Polisa ubezpieczeniowa – co to jest?

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest polisa ubezpieczeniowa. Co dokładnie zawiera? Zobacz definicję w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym.

Polisa ubezpieczeniowa - według art. 809 § 1 Kodeksu cywilnego jest to dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej. Polisa ubezpieczeniowa powinna zawierać takie informacje, jak dane ubezpieczonego i ubezpieczyciela, określenie, co jest przedmiotem umowy i od jakich ryzyk chroni polisa, określenie okresu ubezpieczenia (okresu, kiedy klient jest objęty ochroną) czy informacje odnośnie sumy ubezpieczenia. Polisa zawiera również miejsce i datę wystawienia dokumentu oraz podpis ubezpieczyciela. W przypadku danych ubezpieczonego, który jest osobą fizyczną wystarczą takie informacje, jak imię i nazwisko, adres i numer PESEL. Osoby prawne muszą z reguły dostarczyć bardziej szczegółowe dane np. nazwę firmy, adres siedziby, numer REGON, NIP czy PKD. Jeśli ubezpieczony nie jest osobą ubezpieczającą, jego dane również powinny znaleźć się w polisie. Obydwie strony są bardzo ważne, ponieważ ubezpieczony może być objęty ochroną, a ubezpieczający np. odpowiadać za płatność za polisę. Czasem towarzystwo wymaga również, aby do polisy podać dane uposażonego lub osób uposażonych. 

Towarzystwo wystawiające polisę zobowiązane jest do umieszczenia w dokumencie rodzaju ubezpieczenia, a także ogólnych warunków ubezpieczenia. Również wszelkie postanowienia dodatkowe muszą znaleźć się w treści polisy. 

Czy wiesz, że...

Jeśli ubezpieczony zgubi polisę ubezpieczeniową nie oznacza to, że umowa jest nieważna. Jednak w przypadku wystąpienia szkody to na ubezpieczonym ciąży obowiązek udowodnienia istnienia odpowiedzialności towarzystwa.