2022-08-02

Zmiany w likwidacji szkód z OC – wkrótce nowe przepisy

Jakie zmiany w zakresie likwidacji szkód z OC przynosi 2022 r.?

Zmiany w likwidacji szkód z OC – wkrótce nowe przepisy

Sytuacja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym niestety nie jest w Polsce najlepsza. Aby to zmienić, potrzebne są konkretne działania na wielu polach, a jedną z podstawowych czynności w tym zakresie powinno być dyscyplinowanie kierowców niestosujących się do przepisów. Obowiązujące zasady, jakie dotyczą ubezpieczeń komunikacyjnych, mogą w znacznym stopniu ułatwić utrzymanie porządku na drodze.

Od 17 czerwca 2022 r. towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymują dane dotyczące historii mandatów i punktów karnych kierowców. Towarzystwa mogą w ten sposób dokładniej szacować ryzyko związane z zawarciem polisy. Ma to również na celu podniesienie świadomości dotyczącej możliwych konsekwencji nieprzepisowej jazdy. Piraci drogowi mogą zapłacić więcej za ubezpieczenie. Nie są to jednak jedyne zmiany w przepisach OC, jakie w bieżącym roku czekają kierowców. Sprawdź, co jeszcze może ulec modyfikacji.

Ustawa dotycząca OC – jakie przepisy obowiązują obecnie?

Ustawa o OC komunikacyjnym (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) nakłada na każdego kierowcę obowiązek posiadania ważnej polisy. Ma ona ubezpieczyć potencjalne szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Zgodnie z prawem każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Wszelkie zmiany w ubezpieczeniach OC powinny być więc na bieżąco monitorowane przez każdą osobę kierującą pojazdem mechanicznym. Polisy te zapewniają, że odszkodowanie z naszego OC pokryje szkody, jakie my sami wyrządzimy innemu uczestnikowi ruchu drogowego.

Ustawa o obowiązkowym OC zapewnia nam więc spokój i gwarancję, że jeśli w wyniku spowodowanego z naszej winy wypadku inna osoba dozna jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, życiu lub mieniu, uzyska ona przewidziane odszkodowanie. Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi OC z obowiązku opłacania składek mogą zostać zwolnieni wyłącznie właściciele tych nieużywanych pojazdów, które zostały wyrejestrowane z ruchu drogowego po kradzieży lub złomowaniu, bądź zarejestrowane jako zabytek, a także właściciele pojazdów historycznych (starszych niż 40 lat).

Dotychczasowe zmiany w ubezpieczeniach OC – przypomnienie

O czerwcowych zmianach dotyczących wyższych opłat za ubezpieczenie dla kierowców z punktami karnymi pisaliśmy już w tej poradzie – sprawdź, jakie zmiany w OC już nastąpiły. Wyższe składki za ubezpieczenie dla kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów to jednak nie wszystkie zasady, które uległy modyfikacjom.

Od początku 2022 roku wzrosły również kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przepisy prawne mówią o tym, że ich wysokość jest uzależniona od płacy minimalnej, która od 1 stycznia wynosi 3010 złotych brutto. Na obecną składkę za polisę komunikacyjną mają natomiast wpływ nie tylko mandaty i punkty karne, ale też szkodowość kierowcy, jego doświadczenie za kierownicą, rodzaj posiadanego pojazdu itp. Analiza wszystkich wyżej wskazanych aspektów daje ostateczną cenę za ubezpieczenie. Jeśli chcesz przekonać się, ile wyniesie Twoja polisa, skorzystaj z naszego kalkulatora online na stronie CUK.

Likwidacja szkód z OC – na czym to polega?

Udział w wypadku lub kolizji drogowej to zdarzenia, których każdy kierowca chciałby uniknąć. Niestety mogą one spotkać wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nawet jeśli sami przestrzegamy przepisów i jeździmy ostrożnie, to chwila nieuwagi lub celowe łamanie zasad przez innych może narazić nas na przykre sytuacje. O ile nie doznamy uszczerbku na zdrowiu, a nasze auto dużych uszkodzeń, to wszelkie powstałe przy zdarzeniu problemy zazwyczaj całkowicie rozwiązuje ubezpieczenie OC.

Konsekwencje wypadku lub kolizji mogą być jednak dla obu stron bardzo dotkliwe. Odbijają się bowiem zarówno na majątku, jak i na zdrowiu oraz życiu uczestników zdarzenia. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której poszkodowany w kolizji nie spowodował jej, może liczyć na pomoc z ubezpieczenia OC sprawcy. To jego ubezpieczyciel odpowie za likwidację szkód. Jeśli jesteś sprawcą kolizji, a nie wiesz, jak napisać oświadczenie, możesz znaleźć właściwy wzór na naszej stronie – pobierz gotowy formularz.

Na zgłoszenie dotyczące likwidacji szkody z OC sprawcy, poszkodowany ma stosunkowo dużo czasu. Przepisy przewidują bowiem, że właściciel pojazdu powinien skorzystać z przysługującego mu prawa w ciągu maksymalnie 3 lat od momentu, w którym dowiedział się o powstałej szkodzie, lecz nie później niż 10 lat od zaistnienia zdarzenia. Wyjątkiem są w tym wypadku jedynie szkody powstałe w rezultacie przestępstwa.

Specjaliści dziedziny sądzą jednak zgodnie, że likwidacja szkody powinna nastąpić w jak najkrótszym czasie od kolizji lub wypadku. Użytkowanie uszkodzonego pojazdu mogłoby bowiem stanowić niebezpieczeństwo dla poruszających się nim osób. Likwidacja szkody z OC sprawcy stanowi dla ubezpieczyciela rutynową procedurę, a ubezpieczeni mogą skorzystać z kilku sposobów zgłaszania szkód, wybierając najwygodniejszy dla siebie. Zwykle można tego dokonać mailowo, telefonicznie, osobiście lub pocztą tradycyjną.

To ważne!

Likwidacja szkody z OC sprawcy może być przeprowadzona na 2 sposoby:

 • Bezgotówkowy – ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z serwisem dokonującym naprawy uszkodzonego pojazdu.
 • Gotówkowy – poszkodowany otrzymuje odszkodowanie na podstawie sporządzonego kosztorysu. Wypłata określonej kwoty pozwoli właścicielowi dokonać niezbędnych napraw.

Nowe zasady dotyczące likwidacji szkód z OC – czego można się spodziewać?

Przewidywane zmiany w ubezpieczeniach OC na 2022 r. mają dotyczyć przede wszystkim udostępniania samochodu zastępczego po kolizji lub wypadku. Pod koniec lipca Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła bowiem rekomendacje w kwestii likwidacji szkód, które mają być stosowane przez towarzystwa ubezpieczeń nie później niż od 1 listopada 2022 r. Te modyfikacje może odczuć każdy uczestnik stłuczki.

Nowe przepisy OC planowane na listopad 2022 r. mają dotyczyć sytuacji, w których poszkodowany będzie korzystał z ubezpieczenia komunikacyjnego sprawcy zdarzenia. KNF określa zasady dotyczące usługi likwidacji szkody, które mają zapewnić poszkodowanemu szeroko zakrojony pakiet assistance dla ubezpieczenia autocasco. Dzięki temu usługa będzie przeprowadzona na wyższym poziomie niż dotychczas było to wymagane.

Na czym mają polegać różnice, jeśli chodzi o dotychczasowe i nadchodzące przepisy dotyczące ubezpieczenia OC? Dotykają one m.in. kwestii dostępu do auta zastępczego do czasu ukończenia napraw po wypadku. Ubezpieczyciel będzie musiał pomóc kierowcy w o wiele szerszym zakresie. Procedura zyska charakter kompleksowy, a kierowcy zostanie udzielona natychmiastowa pomoc nawet w środku nocy!

Wciąż możliwy będzie także standardowy wynajem samochodu z OC sprawcy. Przepisy mają regulować jednak również to, że towarzystwo ubezpieczeń zaproponuje poszkodowanemu transport uszkodzonego pojazdu do warsztatu naprawczego, jego dostarczenie po naprawie i pojazd zastępczy przez cały ten czas w ramach jednej usługi.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Zmiany w OC od listopada – czy przyniosą korzyści ubezpieczonym?

Według zmian w ubezpieczeniu OC, które mają nadejść w listopadzie 2022 r., po wykonaniu telefonu do ubezpieczyciela poszkodowany w wypadku skorzysta z usługi lawety. Nie tylko zabierze ona uszkodzone auto do naprawy, ale kierowca otrzyma także auto zastępcze w tym samym momencie. Nowością jest więc zarówno kompleksowy tryb likwidacji szkody, jak i opcje natychmiastowego najmu pojazdu zastępczego dla poszkodowanego.

W praktyce będzie to więc wyglądało jak znaczne rozszerzenie OC o assistance. Rekomendacje KNF przewidują również, że zwrot naprawionego pojazdu ma się odbywać w takim miejscu i w taki sposób, który będzie uzgodniony wcześniej z uprawnionym.

Klienci towarzystw ubezpieczeniowych skorzystają więc z kompleksowej usługi likwidacji szkód z OC sprawcy opartej o proces od A do Z. Choć zmiany te z oczywistych względów mogą doprowadzić do wzrostu cen polis, z pewnością będą jednak korzystniejsze pod kątem uzyskania pomocy dla poszkodowanych w kolizjach i wypadku. Pozwolą też sprawniej uzyskać należne odszkodowanie pokrywające rzeczywistą szkodę powstałą w majątku.

Likwidacja szkód z OC sprawcy – szczegóły nowej procedury

Według nowych rekomendacji KNF poszkodowany może uzyskać kompleksową pomoc nawet po wypadku lub kolizji w środku nocy niezależnie od miejsca i charakteru zdarzenia. Pomoc będzie dotyczyła lawety, zabrania auta do naprawy oraz otrzymania natychmiast auta zastępczego. Jak skorzystać z takiego udogodnienia? Oto lista wymaganych czynności krok po kroku:

 • 1
  Poszkodowany i sprawca muszą spisać oświadczenia.
 • 1
  Wykonanie telefonu do ubezpieczyciela sprawcy – poszkodowany musi poinformować, że potrzebuje lawety i auta zastępczego.
 • 2
  Poszkodowany deklaruje też chęć, by ubezpieczyciel wybrał warsztat i skoordynował proces naprawy w warsztacie, z którym współpracuje. Poszkodowany może też odstąpić od takiej usługi, wybierając wariant kosztorysowy lub zaniechać wykonania usługi kompleksowej likwidacji szkody do momentu rozpoczęcia naprawy pojazdu.
 • 3
  Ubezpieczyciel sprawcy informuje poszkodowanego, gdzie i jakie dokumenty należy dostarczyć, co podpisać i jakie zdjęcia nadesłać.

Nowa procedura likwidacji szkody – czy trzeba z niej korzystać?

Czy poszkodowany może odmówić chęci skorzystania z nowej procedury? Tak. Jednak niezależnie od decyzji, na jaki wariant pomocy zdecyduje się poszkodowany, wykonanie zdjęć, przygotowanie dokumentacji oraz wysłanie jej do ubezpieczyciela skróci proces likwidacji szkody z OC sprawcy. Nie trzeba bowiem w tej sytuacji czekać np. na oględziny rzeczoznawcy. Ubezpieczony ma w tym momencie wszystko załatwione już na miejscu zdarzenia i nie musi spotykać się z rzeczoznawcą.

Co z autem zastępczym, jeśli poszkodowany nie będzie chciał skorzystać z warsztatu ubezpieczyciela? W tej sytuacji również zostanie mu udzielona pomoc. Zostanie on przetransportowany do domu wraz z uszkodzonym pojazdem na lawecie. Jeśli w tym czasie pojawi się potrzeba skorzystania z pojazdu zastępczego, to zostanie on podstawiony pod dom. Zwłaszcza wtedy, gdy auto jest potrzebne na przykład do dojazdu do pracy

Warto pamiętać!

Ubezpieczenie OC jest przypisane do konkretnego pojazdu, nie do kierowcy. Ma ono przede wszystkim chronić interes osoby poszkodowanej w zdarzeniu. Oznacza to, że poszkodowany w kolizji lub wypadku może dochodzić roszczenia z OC samochodu niezależnie od tego, kto kierował autem, gdy doszło do zdarzenia.

Ubezpieczenie komunikacyjne – porównaj ceny składek z CUK!

Wiesz już, jakie zmiany dotyczące likwidacji szkody z OC sprawcy rekomenduje KNF w bieżącym roku. Dzięki odpowiedniej wiedzy możesz szybko i sprawnie załatwić formalności związane z uzyskaniem odszkodowania, naprawą pojazdu i autem zastępczym. Warto jednak pamiętać, że wypadki zdarzają się nawet najlepszym i najbardziej przepisowym uczestnikom ruchu drogowego. Właśnie dlatego zapewnij sobie odpowiednio dopasowaną polisę komunikacyjną – zadbaj o ubezpieczenie auta już dziś!

W CUK znajdziesz najlepsze oferty polis komunikacyjnych od kilkunastu najbardziej znanych ubezpieczycieli. Skorzystaj z naszego kalkulatora OC/AC online i sprawdź, które towarzystwa oferują najniższe składki. Ubezpieczenie kupisz także, odwiedzając jedną z naszych placówek lub dzwoniąc na infolinię – nasi telefoniczni doradcy służą pomocą siedem dni w tygodniu!

Oceń artykuł

5.00
(2)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku