Koasekuracja – co to jest?

Czasem w umowie możesz spotkać się z koasekuracją, czyli współubezpieczeniem. Czym się wyróżnia? Sprawdź w Słowniku Ubezpieczeniowym CUK.

Koasekuracja - szczególna forma umowy, zwana również współubezpieczeniem, na mocy której można zawrzeć jedną konkretną polisę ubezpieczeniową z większą liczbą ubezpieczycieli. Dzięki koasekuracji odpowiedzialność rozkłada się w sposób ułamkowy bądź procentowy między minimum dwoma ubezpieczycielami. Taka umowa jest zabezpieczeniem interesów osoby ubezpieczającej, bowiem w przypadku niewypłacalności, a w konsekwencji upadłości jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, można liczyć na pomoc drugiego bądź kolejnych ubezpieczycieli.

Czy wiesz, że...

Należy wyróżnić koasekuracjęwewnętrzną oraz zewnętrzną. Koasekuracja
zewnętrzna polega na zawarciu konkretnej umowy ubezpieczeniowej oddzielnie z każdym towarzystwem ubezpieczeniowym. W przypadku zawarcia tego typu umowy wskazujemy jaka część ryzyka spoczywa na konkretnym ubezpieczycielu. Natomiast w przypadku koasekuracji wewnętrznej podpisujemy polisę z jednym towarzystwem, które to na podstawie udzielonego przez nas pełnomocnictwa zawiera umowę z kolejnymi ubezpieczycielami. Zawierając tego typu umowę, możemy nie znać proporcji podziału ryzyka między towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wówczas mamy do czynienia z koasekuracjąwewnętrzną cichą. Wyróżniamy również koasekuracjęwewnętrzną solidarną, gdzie koasekuratorzy odpowiadają solidarnie za likwidację szkody. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że spełnienie świadczenia przez jednego z ubezpieczycieli zwalnia pozostałych z obowiązku wypłacenia odszkodowania. Niemniej jednak temu, kto spełnił świadczenie przysługuje roszczenie zwrotne. Taki ubezpieczyciel może więc domagać się od pozostałych koasekuratorów zwrotu przypadających na nich części świadczenia.