Alokacja składki – czym jest?

Zastanawiasz się czym jest alokacja składki? Zobacz to wyrażenie w naszym Słowniku Ubezpieczeniowym CUK!

Alokacja składki - przekazanie zakładowi ubezpieczeń w celu dalszego inwestowania części składki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK). Takie przekazanie odbywa się za zgodą ubezpieczonego i określone jest w umowie. Tutaj ustala się też m.in. częstotliwość i wysokość składki ubezpieczeniowej. Towarzystwo ubezpieczeniowe, kierując się analizą rynku, inwestuje pieniądze przekazane mu przez ubezpieczonego, tak aby uzyskać maksymalny zysk. Środki gromadzone są na rachunku, a następnie wypłacane na koniec okresu ubezpieczeniowego. 

Czy wiesz że…

Alokacja składki odnosi się do ubezpieczenia mieszanego na życie, które ma charakter ochronno-inwestycyjny. Przedmiotem takiej polisy jest ubezpieczenie na życie i zdrowie, a także zaopatrzenie ubezpieczonego. Część ochronna składki i część inwestycyjna nie muszą być równe. Kwota przeznaczona do inwestowania może być mniejsza albo większa od części ochronnej. To ubezpieczony ustala, jaki procent składki chce przeznaczyć na inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które są reinwestowane w różne aktywa. Z takimi operacjami wiąże się ryzyko inwestycyjne - ubezpieczony może zyskać, ale również stracić. Warto wspomnieć, że to ubezpieczony decyduje o poziomie akceptowalnego ryzyka. Tzw. fundusza agresywne, chociaż są obarczone większym ryzykiem, pozwalają na osiągnięcie wyższych zysków. Fundusze stabilnego wzrostu są bezpieczniejsze, jednak wiążą się z niższymi przyrostami.