2023-10-12

Dodatek mieszkaniowy 2023 – jak złożyć wniosek i obliczyć jego wysokość?

Dowiedz się, jak otrzymać dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 2023 – jak złożyć wniosek i obliczyć jego wysokość?

Czasem sytuacja życiowa uniemożliwia skuteczne dopięcie domowego budżetu. Osobom, którym trudno jest utrzymywać mieszkanie przysługuje specjalne dofinansowanie. Wypłacane jest ono na podstawie precyzyjnych kryteriów, opisanych w ustawie. Ile wynosi dodatek do mieszkania 2023? Jakie kryteria trzeba spełniać, by go otrzymać? Przeczytaj w poniższym tekście.

Czym jest dodatek mieszkaniowy?

To nic innego, jak specjalne świadczenie państwowe przyznawane osobom, które mają trudności w płaceniu czynszu czy ponoszeniu innych wydatków związanych z mieszkaniem. Dodatek do mieszkania ma na celu poprawienie sytuacji majątkowej i jest przyznawany tak długo, jak jest to potrzebne. Nie jest więc tylko jednorazowym dofinansowaniem.

Dofinansowanie przysługuje osobom, które spełniają określone warunki. Chodzi o kryterium powierzchniowe, dochodowe oraz o tytuł prawny do mieszkania. By móc otrzymać dodatek, trzeba spełniać wszystkie warunki jednocześnie.

To, ile wynosi dodatek mieszkaniowy zależy od indywidualnych czynników. Nie jest to stała kwota, a oblicza się ją na podstawie dochodów członków wchodzących w skład danego gospodarstwa domowego, powierzchni użytkowej mieszkania czy domu, a także wysokości wydatków, które ponosi wnioskodawca w związku z użytkowaniem lokalu. W dalszej części tego artykułu krok po kroku powiemy, jak obliczyć wysokość dodatku do mieszkania.

Dodatek jest wypłacany właścicielowi domu, a w przypadku mieszkania, zarządcy budynku lub osobie, która pobiera od wnioskodawcy opłaty.

Ważne!

Wnioskodawca, który nie ma w lokalu centralnego ogrzewania, ciepłej wody albo gazu przewodowego może otrzymać również ryczałt na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy – ustawa

O tym komu przysługuje dodatek do mieszkania, jakie są kryteria jego przyznawania, jak się oblicza jego wysokość oraz jakie są inne techniczne sprawy z nim związane mówi ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Na jak długo wydawany jest dodatek mieszkaniowy 2023?

Świadczenie przyznawane jest na okres 6. miesięcy. Co ważne, po tym okresie może być przyznane ponownie i to dowolną ilość razy, jeśli sytuacja materialna nadal tego wymaga. Jednak trzeba pamiętać o ważnej rzeczy – złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy w ostatnim miesiącu, w którym przysługuje świadczenie. Ważna jest tu ciągłość.

Czy można otrzymać dodatek mieszkaniowy na wynajmowane mieszkanie?

Tak, jest to możliwe. Dodatek do mieszkania przysługuje każdemu, kto ma prawo do mieszkania, także wynajmowanego. Oto pełna lista osób, które mogą złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy:

 • każdy, kto jest właścicielem mieszkania,
 • każdy, kto ma spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • osoby, wynajmujące albo podnajmujące mieszkanie zgodnie z umową,
 • każdy, kto ma orzeczenie sądu, informujące o tym, że czeka na mieszkanie zamienne albo socjalne.

Dodatek mieszkaniowy a kryteria powierzchniowe

Kolejnym kryterium, które trzeba spełniać, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, jest określona powierzchnia zamieszkiwanego lokalu. Wspomniana wyżej ustawa określa dokładnie limity tzw. powierzchni normatywnej, przeliczanej na liczbę osób, zamieszkujących gospodarstwo domowe. Przedstawia się to następująco:

 • dla 1 osoby to 35 m²,
 • dla 2 osób to 40 m²,
 • dla 3 osób to 45 m²,
 • dla 4 osób to 55 m²,
 • dla 5 osób to 65 m²,
 • dla 6 osób to 70 m².

Mieszkanie nie może być za duże w stosunku do liczby mieszkańców, ale ustawa przewiduje pewne odstępstwa. Art. 5 ustęp 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych mówi o tym, że mieszkanie nie może przekraczać normatywnej powierzchni

 • o 30% (czyli nie może przekraczać 45,5 m² w przypadku 1 osoby, 52 m² w przypadku 2 osób itd.),
 • o 50%, ale udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej całego mieszkania nie może przekraczać 60% (czyli maksymalnie 52,5 m² w przypadku 1 osoby, 60 m² w przypadku 2 osób itd.).

O 15 m² powiększa się powierzchnię normatywną, jeśli w mieszkaniu przebywa osoba niepełnosprawna, wymagająca osobnego pokoju lub poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Ważne!

W drodze uchwały rada gmina może zmienić maksymalną normatywną powierzchnię mieszkania, dlatego warto zapytać się o konkretne wartości w urzędzie.

Dodatek mieszkaniowy a kryterium dochodowe 2023

Teraz zajmijmy się tematem kryterium dochodowego. Według ustawy o dodatkach mieszkaniowych dofinansowanie mieszkania można dostać,

„(...) jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym - 40%,

2) wieloosobowym - 30%

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (…)”.

Zatem, ile w takim razie konkretnie wynosi kryterium dochodowe na dodatek do mieszkania 2023? Od 9 grudnia br. obowiązują kwoty:

 • 2 538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1 903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Ważne!

Koniecznie zapytaj się w swoim urzędzie, czy nie został podwyższony średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pozwalający na uzyskanie dodatku mieszkaniowego w przypadku zamieszkiwanej przez Ciebie gminy czy miasta.

Komu nie przysługuje dodatek do mieszkania?

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, a konkretnie art. 2 ustęp 3 wskazuje kto nie może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy. W skrócie chodzi o te osoby, które przebywają w instytucjach, zapewniających im całodobowe utrzymanie. To mieszkańcy:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • schroniska dla nieletnich,
 • zakładu poprawczego,
 • zakładu karnego,
 • szkoły, w tym także wojskowej.

Jak złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy?

Wiemy już, jakie kryteria należy spełnić, by starać się o dodatek mieszkaniowy. Teraz powiedzmy sobie, jak się o niego ubiegać? Najpierw trzeba skompletować dokumenty oraz wypełnić wniosek wraz z deklaracją o dochodach. Kolejny krok to złożenie wniosku oraz innych dokumentów. Zazwyczaj robi się to w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (będzie to MOPS lub GOPS), jednak wszystko zależy od miasta lub gminy, dlatego najpierw trzeba zapytać się o szczegóły w urzędzie lub sprawdzić na stronie internetowej. Wniosek składa się w instytucji osobiście, można wysłać go pocztą. Może to zrobić za nas również pełnomocnik.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 2023?

W 2023 r. potrzebny jest taki sam zestaw dokumentów, by ubiegać się o dofinansowanie do mieszkania, co w latach poprzednich. Trzeba przygotować:

 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Najpierw trzeba mieć odpowiedni druk. Zazwyczaj można pobrać wniosek o dodatek mieszkaniowy online ze strony swojego urzędu. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba iść do urzędu miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej, gdzie będzie można pobrać wniosek. Wypełniając wniosek o dodatek mieszkaniowy trzeba podać takie informacje jak: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za mieszkanie, tytuł prawny do lokalu, ile osób mieszka w ramach gospodarstwa domowego. Ponadto wniosek zawiera rubrykę, w której trzeba wpisać informacje na temat instalacji gazu przewodowego, określić, w jaki sposób lokal jest ogrzewany i przygotowywana jest ciepła woda. Jeśli znajdują się w mieszkaniu osoby niepełnosprawne, również trzeba zawrzeć tę informację we wniosku.

 • Deklaracje o dochodach

Kolejny dokument, który będzie Ci potrzebny to deklaracje o dochodach mieszkańców gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy. Droga pozyskania druku jest taka sama, jak w przypadku wniosku o dodatek mieszkaniowy.

 • Dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową

Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową mieszkania lub oświadczenie o wielkości domu wraz z łączną powierzchnią pokoi i kuchni, a także informacje o wyposażeniu technicznym.

 • Rachunki i inne dokumenty potwierdzające wydatki na lokal

Potrzebne będą także takie dokumenty, potwierdzające wydatki na utrzymanie mieszkania czy domu. Zalicza się do nich: czynsz za lokal, rachunki za energię, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe, zaliczki na koszt zarządu nieruchomością wspólną, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. Według przepisów do wydatków, ponoszonych w związku zamieszkiwaniem lokalu nie wlicza się składek na ubezpieczenie nieruchomości, podatków od nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, za gaz przewodowy oraz energię elektryczną dostarczaną do lokalu mieszkalnego na cele bytowe.

 • Dodatkowe dokumenty

Przykład: jeśli wnioskodawca otrzymuje alimenty, również musi przedłożyć dokument w formie wyroku sądowego.

Ile czasu czeka się na przyznanie wniosku o dodatek na mieszkanie?

Wójt, burmistrz lub prezydent ma 30 dni na wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu wnioskodawcy prawa do pobierania dodatku mieszkaniowego. Przed jej wydaniem może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby sprawdzić, czy dane podane we wniosku zgadzają się ze stanem faktycznym, np. czy mieszkanie lub dom zamieszkuje podana przez wnioskodawcę liczba osób. Od decyzji negatywnej można oczywiście się odwołać. Trzeba wtedy sporządzić stosowne pismo i złożyć je w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jak samemu obliczyć dodatek mieszkaniowy 2023?

Wiemy, że wysokość dofinansowania do mieszkania zależna jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy. Dodatek do mieszkania 2023 oblicza się tak samo, jak w poprzednich latach. Oto informacje, jak to zrobić.

 • Najpierw trzeba obliczyć sumę wszystkich miesięcznych wydatków, ponoszonych na mieszkanie czy lokal (to jakie dokładnie wydatki trzeba wziąć pod uwagę wymieniliśmy wyżej w części poświęconej dokumentom do przedłożenia),
 • Teraz trzeba obliczyć koszt utrzymania 1 m² mieszkania lub domu. Jak to zrobić? Sumę wydatków trzeba podzielić przez powierzchnię lokalu.
 • Kolejny punkt to obliczenie wydatków na powierzchnię normatywną lokalu, którą oblicza się mnożąc koszt utrzymania 1 m² lokalu przez powierzchnię normatywną lokalu.
 • Od liczby otrzymanej na podstawie powyższych obliczeń trzeba teraz odjąć procent dochodów gospodarstwa domowego, który jest różny w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to 15% dochodów, gospodarstwa składającego się z 2-4 członków - 12% dochodów, a gospodarstwa pięcioosobowego i większego - 10% dochodów.

Ważne!

Dodatek mieszkaniowy nie jest przyznawany, jeśli po uwzględnieniu dokumentów i wykonaniu stosownych obliczeń okaże się, że świadczenie wynosiłoby mniej niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli w 2023 roku mniej niż 31,73 zł.

Dodatek mieszkaniowy 2023 – podsumowanie

 • Dodatek do mieszkania to dofinansowanie państwowe wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, prezydenta lub burmistrza, wypłacane tym osobom, które mają trudności w utrzymywaniu mieszkania lub domu.
 • Dofinansowanie do mieszkania nie jest jednorazowe. Wydawane jest na 6 miesięcy, ale można się o nie ubiegać tak długo, jak wymaga tego sytuacja materialna.
 • By otrzymać dodatek mieszkaniowy, trzeba spełniać wszystkie kryteria: dochodowe, metrażowe, mieć prawo do mieszkania.
 • Dodatek mieszkaniowy 2023 przysługuje wtedy, gdy dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 2538,46 zł w przypadku jednej osoby i 1903,85 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
 • Wniosek o dodatek mieszkaniowy zazwyczaj składa się w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
 • Do wniosku trzeba dołączyć deklarację o dochodach, dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową, a także rachunki za mieszkanie.
 • Według ustawy: „wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami (...), przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości: 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym; 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym; 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym”. 

Szukasz ubezpieczenia domu lub mieszkania?

Chcesz zabezpieczyć swoje mieszkanie lub dom na wypadek skutków różnych zdarzeń losowych? Zapraszamy do zakupu ubezpieczenia nieruchomości. W naszym kalkulatorze ubezpieczenia mieszkania i domu porównasz kilkanaście ofert i będziesz mógł wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie. Cały proces może przebiegać wygodnie przed ekranem komputera czy smartfona, a zakupu ostatecznie wybranej polisy dokonasz bez wychodzenia z domu! Ty robisz przelew, a my na Twój adres e-mail prześlemy dokumenty.

FAQ

 • 1
  Czy dodatek mieszkaniowy jest jednorazowy?

  Nie. O dodatek mieszkaniowy można się starać tak długo, jak jest on potrzebny. Wydawany jest na 6 miesięcy. Później, jeśli sytuacja tego wymaga, można wnioskować o niego ponownie. Ważne jest jednak zachowanie ciągłości. Trzeba złożyć dokumenty w ostatnim miesiącu, przysługującego dodatku.

 • 2
  Co nie wlicza się do dochodu do dodatku mieszkaniowego?

  Oto pełna lista składników, które nie wliczają się do dochodu w przypadku składania wniosku o dodatek do mieszkania: zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, świadczenia i dodatki z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia 500+, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia pieniężne i w naturze z pomocy społecznej, dodatek do mieszkania, dodatek energetyczny, dodatek dla sieroty zupełnej, dodatek pielęgnacyjny, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, trzynastka, dodatek wychowawczy, nieopodatkowana pomoc rodziny, prace dorywcze.

Oceń artykuł

3.60
(10)

Wpisz datę końca polisy

 • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
 • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku