Agent ubezpieczeniowy – kim jest?

Kim jest agent ubezpieczeniowy? Sprawdź w słowniku ubezpieczeniowym CUK co to tak naprawdę oznacza.

Agent ubezpieczeniowy - osoba prawna, fizyczna lub podmiot niemający osobowości prawnej, prowadzący działalność agencyjną, która polega na dystrybucji ubezpieczeń. Prawa i obowiązki agenta ubezpieczeniowego wynikają z Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

Każdy agent związany jest z danym towarzystwem ubezpieczeniowym umową agencyjną. Agent wyłączny działa na rzecz tylko jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, a za szkodę przez niego wyrządzoną odpowiada właśnie ten zakład. Inaczej jest, jeśli agent ma podpisaną umowę z kilkoma zakładami. Wtedy nazywany jest multiagentem. Taki przedsiębiorca sam odpowiada za szkody wyrządzone w ramach tego samego działu ubezpieczeń. Ponadto, ustawa obliguje tzw. multiagentów do wykupienia obowiązkowej polisy odpowiedzialności cywilnej.
 
Czy wiesz, że… 
Kryteria, jakie musi spełnić kandydat na agenta ubezpieczeniowego są ściśle określone w ustawie. Agentem ubezpieczeniowym może zostać osoba, która nie była karana, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych, a także ma wykształcenie minimum średnie. Wymagane jest również odbycie odpowiedniego szkolenia, a następnie zdanie egzaminu w zakładzie ubezpieczeń. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku możliwe jest podpisanie z towarzystwem ubezpieczeniowym umowy i złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wydanie licencji, a następnie o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Jest on ogólnodostępny. Po wpisaniu odpowiednich danych w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych, który dostępny jest na www.rpu.knf.gov.pl, możliwe jest sprawdzenie, czy dana osoba rzeczywiście ma pełne uprawnienia do świadczenia działalności agencyjnej.