Ubezpieczenia rolnicze stanowią kluczowy element zabezpieczenia działalności rolniczej. Ubezpieczenia dla rolników oferowane przez AGRO Ubezpieczenia zapewnią Ci pełne bezpieczeństwo w związku z posiadanym gospodarstwem, zapewniając ochronę w razie ryzyk związanych z warunkami atmosferycznymi, chorobami roślin, szkodnikami, czy też zmianami rynkowymi. W tym artykule przedstawiamy szczegółowy zakres ochrony oferowany przez AGRO Ubezpieczenia. 

OC rolnika od AGRO Ubezpieczenia

OC rolnika jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Nakłada go na Ciebie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Powstaje w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. 

Polisa ubezpieczeniowa chroni Cię przed finansowymi skutkami szkód, które zostały spowodowane w związku z posiadaniem przez Ciebie gospodarstwa rolnego. Towarzystwo wypłaca odszkodowanie osobom trzecim nie tylko w związku ze szkodami wyrządzonymi przez Ciebie jako rolnika, ale również przez osoby, które pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym i przez Twoich pracowników.

Zakres ochrony dotyczy szkód będących następstwem:

 • uszkodzenia ciała,
 • śmierci,
 • rozstroju zdrowia,
 • zniszczenia, utraty lub uszkodzenia mienia.

Sumy gwarancyjne regulowane są przez ustawę i wynoszą:

 • 5 mln EUR na jedno zdarzenie w przypadku szkód na osobie;
 • 1 mln EUR na jedno zdarzenie w przypadku szkód w mieniu.

Pamiętaj, że brak obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika wiąże się z karami nałożonymi przez UFG. Nie czekaj i już dziś zabezpiecz się z Towarzystwem AGRO Ubezpieczenia.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych od AGRO Ubezpieczenia

Ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stanowi ochronę Twojego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ustawa nakłada obowiązek ubezpieczenia wszystkich budynków o powierzchni powyżej 20 m2, będących w posiadaniu rolnika. W przypadku nowych budynków obowiązek rozpoczyna się w dniu, którym budynek pokrywany jest dachem.

W przypadku ubezpieczenia budynków rolniczych wypłata odszkodowania przysługuje Ci za szkody, które powstały w ubezpieczonych budynkach na skutek zdarzeń losowych, takich jak:

 • ogień,
 • huragan,
 • podtopienia,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • opady śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • powódź,
 • upadek statku powietrznego.

Towarzystwo wypłaci Ci odszkodowanie do wysokości sumy ubezpieczenia. Sumę ubezpieczenia ustala się indywidualnie dla każdego budynku. Nie czekaj i już dziś zabezpiecz swoje mienie z Towarzystwem AGRO Ubezpieczenia, by czuć się bezpiecznie.

Ubezpieczenie upraw rolnych od AGRO Ubezpieczenia

Ubezpieczenie upraw rolnych zapewnia ochronę w zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia. Ochrona upraw rolnych może obejmować szkody spowodowane przez:

 • grad,
 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • deszcz nawalny,
 • huragan,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • powódź,
 • lawinę,
 • suszę,
 • pożar (jest to ubezpieczenie niedotowane).

Warto pamiętać, że w przypadku upraw rolnych możesz otrzymać dopłatę ze środków z budżetu państwa nawet do 65% wysokości składki. To szczególnie korzystne, gdyż ubezpieczając swoje uprawy, zabezpieczasz przede wszystkim płynność Twoich finansów w razie zniszczenia Twoich upraw.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte poniższe uprawy:

 • zboża,
 • kukurydza,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki,
 • rośliny strączkowe.

Ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe dla wszystkich rolników, którzy uzyskali dopłaty od państwa. Mają oni obowiązek zabezpieczyć swoje uprawy przed szkodami spowodowanymi przez suszę, grad, powódź, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

Zakres ochrony upraw rolnych jest bardzo szeroki. Nie czekaj i już dziś zabezpiecz swoje uprawy przed niespodziewanymi sytuacjami, by czuć się bezpiecznie.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od AGRO Ubezpieczenia

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od AGRO Ubezpieczenia gwarantuje Ci ochronę Twoich zwierząt przed zdarzeniami losowymi. W ramach wsparcia ze strony państwa możesz liczyć na dopłaty, aż do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej.

Posiadając taką ochronę ubezpieczeniową, w razie utraty stada w wyniku zdarzeń losowych, możesz liczyć na wsparcie towarzystwa. Pieniądze, które otrzymasz w ramach wypłaty odszkodowania, będziesz mógł przeznaczyć na odnowienie swojego stada.

Oto, jakie zwierzęta mogą być objęte ochroną:

 • konie,
 • bydło,
 • owce,
 • kozy,
 • świnie,
 • drób.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w AGRO Ubezpieczenia jest objęcie ochroną wszystkich zwierząt gospodarskich w ramach danego gatunku.

Ochrona działa w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez

 • powódź,
 • huragan,
 • grad,
 • deszcz nawalny,
 • uderzenie pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności, który musiał zostać dokonany w następstwie wyżej wymienionych zdarzeń,
 • pożar (jest to ubezpieczenie niedotowane i nie dotyczy ubezpieczenia drobiu),
 • porażenie prądem (jest to ubezpieczenie niedotowane i nie dotyczy ubezpieczenia drobiu).

Jeśli w swoim gospodarstwie rolnym zajmujesz się hodowlą zwierząt gospodarskich, koniecznie zdecyduj się na takie ubezpieczenie. Dzięki temu w razie wystąpienia niespodziewanych zdarzeń możesz liczyć na wsparcie towarzystwa

Agrocasco od AGRO Ubezpieczenia

Ubezpieczenie agrocasco to polisa, która przyda się osobom, posiadającym sprzęt rolniczy. Decydując się na to ubezpieczenie, otrzymujesz gwarancję zabezpieczenia przed finansowymi skutkami, związanymi z uszkodzeniem Twojego sprzętu.

Polisę ubezpieczeniową możesz wykupić na cały rok lub tylko na okres prac polowych (3 miesiące). Agrocasco od AGRO Ubezpieczenia obejmuje ochroną sprzęt rolniczy w wieku aż do 35 lat. W każdym wariancie ubezpieczenia otrzymujesz ochronę w wariancie All Risk (od wszystkich ryzyk, które nie są wyłączone w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

W ramach ubezpieczenia agrocasco ochroną mogą zostać objęte:

 • brony,
 • ciągniki rolnicze,
 • agregaty uprawowe,
 • kombajny rolnicze,
 • glebogryzarki,
 • kosiarki,
 • kultywatory,
 • opryskiwacze,
 • ładowarki rolnicze,
 • pługi,
 • owijarki,
 • prasy zbierające i kostkujące,
 • przyczepy i naczepy,
 • przetrząsacze,
 • rozrzutniki,
 • siewniki,
 • sadzarki,
 • sieczkarnie polowe.

Ochronę ubezpieczeniową możesz zawrzeć w jednym z trzech wariantów: podstawowym, rozszerzonym lub pełnym.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres ubezpieczeniaWariant PodstawowyWariant RozszerzonyWariant Pełny

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Tak

Tak

Tak

Kradzież sprzętu rolniczego lub jego części (z miejsca ubezpieczenia i spoza miejsca ubezpieczenia

Nie

Tak, kradzież części sprzętu do 20% wartości ubezpieczonego sprzętu

Tak

Awaria sprzętu rolniczego

Nie

Nie

Tak

Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia

Nie

Nie

Tak

Gwarantowana suma ubezpieczenia

Nie

Nie

Tak (dla pojazdów nie starszych niż 3 lata)

Zwrot kosztów wynajęcia zastępczego sprzętu rolniczego

Nie

Nie

Tak, limit 10 000 zł

Zwrot kosztów holowania i parkowania sprzętu rolniczego do czasu wykonania oględzin

Nie

Nie

Tak, limit 5 000 zł

Zwrot kosztów wezwania serwisu w przypadku zagubienia lub zatrzaśnięcia kluczyków w sprzęcie rolniczym

Nie

Nie

Tak, limit 1 000 zł

Zwrot kosztów dodatkowego badania technicznego w przypadku szkód w ciągnikach rolniczych

Tak

Tak

Tak

Zwrot kosztów wynikłych z zastosowania środków użytych w celu ratowania ubezpieczonego sprzętu rolniczego oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów

Tak

Tak

Tak

Wyliczenie odszkodowania – wariant kosztorysowy

Tak

Tak

Tak

Wyliczenie odszkodowania – wariant serwisowy

Tak, dla sprzętu nie starszego niż 15 lat

Tak, dla sprzętu nie starszego niż 15 lat

Tak

Ubezpieczenie pęknięcia lub stłuczenia szyb

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 20 000 zł, udział własny 10%

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 20 000 zł, udział własny 10%

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 20 000 zł, udział własny 10%

Ubezpieczenie ogumienia

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 20 000 zł, udział własny 10%

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 20 000 zł, udział własny 10%

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 20 000 zł, udział własny 10%

Ubezpieczenie płodów rolnych w transporcie (cargo)

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 100 000 zł, działa do 12 godzin od momentu załadunku

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 100 000 zł, działa do 12 godzin od momentu załadunku

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 100 000 zł, działa do 12 godzin od momentu załadunku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora sprzętu rolniczego

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 100 000 zł

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 100 000 zł

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia – do 100 000 zł

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków operatora sprzętu rolniczego

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia do wyboru: 5 000 zł, 10 000 zł, 20 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 zł

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia do wyboru: 5 000 zł, 10 000 zł, 20 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 zł

Dodatkowa opcja; suma ubezpieczenia do wyboru: 5 000 zł, 10 000 zł, 20 000 zł, 50 000 zł lub 100 000 zł

Nie czekaj i już dziś zabezpiecz swój sprzęt rolniczy w ramach ubezpieczenia AGRO Casco. Szeroki zakres ubezpieczenia pozwoli Ci na zabezpieczenie Twojego mienia. Dopasuj ochronę do swoich potrzeb i ciesz się spokojem podczas prac polowych.

Gdzie kupić ubezpieczenie rolne od AGRO Ubezpieczenia?

Zastanawiasz się, gdzie możesz kupić ubezpieczenie rolne oferowane przez towarzystwo AGRO Ubezpieczenia? Polisę kupisz w CUK Ubezpieczenia! Przyjdź do jednej z naszych placówek i już dziś ubezpiecz swoje mienie. Nasi doradcy doskonale znają się na ubezpieczeniach. Pomogą Ci dobrać ochronę do Twoich potrzeb, dzięki temu będziesz bezpieczny w każdej sytuacji.