2020-05-27

Ustawa o OC – co warto wiedzieć?

Ustawa o OC może wydawać się skomplikowana. Zobacz najważniejsze informacje.

Ustawa o OC – co warto wiedzieć?

Treść ustawy o OC może wydawać się nieco skomplikowana dla osób, które nigdy nie miały styczności z prawem czy odczytywaniem tego typu tekstów. Właśnie dlatego przybliżymy Ci ją w sposób przystępny i czytelny. Co znajduje się w ustawie o OC? Co powinieneś o niej wiedzieć? Sprawdź!

Ustawa o OC - co to jest?

Tak naprawdę ustawa o OC to inaczej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zawarte w niej informacje pokazują, że konieczne jest posiadanie polisy OC przez posiadacza pojazdu mechanicznego. Poza tym, istotne w ustawie są również dane na temat tego, na jakich zasadach powinna działać umowa pomiędzy ubezpieczonym lub ubezpieczającym a towarzystwem ubezpieczeniowym oraz jakie są obowiązki jednego oraz drugiego podmiotu. Warto też zaznaczyć, że ubezpieczenia obowiązkowe dotyczą nie tylko właścicieli samochodów czy motocykli, ale również rolników.

Ustawa o ubezpieczeniach OC - 2012 rok i pewne zmiany

W 2012 roku wprowadzono pewne zmiany w ustawach OC. Między innymi, regulują one prawnie sytuację, w której dochodzi do tzw. podwójnego ubezpieczenia. Dochodzi do tego w momencie, kiedy np. klient zmienił ubezpieczyciela i zapomniał złożyć wypowiedzenia. Można jednak zrobić w towarzystwie, w którym umowa przedłużyła się automatycznie nawet wtedy, kiedy obydwie polisy zaczną działać i będą obejmować ten sam zakres ochrony. Kolejną zmianą w ustawie o ubezpieczeniach OC w 2012 roku jest przeniesienie praw własności pojazdu podczas zakupu auta. Jako nowy właściciel samochodu, możesz przejąć polisę na siebie lub wypowiedzieć umowę w dotychczasowym towarzystwie. W pierwszym przypadku (mówi o tym Art. 31) ubezpieczyciel ma jednak możliwość rekalkulacji składki. Oznacza to, że cena będzie obliczona na nowo przez towarzystwo.

Poza tym, regulacje w ustawie o OC z 2012 roku odnoszą się także do obowiązku informowania przez ubezpieczycieli o upływie ochrony 14 dni przed tą datą, zwrotu składki za niewykorzystany okres (Art. 41) ubezpieczenia oraz roszczenia regresowego (Art. 43). Pierwsza z nich jest bardzo istotna z punktu widzenia klienta, który powinien zostać poinformowany o wysokości składki na kolejny rok oraz wszelkich prawach i obowiązkach. Co więcej, jeśli chodzi o regres ubezpieczeniowy, tutaj w dużym skrócie chodzi o prawo do dochodzenia od sprawcy szkody zwrotu za odszkodowanie nie tylko przez ubezpieczyciela, ale także przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

Ponadto, warto zaznaczyć, że umowę ubezpieczenia OC powinno się podpisać na 12 miesięcy i wypowiedzieć ją najpóźniej dzień przed końcem jej wygaśnięcia. Jeśli tego nie zrobisz jako ubezpieczający, polisa zostanie automatycznie zawarta na kolejny rok. Kiedy tak się nie stanie? Istnieją pewne wyjątki, np. kiedy przejmiesz ubezpieczenie od poprzedniego właściciela tuż po zakupie auta.

Ustawa o ubezpieczeniu OC - rozdział 1

Pierwszy rozdział ustawy o OC dotyczy przepisów ogólnych. W artykule pierwszym mowa jest o tym, że ustawa określa ogólne zasady związane z zawieraniem umowy ubezpieczenia OC, kontroli tego obowiązku, a także zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W artykule 4 dokładnie wyjaśniono czym są ubezpieczenia obowiązkowe, a mianowicie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, OC rolników, ubezpieczenie budynków rolniczych, a także inne, wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

W artykule 5 istotną informacją jest to, że zakład ubezpieczenie nie może odmówić zawarcia umowy OC, jeśli posiada taką w swojej ofercie.

Z kolei w artykule 7 wspomniano o tym, że ubezpieczenie powinno określać sumę gwarancyjną lub ubezpieczenia, która stanowi maksymalną kwotę możliwą do wypłaty przez zakład ubezpieczeń. W artykule 8 określono, że towarzystwo ustala taryfę oraz wysokość składki za OC. W niektórych sytuacjach jest możliwa także rekalkulacja składki, np. po przeniesieniu praw na innego kierowcę.

Kolejne artykuły ustawy o OC - rozdział 1

W kolejnych artykułach 10, 11, 12 i 14 mowa jest o ważnych kwestiach, w tym okresu zawarcia umowy, który nie może działać wstecz, a także wypłaty odszkodowania poszkodowanemu, nawet kiedy sprawca był np. nietrzeźwy lub po użyciu środków odurzających. Wtedy konieczny będzie regres ubezpieczeniowy. Informacje dotyczą również płatności za składkę i wypłaty odszkodowania. Jeśli ubezpieczony nie zapłaci w terminie raty za ubezpieczenie, nie ma to wpływu na działanie polisy OC. W razie zdarzenia, towarzystwo ma na wypłatę świadczenia w ciągu 30 dni od momentu szkody. Jeśli nie zostaną ustalone wszystkie okoliczności zdarzenia, można przedłużyć ten okres, jednak nie może to trwać dłużej niż 90 dni.

Artykuły 16 i 17 określają obowiązki poszkodowanego oraz sprawcy w trakcie zdarzenia. Przede wszystkim, chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa po kolizji czy stłuczce, jednocześnie dbając o to, aby szkody się nie powiększyły. Sprawca powinien podać poszkodowanemu swoje dane oraz numer polisy. 

W artykule 18 mowa jest o wysłaniu wypowiedzenia za pośrednictwem Poczty Polskiej i dacie dostarczenia dokumentów, którą uznaje się za datę stempla pocztowego. Kolejny, artykuł 19 określa z kolei, że poszkodowany może dochodzić roszczeń w zakładzie ubezpieczeń, UFG lub Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w określonych przypadkach. O tym, że ubezpieczyciel weryfikuje oświadczenia i okoliczności zdarzenia w trakcie kolizji, mowa jest w artykule 21.

ZAMÓW ROZMOWĘ
Z DORADCĄ

Ustawa o OC - rozdział 2

W artykule 23 mowa jest o obowiązkowym ubezpieczeniu OC dla pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce. Wyjątkiem od tego są samochody historyczne oraz pojazdy wolnobieżne do momentu wprowadzenia ich do ruchu drogowego.

Kolejny artykuł 24 określa działanie w przypadku szkody wyrządzonej przez członków sił zbrojnych państw obcych oraz ich personelu. Poszkodowany może dochodzić roszczeń zawiadamiając komisję do rozpatrywania roszczeń.

Artykuł 25 ustawy OC mówi o terytorium działania ubezpieczenia na terenie Polski i nie tylko. W praktyce, możesz również z ważnym OC wybrać się do państw wchodzących w skład Porozumienia Wielostronnego. Możesz zatem wybrać się do państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Serbii, Szwajcarii czy Liechtenstein.

W artykule 27 mowa jest o tym, że ubezpieczenie OC można zawrzeć też na okres krótszy niż 12 miesięcy. Z tego przywileju mogą skorzystać właściciele np. pojazdów zarejestrowanych czasowo lub aut historycznych. Dotyczy to również takich samochodów, które są przeznaczone do jazdy testowej. 

Z kolei artykuł 32 zawiera informacje o obowiązku powiadomienia ubezpieczyciela o sprzedaniu samochodu w terminie 14 dni od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży, czyli przeniesienia własności pojazdu. 

O tym, kiedy przysługuje poszkodowanemu odszkodowanie mówi artykuł 34. Sprawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia samochodu, a także ciała. Może nim być każda osoba, która kieruje pojazdem i wyrządziła szkodę, o czym świadczy artykuł 35. Oznacza to, że sprawcą nie zawsze jest właściciel samochodu, ale np. syn czy znajomy.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych - rozdział 3, 4, 5 i 6

W rozdziale 3 opisane są obowiązki z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, a w 4 konkretne informacje na temat ubezpieczenia budynków rolniczych. 

Najważniejsze informacje na temat roszczeń z tytułu zdarzeń powstałych za granicą z rozdziału 5 ustawy o OC oznaczają, że:

  • poszkodowany, który ma zarejestrowany samochód w Polsce może żądać informacji od sprawcy takich jak dane zakładu ubezpieczenia, dane osobowe czy potwierdzenia posiadania przez niego OC,
  • poszkodowany może zgłosić żądanie odszkodowawcze w Polsce, jeśli doszło do zdarzenia za granicą,
  • poszkodowany może skontaktować się z polskim reprezentantem ds. roszczeń towarzystwa, które zarejestrowane jest za granicą,
  • reprezentant ds. roszczeń działa na podstawie pełnomocnictwa przez konkretne towarzystwo i zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na temat postępowania odszkodowawczego.

W rozdziale 6 znajdują się informacje na temat kontroli obowiązku posiadania OC. Organami uprawnionymi do tego (Art. 83) jest nie tylko policja, ale także organy celne, Straż Graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego. W dodatku ważność polisy OC sprawdza również UFG i inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa lub inny dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń, o czym mowa jest w artykule 85 ustawy o OC. Brak potwierdzenia oznacza zawiadomienie UFG przez organ kontrolujący (Art. 87). O wysokości kar mowa jest w artykule 88, który mówi o tym, że za brak OC dla samochodów osobowych trzeba zapłacić równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, a z kolei za pojazdy ciężarowe równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. Inaczej wygląda sytuacja z innymi pojazdami, ponieważ jest to równowartość jednej trzeciej. Kara za brak OC zależy także od okresu bez ochrony.

Wybierz OC z superochroną od CUK!

Sprawdź cenę za OC błyskawicznie i bezproblemowo. Zrobisz to z kalkulatorem online, który jest prosty w obsłudze. Poza tym, do dyspozycji masz infolinię oraz placówki w całej Polsce.

Oceń artykuł

0
(0)

Oszczędź na OC/AC

wyceń i kup w 2 minuty

Numer rejestracyjny pojazdu
Data urodzenia właściciela pojazdu

Wpisz datę końca polisy

  • przypomnimy Ci o zbliżającym się końcu ochrony
  • przedstawimy najszerszy zakres polisy w najlepszej cenie na rynku