Ustalone rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe mają na celu zapewnienie płynności finansowej konkretnemu zakładowi, a także gwarancję stabilności. Cała kwota powinna być na tyle duża, aby wypłacić klientom świadczenia pieniężne w ramach podpisanych wcześniej umów. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której konieczne jest pokrycie wielu szkód klientów, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe powinny to zapewnić.

Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się z:

  • rezerwy składek (na świadczenia, które są lub będą wypłacane w ramach ubezpieczeń klientowi),
  • rezerwy na ryzyka niewygasłe (uzupełnienie ryzyka składek na pokrycie przyszłych szkód i innych świadczeń na podstawie zawartych umów ubezpieczeniowych),
  • rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia,
  • rezerwy na wyrównanie szkodowości,
  • rezerwy w dziale ubezpieczeń na życie oraz kiedy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający,
  • rezerwa na rabaty dla ubezpieczonych,
  • inne rezerwy według statutu.

Czy wiesz, że...

Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są ściśle określone w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2005 roku. Metod na wyliczanie jest wiele. Oznacza to, że każde towarzystwo ma indywidualne zabezpieczenie finansowe.